گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 اصولا كارهايي راكه براي احداث يك ساختمان صورت ميگيرد بسيار گسترده ميباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزي نميتوان تمام كارهاي انجام شده راديد و از نزديك لمس كرد.در اين مجموعه سعي شده است تاحدودي به بيان مراحل مختلف اجراازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساخت و اجراي بتن وقالب بنديوآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك پرداخته  شود.                                                                                                                                                     
مقدمه
   بررسي آموخته ها و پيشنهادات              
********************************************
   فصل اول
   تخريب                                                                   
   رعايت اصول ايمني در تخريب                                        
    **********************************************
  فصل دوم
   تجهيز كارگاه                                                           
  انبار كردن سيمان                                                       
  پياده كردن نقشه                                                          
   پي كني                                                                    
   كرسي چيني                                                              
  نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي                                 
  **********************************************
  
 فصل سوم
   قالب بندي                                                                  
  انواع قالب از لحاظ جنس                                                  
   قالب چوبي                                                                 
  **********************************************  
 فصل چهارم
  آرماتوربندي                                                                 
  هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني                                  
   بستن ميلگردها به همديگر                                                   
    نحوه خم كردن ميلگردها                                                    
  برش ميلگردها                                                                 
  آچار خم كن يا آچار F                                                         
  نحوه ساخت شناژهاي افقي وعمودي                                    
  قالب بندي شناژهاي افقي و عمودي                                       
  فاصله نگهدار يا لقمه                                                        
  قلاب انتهاي ميلگرد و اندازه استاندارد آن                                
**********************************************
فصل پنجم
  بتن سازي                                                                  
  حمل بتن                                                                    
  نسبت هاي اختلاط                                                         
  بتن ريزي                                                                   
  بتن ريزي در هواي گرم                                                   
  بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود ايد                
  مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته                                      
  تراكم بتن                                                                    
  نگه داري از بتن                                                            
  هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقي                                    
  ديوار چيني                                                                   
  قالب بندي شناژ هاي عمودي                                               
  نحوه پر كردن شنا ژهاي عمودي                                          
  هم سطح كردن ديوار                                                        
  قالب بندي سقف                                                              
   حمل ونقل وانبار كردن تيرچه ها                                          
  بلوك                                                                            
  ميلگرد هاي ممان منفي                                                       
  ميلگردهاي حرارتي                                                           
  كلاف عرضي                                                                  
  قلاب اتصال                                                                    
  بتون ريزي سقف         
چکیده:

    رعايت اصول ايمني در تخريب: 
   قبل از هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجرايي شرح داده شود. تخريب در معابر عمومي بايد درمحوطه اي محصور با نرده هاي حفاظتي به ارتفاع دو متري انجام شود.
  كليه كارگران ميبايست مجهزبه كلاه ايمني باشند ودر ساعات غير كاري به هيچ عنوان نبايد اقدام به برداشتن حصار كرد.
   تمامي راههاي عبورومرور افراد غير مسؤل به كارگاه بايد مسدود شود.
 به هيچ عنوان نبايد مسير ريزش آوار به عنوان مسيراصلي انتخاب شود ودر هنگام عمليات تخريب از اب براي ته نشين كردن غبار در محيط جلو گيري  شود.
  البته در اجراي اصول ايمني درعمليات تخريب اين پروژه ازحصار و نرده به علت خلوت بودن محيط استفاده نشد اما براي ايمني و اطمينان بيشترراههاي ورودي به صورت موقت مسدود شد وهمچنين از آب پاشي براي كم كردن گرد وخاك استفاده شد.                                                                                            
فصل دوم  
  تجهيز كارگاه:
  براي تجهيز كارگاه بايد مصالح وابزار مورد نيازبه كارگاه آورده شود.
  مصالحي مانند سيمان كه به دو صورت فله وپاكتي موجود ميباشددر كارگاه  ميبايست به نحوي درست انبار شود كه البته در اين پروژه بيشتر از سيمان پاكتي استفاده شد.
  روش نگهداري ازسيمان در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد.
  براي جلوگيري از شلوغ شدن كارگاه معمولا موارد مصرف شن وماسه ازقبل پيش بيني ميشد وبه صورت روزانه به گارگاه منتقل ميشد.

     انباركردن سيمان:
  درموقع انبار كردن سيمان بايد دقت شود كه رطوبت هوا وزمين باعث فاسد شدن سيمان نشود.در اين پروژه براي انبار كردن پاكتهاي سيمان ابتدا تمامي  پاكتها برروي قطعات تخته كه بازمين حدود ده سانتيمتر فاصله داشت قرار داده  شد وكيسه ها در رديفهاي ده تايي روي هم چيده شد.
  علت اين كار اين است كه اگربيش ازده كيسه را روي هم قرار دهيم كيسه هاي زيرين دراثر فشار زياد سخت شده ودرصورت نگهداري دراز مدت غير قابل مصرف خواهند شد و استفاده ازانها منوط به آزمايش سيمان خواهد بود.
  چنانچه سيمانهاي سخت شده به راحتي با دست پودرشوند قابل مصرف در قطعات بتني ميباشند درغير اينصورت سيمان فاسد شده وبراي اطمينان بيشترازفاسد شدن ان از آزمايشهايي استفاده ميكنند.
بتني كه باسيمان فاسد شده ساخته ميشود باربر نبوده و نميتوان از ان در قطعات اصلي ساختمان مانند تيرهاو ستونها وسقف استفاده كرد.
  چنانچه اين سيمانها كاملا فاسد نشده باشند ميتوان ازانها به عنوان ملات براي فرش موزاييك ويا اجراي بتن مگر استفاده نمود.
  اگر بخواهيم سيمان را براي مدت طولاني انبار كنيم بايد تا انجا كه امكان دارد با ديوارهاي خارجي انبارفاصله داشته باشد.                              
  البته چون در اين پروژه از سيمان پاكتي استفاده شد  براي نگهداري پاكتها در فضاي بازپس از اينكه انها را بر روي چوبهاي تراورس قرار دادند روي انها را با ورقه هاي پلاستيكي پوشانيدند تا از نفوظ رطوبت به انها جلوگيري شود.     
 اگرسيمان به طرزصحيح انبارشود حتي تا يك سال بعد نيزقابل استفاده خواهد بود البته فقط ممكن است زمان گيرش آن قدري به تاخير بيافتد ولي درمقاومت ۲۸ روزه ان تاثيري نخواهد داشت.
   پياده كردن نقشه
  پس از بازديد از محل اولين قدم در ساخت يك ساختمان پياده كردن نقشه ميباشد منظور از پياده كردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ برروي زمين با  ابعاداصلي است.بطوري كه محل دقيق پي ها وستونها وديوارها وزيرزمينهاو عرض پي ها روي زمين بخوبي مشخص باشد.
  همزمان با ريشه كني وبازديد ازمحل بايد قسمتهاي مختلف نقشه ساختمان مخصوصا نقشه پي كني كاملا مورد مطالعه قرارگرفته بطوري كه در هيچ قسمت نقطه ابهامي وجود نداشته باشد وبعدا اقدام به پياده كردن نقشه بشود.
 بايد سعي شود حتما در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده شود.
در انجام پياده كردن نقشه اين ساختمان كه پروژه من بود با توجه به كوچك بودن ساختمان از متر وريسمان استفاده شد.

عتیقه زیرخاکی گنج