گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 174 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق نکاتی چند پیرامون (لاستیک)اتومبیل-دانلود رایگان مقاله نکاتی چند پیرامون (لاستیک)اتومبیل-دانلود رایگان سمینار نکاتی چند پیرامون (لاستیک)اتومبیل-خرید اینترنتی تحقیق نکاتی چند پیرامون (لاستیک)اتومبیل-دانلود رایگان پروژه نکاتی چند پیرامون (لاستیک)اتومبیل-تحقیق نکاتی چند پیرامون (لاستیک)اتومبیل
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وشامل موارد زیر می باشد:
چندمطلب کوتاه درموردلاستیک اتومبیل-انبار کردن رینگ ولاستیک به طور صحیح-تعمیر لاستیک تیوپلس-بالانس کردن چرخ-فرسودگی لاستیک-ضخامت اج لاستیک
برای آشنایی بیشتر شما به ارائه توضیحات مفصل تری می پردازیم.

همیشه قبل از وقوع پنچرگیری جا اتومبیل رابازدید کنید وازصحت عمل ان مطمئن شوید تا در موقع ل.زوم غافلگیر نشوید.
اگردقت کرده باشید درجاده های خارج شهرراه وبی راه لاستیک پاره ای درکنارراه افتاده است یا اتومبیلی مشاهده میشود که مشغول تعویض چرخ ان هستند. هریک از این مواردیاداور مشکل کوچکی است که هر لحظه ممکن است برای هرراننده ای بروز کند.
امار نشان داده است که پنچر شدن لاستیک بطورمتوسط هرده سال یکبار یا هر یکصدوپنجاه هزار کیلومتر یکبار اتفاق می افتد(البته این امار درکشورهای اروپایی گرفته شده است و در کشورماباتوجه به ساختار لاستیکهای تولید داخل
استفاده بیش از حد استاندارد لاستیک هاووضعیت نامناسب برخی جادهها پنچر شدن تایرهابطورمتوسط هر۴سال یکباریاهر ۶۰ هزار کیلومتریکباراتفاق می افتد).اما این اتفاق هر چند نادرباشدبازهم اگرواقع شود راننده بایدبتواند ازعهده رفع ان براید. اگر راننده در مواقع عادی یعنی قبل ازسوراخ شدن لاستیک وخارج شدن بادازان باابزارکارونحوه کارباانهااشناشود وبخصوص ازصحت کارجک مطمئن باشد پس ازوقوع پنچری دچاردردسرمیشوید.اماقبل از هر چیزمیتواند تهمیداتی فراهم اورد که اصلا این اتفاق واقع نشود. راننده بایستی همان طورازدندانهایش مواظبت میکند ازلاستیک های اتومبیلش هم مراقبت کندزیرا پیشگیری از پنچر شدن ساده ترازتعمیرلاستیک سوراخ شده است.
اولین نکته ای که باید رعایت شودبازدید فشاربادلاستیک ها است که هریک ماه یکبارویاهر۱۰۰۰ کیلومترطی مسافت باید انجام شود. فشارمجازبادلاستیکهای هراتومبیل توسط کارخانه سازنده اعلام میشود ودرجدول ان معمولا پیش درپوش محل سوختگیری یا کناردرگاهی درنسب شده والبته دردفترچه راهنمای اتومبیل هم درج شده است. اگرفشاربادلاستیک کم باشد انعطاف لاستیک بیشتر است بنابراین درحرکت بهشدت داغ میشود. موجب فرسودگی سریعترلاستیک شده وازطرف دیگرمیزان مصرف سوخت هم به نسبت زیاد میشودالبته اتفاق ناگوارتری که ممکن است واقع شود ترکیدنلاستیک خواهد بود. فراموش نشودکه فشارباد لاستیک زمانی بایدکنترل شودکه لاستیک خنک باشدزیراگرم بودن ان باعث میشودکه فشار حدود۰٫۵ bar بیشترنشان داده شود. البته کنترل فشاربادلاستیک زاپاس راهم نبایدازنظردورداشت. لازماست والف) تیوپ وهمچنین سطوح جانبی لاستیک مرتب بازدید شوندکه مبادااسیب دیده باشند. اگربادلاستیک مرتب کم می شود برمتخصصین فن است که کارپیداکنند. ممکن است میخ کوچکی درلاستیک پنهان شده باشد ویاعیب دیگری وجودداشته باشد وانوقت متخصصین تشخیص خواهند دادکه ایالاستیک یاتیوپ بایستی تعویض شودیابایک تعمیرکوچک عیب برطرف میشود. نکته مهم این است که اگرتیوپ پنچری نداشته ولی کهنه وفرسودهشده وعمر خودراکرده باشد بایدحتما عوض شود.
لاستیک نو بایستی حتما بالانس شود. اگرچرخ بالانس نباشد فرمان لرزش پیدا میکند ودرنتیجه سیبک های فرمان جهبه فرمان وکمک فنرها به سرعت فرسوده شده وبلاخره مجموعه جلوبندی صدمه میبیند. برای بالانس کردن متخصص فنی چرخ راازجای خودباز کرده وبه دستگاه مخصوص میبنددوسپس درمحل هایی کهدستگاه نشان میدهد وزنه هایی متصل می کند. اگردرضمن کار وزنه ای از جای خودخارج یاجابجاشود بالانس به هم می خورد وحضور کارشناس ودستگاه بالانس بار دیگرلازم می شود.
نکته مهم دیگر صاف شدن اج لاستیک است. مطابق قانونی که درکشورهابا جزئی اختلاف معتبر است اگرضخامت اج لاستیک یه۱٫۶ میلیمتر برسد باید تعویض شود ولی بهتر است وقتی ضخامت اج به ۲ میلیمتر میرسد به تعویض ان اقدام شود. حرکت با لاستیک صاف ریسک خطرناکی است زیرا دردرجه اول ترمزها کارایی خودرابخصوص در جاده های خیس از دست میدهند ودر ثانی لاستیک های جاو که در اب شناور می شوند از فرمان تبعیت نمی کند.


عتیقه زیرخاکی گنج