گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 241 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴۲    کد محصول : ۱۶۹۴۲    حجم فایل : ۹۹۶۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه معماری عمران بررسی سیستمهای انتقال آب (موردی سد قلعه چای)

عنوان پایان نامه: بررسی سیستمهای انتقال آب (موردی سد قلعه چای)

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه
فصل اول: سيماي كلي طرح
۱-۱) موقعيت و محدوده طرح
۲-۱) راههاي دسترسي
۳-۱) توپوگرافي منطقه
۴-۱) نتايج مطالعات پايه
۱-۴-۱) مشخصات اقليمي
۲-۴-۱) منابع آب
۳-۴-۱) منابع خاك
۵-۱) سيماي طرح بهبود و توسعه آبياري
۱-۵-۱) طرح بهبود آبياري
۲-۵-۱) طرح توسعه آبياري و زهكشي
۶-۱) منابع آب و توزيع آن در شرايط طرح
۱-۶-۱) تخصيص منابع آب و خاك
۲-۶-۱) توزيع ماهانه آب مورد نياز طرح
فصل دوم: بررسيهاي فني و اقتصادي انواع لوله ها و شير آلات مورد استفاده در طرح هاي انتقال آب
۱-۲) كليات
۲-۲) عوامل موثر انتخاب جنس لوله
۳-۲) لوله هاي مورد استفاده در طرحهاي انتقال آب
۱-۳-۲) لوله هاي چدني معمولي و داكتيل
۲-۳-۲) لوله هاي فولادي
۳-۲-۳) لوله هلي بتني
۴-۳-۲) لوله هاي بتني پيش تنيده
۵-۳-۲) لوله آزبست سيماني
۶-۳-۲) لوله هاي فايبر گلاس
۷-۳-۲) لوله هاي پاي اتيلن
۸-۳-۲) بررسي اقتضادي لوله هاي مورد استفاده در طرحهاي خطوط انتقال آب
۴-۲) شير آلات مورد استفاده در خطوط انتقال آب
۱-۴-۲) شيرهاي قطع و وصل جريان
۲-۴-۲) شيرهاي تخليه هوا
۳-۴-۲) شيرهاي تخليه آب
۴-۴-۲) شيرهاي يكطرفه
۵-۴-۲) شيرهاي كنترل خودكار
فصل سوم: ضوابط و مباني مورد استفاده در طرح خطوط انتقال آب
۱-۳) دوره طرح
۲-۳) دبي جريان
۳-۳) معيارهاي فني سرعت جريان
۴-۳) معيارهاي فني فشار
۵-۳) روش محاسبات هيدروليكي
۱-۵-۳) انتهاي اصطكاكي داخل لوله
۲-۵-۳) افتهاي جزيي
۳-۵-۳) قدرت پمپها
۴-۵-۳) ضربه قوچي آب
۱-۴-۵-۳) بازو بست كردن شير
۲-۴-۵-۳) شيرهاي يكطرفه
۳-۴-۵-۳) از كار افتادن ناگهاني پمپها
۴-۴-۵-۳) پر كردن خطوط خالي
۵-۴-۵-۳) هوا گيري خطوط لوله
۶-۴-۵-۳) روش بر آورد فشارهاي ناشي از ضربه قوچي آب
۵-۵-۳) محاسبه سرمايه گذاري ثابت
فصل چهارم: مباني طراحي خط لوله انتقال آب قلعه چاي
۱-۴) مقدمه
۲-۴) مباني انتخاب مسير
۳-۴) مشخصات خط انتقال قلعه چاي
۴-۴) مباني هيدروليكي خط لوله انتقال
۱-۴-۴) فشار تاسيسات خط انتقال
۲-۴-۴) سرعت جريان آب
۳-۴-۴) افت انرژي حاصل از اصطكاك
۴-۴-۴) اتلافهاي موضعي
۵-۴-۴) فشار باقيمانده در خط
۵-۴) دبي طراحي
۶-۴) نتايج تحليل هيدروليكي خط انتقال آب قلعه چاي
۷-۴) بررسي جريانات ناپايدار در خط لوله انتقال آب
۱-۷-۴) لزوم بررسي جريانات ناپايدار
۲-۷-۴) توصيف ساده چكش آبي
۳-۷-۴) مديريت بهره برداري از تاسيسات انتقال قلعه چاي
۴-۷-۴) سيستم كنترل
۵-۷-۴) بررسي كنترل جريان ناپايدار (چكش آبي) در خط انتقال قلعه چاي
۸-۴) مباني انتخاب شير آلات و تجهيزات مورد نياز خط آب قالعه چاي
۱-۸-۴) شيرهاي قطع و وصل
۱-۱-۸-۴) شيرهاي كشويي
۲-۱-۸-۴) شيرهاي پروانهاي
۲-۸-۴) شيرهاي تخليه و شستشو
۳-۸-۴) شيرهاي هوا
۴-۸-۴) شيرهاي كنترل اتوماتيك
۱-۴-۸-۴) شيرهاي فشاري شكن
۲-۴-۸-۴) شيرهاي ثابت نگهدارنده فشار
۳-۴-۸-۴) شيرهاي اكنترل دبي
۴-۴-۸-۴) شيرهاي اطمينان
۵-۴-۸-۴) شيرهاي كنترل سطح آب در مخازن
۵-۸-۴) شيرهاي يكطرفه
۶-۸-۴) دريچه هاي بازرسي
۷-۸-۴) اتصالات قابل انبساط
۹-۴) مباني حفاظت لوله در مقابل خوردگي
۱-۹-۴) تعيين كيفيت خورندگي يا رسوب گذاري آب
۲-۹-۴) تعيين كيفيت آب رودخانه قلم چاي از نظر شرايط خورندگي يا رسوب گذاري
۳-۹-۴) حفاظت لوله مدفون در خاك
۱-۳-۹-۴) پوشش
۲-۳-۹-۴) انواع پوشش
۳-۳-۹-۴) حفاظت كاتدي
۴-۳-۹-۴) حفاظت كاتدي به روش جريان اعمالي
۵-۳-۹-۴) حفاظت به روش آندفنا شونده
۶-۳-۹-۴) تاثير جريان حفاظت كاتدي بر تاسيسات مجاور
۷-۳-۹-۴) تاثير خطوط فشار قوي
۸-۳-۹-۴) نقاط اندازه گيري
۴-۹-۴) محافظت جدار داخلي لوله
۱-۴-۹-۴) پوشش سيماني
۲-۴-۹-۴) پوشش قيري
۳-۴-۹-۴) پوشش اپوكسي
۵-۹-۴) انتخاب نوع پوشش خارجي
۶-۹-۴) انتخاب نوع پوشش داخلي
فصل پنجم: مباني طراحي سازهاي خطوط لوله
۱-۵) اصول مباني طراحي
۲-۵) طبقه بندي بارهاي وارد بر لوله مدفون
۱-۲-۵) فرضيات مربوط به تركيب همزمان بارهاي اوليه
۲-۲-۵) عوامل موثر بر مولفه هاي مختلف بارها
۱-۲-۲-۵) بار ناشي از وزن آب داخل لوله
۲-۲-۲-۵) وزن آب داخل لوله
۳-۲-۲-۵) وزن لوله
۴-۲-۲-۵) فشارهاي سيال خارجي
۵-۲-۲-۵) فشارهاي سيال داخلي
۳-۲-۵) فشار قائم ناشي از وزن خاك
۱-۳-۲-۵) استقرار لوله در ترانشه باريك
۲-۳-۲-۵) استقرار مجرا در خاكريز
۳-۳-۲-۵) استقرار مجرا در تراشه عريض
۴-۳-۲-۵) خلاصه مقادير ضرائب بار
۵-۳-۲-۵) حداقل عمق لازم براي مقابله با شناوري خط لوله خالي
۳-۵) مقاومت لوله ها
۱-۳-۵) ظرفيت باربري لوله هاي صلب تحت بار خارجي
۲-۳-۵) ظرفيت باربري لوله هاي صلب تحت فشار خارجي
۳-۳-۵) ظرفيت باربري مجاري زير زميني انعطاف پذير
۱-۳-۳-۵) اصولي كلي طراحي ضخامت ديواره لوله هاي فولادي
۲-۳-۳-۵) ضخامت ديواره مورد نياز در برابر بارها و فشار خارجي
۳-۳-۳-۵) ضخامت ديواره مورد نياز در اثرفشار داخلي در لوله هاي صاف
۴-۳-۳-۵) انتخاب ضخامت ديواره لوله هاي فلزي در پروژه قلعه چاي
۴-۳-۵) طراحي سيستمهاي فايبر گلاس
۱-۴-۳-۵) شرايط طراحي
۲-۴-۳-۵) خواص لوله
۳-۴-۳-۵) رده فشار داخلي
۴-۴-۳-۵) ردههاي سفتي
۵-۴-۳-۵) طراحي خطوط لوله روي زمين
۱-۵-۴-۳-۵) فشار خارجي يا خلاء
۲-۵-۴-۳-۵) بار حرارتي انتهائي در خطوط لوله مهار شده
۶-۴-۳-۵) طراحي خطوط لوله زير زميني
۱-۶-۴-۳-۵) شرايط طراحي و پارامترهاي نصب
۲-۶-۴-۳-۵) نيازهاي طراحي
۳-۶-۴-۳-۵) بررسي نمودن انحنا
۴-۶-۴-۳-۵) بررسي بارهاي تركيبي
۵-۶-۴-۳-۵) بررسي كمانش
۶-۶-۴-۳-۵) شناوري
۴-۵) مهار نيروهاي نا متعادل
۱-۴-۵) بلوكهاي مهاري در خمهاي افقي
۲-۴-۵) بلوكهاي مهاري در خمهاي قائم
۳-۴-۵) مهار لوله در شيب
۵-۵) انتخاب مصالح و روش اجرا
۱-۵-۵) استقرار در ترانشه
۱-۱-۵-۵) ترانشه باريك
۲-۱-۵-۵) ترانشه با زير ترانشه باريك
۳-۱-۵-۵) ترانشه عريض
۴-۱-۵-۵) ترانشه v با زير ترانشه عريض
۲-۵-۵) استقرار در خاكريز
۳-۵-۵) بستر سازي
 ۱-۳-۵-۵) اجراي بستر (مرحله I)
۲-۳-۵-۵) اجراي بستر (مرحله II)
۴-۵-۵) خاكريزي
۱-۴-۵-۵) خاكريزي كنار لوله
۲-۴-۵-۵) خاكريزي
۳-۴-۵-۵) خاكريزي اصلي ترانشه ها
۴-۴-۵-۵) اجراي جاده
۵-۵-۵) اجرا در استقرار در خاكريز
۱-۵-۵-۵) وضعيت برجستگي مثبت
۲-۵-۵-۵) وضعيت ترانشه ناقص
۳-۵-۵-۵) وضعيت برجستگي منفي
۶-۵-۵) عمليات اجرائي خط لوله
۷-۵-۵) توصيه هاي اجرايي
فصل ششم: بررسيهاي فني و انتخاب لوله طرح
۱-۶) بررسي مشخصه هاي فني و اجرايي لوله ها
۲-۶) بررسي وضعيت فشار در طول خط انتقال
۳-۶) جمع بندي بررسيهاي فني
فصل هفتم: بررسيهاي اقتصادي و انتخاب نهايي لوله
۱-۷) مقدمه
۲-۷) برآورد مقايسه هزينه هاي اختصاصي خط لوله با انواع لوله هاي مختلف
۳-۷) برآورد حجم سرمايه مورد نياز براي خريد تا نصب خط لوله انتقال در يك دوره بهره برداري ٥٠ ساله
۴-۷) نتيجه بر آورد براي گزينه هاي مختلف
۵-۷) جمع بندي بررسيهاي اقتصادي
۶-۷) جمع بندي نهايي انتخاب لوله براي خط انتقال
نتيجه گيري
پيشنهادات
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي
چكيده انگليسي

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج