گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 89 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هرچند زن در طول تاريخ به شكل هاي متفاوت و متناسب با  موقعيتهاي فرهنگي – اجتماعي گوناگون با  جاهليتي پايدار روبرو بوده است ، اما انديشه شي انگارانه زن مبين اوج جاهليت فرهنگي حجاز است . در اين منطقه سرنوشت زن مقهور اراده مرد بود . مرد مي توانست آنچه مي خواست با  زن انجام دهد و از حق فروش ، قتل ، ضرب  و شتم زن برخوردار بود . زن در بسياري از موارد ، د رپذيرش يا عدم پذيرش شريك زندگي اختيار نداشت . عرب بر نجابت ، شرافت ، نسب و كفر و هم‌طراز بودن  عنايت داشت ، اما به خاطراصالت بخشيدن به نژاد و خون ، افق اين عنايت از قبيله فراتر نمي رفت 
تعداد زوجات بي قيدوشرط بود تا آن جا كه يك مرد مي توانست ده زني آزاد اختيار كند . اين امر امنيت حقوقي و خانوادگي زن  را سلب كرده بود . رواج انواع زناشوئي مانند ازدوتاج صداق ، متعه ، اماء ، مرا دله ، مشاركت خواهران ، استبصاع ، تعويضي اجباري  نظام خانواده را متزلزل و شأن زن را  تا حد جانواران پائين آورده بود . هرچند ازدواج ، را  محارم مانند مادر ، خواهر ممنوع بود ، ولي ازدواج با همسر پدر، ازدواج موقت منع قانوني نداشت . 
چنانكه قرآن مي گويد : بسياري دختر را ننگ مي شمردند و حتي برخي دختران را زنده به گور مي كردند . و اگر پدري دخترش را زنده مي گذاشت ، مرگ زودرس او را سعادتي براي خود مي شمرد . غمناك تر از زناشويي . مسأله طلاق و متاركه بود كه با سنت هاي ستمگرانه ، دور از انصاف و منافي با اخلاق و انسانيت همراه بود . نه مقدماني داشت ونه شرط و پيامد قانوني ، مرد مي توانست حتي بي هيچ بهانه اي ، به آساني پيوند زناشويي را بگسلد، نه شاهدي لازم بود و نه نفقه و هزينه اي . 
برخي از انواع طلاق رايج بين عرب جاهلي عبارت بودند از اظهار و تشبيه زن به مادر يا خواهر برا ي تحريم (ابدي ) 
بر اساس آنچه اشاره رفت آيا مي توان عصر جاهليت و بدوي جزيرةالعرب د رعدم رفتار انساني با زن را با بهره كشي ظالمانه و به جاهليت مدرن عصر حاضر مقاسيه كرد ؟  
خانواده در دنياي امروز : 
بيان اينكه در دنياي امروز در رابطه با خانواه چه مسائلي مطرح است و چه شيوه هايي در برخورد با آن بچشم مي خورد بحثي است پردامنه كه موضوع تحقيق جامعه شناسان حقوق ، اقتصاد ، روانشناسي ، تربيت و حتي علم سياست است . اسناد بين المللي زياد است ، از جمله اعلاميه حقوق بشر ميثاق بين المللي حقوق مدني و ساسي ، اعلاميه جهاني كودك ، مقاله راجع به رعايت در امر ازدواج ، حداقل سن ازدواج ، ثبت واقعه آن و … كه هر كدام نشان دهنده بعدي از مسأله امروز خانواده هاست .
ولي ما گمان  داريم ، بسياري از آنچه كه مي بايست مورد بحث و بررسي قرار گيرد ،عالمانه و يا جاهلانه از ديد مسؤولان غافل مانده اند .
ما امروزه در رابطه با خانوده ها در بسياري از نقاط جهان با وضعي مواجهيم كه در آن حيثيت و شرافت بسياري از انسانها ناديده گرفته مي شود . زندگي انسانها صورت مبتذلي پيدا كرده و افراد انساني در معرض ارضاي هوسهاي سطحي و زود گذر بجاي عشق و آرامشي واقعي هستند. 
عده اي هوسباز د رقالب روشنفكرنمائي سعي كرده اند زنان را از كانون گرم خانواده بيرون بكشند و بصورت ابزار و وسيله اي در اختيار خود قرار دهند و گروهي هم كوركورانه به دعوت و نداي آنها پاسخ گفته  تيشه به ريشه خود مي زنند . حتي امروزه ما در مواردي مي بينيم كه خانواده وجود دارد ، اما چه خانواده اي ؟ در آن نه سروساماني است نه نظم و آرامشي و نه تربيت و سكوني ؟!
نابسا مانيهاي موجود در رابطه با خانواده :
ما امروزه عملاً مي يابيم و شاهديم كه خانواده ها دچار نابساماني و درگيري هستند . در رابطه با خود وفرزندان مسائل و دشواري هايي دارند : 
روابطشان سست و متزلزل است و از صفا و صميميت و در نتيجه آرامش و سكون واقعي خبري نيست . زن وشوهر ظاهراً دركنار يكديگرند ولي وضع حياتشان ، آنان را چون دو بيگانه در كنار هم قرار داده . آمار طلاق سرسام آور است و زن و مرد به اندك بهانه اي رشته حيات خانوادگي را از هم مي گسلد . فرزندان مهر و عطوفت لازم را از خانواده بدست نمي آورند و در نتيجه اغلب شان زود رنج و زودشكن و بي عاطفه اند . 
به علت نداشتن نسل از تربيت صحيح بزهكار ي كودكان روبه افزايش وتزايد است.
به علت آزادي بي بندوباري درارضاي هوسهاي جنسي مردان نيازي به ازدواج دائم نمي بينند و با ارضاهاي آزاد از مسئوليت اداره خانواده سرباز مي زنند . 
روح غيرت ناموسي بسيار تزلزل كرده و زوجين از ديدن همسر خود با بيگانگان دچار عذاب وجدان نمي شوند. 
وحدت ها و صميت ها د رحال تزلزل و سقوط است. 
ضرورت امروزي توجه به خانواده 
ما معتقديم امرزه بيش از هر عصري ضروري است درباره خانواده بحثها و ارشادهايي صورت گيرد . نخست آنكه در هيچ عصر و دوره اي بشريت تا اين اندازه در رابطه با خانواده تدچار سقوط و انحطاط نشده بود. 
ثانيا هيچگاه بدين اندازه انسانها از دست پخت فكري وفلسفي خود دچار سرخوردگي  نشده بود. 
ثالثاً در هيچ عصري آواي تعاليم جانبخش اسلامي و معرفي اسلام بعنوان يك تز حياتبخش و انقلاب آفرين جا نيفتاده بود. 
بشريت امرز چشم به سوي اسلام و مي خواهد ببيند اسلام در اين رابطه چه مي گويد و براي نجات انسان از بدبختيها و بيچارگي ها ي موجود چه تزي را ارائه مي دهد . دنياي امرز بر اساس تحقيقات و بررسيهاي صاحبنظران به جائي رسيده است كه نيكو در مي يابد .اگر خانواده ها سالم و ا ستوار باشند بسياري ازمسائل مربوط به حيات اجتماعي سروسامان مي يابند و اگر خانواده را كه خشت بناي اوليه اجتماعي است از عوامل لغزش دور سازيم ، جامعه تا  حدود زيادي سروسامان پيدا خواهد كرد . و از همه اينها گذشته مسأله خانواده از مسائلي است كه هرچند گاه يكبار لازم است درباره آن صحبت شود و ديدگاههاي تازه اي در آن عرضه وارائه گردد تا نسلهاي جوان و نوخاسته به اهميت آن بيشتر پي برند و راه و روش خود را در اين رابطه انساني سازند. 
اسلام و خانواده : اسلام خانواده را از مهمترين و اساسي ترين بناها درپيشگاه خداوند است . روابط آن بر مودت و رحمت پايه گذاري شده و گرمي كانون خانواده مورد توجه عميق اسلام است . 
تعاليم اسلامي شخصيت واقعي انسان را در مد نظر دارد و نيكبختي و سعادت زوجين را در سايه عقد و پيمان ازدواج ، درنظر داشتن معيارهاي انتخاب همسر تضمين مي كند . در عين خواستاري لذت و خوشي براي زن مرد روابط آنها را بر مبناي حقوق و مسئوليت قرار مي دهد و در ان وظيفه هر يك از اعضا معلوم و مشخص است در عين آنكه گذشت و فداكاري زوجين براي گرمي كانون  و استواري آن اصلي است . اسلام قائل است اصلاحات از خانواه بايد شروع شود و زن و شوهر مسلمان بايد بقاي حيات اجتماعي را در خانواده پي ريزي نمايند. 
خانواده نظامي دارد كه از سوي خالق بشر همان كسي مه به همه ريزه كاريها و ظرافت و لطافت حيات او آگاهست و براي بشريت سعادت و نيكبختي مي خواهد و در كارش اشتباهي و لغزشي نيست ، تهيه و تدوين شده است درنتيجه براي انسان بدبختي وتأسف وتأثري نخواهد بود و موجبات سكون و آرامش واقعي زوجين از هر سو فراهم است. 
ضرورت وجودي خانواده : 
خانواده يك نهاد است و ضرورت  وجودي آن عقلاً و شرعاً قابل اثبات است . بدون وجود آن حيات اجتماعي شكل  و معنايي ندارد . بررسيها نشان داده اند تلاشهايي كه براي از بين بردن آن صورت گرفته امري بيهوده بوده و جامعه را دچار خطر و زيانهايي كرده است . وجود نسل ناشناخته و كودكاني كه دچار نارسائيها و كمبودهاي عاطفي هستند براي جوامع بشري آفتي بحساب مي آيند و با همه مراقبتهايي  كه در حفظ آنها بعمل مي آيد باز هم وضعي عادي و روحيه اي متعادل ندارند. دنياي امروز به وضع و حالي در آمده است كه احساس مي كند در گذشته دچار لغزش و خطايي شده است، و كشش مسؤولان در سست كردن اركان خانواده اشتباهي و در مواردي هم خيانتي بوده است . دنياي امروز معتقد است بايد به خانواده ارج نهاد و براي تشكيل آن بايد كمكهائي از طرف دولت و ملت صورت گيرد.‌ اين اعتقاد دربسياري از نقاط جهان مورد ت.جه و عمل است و مسؤولان در اين زمينه اقدامات فوق العاده اي انجام مي دهند . اسلام از روزگاران قديم درباره اهميت اين امر سخن گفته و رسول خدا (ص) فرموده است : ابني في الاسلام بناء احب الي الناس من التزوج : هيچ بنائي دراسلام محبوبتر از بناي ازدواج درپيشگاه خداوند نيست. 
انتخاب همسر : 
تنوع انتخاب همسر در جوامع مختلف بسيار بود . در برخي از اجتماعات حتي ازدواج با محارم وجود داشت تا ثروت و دارائي اعضاء پايگاه و منزلت شان د رخود خانواده محفوظ بماند و به دست غير نرسد . در زمان ساسانيان ازدواج با محارم  ، حتي با زن پدر متداول بود ه و در خاندان سلطنتي براي حفظ خون و نژاد با خواهر وجود داشته است . بر اساس انديشه اي كه از ايران باستان دردست است زناشوئي برادر و خواهر موجب جلب روشنائي ايزدي و طرد ديوان بوده است و البته چنين انديشه اي امروز مورد اقبال نيست. 
ازدواج ، با محارم در اغلب مناطق جهان وجود داشته است و البته در اين امر هم درجه بندي هايي بچشم مي خورد . دامنه طرد ازدواج با محارم را بميزاني ذكر كرده اند كه در برخي از قبايل سعي بر  اين بود كه اعضاي قبيله نسبت بهم محرمند و نبايد ازدواج كنند . حتي بر اساس بازمانده آن طرز فكر امروز نيز در برخي از قبايل استراليا ازدواج با افراد قبيله نه تنها تحريم شده بلكه مجازات مرگ را در پي دارد . گاهي مرد را به خاطر اين امر مي كشند و زن را تا حد مرگ زخمي مي كنند .  
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ازدواج تنها را ه مشروع و سالم تشكيل خانواده است. همه مكاتب و اديان الهي به ويژه دين مبين اسلام ازدواج و تشكيل خانواده را توصيه نموده‌اند. ازدوواج به زن و مرد آرامش مي‌بخشد و آنان را از انحراف و رفتارهاي جنسي پر خطر و غير اخلاقي باز مي‌دارد. 1- اصالت خانوادگي: اولين و اساسي ترين معيار براي انتخاب همسر اعم از زن و مرد اصالت خانوادگي است. كلمه اصالت از اصل گرفته شده و اصل به معناي ريشه است. يعني دختر و پسر از خانواده‌هايي باشند كه داراي اصل و ريشه است . در خانواده‌هاي اصيل، پدران و مادران مي‌كوشنداز نظر اخلاقي و رفتاري براي فرزندان نمونه و الگو باشندو بدون ترديد پدر و مادر صالح از نظر ارثي نيز سرمايه هايي بس گرانبهايي را به فرزندان خود انتقال مي‌دهند
۲- ايمان و دين داري: پايبندي به اصول و آيين اسلام يك از عوامل خوشبختي خانواده است. دختر و پسر كه ديندار واقعي باشند از انجام بسياري از اعمال خلاف خوداري مي‌كنند زيرا پايبندي به دين آنن را از انجام اعمال حرام و خلاف باز مي‌دارد. دين عاملي دروني است و هميشه همراه افراد است و آنان را از ارتكاب به اعمال خلا ف باز مي‌دارد. در حالي كه قانون يك عامل بيروني است. طبعا تأثيرات عامل بيروني در حد ايمان نيست. به همين مناسبت وقتي از پيشوايان ديني سئوال مي‌شد كه با چه گروهي بايد ازدواج كرد؟ در پاسخ مي‌فرمودند: بر تو باد ازدواج با افراد متدين. يعني سعي كن با همسري ازدواج كني كه ديندار باشد زيرا دينداري عامل قوي و استواري است كه در بسياري از موارد انسانها را از لغزش ها و ارتكاب اعمال خلاف باز مي‌دارد.
۳- اخلاق نيكو: ناگفته نماند كه زندگي زن و مرد در محيط خانوادگي احتياج به اخلاق دارد . زيرا تنها در پرتو قانون نمي‌توان زندگي كرد و همه انبياء نيز به خاطر زنده كردن اصول اخلاقي مبعوث شد.
رسول اكرم (ص) خود مي‌فرمود: همانا برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق را بين مردم زنده كنم. در محيط خانوادگي زن و مرد هر دو بايد اصول اخلاقي از قبيل نرمي در ملايمت ، گذشت و سازگاري، عفو و اغماض را رعايت كنند و در محيط خانوادگي هر گاه يكي از آن دو دچار لغزش و اشتباه شود، بلافاصله به عذرخواهي پرداخته ، از ستيزه جويي و جدال جدا خوداري كنند. زيرا ستيزه جويي صميميت را از بين مي‌برد دشمني و نفاق را جايگزين آنها مي‌كنند. بديهي است كه طرف مقابل هم بايد عذر و پوزش شخص خطاكار را بپذيرد.
حضرت علي (ع) مي‌فرمايند برترين مردم كساني هستند كه عذر ديگران را پذيرا نمي‌شوند. وقتيكه مردم از رسول خدا مي‌ پرسند كه دختران خود را به ازدواج چه افرادي در آورند؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: كسي كه اخلاقش نيكو و ديندار باشد. نكته جالب آن ايشان حسن خلق را بر دينداري مقدم مي‌دارند.
۴- رعايت اصول كفويت: در تركيب شيميايي دو عنصري كه با يكديگر تركيب مي‌شوند هر قدر از نظر هويت وجودي به يكديگر نزديكتر باشند آن دو استوارتر و عميق تر انجام خواهد شد و اگر بين دو عنصر تقارن و پيوندي وجود نداشته باشد، تركيب سست و لرزان است و پس از زمان كوتاهي از بين خواهد رفت .
بنابراين براي اين كه پسر و دختر به ازدواج استواري دست يابند ، هر دو بايد اصول كفويت و همانندي را در ابعاد سني، جسمي،روحي و رواني ، فرهنگي و علمي رعايت كنند به عبارت ديگر دختر ديندار بايد با شخص ديندار ازدواج   كند ، زيرا ديندار و بي‌دين به طور طبيعي در مواردي يكديگر درگيري خواهد داشت. همچنين تجربه نشان داده است كه وقتي اختلاف سن بين دختر و پسر زياد باشد پس از گذشت سالياني استحكام خانواده دچار تزلزل مي‌شود.
البته بديهي است كه همانندي كامل به صورت تطابق امكان پذير نيست، ولي اين عدم امكان نمي‌تواند از رعايت همانندي نسبي ممانعتي به عمل آورد. بنابراين يكي از عواملي كه خوشبختي زن و شوهر را پس از ازدواج تضمين مي‌كند رعايت اصول كفويت در حد همانندي نسبي است.
۵- سلامت جسمي و رواني: انسان سالم ، خانواده سالم ايجاد مي‌كند. برخي از بيماريها ممكن است تهديدي جدي براي سلامت انسان و همسر آينده او باشند. در اين زمينه مراجعه به مراكز درماني براي تشخيص و درمان زودرس و مشاوره قبل از ازدواج در مراكز مشاوره وزارت بهداشت توصيه مي‌شود.
۶- سن مناسب و اختلاف سني مناسب براي ازدواج: همانگونه كه گفته شد براي موفقيت در ازدواج ، رعايت سن مناسب ازدواج بسيار مهم است. متخصصان سن مناسب ازدواج را براي دختران ۱۸ تا ۲۴ سال و براي پسران ۲۴-۲۸ سال توصيه مي‌‌شود. معمولا اختلاف سن ۲ تا ۶ سال بين دختر و پسر براي ازدواج توصيه مي‌شود.
۷- منبع در آمد و شغل مناسب: براي ازدواج مسأله شغل بايستي جدي گرفته شود. با داشتن كار و شغل عشق و محبت زوجين در منزل رونق و دوام مي‌يابد.
با توجه به اينكه داشتن شغل و درآمد لازمه خوشبختي خانواده است ، بايد توجه داشت كه امكانات مالي به تنهايي نمي‌تواند حل كننده همه مشكلات يك خانواده و متضمن خوشبختي باشد و اهميت آن تنها بايستي در كنار ساير عوامل ارزيابي شود.
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در زندگی زناشویی حالات متفاوتی وجود دارد. بعضی از خانواده ها در شرایط مطلوبی به سر می برند و از زندگی زناشویی خود لذت می برند و از نظر روانی شاد هستند؛ و بهترین زمان زندگی آنان وقتی است که زن و شوهر و بچه ها در خانه دور هم جمع می شوند. برعکس خانواده هایی هستند که بدترین لحظات زندگی آنها ساعاتی است که در خانه می گذرد و محیط خانه محل مشاجره وناسازگاری بین زن و شوهرو احتمالاً بچه هاست. وضعیتی بین دو حالت نیز با تفاوت هایی دیده می شود
خانواده هایی وجود دارند که یک عمر را با یکدیگر به حالت قهر و آشتی و ستیز می گذرانند، ولی حاضر به طلاق نیستند.یکی از علل تحمل این شرایط مشکلاتی است که پس از طلاق وجود دارد. در جامعه ایرانی زن بیوه به عنوان کالای دست دوم محسوب می شود و خریدار زیادی ندارد؛ وانگهی داوطلبان ازدواج زنان بیوه معمولاً از شرایط پایین تری برخوردارند، در نتیجه بسیاری از زنان بیوه تا آخر عمر یا تنها می مانند یا نمی توانند همسر مورد نظر خود را به دست بیاورند. مسئله دیگروضعیت بچه ها است. مادر از نظر عاطفی حاضر به جدا شدن از فرزندانش نیست. پدر نیز به خاطر تأمین هزینه زندگی بچه ها در کنار مادر مطلقه، حاضر به تحویل بچه به مادرش نیست. مشکل دیگرتربیت بچه ها در کنار مادر خوانده یا پدرخوانده است که مشکلات زیاد عاطفی و تربیتی در پی دارد.
مسائل مطروحه بالا و مشکلات روانی و مالی دیگر موجب می شود که بسیاری از زن و شوهرها با شرایط نامساعد زندگی خود بسازند و به طلاق تن در ندهند چون در صورت طلاق، مشکلات و شرایط بدتری را خواهند داشت.
برای آن که زندگی زناشویی تداوم یابد، موارد زیر توصیه می شود:
۱- برای آنکه بتوانید همسر مناسب انتخاب کنید و زندگی شاد و خوش خود را تا پایان عمر حفظ نمایید، به خانواده هایی که در حوزه اقوام و دوستان شما از زندگی شاد و خوبی برخوردارند، مراجعه نمایید و رمز انتخاب مناسب و توفیقات زندگی زناشویی را از آنان بخواهید. مراجعه به چند خانواده و مقایسه عوامل توفیق آنها ، راهنمایی برای شما در انتخاب همسر مناسب و ادامهزندگی شاد و موفق خواهد بود.
۲- به مردان و زنان مطلقه مراجعه نمایید و علل طلاق و شرایط بعد از طلاق را از آنان بخواهید و پس از مقایسه از عواملی که شرایط طلاق و یا زندگی بعد از آن را فراهم آورده، اجتناب کنید.
۳- وضعیت خانواده هایی که بی سامان و آشفته اند ، ولی در شرایط نامساعد و ناشادی ، زندگی زناشویی را تحمل می کنند بررسی نمایید و پس از کسب اطلاعات مورد نظر ضمن کمک های لازم به آنان ، برای زندگی آینده خود با توجه به اطلاعات مکتسبه ، با بینش و بصیرت برنامه ریزی نمایید. قبل از انتخاب همسر ، روزی را در نظر بیاورید که احتمال دارد برای جدایی در جاده پرخطر دادگاه مدنی خاص طی طریق کنید و یا الزاماً در طول عمر زندگی ناشادی را تحمل نمایید.
۴- قبل از انتخاب همسر، خود را کاملاً بشناسید. این که در چه موقعیتی هستید ، چه خصوصیاتی دارید، در چه خانواده ای بزرگ شده اید، شرایط سنی شما چیست، از چه فرهنگی برخوردارید و … . مسلماً همسر شما باید در زمینه های مختلف هم وزن شما باشد. پس شناسایی او نیز در ابعاد مختلف ضرورت دارد. از آن جا که انسان ها ، خواست ها و نیازهای درونی گوناگونی دارند و تا زمانی که در پی شناخت نیازها و بررسی نقاط قوت و ضعف خود نباشند، با هر فردی در برابر خود، حتی بهترین موجود روی زمین دچار مشکل خواهند شد ، بنابراین شناخت خود، پیش از شناخت شریک زندگی یا هر کس دیگر ضرورت دارد. حل بحران هویت ، یکی از اساسی ترین راهها برای گام نهادن در آغاز یک زندگی مشترک است.
۵- در آخرین لحظاتانتخاب همسر ، دستخوش احساسات نشوید و در صورت کوچکترین احتمال عدم ناسازگاری و نامناسب بودن موضوع ، به مشاور خانواده مراجعه نمایید و مطمئن باشید که او در انتخاب احسن به شما کمک خواهد نمود.
روشهاي انتخاب شغل مناسب 
برنامه کارتان را شروع کنید 
برحسب دیدگاهی که دارید، این واقعیت که دیگر نمی توان شغلی را برای همه زندگی انتخاب کرد، محصول زندگی کردن در جامعه مدرن است، شاید هم این امکان را برای شما فراهم کند که شغل محبوبتان رادر زندگی پیدا کنید. 
پیشرفت سریع تکنولوژی، تغییر ساختار شرکت ها و شیوه های زندگی به این معناست که الگوهای سنتی کار باید از رده خارج شوند. برای اینکه اطمینان یابید بهترین انتخاب را برای زندگی شغلی خود برمی گزینید، باید کنترل سرنوشتتان را تحت اراده خود در آورید. 
قبول مسئولیت برای پیشرفت های کاریتان کار ساده ای نیست. باید فرصت های لازم را خودتان خلق کنید تا به جایی که می خواهید برسید و این یعنی باید مداوماً مهارت هایتان را اصلاح کرده و ارتقاء دهید. 
تنظیم یک برنامه کاری آسان و سرراست است، به شرط این که در آنچه که از زندگی می خواهید صادق باشید. در ۳، ۵ یا ۱۰ سال آینده می خواهید به کجا برسید؟ باید درمورد نیازهای کاریتان با خودتان صادق و روراست باشید. 
آیا می خواهید کنترل کارتان دست خودتان باشد و خودتان آن را مدیریت کنید؟ 
آیا می خواهید هر روز تا ساعت ۵ عصر خانه باشید؟ 
آیا می خواهید کارتان به دور از استرس و دغدغه شدید فکری باشد؟ 
اینکه بدانید چه می خواهید اولین قدم برای رسیدن به آن است. اما یادتان نرود که شانس هم نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند. 
آنچه که از زندگی میخواهید هم مثل اولویت هایتان با گذر زمان تغییر میکند. قبل از اینکه تصمیم بگیرید که به کجا می خواهید برسید، باید ببینید که در حال حاضر کجا هستید. 
۱٫  چه چیز شغل کنونیتان را دوست دارید؟ 
۲٫  از چه چیز شغل کنونیتان بدتان می آید؟ 
۳٫  در شرکت کنونیتان چه امکاناتی برای پیشرفت شما وجود دارد؟ 
۴٫  آیا فکر می کنید برای کاری که انجام می دهید، خوب پول می گیرید؟ 
این تمرین را برای دو هفته انجام دهید. هر روز دو چیز درمورد کارتان که از آن لذت می برید را بنویسید. اینکار را به سادگی هر چه تمامتر انجام دهید. مثلاً، “من از صحبت کردن پشت تفن با مردم خوشم می آید”، “از مسئولیتی که در این شغل به من واگذار شده لذت می برم” و… 
بعد از فقط دو هفته تصویر بسیار روشنی از چیزهایی که در شغل کنونیتان برایتان لذت بخش است پیدا می کنید. این میتواند برای پیدا کردن یک شغل جدید یا تطبیق دادن خود با کاری که چیزهای بیشتری برای لذت بردن برایتان داشته باشد استفاده کنید. این تمرین را یکبار دیگر انجام دهید، با این تفاوت که اینبار کارهایی که در شغل ایدآلتان از آن لذت میبرید را یادداشت کنید. و دو لیست را با هم مقایسه کنید. 
ممکن است دریابید که واقعاً از آنجایی که هستید و کاری که انجام می دهید لذت می برید. اگر برای شما هم اینطور است، اطمینان یابید که شایستگی لازم برای احراز آن شغل را دارید.  و ببینید که برای به روز نگه داشتن مهارتهای کاریتان چه می توانید بکنید. 
اگر جاه طلبی های شما باعث می شود که مدام خود را بالا بکشید، باید ببینید که برای رسیدن به مقام بعدی چه مهارت هایی باید کسب کنید. یک فهرست از مهارت های مورد نیاز خود تهیه کنید. ببینید ضعفتان در کدام قسمت هاست؟ آیا لازم است مهارت های جدید بیاموید؟ 
آیا می توانید تجربیات مربوط را در همان شرکت کسب کنید؟ وقتی پی به ضعف هایتان بردید باید ببینید که چطور می توانید این شکاف ها را پر کنید. آیا رئیس فعلیتان می تواند به شما کمک کند که این تجربیات و مهارت های جدید را یاد بگیرید؟ آیا می توانید در شغل کنونیتان عهده دار مسئولیت های جدید شوید؟ آیا می توانید در فعالیت های دیگری که مقامتان را بالاتر ببرد شرکت کنید؟ 

عتیقه زیرخاکی گنج