گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 106 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۷    کد محصول : ۱۰۸۶۳    حجم فایل : ۷۰۳۹ کیلوبایت   

خرید و دنلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

این پروژه در قالب pdf ودر ۷۷ صفحه خدمت شما دوستان عزیز

الیاف رشته‌های بسیار باریکی هستند که دارای طول بلندی نسبت به قطر خود بوده و کاربردهای متفاوتی دارند

روش های متعددی برای تولید الیاف وجود دارد، ولی روش هایی که می توانند منجر به تولید

الیاف با قطرهای نانومتری یا نانوالیاف شوند عبارتند از کشش، تولید از قالب، جدایش فازی، خودآرایی و الکتروریسی

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

علاوه بر خصوصيات خوب بتن بااستحكام بالا بعضي از خواص عملكرد ضعيف در مورد چكش خواري و مقاومت به آتش را دارد. اخيراً كاربرد الياف پلي پروپيلن براي برطرف كردن اين ضعف ها بوده است و ناشي از خواص عالي آنها و قيمت كم آنها مي باشد. استفاده از يك مقدار معين الياف در مخلوط بتن، ۲/۰ درصد حجم بر روي خواص مكانيكي اصلي بتن هاي با استحكام بالا تاثير نمي گذارد هم در بتن تازه و سخت شده ولي به شكست لاكتيل بتن ترد نيز منجر گرديد.
بتن با استحكام بالا مزاياي بسياري را در بهره برداري ناشي از خواص مكانيكي خوب و نفوذ پذيري كم و مقاومت بالاتر در برابر حملات مكانيكي يا شيميايي به ساختار بتن نشان مي دهد. با چنين خصوصياتي شخص اين ماده را استفاده مي كند بويژه براي سازه هايي كه تحت تاثير شرايط محيط مي‌باشند مثلاً سازه هاي دريايي و پل هاي بزرگ تا ظرفيت حمل بار ساختاري را افزايش دهد درحالي كه دوام كافي براي سازه ها تضمين مي‌شود. اگرچه بتن با استحكام بالا مزاياي بسياري را دربارة خواص مكانيكي بتن و جنبه هاي اقتصادي ساختمان پيشنهاد مي كند، رفتار ترد ماده براي كاربردهاي زلزله باقي مي ماند. چون استحكام و چكش خواري آنها نسبت معكوس دارند، بتن هاي با استحكام بالا تردتر از بتن هاي با استحكام معمولي مي باشند. بخش الاستيك خطي در مرحلة قبل از اوج منحني تنش ـ كرنش يك بتن مسلح با استحكام بالا بسيار افزايش مي يابد. تقريباً ۹۵% بار اوج. پس از حصول بار اوج منحني تنش ـ كرنش به سرعت افت مي كند كه براي يك ماده ترد نمونه مي باشد. انرژي جذب شده در طي فاز الاستيك به نسبت يكنواخت در آغاز ترك و انتشار آن در فرايند شكست، پراكنده نمي‌شود طوري كه يك رشد ترك پايدار تا شكست بتن، حاصل نمي شود. اين امر يك شكست شديد بتن را سبب مي شود و سطوح شكست زبر مي باشد ودرهم قفل شدن سطوح ترك اساساً كاهش مي يابد. بعلاوه، نفوذ پذيري بسيار كم بتن با استحكام زياد باعث مشكلات بعدي مي گردد. يكي از آنها مقاومت به آتش است. در آتش دماي بتن بسرعت افزايش مي يابد. بنابراين بدليل مقدار خيلي كمي از سوراخ هاي موئينه. آب كه هنوز هيدراته نمي شود، مي تواند خودش را در بخش داخلي بتن حبس نمايد. در نتيجه، فشار بخار آب در حال توسعه نمي تواند بر روي تخلخل هاي موئينه ريلاكس شود كه تا حدي به تنش هاي كشش داخلي منجر مي شود. در اين حالت، آب پيوند يافته شيميايي توسط فرايند هيدراسيون نيز مي تواند تبخير شود. براي غلبه بر چنين مشكلاتي، الياف پروپيلن اغلب در حال حاضراستفاده مي شوند كه ناشي از بهاي سودمند و خواص مفيد آنها است. الياف پروپيلن اساساً باعث مي شود كه رفتار چكش خواري زياد شود و از طرف ديگر براي بهبود مقاومت به آتش بتن با استحكام بالا بكار مي رود. چون الياف در ۱۶۰ درجه سانتي گراد ذوب مي شوند. آنها مجراهاي انبساطي زيادي در حالت آتش سوزي توليد مي‌كنند و انتقال مايع و بخار براي رها شدن فشارهاي داخلي امكان پذير مي‌شود. ، اين امر مي تواند مانع از پوسته پوسته شدن سطح بتن 
گردد، زيرا يك تخلخل اضافي در ساختار بتن وجود دارد كه در آن حجم آن براي مقدار الياف در مخلوط بتن تنظيم مي گردد. اگر حركات گاز در بخش داخل ساختمان بتن حبس گردد، آتش با ۳۰۰ درجه سانتي گراد مي تواند منجر به تنش هاي كششي داخلي حدود   شود كه خودشان را دو برابر بيشتر در طي يك گرم كردن بعدي تا ۳۵۰ درجه سانتي گراد افزايش طول مي‌دهد. بنابراين اين تنش ها در استحكام تنش بتن به يك بتن   در حدود   بالغ مي گردد. پلي پروپيلن هيدروفوبيك مي باشند كه آب جذب نمي كنند و خورنده نمي باشند. بعلاوه، الياف پلي پروپيلن داراي مقاومت خوب در برابر مواد قليايي، شيميايي و كلريد مي باشد و داراي هدايت حرارت كم است، با اين مشخصات الياف پلي پروپيلن تاثير چنداني بر روي تقاضاي آب بتن تازه ندارد. آنها هيدراسيون سيمان را مانع نمي شوند و تاثيرات تمام اجزاي سازنده در مخلوط هاي بتن را تاثير نمي گذارند. الياف در روش كشش سيم با مقطع دايره يا توسط الكترود كردن فيلم پلاستيك با مقطع مستطيلي توليد مي شوند. آنها بصورت الياف تك يا دسته ظاهر مي شوند. الياف پلي‌پروپيلن با انبساط يك فيلم پلاستيك توليد مي شود كه به صورت نوارهايي جدا مي شود و بدان وسيله دسته هاي الياف شكل مي گيرند. كه مقطع مستطيلي دارند. اين دسته هاي الياف به طول هاي مشخص بريده مي شوند. الياف در ۵/۶ تا ۵/۶۳ ميلي متر طول دارند.

۲ـ اختلاط طراحي و آزمايش:
۱ـ۲ـ طراحي مخلوط: براي بررسي تاثيرات الياف پلي پروپيلن بر روي 
خواص بتن هاي با استحكام زياد آزمايشات بسياري دربارة استحكام فشاري و مدول/الاستيسيته بر روي نمونه هاي بتن انجام شدند. انواع ذرات بازالت،دياباز،گرانوليت، سنگ آهك، كواتزريت، سپرنتين و استيتت در دو مخلوط مختلف قرار داشتند:
۱ـ بتن هاي معمولي و استحكام بالا ۲ـ بتن هاي استحكام بالا با استفاده از سيليس در دوغاب سوسپانسيون  
شن ماسه از نواحي مختلف آلان جمع آوري شدند: باواريا، ساكسوني، تورنيجيا و رسه سيمان   و سيمان   براي مخلوط ها بكار برده شدند. ذرات درشت سنگ خرد شده با اندازة حداكثر اسمي ۱۶ ميلي متر و ذرات ريز، ماسة طبيعي معمولي از   ( ساكسوني) بود. توزيع اندازه دانه مطابق با منحني هاي بين A و B براي   بود. الياف پلي‌پروپيلن در   حجمي بتن آميخته شدند كه معادل با   بود. طراحي مخلوط   براي اين برنامه تحقيق انتخاب گرديد. نسبت سيمان ـ آب از   تا   ، براي بتن هاي معمولي با استحكام بالا متغير بود و از   تا   براي بتن هاي استحكام بالا بود.  
طراحي هاي مخلوط با   درصد حجمي الياف پلي پروپيلن بود يا اليافي نداشت. مخلوط هاي داراي الياف پلي پروپيلن با   تعريف شدند. نسبت هاي سيمان ـ آب شديداً به خصوصيات شن و ذرات ماسه بستگي داشت. بويژه دانسيته، جذب آب، و تخلخل و تميز بودن. همان نسبت حجم بين شن و ماسه   در تمام طراحي هاي مخلوط استفاده گرديد طوري كه تاثير دانسيته متفاوت ذرات روي نسبت آب ـ سيمان مي توانست به حداقل برسد. براي ثابت نگه داشتن اين نسبت حجم، دانسيتة بزرگتر ذرات بطور متناسب براي مقدار ماسه توزيع گرديد. هر دانسيتة ذرات بزرگتر باشد. مقدار ماسه در بتن بيشتر است.
 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

همانطور که می دانیم شاتکریتعبارت است از ملات یا بتنی که بافشار هوا و سرعت زیاد به سطح کار پاشیده می شود یا به عبارت دیگر بتن بدون قالب میباشد. مزیت استفاده از شاتکریتدر پروژهاي فراوانی در سرتاسر دنیا به اثبات رسیده است. زمانی که پیشرفته ترین تکنولوژي ها مورد استفاده قرار می گیرد کارایی الیاف بطور کلی برابر یا
بهتر از سیستم سنتی مشفولادي است. در این مقاله مزایاي استفاده از الیاف در شاتکریتدر مقایسه با مشفولادي بیان شده. همچنین دو نوع الیاف قابل استفاده در شاتکریت( الیاف فولادي و الیاف مصنوعی) مورد مقایسه قرارکه به ( HPP) گرفته. در نهایتاین مقاله پاسخی به این سوال خواهد بود که چگونه الیاف با کارایی بالاي پلی پروپیلن تازگی استفاده از آن ها رایج شده را با الیاف فولادي مورد مقایسه قرار دهیم
استفاده از الياف به منظور تقويت بتن، از اوايل دهة ١٩٦٠ ميلادي شروع شده است.در ابتدا از الياف فولادي مستقيم جهت تقويت ماتريس استفاده شد كه اين امر موجب افزايش قابل توجهي در شكل پذيري و نيز طاقت شكست گرديد .
يكي از مشكلات عمده در استفاده از الياف در ابتداي كار مسئله تجمع و گلوله شدن الياف و كاهش كارآيي بتن، در  مقادير بالاي استفاده بود كه اين مشكلات ب ا اصلاحاتي كه در طرح مخلوط، ابداع الياف با چسبندگي مكانيكي بيشتر  (الياف قلابدار ) و در نتيجه امكان كاهش مقدار الياف مورد نياز و هم چنين گسترش استفاده از روان كننده ها و فوق روان كننده ها در بتن، تا حد زيادي حل شد.
و اما سرآغاز استفاده از الياف پليمري در سال ۱۹۶۵ بوده است. از اين الياف كه معمولاً پلي پروپلين مي باشند به علت پايين بودن مدول الاستيسته عمدتاً براي كنترل تركهاي بتن )تركهاي نشست و جمع شدگي پلاستيك ( كه در ساعات اوليه بوجود مي آيند استفاده مي شود )دکتر باقري (
۲ تعريف شاتكريت و انواع آن :
شاتكريت عبارت است از ملات و يا بتني كه با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشيده مي شود كه به دو نوع شناخته شده است ( Dry Mix shotcrete) و مخلوط خشك ) Wet Mix shotcrete ) شاتكريت مخلوط تر مصالح شامل : ماسه وس يمان توسط پمپ شاتكريت بداخل لوله انتقال هدايت (DMS) در شاتكرت با مخلوط خشك منتقل مي گردد. آب مورد نياز در اين حالت در حين خروج مصالح از سر ( Nozzle ) شده و به قسمت پاشنده ملات نازل به آنها اضافه مي گردد كه با توجه به سرعت بسيار زياد خروج مصالح از سر نازل اين عمل در كسري از ثانيه صورت مي پذيرد كه در اين حالت ممكن است آب به بعضي از دانه هاي سيمان نرسيده و در نتيجه اين دانه ها هيدراته نشوند تنها در عمليات تثبيت قبل از اجراي لاينينگ تونلها و كارهاي روكش و تعميراتي با صخامت DMS بهمين دليل از روش شاتكريت با مخلوط تر) بتن آماده به داخل پمپ شاتكريت ) WMS ۱۰ استفاده مي گردد . اما در روش cm كمتر از ريخته شده و پس از عبور از لوله انتقال به سر نازل رسيده و از آنجا به كمك فشار باد كمپرسور به سطح زير كار پاشيده مي شود از اين روش در جاهايي مي توان استفاده كرد كه مقاومت فشاري مورد نظر است .از طرفي ديگر در اين روش
۲۰ براي سقف در يك مرحله به راحتي امكان پذير است . cm ۵۰ براي ديوار و cm امكان اجراي بتني با ضخامت  مهمدي كرتلايي ۱۳۸۰
۳ مزيت اجرايي شاتكريت تر به خشك :
در روش شاتكريت تر در اغلب موارد براي احداث سازه هاي بتني نيازي به قالب بندي نيست و در موا رد خاص نيز استفاده از يك سپر چوبي براي عمليات استقرار بتن كافي مي باشد . شاتكريت مخلوط تر همچنين اين امكان را فراهم مي آورد تا ديگر اجراي سازه هاي بتني با اشكال منحني ، مدور و غير منظم مانعي بر سر راه طراحان و مجريان نباشد.
شاتكريت مخلوط تر با حداقل هزينه و سرعتي بسيار بالا كه از خصوصيات اين روش است در عين بالا بودن كيفيت مشكل را حل مي نمايد.
تثبيت كوهها ، و صخره ها با استفاده از پوشاندن آنها با يك شبكه مش و پاشيدن بتن بر روي آن ، محافظت از لوله هاي فولادي و افزايش ضخامت لوله هاي بتني يا پيچيدن يك شبكه مش به اطراف لوله و پاشيدن بتن و صيقلي كردن آن در محيط هاي خورنده و خطرناك در مقابل آتش سوزي ، روكش كردن ديوارها ، پايه پلها ، بدنه سدها و لاينينگ تونلها ،  است. مهمدي كرتلايي ۱۳۸۰ WMS تثبيت جداره رود خانه ها و … از جمله ديگر توانايي هاي روكش
۴-چه نوع اليافي را براي ساخت شاتكريت اليافي بكار گيريم؟
الياف مختلفي از جمله الياف فولادي، شيشه اي، نايلوني، پلي پروپلين، كربني و … را مي توان جهت ساخت بتن اليافيد بكار برد ولي بايد توجه داشت كه جهت بكار بردن هر كدام از آنها نياز به اين مي باشد كه تعيين كنيم كدام نوع از الياف تركيب بهينه تري با توجه به مشخصات فرآورده و كاربري بنا به ما مي دهد. براي اين مهم ابتدا بايد با مشخصات فيزيكي و مكانيكي الياف آشنا باشيم، تا با توجه به اين مشخصات بتوانيم از آنها در ماتريسهاي سيماني بهرة كافي را ببريم .در شاتكريت از ۲ دسته الياف فولادي و مصنوعي استفاده مي شود .گروهي از الياف مصنوعي مانند شيشه، استيل و كربن مدول بالاتري از بتن دارند و دسته اي مثل نايلون و پلي پروپيلن داراي مدول كمتري از بتن مي باشند .كه دسته دوم در سيستم شاتكريت مورد نظر مي باشد .در ادامه مقاله خواهيم ديد كه كاربرد هر كدام در كجاست.__
٥-معرفي
مزيت استفاده از بتن اليافي در شاتكريت در پروژه هاي فراواني در سراسر د نيا به اثبات رسيده است وقتي پيشرفته ترين تكنولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد كارائي بتن اليافي بطور كلي برابر يا بهتر از استفاده از سيستم مش فولادي وقتي يك ملات خالص يا يك تير با بتن خالص تحت اثر نيروي قرار مي (Knut .F بصورت سنتي مي باشد.( ۲۰۰۰
گيرد، ترك خوردگي ناحية كششي فورًا به گسيختگي تير منجر مي شود . اما بايد بخاطر داشت كه ترك خوردگي در بتن يك پديده جدا از خاصيت بتن نيست . اندازه گيريهاي دقيق تأئيد كرده است كه يك ترك اصلي در شكست يك تير ناشي از رشد آهسته ترك هاي ريزي است كه قبلاً وجود داشته است.
مثلاً در تركيبات ساخته شده با الياف فولادي چون مدول الاستيسته فولاد تقريباً ١٠ برابر مدول الاستيسته بتن خالص است، بنابراين افزايش حجم الياف ، افزايش بار را بدنبال خواهد داشت و در اثر اين بار، نمودار بار  تغيير شكل تير از حالت خطي منحرف مي شود . چنانچه درصد بسيار كمي از الياف فولادي در بتن بكار رود تأثير الياف در حد جاري شدن يا مقاومت نخستين ترك بتن اليافي خيلي ناچيز خواهد بود.
حال پس از اين بررسي شايان ذكر است كه بيان كني م با افزودن الياف به بتن مي توان مقاومت ضربه اي را كه بتن اليافي بدست مي آورد به نصف زماني كه همان مقاومت را بتن معمولي بدست مي آورد كاهش داد و دوام آن را به اندازة ٣٠ درصد افزايش داد اين يكي از مزايايي است كه ما را به سوي استفاده از بتن اليافي ترغيب مي كند، و به طور  ( كلي مي توان مزاياي بتن اليافي را نسبت به بتن معمولي در غالب موارد ذيل برشمرد : ( كيواني ١٣٨٠ الف- مقاومت در مقابل تورق، سايش و هوازدگي سطح
ب- مقاومت زياد در مقابل تنشهاي خستگي
پ- مقاومت بسيار عالي در مقابل ضربه و در واقع توانايي بالاي جذب انرژي
ت- قابليت كشش عالي (بالا بردن ظرفيت زياد تغيير شكل نسبي)
ث- قابليت باربري زياد بعد از ترك خوردگي
ج- مقاومت كششي، خمشي و برش زياد
چ- طاقت خيلي زياد نسبت به بتن معمولي
ح- و يكي از مهمترين مزايا ظرفيت بالاي بتن اليافي به منظور تبديل كار خارجي به:
الف) انرژي كرنشي ذخيره شدة قابل تغيير
ب) كار داخلي (كه اين عمل معمولاً با تشكيل تركهاي جديد، رها شدن و تغيير شكل الياف و يا توليد حرارت مي باشد)
علاوه بر اين شاتكريت مصلح به اليافي مزيتهاي شايان ذكر ديگري نيز دارد :
استعمال شا تكريت اليافي روي صخره هاي آسيب ديده و مجوف با حداقل بيشتر از دو بار پاشيدن تأثير بسيار -aبيشتري دارد .
وقتي كه از دستگاههاي كنترل از راه دور خودكار براي پاشيدن شاتكريت استفاده مي شود ايمني و ضريب اطمينان –b را چندين برابر مي كند ( كسي ريسك بستن شبكه مش را در زير زمين مهار شده يا نشده نخواهد كرد)
با استفاده از شاتكريت اليافي هيچ ناحيه اي با تراكم پائين در جاهايي كه ۳ تا ۴ لايه مش روي هم قرار دارند -cبوجود نخواهد آمد كه در صورت عدم استفاده از شاتكريت اليافي بدليل عدم امكان ويبراسيون مناسب بتني با كيفيت بسيار پائين و ريسك بالاي خوردگي آتي شبكه مش و پوسته پوسته شدن بتن وجود خواهد داشت .
ضخامت خواسته شده و بطور كلي كميتهايي از شاتكريت را كه مي خواهيم با دقت خوبي بدست مي آيد همچنين -d
بيش از حد شبكه مش روي سطوح بنيادي جلوگيري مي شود . (Cover) از مشكل پوشاندن__لايه مش در عمقهاي مختلفي از يك لايه شاتكريت قرار مي گيرد و نمي تواند در سطح مقطع ، در نواحي تحت -e
كشش قرار بگيرد . در صورتي كه الياف مي تواند در تمام سطح مقطع قرار بگيرد بدون در نظر گرفتن اين موضوع كه كشش در كجا اتفاق مي افتد .
و ضريب منطقي جلوگيري از كارگزاري و بستن شبكه مش در زير زمين . -f
براي رسيدن به مزيتهاي بالا روش شاتكريت مخلوط تر بايد مورد استفاده قرار گيرد به اين دليل كه در پروسه مخلوط
خشك فقدان كنترل و مقدار زيادي كمانه كردن الياف وجود دارد . بعنوان مثال كمانه كردن الياف فولادي در پروسه
 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق الکترواسپینینگ-دانلود رایگان مقاله الکترواسپینینگ-دانلود رایگان پایان نامه الکترواسپینینگ-پایان نامه الکترواسپینینگ
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

الیاف با اندازه زیر میکرونی ( که نانو الیاف خوانده می شود) به سادگی به کمک ماشین آلات الکترواسپین از محلولهای پلیمری پلی اتیلن اکساید ، پلی وینیل الکی و پلی آمید- ۶ تولید می شوند.
آشنایی باپوشش های دارای منافذ الکتروسپون با کارایی بالاجهت عمل فیلتراسیون: 
الیاف با اندازه زیر میکرونی ( که نانو الیاف خوانده می شود) به سادگی به کمک ماشین آلات الکترواسپین از محلولهای پلیمری پلی اتیلن اکساید ، پلی وینیل الکی و پلی آمید- ۶ تولید می شوند.
الکترواسپین ، قدرتمند ترین ابزار برای نانو الیاف پلیمری جهت پارچه می باشد . به طور مستقیم الیاف هایی که به شکل شبکه الیاف معمولی با میزان بالاتری نسبت به سطح و حجم و اندازه ی منافذ کوچک هستند ، بر روی فیلترهای نبافت میکرو الیاف PET رسوب می کنند . شکل شناسی و توزیع قطری رشته های الکتروسپون بوسیله ی  بررسی هاو تحقیقات SEM مشخص می شود و مقاومت جریان فیلترهای کامپوزیتی تولید شده ، بوسیله ی ابزارهای ارزیابی میزان نفوذپذیری هوا سنجیده می شود. الیاف الکتروسپون دارای دامنه ی قطرهای از حدود ۷۰ الی ۵۰۰ نانومتر می باشد و از طریق شبکه های نازکی به یکدیگر ازداخل متصل می شوندکه این شبکه ها دارای منافذ بسیار کوچک می باشند. بعد از فرآیند الکترواسپینی ، میزان نفوذپذیری هوای فیلتر ، ۶  الی ۱۷ بار کاهش می یابد که این یک تغییر چشمگیری را در مقاومت جریان نشان می دهد که می تواند بوسیله ی ضخامت لایه نانو الیاف و اندازه منفذ کنترل شود.
تاثیربالای نانو میکروالیاف فیلترهای کامپوزیتی می تواند در دامنه وسیعی از کاربردها مورداستفاده قرار گیرد که شامل پاکسازی هوا برای اتوماتیک بودن شرایط محیطی یا فیلتراسیون مایع می باشد .
 
مقدمه : 
تجهیزات فیلتراسیون با فرکانس بالا به طور بزرگی از گسترش فیلتراسیون متوسط ازدو عامل نشأت می گیرد :
۱- نسبت سطح به حجم افزایش یافته 
۲- اندازه منافذ کاهش یافته
معمولا اندازه منفذ بزرگتر از اندازه ذرات است ،بخصوص در فیلترهای پارچه ای یا نبافت .
اینها شامل گردآورنده هایی می شوند که بوسیله ۳مکانیزم مختلف از جریان مایع جدا می شوند که عبارتند از  1- قطع کردن اینرسی ۲- انتشار براون ۳- قطع کردن خط جریان 
گسترش های اصلی جدید درتکنولوژی فیلتر با گسترش کاغذ ساخته شده از الیاف شیشه ای دنبال می شود ( فیلتر متوسط عبارت است از یک ورقه ی ساخته شده از الیاف شیشه ای زیرمیکرونی در زمینه الیاف شیشه ای ) در اینچنین مسیر ،کوچکترین الیاف ، اندازه منافذ را کاهش می دهندو سطح خاص افزایش می یابد وبزرگترین الیاف ، مقاومت مکانیکی را باعث می شود . امروزه ، فلسفه مشابهی می تواند بوسیله تولید فیلتر متوسط کامپوزیتی شامل ۲ بخش مورد استفاده قرار   گیرد  : 1-  یکی  میکرو الیاف نبافت جفت شده با زیرمیکرون یا نانوالیاف نبافت . ۲ – لایه نانو الیافی که خواص فیلتراسیون را تحت تأثیر قرار میدهد که این زیرلایه اجازه استفاده از فیلتر متوسط معمولی ، مجهزبه چین را می دهد 
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تبدیل الیاف به نخ ، ریسندگی نامیده می‌شود. انسان از هزاران سال پیش به این موضوع پی برده بود که اگر دسته‌ای از الیاف را با کشش دادن، موازی کرده و آن را تاب دهد فشار و اصطکاک سطحی بوجود آمده بین الیاف، باعث درگیری آنها به یکدیگر شده و رشته ای مقاومتر را تشکیل می دهند که همان نخ است. این عمل اساس تبدیل الیاف به نخ است که ریسندگی نامیده می شود. ریسندگی بر سه اصل استوار است:
اختراع ماشین‌های ریسندگی، در این زمینه باعث افزایش سرعت تولید و کاهش هزینه و همچنین باعث افزایش مرغوبیت تولیدات شده‌است . روشن است که ماشینهای به کار گرفته شده در ریسندگی، بسته به نوع نخی که تولید می‌کنند ، کاملاً باهم متفاوت اند. به عنوان مثال، ماشین‌هایی که برای تولید نخهای پنبه‌ای مورد استفاده قرار میگیرند قادر به تولید نخ‌های از جنس پشم یا ابریشم نیستند. از این جهت سیستم ماشین‌های ریسندگی ، یا به اصطلاح خط ریسندگی ، کاملاً به نوع نخ تولیدی بستگی دارد.
ریسندگی پشم
برای ریسندگی پشم در آغاز الیاف رنگی و سفید منتقل می‌شود برای ریسندگی آماده می‌شوند الیاف را با دست باز می‌کنند و با آب و روغن مخلوط می‌کنند برای جلوگیری از الکتریسیته و حالت پیوستگی این عمل صورت می‌گیرد (پ‌هاش (PH) خنثی)، ۲۴ ساعت می‌‌ماند و بعد از دستگاه ولف عبور می‌‌دهند که باعث باز شدن الیاف از هم (یعنی حلاجی) می‌شود و به دستگاه کاردینگ (شانه‌کاری) فرستاده می‌شود. این دستگاه پشمها را شانه می‌کند و ناخالصیها، خاک، خاروخاشاک، کثیفی‌ها را می‌گیرد و تولید نیمچه نخ می‌کند.
نمره نخ را در ابتدای کارد اول در دستگاه شانه‌کاری اندازه می‌‌گیرند.
دستگاه‌های بکار رفته
در ریسندگی پشم دستگاه‌های زیر در مراحل گوناگون بکار می‌روند:
دستگاه شانه‌کاری (کاردینگ): سه قسمت دارد کارد اول: از بین بردن ضایعات پشم، کار دوم: بازهم از بین بردن ضایعات و خاروخاشاک پشم خیلی بیشتر از کارد اول، کارد سوم: که پشم را به صورت نخ خامه (نیمچه نخ) در می‌‌آورد. 
دستگاه تمام‌تاب (رینگ): این دستگاه نخ راتا به صورت یک لا در می‌‌آورد (برای خامه خالی ۱۲۰ تا ۱۶۰ تاب) هر چه سرعت دستگاه تمام‌تاب را کم کنیم تاب نخ زیادتر می‌شود. 
دستگاه دولاتاب: دوباره هر نخ یک لا با هم ترکیب شده و دولا می‌شود و بیشتر این کار به خاطر استحکام صورت می‌گیرد. 
دستگاه کلاف کن: برای بسته بندی و همانطور که از نامش پیداست نخها را به صورت کلاف در می‌‌آورد. 
دستگاه بقچه‌کن: برای بقچه کردن نخهای کلاف شده می‌‌باشد. 
مرحله آخر
آخرین نکته مرحله در فرش مرحله سرویس است که سه قسمت کار می‌‌باشد: اول درست کردن بافت اشتباه (مرمت)، دوم رفوکاری، سوم ریشه فرش که این ریشه فرش به چند صورت گره می‌‌خورد: ۱- گره نخودی ۲- گره مدل گیس ۳- دوگره
برای سفارشهای بیرون از ایران بیشتر از دو گره استفاده می‌شود و اکثر فرشهای خانگی در ایران مدل گره نخودی و گره مدل گیس هستند.

دستور العملهاي كلي در مورد ايمني و عمليات كارگاهي
قبل از حضور در كارگاه و يا شروع به كار براي جلوگيري از خسارتهاي بدني و اقتصادي برخي ازمقررات و دستور العملها به ترتيب زير يادآوري مي شود تا هنر جويان ضمن بازديدها و يا آموزش در كارخانه ها بهاين موارد توجه لازم را داشته باشند.
۱٫ هميشه در كارخانه از لباس كار مناسب كرم پر رنگ (بژ) استفاده كنيد ، سعي نماييد دگمه هاي جلو لباس به صورت باز نباشد بخصوص آستينهاي لباس كار را به وسيله دگمه يا كش ببنديد.
۲٫ از بردن دست به داخل قطعات موجود در ماشين حتي در موقع توقف ، بدون اطلاع مسئوول مربوطه جدا خودداري نماييد.
۳٫ بدون اطلاع مسئوول مربوطه به هيچ وجه اقدام به راه اندازي ماشين نكنيد.
۴٫ از نزديك شدن به فلكه هاي ماشينهاييي كه در حال كار است، بخصوص نزديك كردن دست به قسمت چرخ دنده هاي كه بسيرا خطرناك است،‌جدا خودداري نماييد و در اين مورد اگر چنانچه نياز به بررسي باشد، حتما ماشين در حال توقف و با اطلاع مسئوول مربوطه باشد.
۵٫ به علائم و دستورات بازدارنده و هشدارهاي لازم، در هر قسمت توجه كامل داشته و مراعات كنيد.
۶٫ خارهاي روي سيلندرهاي ماشين كارد حتي در حال توقف ماشين بسيرا خطر آفرين است. عمل تميز كاري ويا گيج گذاري و بررسي ها بايد با احتياط كامل انجام گيرد.
۷٫ چنانچه روغن يا مايعي در سطح كارخانه پخش شود، بلافاصله آن را تميز كنيد زيرا عدم توجه به اين مساله باعث بروز حوادث ناگوار مي شود.
۸٫ بعضي قسمتهاي كارخانه مانند قسمت حلاجي و كارد بخصوص در سيستم هاي قديمي داراي گرد و غبار است. اگر در چنين جايي با تجاي مشابه كار مي كنيد، حتما از ماسكهاي مخصوص ضد گرد و غبار استفاده كنيد.
۹٫ ابزار و قطعات را به طور صحيح به كار برده و بعد از استفاده در جاي مخصوص خود قرار دهيد.
۱۰٫ زماني كه نحوه كار ماشين توسط مربي توضيح داده مي شود، از تكيه دادن به ماشين حتي در حال توقف جدا خودداري نماييد.
۱۱٫ در صورت لزوم از وسايل ايمني استفاده كنيد.
۱۲٫ ضمن بازديدها و آموزش شعي كنيد مشاهدات و اطلاعات كسب شده را يادداشت كرده و به صورت گزارش تهيه كنيد.

روشهاي ريسندگي در موردالياف پنبه:
به طور كلي عمليات ريسندگي در موردالياف پنبه به دو روش انجام مي گيرد.
الف- روش ريسندگي با شانه زني: اين روش براي تهيه نخهاي مرغوب و ظريف به كار گرفته مي شود. و مواد اوليه براي اين روش غالبا پنبه هاي خيلي خوب و طويل مي باشند
ب- روش ريسندگي بدون شانه زني : اين روش براي تهيه نخهاي معمولي مورد استفاده قرار ميگيرد و چون پنبه هاي ايراني غالبا از نوع الياف بلند نيستند، از اين جهت، در كارخانه هاي ريسندگي ايران ، روش ريسندگي با شانه زني كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد. در زير خط ريسندگي با روشهاي شانه زني وبدون شانه زني نشان داده شده است.
با وجود اينكه عمليات ريسندگي در مراحل توليد براي الياف مختلف مانند پشم و پنبه با يكديگر فرق داشته و ماشين آلات مورد استفاده آنها نيز متفاوت است در تهيه نخهاي پنبه اي نيز تفاوتهايي وجود دارد كه به نوع الياف پنبه و نوع نخ مصرفي بستگي دارد.
در اين جدول كه مراحل ريسندگي با دو روش نشان داه شده باز هم نسبت به نوع الياف مصرفي و نوع نخهاي توليدي قابل تغيير است. به عنوان مثال ، به كارگيري نوع و تعداد ماشين آلات لازم در قسمت حلاجي براي باز كردن و تميز كردن الياف نسبت به نوع الياف و ميزان درصد ناخالصي موجود در آن فرق مي كند ويا مراحل چند لاكني فتيله ممكن است يك بار مورد استفاده قرار بگيرد.

درجه مرغوبيت الياف:
درجه مرغوبيت الياف پنبه، غالبا نسبت به طول و ميزان درصد مواد خارجي در آنها تعيين مي شود و واضح است كه هر اندازه الياف تميز تر و داراي طول بلندتري باشند، مرغوبترند. بخصوص الياف بلندتر از لحاظ نساجي اهميت ويژه اي دارد و مي توان از آنها نخهاي خوب و ظريف تهيه كرد.
به طور كلي طبقه بندي طولي الياف پنبه تقريبا مطابق جدول زير در نظر گرفته مي شود.
نوع الياف حدود طول (ميلميتر) حدود قطر(ميكرون)
بلند ۵۰-۳۴ ۱۵-۱۰
متوسط ۳۲-۲۶ ۱۷-۱۲
كوتاه ۲۵-۱۰ ۲۲-۱۳
به طوري كه ملاحظه مي شود، الياف پنبه برعكس الياف پشم هر اندازه طول الياف بلندتر باشد، قطر آن كمتر بوده و اين يك خاصيت بسيار خوب ديگري است كه در الياف پنبه بلند وجود دارد و در مورد ريسندگي براي تهيه نخهاي ظريف و بادوام حائز اهميت است.

حلاجي: عمل مخلوط كردن ، باز كردن
در كارخانه ريسندگي نخ آفتاب از دستگاه حلاجي Marzoli كه بصورت ساندويچي عمل برداشت الياف را انجام مي دهد استفاده مي شود. اين دستگاه تمام اتوماتيك است كه فقط عمل چيدن عدلها توسط كارگر انجام ميشود.
در اول خط ريسندگي شركت نخ آفتاب عدسها توسط كارگر روي زمين چيده شده است به وسيله دستگاه super Belander الياف برداشته شده بصورت ساندويچي كه در شكل زير كاملا نمايان است.

مقدمات ريسندگي چرخانهاي:
در سيستم ريسندگي چرخانه ، بعضي ازماشينهاي چرخانه اي مجهز به مكانيزم جدا كردن ناخالصيها هستند كه اين نوع ماشين علاوه بر توليد نخ وظيفه پاك كنندگي الياف را نيز به عهده دارند، ولي بعضي از ماشينهاي چجرخانه اي ديگر كه مجهز به مكانيزم جدا كردن ناخالصي نيستند بايد در مراحل مقدماتي و قبل از رسيدن به مشاين چرخانه تميز و پاك شوند. زيرا تميز بودن الياف در سيستم چرخانه اي خيلي مهم است.
بابررسيهاي به عمل آ,ده مشخص گرديده . كه عمل پاك كنندگي الياف در مشاين ريسندگي چرخانه اي در تمام موارد ضروري نيست و مي توان گفت كه بهتر است از خطوط مقدمات ريسندگي براي گرفتن ناخالصيها استفاده كرد.

مقدمات ريسندگي براي الياف پنبه:
براي به كار گرفتن ماشينهاي ريسندگي چرخانه اي براي الياف پنبه با ناخالصيهاي زياد بهتر است از خط حلاجي و كارد استفغاده شود. زيرا با به كارگيري كارد دوم ، باقيمانده اليافي كه از هم جدا نشده اند، از يكديگر باز و گرد و غبار و ناخالصيها گرفته مي شود. فتيله تهيه شده از كارد متوالي در ماشين چرخانه اي ، ناخالصيهاي كمتري در شيار چرخانه به جا مي گذارد و اين امر سب مي شود كه ميزان پارگي نخ نيز كاهش يابد.

نساجي در راه جهاني شدن
ريسندگي نخ جزو اولين صنايعي است که انسان به آن پي برد و ابتدا با استفاده از يک دوک چوبي ساده توانست تعداد بي شماري الياف را به دور هم بتاباند و نخ تهيه کند. 
اين روش ريسندگي قرنها به همان صورت ادامه داشت تا اين که در قرن چهاردهم ، اولين قدمها در راه ماشيني کردن روش ريسندگي برداشته شد و در اروپا و هند نوع پيشرفته تري از دوک ريسندگي اختراع و به کار گرفته شد. در قرن شانزدهم چرخ ريسندگي جديدتري ساخته شد، به طوري که هنگام کار هر دو دست کارگر آزاد بود و مي توانست تسلط بيشتري در ريسندگي داشته باشد. سرانجام در قرن هيجدهم ، ماشين ريسندگي اختراع شد و سيستم تهيه نخ به طور کامل دگرگون شد و با ظهور انقلاب صنعتي در انگلستان ، نيروي بخار کم کم جاي نيروي دست را گرفت و تحولات بعدي بويژه در قرن نوزدهم سبب توسعه روزافزون اين صنعت شد. امروزه پيشرفته ترين ماشين هاي بافندگي ساخته شده اند که قابليت پياده کردن پيچيده ترين نقشه هاي بافت پارچه را دارا هستند. 
 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

همانطور که می دانیم شاتکریتعبارت است از ملات یا بتنی که بافشار هوا و سرعت زیاد به سطح کار پاشیده می شود یا به عبارت دیگر بتن بدون قالب میباشد. مزیت استفاده از شاتکریتدر پروژهاي فراوانی در سرتاسر دنیا به اثبات رسیده است. زمانی که پیشرفته ترین تکنولوژي ها مورد استفاده قرار می گیرد کارایی الیاف بطور کلی برابر یا
بهتر از سیستم سنتی مشفولادي است. در این مقاله مزایاي استفاده از الیاف در شاتکریتدر مقایسه با مشفولادي بیان شده. همچنین دو نوع الیاف قابل استفاده در شاتکریت( الیاف فولادي و الیاف مصنوعی) مورد مقایسه قرارکه به ( HPP) گرفته. در نهایتاین مقاله پاسخی به این سوال خواهد بود که چگونه الیاف با کارایی بالاي پلی پروپیلن تازگی استفاده از آن ها رایج شده را با الیاف فولادي مورد مقایسه قرار دهیم. همچنین نتایج آزمایشات انجام شده  ارائه گردیده است.
استفاده از الياف به منظور تقويت بتن، از اوايل دهة ١٩٦٠ ميلادي شروع شده است.در ابتدا از الياف فولادي مستقيم جهت تقويت ماتريس استفاده شد كه اين امر موجب افزايش قابل توجهي در شكل پذيري و نيز طاقت شكست گرديد .
يكي از مشكلات عمده در استفاده از الياف در ابتداي كار مسئله تجمع و گلوله شدن الياف و كاهش كارآيي بتن، در  مقادير بالاي استفاده بود كه اين مشكلات ب ا اصلاحاتي كه در طرح مخلوط، ابداع الياف با چسبندگي مكانيكي بيشتر  (الياف قلابدار ) و در نتيجه امكان كاهش مقدار الياف مورد نياز و هم چنين گسترش استفاده از روان كننده ها و فوق روان كننده ها در بتن، تا حد زيادي حل شد.
و اما سرآغاز استفاده از الياف پليمري در سال ۱۹۶۵ بوده است. از اين الياف كه معمولاً پلي پروپلين مي باشند به علت پايين بودن مدول الاستيسته عمدتاً براي كنترل تركهاي بتن )تركهاي نشست و جمع شدگي پلاستيك ( كه در ساعات اوليه بوجود مي آيند استفاده مي شود )دکتر باقري (
۲ تعريف شاتكريت و انواع آن :
شاتكريت عبارت است از ملات و يا بتني كه با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشيده مي شود كه به دو نوع شناخته شده است ( Dry Mix shotcrete) و مخلوط خشك ) Wet Mix shotcrete ) شاتكريت مخلوط تر مصالح شامل : ماسه وس يمان توسط پمپ شاتكريت بداخل لوله انتقال هدايت (DMS) در شاتكرت با مخلوط خشك منتقل مي گردد. آب مورد نياز در اين حالت در حين خروج مصالح از سر ( Nozzle ) شده و به قسمت پاشنده ملات نازل به آنها اضافه مي گردد كه با توجه به سرعت بسيار زياد خروج مصالح از سر نازل اين عمل در كسري از ثانيه صورت مي پذيرد كه در اين حالت ممكن است آب به بعضي از دانه هاي سيمان نرسيده و در نتيجه اين دانه ها هيدراته نشوند تنها در عمليات تثبيت قبل از اجراي لاينينگ تونلها و كارهاي روكش و تعميراتي با صخامت DMS بهمين دليل از روش شاتكريت با مخلوط تر) بتن آماده به داخل پمپ شاتكريت ) WMS ۱۰ استفاده مي گردد . اما در روش cm كمتر از ريخته شده و پس از عبور از لوله انتقال به سر نازل رسيده و از آنجا به كمك فشار باد كمپرسور به سطح زير كار پاشيده مي شود از اين روش در جاهايي مي توان استفاده كرد كه مقاومت فشاري مورد نظر است .از طرفي ديگر در اين روش
۲۰ براي سقف در يك مرحله به راحتي امكان پذير است . cm ۵۰ براي ديوار و cm امكان اجراي بتني با ضخامت  مهمدي كرتلايي ۱۳۸۰
۳ مزيت اجرايي شاتكريت تر به خشك :
در روش شاتكريت تر در اغلب موارد براي احداث سازه هاي بتني نيازي به قالب بندي نيست و در موا رد خاص نيز استفاده از يك سپر چوبي براي عمليات استقرار بتن كافي مي باشد . شاتكريت مخلوط تر همچنين اين امكان را فراهم مي آورد تا ديگر اجراي سازه هاي بتني با اشكال منحني ، مدور و غير منظم مانعي بر سر راه طراحان و مجريان نباشد.
شاتكريت مخلوط تر با حداقل هزينه و سرعتي بسيار بالا كه از خصوصيات اين روش است در عين بالا بودن كيفيت مشكل را حل مي نمايد.
تثبيت كوهها ، و صخره ها با استفاده از پوشاندن آنها با يك شبكه مش و پاشيدن بتن بر روي آن ، محافظت از لوله هاي فولادي و افزايش ضخامت لوله هاي بتني يا پيچيدن يك شبكه مش به اطراف لوله و پاشيدن بتن و صيقلي كردن آن در محيط هاي خورنده و خطرناك در مقابل آتش سوزي ، روكش كردن ديوارها ، پايه پلها ، بدنه سدها و لاينينگ تونلها ،  است. مهمدي كرتلايي ۱۳۸۰ WMS تثبيت جداره رود خانه ها و … از جمله ديگر توانايي هاي روكش
۴-چه نوع اليافي را براي ساخت شاتكريت اليافي بكار گيريم؟
الياف مختلفي از جمله الياف فولادي، شيشه اي، نايلوني، پلي پروپلين، كربني و … را مي توان جهت ساخت بتن اليافيد بكار برد ولي بايد توجه داشت كه جهت بكار بردن هر كدام از آنها نياز به اين مي باشد كه تعيين كنيم كدام نوع از الياف تركيب بهينه تري با توجه به مشخصات فرآورده و كاربري بنا به ما مي دهد. براي اين مهم ابتدا بايد با مشخصات فيزيكي و مكانيكي الياف آشنا باشيم، تا با توجه به اين مشخصات بتوانيم از آنها در ماتريسهاي سيماني بهرة كافي را ببريم .در شاتكريت از ۲ دسته الياف فولادي و مصنوعي استفاده مي شود .گروهي از الياف مصنوعي مانند شيشه، استيل و كربن مدول بالاتري از بتن دارند و دسته اي مثل نايلون و پلي پروپيلن داراي مدول كمتري از بتن مي باشند .كه دسته دوم در سيستم شاتكريت مورد نظر مي باشد .در ادامه مقاله خواهيم ديد كه كاربرد هر كدام در كجاست.__
٥-معرفي
مزيت استفاده از بتن اليافي در شاتكريت در پروژه هاي فراواني در سراسر د نيا به اثبات رسيده است وقتي پيشرفته ترين تكنولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد كارائي بتن اليافي بطور كلي برابر يا بهتر از استفاده از سيستم مش فولادي وقتي يك ملات خالص يا يك تير با بتن خالص تحت اثر نيروي قرار مي (Knut .F بصورت سنتي مي باشد.( ۲۰۰۰
گيرد، ترك خوردگي ناحية كششي فورًا به گسيختگي تير منجر مي شود . اما بايد بخاطر داشت كه ترك خوردگي در بتن يك پديده جدا از خاصيت بتن نيست . اندازه گيريهاي دقيق تأئيد كرده است كه يك ترك اصلي در شكست يك تير ناشي از رشد آهسته ترك هاي ريزي است كه قبلاً وجود داشته است.
مثلاً در تركيبات ساخته شده با الياف فولادي چون مدول الاستيسته فولاد تقريباً ١٠ برابر مدول الاستيسته بتن خالص است، بنابراين افزايش حجم الياف ، افزايش بار را بدنبال خواهد داشت و در اثر اين بار، نمودار بار  تغيير شكل تير از حالت خطي منحرف مي شود . چنانچه درصد بسيار كمي از الياف فولادي در بتن بكار رود تأثير الياف در حد جاري شدن يا مقاومت نخستين ترك بتن اليافي خيلي ناچيز خواهد بود.
حال پس از اين بررسي شايان ذكر است كه بيان كني م با افزودن الياف به بتن مي توان مقاومت ضربه اي را كه بتن اليافي بدست مي آورد به نصف زماني كه همان مقاومت را بتن معمولي بدست مي آورد كاهش داد و دوام آن را به اندازة ٣٠ درصد افزايش داد اين يكي از مزايايي است كه ما را به سوي استفاده از بتن اليافي ترغيب مي كند، و به طور  ( كلي مي توان مزاياي بتن اليافي را نسبت به بتن معمولي در غالب موارد ذيل برشمرد : ( كيواني ١٣٨٠ الف- مقاومت در مقابل تورق، سايش و هوازدگي سطح
ب- مقاومت زياد در مقابل تنشهاي خستگي
پ- مقاومت بسيار عالي در مقابل ضربه و در واقع توانايي بالاي جذب انرژي
ت- قابليت كشش عالي (بالا بردن ظرفيت زياد تغيير شكل نسبي)
ث- قابليت باربري زياد بعد از ترك خوردگي
ج- مقاومت كششي، خمشي و برش زياد
چ- طاقت خيلي زياد نسبت به بتن معمولي
ح- و يكي از مهمترين مزايا ظرفيت بالاي بتن اليافي به منظور تبديل كار خارجي به:
الف) انرژي كرنشي ذخيره شدة قابل تغيير
ب) كار داخلي (كه اين عمل معمولاً با تشكيل تركهاي جديد، رها شدن و تغيير شكل الياف و يا توليد حرارت مي باشد)
علاوه بر اين شاتكريت مصلح به اليافي مزيتهاي شايان ذكر ديگري نيز دارد :
استعمال شا تكريت اليافي روي صخره هاي آسيب ديده و مجوف با حداقل بيشتر از دو بار پاشيدن تأثير بسيار -aبيشتري دارد .
وقتي كه از دستگاههاي كنترل از راه دور خودكار براي پاشيدن شاتكريت استفاده مي شود ايمني و ضريب اطمينان –b را چندين برابر مي كند ( كسي ريسك بستن شبكه مش را در زير زمين مهار شده يا نشده نخواهد كرد)
با استفاده از شاتكريت اليافي هيچ ناحيه اي با تراكم پائين در جاهايي كه ۳ تا ۴ لايه مش روي هم قرار دارند -cبوجود نخواهد آمد كه در صورت عدم استفاده از شاتكريت اليافي بدليل عدم امكان ويبراسيون مناسب بتني با كيفيت بسيار پائين و ريسك بالاي خوردگي آتي شبكه مش و پوسته پوسته شدن بتن وجود خواهد داشت .
ضخامت خواسته شده و بطور كلي كميتهايي از شاتكريت را كه مي خواهيم با دقت خوبي بدست مي آيد همچنين -d
بيش از حد شبكه مش روي سطوح بنيادي جلوگيري مي شود . (Cover) از مشكل پوشاندن__لايه مش در عمقهاي مختلفي از يك لايه شاتكريت قرار مي گيرد و نمي تواند در سطح مقطع ، در نواحي تحت -e
كشش قرار بگيرد . در صورتي كه الياف مي تواند در تمام سطح مقطع قرار بگيرد بدون در نظر گرفتن اين موضوع كه كشش در كجا اتفاق مي افتد .
و ضريب منطقي جلوگيري از كارگزاري و بستن شبكه مش در زير زمين . -f
براي رسيدن به مزيتهاي بالا روش شاتكريت مخلوط تر بايد مورد استفاده قرار گيرد به اين دليل كه در پروسه مخلوط
خشك فقدان كنترل و مقدار زيادي كمانه كردن الياف وجود دارد . بعنوان مثال كمانه كردن الياف فولادي در پروسه
مخلوط خش ك ۵۰ درصد و در استفاده از الياف مصنوعي احتمالاً اين مقدار بيشترينه باشد در مقايسه كمانه كردن الياف فولادي در پروسه مخلوط تر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مي باشد به شكل يك مراجعه كنيد . 
 • بازدید : 168 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
ليف رشته اي نازك با طول مشخص است كه قابليت انحنا، استحكام و ارتجاع لازم براي عمليات ريسندگي و بافندگي را دارا مي‌باشد. كلمه الياف نيز جمع ليف مي‌باشد.
مشخصات الياف نساجي: پيشرفت صنعت نساجي موجب پيدايش الياف متنوع با مشخصات مختلف گرديده است ولي بطور كلي مشخصات الياف را ميتوان به دو گروه تقسيم نمود:
۱- مشخصات فيزيكي مانند رنگ، جلا، طول، سطح مقطع، ظرافت، قابليت هدايت گرمائي و الكتريكي، استحكام، قابليت كشش، قابليت انحنا و ميزان جذب رطوبت.
۲- مشخصات شيميايي مانند اثر مواد شيميايي و رنگ روي الياف و مقاومت الياف در برابر نور، حرارت و هوا و …/
انواع الياف نساجي
الياف نساجي
۱- الياف ساخت انسان
a. سنتيك يا مصنوعي
i. پلي استر
ii. نايلون
iii. اكرينيك
iv. پلي پروپيلن
b. رژنره (يا بازيافتي)
i. ويسكوز
ii. اسپات
iii. كازئين
۲- الياف طبيعي
a. منشا معدني
i. آسبست (پنبه كوهي)
b. منشا حيواني
i. ابريشم
ii. پشم
c. منشا نباتي
i. پنبه
ii. كتان
iii. كنف
الياف معدني: مصرف اين نوع الياف در صنعت نساجي محدود بوده و آسبست كه در اصطلاح عاميانه پنبه كوهي يا پنبه نسوز ناميده مي‌شود نمونه اي از اين الياف است. اين الياف داراي مصارف صنعتي هستند و در پارچه هاي ضد حريق نيز بكار مي‌روند.
الياف گياهي: اين الياف شامل مهمترين الياف نساجي يعني پنبه و ساير الياف مانند كتان، كنف و چتايي است. الياف گياهي از طريق كاشتن تهيه شده و پايه سلولزي دارند (سلولز ماده سازنده گياهان است)
الياف حيواني: اين الياف شامل ابريشم، پشم و ساير الياف شبيه به مو مانند كشيده مي‌باشد. الياف حيواني پايه پروتئيني دارند كه تركيب پيچيده اي است و قسمت عمده ساختمان بدن جانداران را تشكيل مي‌دهد.
الياف رژنره يا بازيافتي: اينها اليافي هستند كه ماده تشيكل دهنده آنها قبلا در طبيعيت موجود بوده است. به عنوان مثال مي‌توان سلولز موجود در گياهان را ذكر كرد كه به مقدار زيادي در گياهان وجود داشته و با جدا كردن اين ؟
نساجي تهيه مي‌گردد. به طرق مشابه امكان دارد بتوان از پروتئين موجود در ساختمان بدن حيوانات و برخي گياهان استفاده كرد و پس از استخراج و بازيابي اين پروتئين كه قبلا بطور طبيعي ساخته شده، الياف نساجي تهيه كرد. به عنوان مثال مي‌توان از پروتئين موجود در شيره كه كازئين نام دارد الياف كازئيني توليد نمود.
الياف مصنوعي: اين الياف صرفا از مواد شيميايي تهيه مي‌شوند كه داراي ساختمان ليفي نبوده و از طريق سنتز مواد اوليه و با اجراي عمليات شيميايي لازم ساختمان ليفي به آنها داده مي‌شود.
با توجه به اينكه در كارخانه مشهد نخ بيشتر از الياف پنبه، ويسكوز، پلي استر و آكريليك استفاده مي‌شود، لذا توجه خود را به الياف مذكور موظف كرده و در مورد خصوصيات آنها بحث مي‌نمائيم.

پنبه
از خصوصيات مهم اين الياف استحكام زياد در پارچه، داشتن قدرت و قابليت انعطاف در مقابل هر گونه عمليات ريسندگي و بافندگي و تمايل به جذب رنگهاي متفاوت است. همين خصوصيت باعث شده كه باوجود افزايش روز افزودن الياف مصنوعي، پنبه اهميت خود را حفظ كرده و مقدار محصول و مصرف آن همواره در حال افزايش باشد.
امروزه مقدار توليد پنبه در ايالات متحده آمريكا حدود يك سوم مجموع توليد پنبه در جهان است و ايران در بين ۶۰ كشور توليد كننده پنبه مقام چهاردهم را دارا مي‌باشد.
زراعت پنبه: زراعت پنبه يكي از مشكلترين و پر زحمت ترين و در عين حال پرمنفعت ترين زراعتهاست در توليد پنبه عوامل زيادي نظري تخم پنبه، نحوه كاشت، زمان كاشت، نحوه برداشت، آب و هووا، نور و.. دخلي هستند.
دوره زراعت پنبه طولاني و از ۵ تا ۷ ماه مي‌باشد. به همين دليل كشت آن در نواحي سردسير نتيجه خوبي نمي دهد مگر آنكه انوع مخصوص زودرس آن كاشته شود. همچنين نقاطي كه حرارت روزانه اش فوق العاده تغيير پذير بوده و داراي بادهاي شديد مي‌باشد براي كشت پنبه مناسب نيست.
زمين مربوط به كشت پنبه به دو شخم پائيزه و بهاره نياز دارد كه شخم پائيزه در اواخر پائيز و به عمق ۲۰ الي ۲۵  سانتيمتر و شخم بهاره بعد از اتمام فصل سرما و به عمق ۱۰ تا ۱۵ سانتيمتر انجام مي‌گيرد. پنبه هم به طريق آبي و هم بصورت ديم كشت مي‌گردد. لازم بذكر است كه در اكثر مناطق پنبه بصورت ديم كاشت مي‌شود.
بطور كلي پنبه را به دو گروه تقسيم كرده اند: الف- پنبه با طول بلند كه طول الياف آن از ۲۵  تا ۵۰ ميليمتر مي‌باشد. ب- پنبه با طول كوتاه كه طول الياف آن بين ۱۰ تا ۲۵ ميليمتر مي‌باشد.
رنگ پنبه سفيد و گاهي زرد است. (در هندوستان پنبه قهوه اي و قرمز نيز پيدا مي‌شود). بيشترين كشت پنبه ايران درگرگان و گنبد، و مازندران و خراسان انجام مي‌شود. اما در نقاط ديگري نيز پنبه كشت مي‌شود كه عبارتند از فارس، مركزي، آذربايجان شرقي، اصفهان وكرمان.
نژادهاي متداول پنبه درايران
بطور كلي چهار نوع پنبه در ايران كشت مي‌شود:
۱- پنبه بومي: اين نوع پنبه تقريبا در تمام كشور كشت شده و از نظر بها ارزانترين پنبه هاست. رنگ آن كاملا سفيد و طول اليافش ۱۰ تا ۲۰ ميليمتر است. ضايعات و مقدار افت آن در قسمت حلاجي ۱۲ تا ۲۳ % است و بيشتر به مصرف نخهاي ۶ و ۸و ۱۰ نمره انگليسي مي‌رسد.
۲- پنبه آمريكايي: همانطور كه از نام آن پيداست، بطور اوليه اين پنبه در سالهاي گذشته از آمريكا به ايران آورده شده و بيشتر در شهرهاي مازندران كشت مي‌شود. بهترين نوع آن پنبه بندرگز، بهشهر و گرگان و پست ترين نوعش پنبه ساري است. رنگ اين نوع پنبه متمايل به زرد و طوسي است. بلندي الياف بين ۲۴ و ۳۲ ميليمتر بوده و افت و ضايعات آن در قسمت حلاجي ۶ تا ۱۲% مي‌باشد و بيشتر به مصرف نخيها ۱۶ تا ۳۰ انگليسي مي‌رسد.
۳- پنبه فيلستاني: اين نوع پنبه در استانهاي خراسان، فارس، باختران، يزد و همچنين ورامين و گرمسار گشت مي‌شود. رنگ آن سفيد و يا كرم بوده و در موقع پاك كردن در كارخانجات پنبه پاك كني، مواد خارجي بخوبي از آن جدا مي‌شود. مصرف اين پنبه بيشتر در كاخانجات اصفهان است. افت آن در حلاجي بين ۵ تا ۱۰% بوده و از آن مي‌توان نخ نمره ۴۰ انگليسي تهيه كرد. مزيت ديگر اين نوع پنبه درصد كم الياف نارس در آن مي‌باشد.
۴- پنبه كوكرس و لايتينگ: تخم اين نوع پنبه امريكايي است كه در چند سال اخير كشت آن در ايران مرسوم شده و داراي اليافي سفيد رنگ بطول ۲۸ تا ۳۲ ميليمتر داشته و از نظر جنس بسيار مرغوب است و موارد مصرف اين نوع پنبه در ايران كم است و بيشتر به منظور صادرات كاشت مي‌شود. افت آن در حلاجي بين ۳ تا ۵% مي‌باشد.

آفت پنبه 
مهمترين آفت پنبه نوزاد حشره اي است كه اندامهاي زاينده پنبه را از بين مي‌برد. چون مبارزه با اين حشره دشوار است غالبا نژادي از پنبه بيشتر كاشته مي‌شود كه به آن پنبه زودرس مي‌گويند. اين نژاد زودتر از پنبه معمولي گل مي‌دهد و از اين حشره آسيبي نمي بيند. نوع ديگر آفت پنبه پروانه اي است كه تخمهاي زيادي روي بوته پنبه مي‌گذارد و نوزاد آن دانه هاي پنبه را خراب مي‌كند. باكتريها نيز بعضي غوزه پنبه ها را خراب و فاسد مي‌كنند و به وسيله محلولهاي مناسب و گندزدا با اين باكتريها مبارزه مي‌شود. علاوه بر آفات مذكور پنبه بيماريهايي نيز دارد كه موجب توقف رشد و فساد غوزه مي‌شود.

تصفيه پنبه 
منظور از تصفه پنبه جدا كردن الياف از تخم پنبه مي‌باشد. براي انجام اين كار معمولا از ماشين «جين اره اي» استفاده مي‌شود. اين ماشين داراي يك سري صفحات فولادي مدور است كه سطح آنها دندانه اي است. در واقع حركت، دندانه ها الياف را به طورف خود مي‌كشد و به طرف شكافهايي كه در زير آنها قرار دارند راهنمايي مي‌كنند. براي اينكه الياف در روي صفحات دندانه اي نچسبد در زير آنهاپاكتهايي وجود دارد كه با حركت مداوم، دندانه ها و صفحات را تميز مي‌كنند.

اندازه گيري طول الياف پنبه 
از آنجا كه الياف پنبه داراي يك طول مساوي نيستند لازم است براي انتخاب الياف با مشخصات طولي مورد نظر روشي جهت تعيين حد متوسط طول الياف انتخاب نمود. براي اين منظور از دستگاهي بنام «شانه تقسيم كننده» استفاده مي‌شود. با استفاده از اين دستگاه اليافي را كه از نمونه برداري بدست آمده به دسته هاي طولي و تا حد امكان موازي يكديگر تقسيم مي‌كنند و پس از طي مراحل زير نتيجه كار تعيين مي‌شود:
۱- آماده كردن يك دسته الياف و قراردادن آنها كنار يكديگر بطوريكه انتهاي تمام الياف در يك خط صاف قرار گيرد. 
۲- جدا كردن و برداشتن الياف به صورت نزولي و برحسب طول آنها (از طرف طولهاي بلندتر به طرف طولهاي كوتاهتر)
۳- تهيه دياگرام طولي الياف به ترتيبي كه الياف را بطور موازي كنار يكديگر قرار دهند و انتهاي آنها در يك خط مستقيم قرار گيرد و طول آنها به ترتيب نزولي منظم شده باشد. براي اين كار از يك صفحه مسطح كه سطح آن را پارچه مخمل سياه وتيره رنگ پوشانيده باشد استفاده مي‌شود.
۴- تجزيه و تحليل دياگرام كه از روي الياف قرار گرفته كنار هم روي صفحه مخمل سياه بدست مي‌آيد. اين دياگرام نماينده توزيع طولي الياف در نمونه است به روي كاغذ ميليمتري منتقل مي‌شود . در اين دياگرام محور طولها نشاندهنده فراواني طولي الياف و محورعرضها بيانگر طول الياف برحسب ميليمتر مي‌باشد.
ماكزيمم طول الياف مستقما از روي محور عرضها قرائت مي‌شود (در اينجا OA ماكزيمم طول مي‌باشد).
 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

الياف PP داراي چگالي يا جرم مخصوص هستند . اين الياف سبكتر از آب هستند. آنها به طورعملي بالاترين حجم مخصوص را دارند . بنابراين بالاترين قدرت پوششي را دارا مي باشند . الياف PP بهترين پوشش را نسبت به پلي آميد، اكريليك و الياف پلي استر با ۲۲،۱۹ و ۳۳ درصد ارائه مي دهند. به هين خاطر الياف PP مورد توجه خاص توليد كنندگان كفپوشهاي ماشيني قرار گرفته است.
در اين پروژه خواص فيزيكي الياف توليد شده از يك رشته ساز با سطح مقطع مختلف بررسي گرديد. از جمله فعاليتهايي كه در اين پروژه صورت گرفت:
ابتدا تعداد فيلامنتها در نظر گرفته شد و سپس بررسي س طح مق اطع فيلامنتها انجام گرفت .
آزمايشات استحكام ، مدول اوليه و كرنش براي فيلامنتها با سطح مق اطع مختلف در سه سرعت متفاوت انجام گرديد و در نهايت درجه كريستاليته فيلامنتها بررسي شد . سپس آزمايشات فوق در مورد نخ توليدي نيز صورت گرفت . كليه آزمايشات در آزمايشگاه ن ساجي واحد علوم تحقيقات انجام
شد.
پس از انجام تجزيه تحليل آماري ، نتايج نشان مي دهد كه فيلامنت با سطح مقطع دايره اي بيشترين استحكام، مدول اوليه و كرنش را نسبت به دو فيلامنت ديگر با سطح مقطع مثلثي و ستاره اي دارا مي باشد و فيلامنت با سطح مقطع دايره اي داراي كمترين درجه كريستاليت ي در مقايسه با دو فيلامنت ديگر مي باشد.

فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
چكيده
مقدمه
فصل اول: آشنايي با الياف پلي پروپيلن
مشخصات شيميايي پروپيلن
مونومر- گاز پروپيلن
انبار كردن مواد خام
آماده سازي و پليمرشدن
خالص سازي پليمر
تكميل و مخلوط كردن با افزودنيها
روشهاي جديد
پارامترهاي مهم
وزن مولكولي                                                                                                                                

توزيع مولكولي
دماي ذوب
دماي تبديل شيشه اي
تبلور
الياف
ذوب ريسي نخ چند رشته اي مداوم پلي پروپيلن
نوارهاي تزئيني
مدول اوليه پلي پروپيلن
الاستيسيته پلي پروپيلن
رسانايي گرمايي
جذب رطوبت
اثر حرارت روي پلي پروپيلن
اثر سفيد كننده ها روي پلي پروپيلن
چروك خوردگي پلي پروپيلن
شستشوي الياف پلي پروپيلن
مقاومت در مقابل عوامل شيميايي
فصل سوم: تكنولوژي توليد و ريسندگي الياف پلي پروپيلن
مرحله ذوب و ريسندگي
اكستروژن و مخلوط
توزيع مذاب – لوله هاي چند شاخه
هد هاي ريسندگي                          

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

الیاف پلی اتیلن با کارایی بالا از پلیمر پلی اتیلن با وزن مولکولی زیاد (۲۰۰۰۰۰۰<)، معمولا توسط فرایند ژل ریسی تولید می شوند. این الیاف به علت وزن مخصوص کم، مدول، استحکام و قابلیت جذب انرژی بالا، سرعت پخش صوت زیاد، انعطاف پذیری خوب و دیگر خواص مناسب انقلاب وسیعی را در طراحی و ساخت پانل های کامپوزیتی سبک و مقاوم در برابر ضربات سرعت بالا (بالستیک) ایجاد نموده اند.
در این تحقیق، ابتدا تاثیر دما روی رفتار حرارتی، کریستالینیتی و چسبندگی بین لایه ای در لایه تک جهتی الیاف تجاری داینیما تحت فشار و زمان ثابت بررسی گردید. جهت ساخت کامپوزیت، روش نوین زینتر کردن / فشردن در دمای بالا – فشار بالا استفاده گردید. بهینه سازی فرآیند و آزمایشات بالستیک براساس روش آماری تاگوچی و با کمک نرم افزار DOE انجام گرفت و تاثیر پارامترهای فرآیندی دما، فشار، زمان زینتر کردن و دانسیته سطحی بر روی خواص ضربه ای پانل کامپوزیتی بررسی شد. خواص مکانیکی دینامیکی پانل کامپوزیتی تحت شرایط شبیه سازی ضربه بالستیک ارزیابی شد و شکست الیاف تحت ضربه بالستیک به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد.
مطابق نتایج حاصل شده، جمع شدگی لایه الیاف تا دمای ۱۳۸ درجه سانتیگراد به آهستگی و پس از آن با شیب تندتری افزایش می یابد، کریستالینیتی و دمای ذوب تک لایه الیاف فشرده شده تحت فشار و زمان ثابت، با افزایش دما تا ۱۳۵ درجه سانتیگراد کمی افزایش یافته و سپس در دمای ۱۴۵ درجه سانتیگراد کاهش می یابد، چسبندگی بین لایه ای دو لایه الیاف زینتر شده تحت فشار و زمان ثابت با افزایش دما، زیاد می شود و نتایج آزمایشات بالستیک نیز نشان داد که در فشار ۳MPa و زینتر کردن پانل به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۱۲۵ درجه سانتیگراد بیشترین افزایش جذب انرژی را دارد.

مقدمه

پانل های کامپوزیتی استحکام بالا – مدول بالا و مقاوم در برابر ضربه موادی سودمند می باشند که در کاربردهای مختلفی از قبیل صنایع دریایی، هوایی، نظامی، هوافضا، صنایع اتومبیل، وسایل ورزشی، لوازم پزشکی و… مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا آنها از الیاف با کارایی بالا و یک ماتریس درخور مناسب و با یک روش مناسب ساخته می شوند. امروزه کاربرد جدیدتر پانل های کامپوزیت پلیمری استفاده جهت کاربردهای بالستیکی است. در سال های اخیر مطالعات زیادی در مورد توسعه ساختارهای کامپوزیتی جهت حفاظت بالستیک در زمینه نظامی انجام گرفته است، به دلیل تحرک انسان ها و ابزارها، لزوم سبکی تجهیزات محافظ ضروری به نظر می رسد. امروزه از پانل های کامپوزیت الیاف پلی اتیلن با کارایی بالا در زمینه نظامی جهت کاربردهای جلیقه ضد گلوله، کلاه ضد گلوله، شیلتر، دیوارهای ضد انفجار، کیت های قابل نصب و سبک بر روی ماشین جهت حفاظت تجهیزات نظامی و… می باشد. مزیت استفاده از پانل های کامپوزیت الیاف پلی اتیلن با کارایی بالا نسبت به سایر محافظ های بالستیک از قبیل کولار، سرامیک، فولاد و غیره، در درجه اول سبکی و سطح حفاظت بالاتر آنها در وزن یکسان و در درجات بعدی استحکام و مدول بالاتر، سازگاری بهتر و مناسب تر و راحتی کاربرد آنها می باشد.

انگیزه جهت این تحقیق نیز ساخت یک پانل کامپوزیتی بر پایه الیاف پلی اتیلن با کارایی بالا که بتواند در برابر ضربه بالستیک کلاس IIIA مقاوم لازم را داشته باشد، بوده است. بدیهی است که الیاف پلی اتیلن ترموپلاست می باشند و در دمای بالا نرم و ذوب می شوند و می توانند به راحتی تغییر شکل دهند، چنانچه لایه های الیاف پلی اتیلن با کارایی بالا به طور شایسته با اعمال فشار مناسب جهت جلوگیری از جمع شدگی محدود گردند با بالا بردن دما تا تقریبا نزدیکی دمای ذوب و جایی که آرایش یافتگی و کریستالینیتی الیاف افت پیدا نکند برای یک دوره زمانی و متعاقبا سرد کردن آنها و کریستالی مجدد آنها ساخت یک قطعه سخت و با کارایی بالا امکان پذیر است.
 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کشاورزی یا برزگری فرآیند فراوری خوراک، الیاف و دیگر فراورده‌های دلخواه از راه کاشت گیاهان ویژه‌است.
کشاورزی در کل سه مرحله دارد به نام‌های کاشت، داشت و برداشت.
کشاورزی فرايند توليد غذا، علوفه، الياف و ديگر محصولات بوسيله ازدياد اصولی گياهان بومي و حيوانات اهلی است. امروزه واژه کشاورزی تمام فعاليت های لازم جهت توليد غذا، علوفه و الياف را تحت پوشش قرار ميدهد، که شامل همه روش های ازدياد و فراوری دام نيز می شود
تاريخچه كشاورزي در ايران
گفته می شود که ایران یکی از اولین کشورهای دنیاست که در آن کشاورزی و تمدن شروع شده و انسان اولیه برای نخستین بار در فلات ایران به کشت و زرع و پرورش دام دست زده است.همچنین گفته می شود که مهاجرت آریایی هابر خلاف مهاجرت مشهور چوپانی و در جستجوی چراگاههای جدید نبوده بلکه مهاجرتی دهقانی و در جستجوی زمین بهتر برای کشاورزی بوده است. ] به نظر می رسد منظومه درخت آسکوریک که از زمان ساسانیان باقی مانده (ترجمه ماهیار نوابی- بنیاد فرهنگ ایران) ودر آن از رجز خوانی یک بز در برابر یک نخل سخن می رود_ نمایشگر اختلاف بین کشاورزان ودامداران اولیه است. اینکه منظومه به نفع بز که قادر به حرکت (کوچ) است پایان می پذیرد حاکی از قدمت ریشه های این منظومه است در آغاز ایجاد باغهای باستان[ .
حفاری هایی که در اطراف کاشان به عمل آمده نشان می دهد که در شش هزار سال پیش ایرانیان متمدن بوده و سیستم زراعی پیشرفته ای داشته اند. در حفاریهای نقاط مختلف ایران مشخص گردیده که در حدود ۳۳۰۰ سال پیش از میلاد مسیح درخت را در ری – کاشان و دامغان به طرز مشابهی نقاشی می کرده اند و بنابراین در آن زمان از لحاظ باغبانی میان نقاط مختلف ایران رابطه برقرار بوده است
دین زرتشت به کشاورزی اهمیت فراوان داده و در اوستا آمده است که سومین جایی که زمین شادمانترین است آنجاست که کی از خدا پرستان یشترین غله را کشت کند
و بیشترین گیاه و میوه را بکارد . 
پطروشفسکی از استراسبون روایت می کند که در قرن اول پیش از میلاد مسیح ایرانیان کلیه ی درختان میوه ای که در یونان وجود داشته به استثنای زیتون کشت 
می کرده  اند . گزنفون از قول سقراط نقل کرده است که در عصر هخامنشیان باغهایی در ایران وجود داشته که آنها را پارادیس یا پردیس (این کلمه در زبانهای رایج اروپایی به معنای بهشت است) می نامیدند و در آنها در ختان از حیث ارتفاع مساوی و روی خطوط منظم کشت شده و به وسیله چرخ چاههای بزرگی که توسط گاو گردانده می شدند آبیاری می گشت. از میوه های مهم این زمان ایران می توان انگور-
خرما و انجیر را نام برد.
با حمله اسکندر مقدونی کشاورزی ایران رو به افول گذاشت و بسیاری از کاریز ها و باغها و مزارع اطراف آنها از بین رفت و این وضع تا زمان به حکومت رسیدن اردشیر بابکان ادامه یافت. ساسانیان به احیای قنوات و تشویق و توسعه زراعت و باغبانی و دامپروری همت گماشتند و ایران مجددا ” آباد شد . همچنانکه پتروشفسکی هم متذکر شده در کتاب پهاوی بوندهشن که مربوط به زمان ساسانیان است و امروزه آن را بن دهش می نامیم از کشت انواع میوه مانند پرتقال – سیب – انگور – خرما – به – لیمو – انار – هلو – فندق – سنجد – بادام –توت – گلابی –پسته – زرد آلو – گردو – شاه بلوط و نیز انواع سبزی و گل و مانند تره تیزک – تره – گشنیز – خیار – نرگس – یاسمن – نسترن – لاله – بنفشه همیشه بهار – گل سرخ و گل زعفران صحبت رفته است.
بعد از ساسانیان تا زمان حمله مغول کشاورزی ایران به تناوب دچار رکود (در زمان بنی امیه) و رونق (در زمان بنی عباس و حکومتهای محلی) گشت. در زمان دیلمیان باغبانی یران به حداکثر توسعه خود رسید و برای اولین بار کشت مرکبات در اطراف دریای خزر آغاز گشت.جالب اینجاست که در این عصر بعضی از انواع سبزی مثل مار چوبه وگل کلم به مقدار زیاد در ایران کشت و مصرف می شدند ولی بعد ها کشت آنها منسوخ شد و  با وجود آنکه هنوز بعضی از کشاورذان آنها را تولید می کنند هنوز مصرف آنها عمومیت نیافته و جزوگیاهان تفننی محسوب می گردند . 
در اثر حمله مغول همراه با ویران شدن ایران باغبانی نیز از رونق افتاد و وضع بدین منوال بودتا آنکه غازان خان تیموری(اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری قمری)  همت به آبادی مملکت و توسعه کشاورزی گماشت . در قلمرو وی انواع درختان میوه و سبزی هادر تمام نقاط کشت می شدند و باغبانی آنقدر رونق داشت که از اصفهان انواع میوه به هندوستان وآسیای صغیر وازکرمان خرما به سایر ممالک صادر می گشت  
در این دوره اقلید و سورمق مرکز تولید برگه زردآلو وخراسان منطقه مهمی برای کشت انواع میوه به شمار می آمد . از زمان غازان خان (سال۷۰۰ هجری قمری)کتابی به نام کتاب درعلم فلاحت و زراعت که نویسنده آن ناشناس است باقیمانده که درسال۱۳۲۳  
هجری قمری توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگی منتشر شده است.
بنا به گفته پتروشفسکی در کتاب مذکور که دارای فصول متعدد است در باره حفاظت بذر ها – غلات و اینکه کدام درخت وگیاه از بذر می روید و کدام را باید به صورت نهال کاشت .خواص انگور و دیگر درختان میوه دار و بی ثمر اقسام نباتات زینتی و شایط کود (ربل)دادن صحبت گردیده  و به هر گیاهی بخشی تخصیص یافته است .نویسنده در این کتاب به مشاهدات تجارب و امتحان خویش در تیلستن(قلمه زدن)پیوند زدن انواع درختان مثمر و غیر مثمر و نیز بذر افشانی  نهال کاری و غرس اشجار استفاده کرده و چنین بر می آیدکه شخصا آزمایشهای فنی زیادی در کشاورزی به عمل آورده است. دانشمندان این خطه در عین مطالعه درباره خواص دارویی گیاهان به امور کاملا فنی نیز می پرداختند و دستگاههایی برای بهره برداری از آب تهیه دیدند که از آن جمله می توان چرخ چاه خودکار (چرخ آب عین)را مثال آورد که محمد اصفهانی در قرن دهم هجری قمری جزو چهارده اختراع خود ذکر کرده می نویسد:
(… هشتم- چرخاب عین است که آب از چاه عمیق در غایت آسانی کشیده میشود  و دلو که بر لب چاه رسید خود خالی می گردد ) .
با این همه پس از غازان خان تا اوایل قرن دهم هجری یعنی شروع حکمرانی صفویان دوباره کشاورزی ایران سیری نزولی راطی نمود که دلیل اصلی آن عدم وجود یک حکومت مرکزی و ضعف قوای محلی و جنگهای مداوم بین آنها بود . با مستولی شدن صفویان بر سراسر ایران و تشکیل یک حکومت مرکزی با قدرت بار دیگر کشاورزی در ایران رونق گرفت . هر چند که با وجود تمام کوششها حتی در زمان شاه عباس نیز به رونق قبل از حمله مغول نرسید  . 
در این زمان در تمام ایران درختان میوه بویژه زرد آلو – به – انار – بادام و انگور کشت می شدند . کشت  خرما در خوزستان – فارس- کرمان و سیستان مرسوم بود و خرمای ایران (به ویژه خرمای جهرم )بهترین خرمای جهان به شمار می آمد و مقدار زیادی از آن به هندوسستان صادر می شد.کشت مرکبات در مازندران  و زیتون در مازندران و خوزستان معمول بوده . در این دوره خرمای کرمان – پیاز خراسان – انار یزد و شیراز و نیز پرتقال مازندران به خارج صادر می گشت.
لوژن فالاندن که در آن عهد به ایران آمده در سفرنامه خود می نویسد :زراعت ایران مانند زراعت اروپا است .
از زمان صفویان نیز کتابهای کشاورزی مختلفی باقی مانده که مهمترین آنها ارشاد الزراعه تالیف فاضل هروی در سال۹۲۱ هجری قمری است که در سال ۱۳۲۳ هجری قمری توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگی منتشر گشته است.بعد از صفویان حکمرانان هر کدام بر حسب قدرت و ضعف خود اثراتی بر روی کشاورزی ایران داشتند که روی هم رفته اثرات منفی بیشتر بود و ایران مانند بسیاری از کشورها از قافله تمدن عقب افتاد و کشاورزیش صفویان نیز عقب تر رفت.اولین جنبش به سوی کشاورزی نوین در زمان صدارت شادروان میرزا تقی خان امیرکبیر بوجود آمد.
این مرد کاردان ضمن سایر اقدامات اصولی خود سعی وافری نیز در پیشبرد کشاورزی نمود و علاوه بر وارد کردن انواع بذرهای اصلاح شده با متخصصین خارجی هم قرار دادهایی منعقد ساخت و کشاورزی ایران را به سوی پیشرفت سوق داد.
در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری با تاسیس اولین مدرسه کشاورزی ایران به نام مدرسه فلاحت مظفری و وارد کردن سیب زمینی و انواع نهالهای میوه بخصوص سیب و گیلاس از خارج باغبانی ایران توسعه بیشتری یافت و سپس با ایجاد مدارس متوسطه و عالی و دانشکده های کشاورزی موسسه اصلاح و تهیه بذر ونهال و غیره به وضع کنونی در آمد .
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر
بسیاری از کارخانجات و شرکت ها و حتی کارگاه های کوچک بدنبال صرفه جویی در مصرف سوختشان هستند و پشم شیشه بعنوان یک عایق حرارتی خوب میتواند تا حد زیادی از انتقال حرارت در ساختمان کارخانه و کارگاه جلوگیری کند .

بسیاری از کارخانجات و شرکت ها و حتی کارگاه های کوچک بدنبال صرفه جویی در مصرف سوختشان هستند و پشم شیشه بعنوان یک عایق حرارتی خوب میتواند تا حد زیادی از انتقال حرارت در ساختمان کارخانه و کارگاه جلوگیری کند . از طرف دیگر فرآیند ساخت پشم شیشه کم هزینه و آسان بوده و  از این رو استفاده از پشم شیشه همیشه یکی از گزینه های مهم برای عایق کاری میباشد . وجود چنین صنعتی علاوه بر اشتغال زایی و استفاده از منابع کشور باعث جلوگیری از خروج ارز میگردد. مواد اولیه پشم شیشه در داخل کشور براحتی یافت می شوند .

این طرح توجیهی شامل موارد زیر می باشد :

معرفی محصول

مطالعات فنی

بررسی و محاسبات مالی و اقتصادی

جزئیات کامل شروع تولید الیاف شیشه و گام به گام پیش رفتن تا تولید آن

 


عتیقه زیرخاکی گنج