گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:


ارزيابي عملكرد و بهره وري در دهه هاي اخير هم از جانب مجامع علمي و هم مديران و ديگر استفاده كنندگان مورد توجه بسيار قرار گرفته است . متدها و تكنيكهاي بسياري جهت ارزيابي عملكرد ايجاد شده است كه هر كدام مجموعه اي از شاخص ها را جهت ايجاد توازن در ديدگاههاي سنتي و تك بعدي به عملكرد معرفي مي نمايند. اما علي رغم تمامي اين پيشرفتها در ارزيابي عملكرد ، بسياري از سازمانها همچنان بر شاخص هاي عملكرد سنتي و مالي متكي هستند.(Tangen ,et al, 2004)
چارچوبها ومتدلوژي هاي مختلفي ازجمله: مدل تعالي سازماني ،  BSC ، ABC   ، هزينه كيفيت ، ارزش افزوده ذي نفعان و … ايجاد شده اند كه هر كدام جذابيتها و منافع بسياري را به همراه دارند اما هميشه موفق نبوده اند . مفاد هر يك از مدلها منحصر به فرد بوده و جنبه هاي متفاوتي از عملكرد را معرفي مي نمايند و به نظر مي رسد همگي جامع و كامل باشند اما با اين وجود هر يك از اين تكنيكها و مدلها داراي نقاط ضعفي هستند
از ديگر ضعفهاي روش  BSC  در اندازه گيري عملكرد تشخيص و انتخاب يك “بهترين” براي مقايسه ساير واحدها مي باشد و به دليل وجود شاخص هاي متعدد كارايي و موفقيت در ارزيابي عملكرد ، يك واحد يا سازمان خاص نمي تواند در همه زمينه ها پيشرو باشد . بنابراين مقايسه شركتها و يا واحدها از طريق BSC  غير ممكن است و براي حل پيچيدگي حاصل از تعداد متغيرها و عدم وجود مقياس مشخص براي معيارها از “تحليل پوششي داده ها” استفاده مي شود (Ricards, et al , 2004) . از آنجا كه در مدل “منشور عملكرد” نيز اين مشكل وجود خواهد داشت ، لذا به منظور رفع آن يكي از مدلهاي DEA  كه در ادامه توضيح داده مي شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت . 
مدلهاي اوليه DEA    كه توسط “چارنز” و ديگران ايجاد شده ، بصورت گسترده اي مورد توجه قرار گرفته و دامنه كاربرد آن وسعت يافته است . حال اگر DMUها  از يكسري اجزاء تشكيل شده باشند كه خروجي هر يك ورودي ديگري باشد ، نيازمند بكارگيري ابزار اندازه گيري عملكردي مي باشيم كه با توجه به اطلاعات DMSUها  كارايي نهايي وكلي هرDMU را محاسبه نمايد (Amirteimoori, 2005). 
يكي از مشكلات بكارگيري مدلهاي DEA ، “ضعف قدرت تفكيك ” (در صورت كافي نبودن تعداد DMUها) و “توزيع غيرواقعي وزن به ورودي و خروجي هاي مدل” ميباشد . كه مدل “تحليل پوششي داده ها بر اساس مدل برنامه ريزي آرماني ” نسبت به مدلهاي كلاسيك از توانايي بالاتري در قدرت تفكيك پذيري و ارائه وزنهاي واقعي دارد (مهرگان ، ۱۳۸۳). لذا در اين تحقيق از تلفيق مدل DEA توضيح داده شده و برنامه ريزي چندهدفه استفاده خواهد شد .
ضرورت انجام تحقيق 
ايجاد بهبود در هر سازماني نيازمند اندازه گيري عملكرد سازمان و برنامه ريزي و هدفگذاري جهت بهبود عملكرد مي باشد. لذا ضرورت اندازه گيري عملكرد سازمان بر كسي پوشيده نيست . اما با وجود پيشرفتهاي قابل توجه اي كه در سالهاي اخير در طراحي چارچوبها و سيستمهاي ارزيابي عملكرد رخ داده است ، بسياري از سازمانها همچنان بر معيارهاي سنتي متكي هستند. يكي از دلايل بروز اين مشكل آنست كه مدلهاي جديد و پيشرفته در اين زمينه تنها مباحث مفهومي وبنيادي را بيان مي كنند و به ندرت عملياتي شده اند . لذا چگونگي بكارگيري اين چارچوبهاي عملياتي در يك سازمان خاص ، به منظور ايجاد يك سيستم ارزيابي عملكرد منحصر به فرد و بنا به نيازهاي آن سازمان موضوعي است كه كار بيشتري را مي طلبد (Tangen ,et al, 2004). با وجود تكنيكهاي متفاوت براي ارزيابي عملكرد و نقاط قوت و ضعف هر كدام ، در اين تحقيق مدلي نسبتا جديد تحت عنوان “منشور عملكرد” مورد توجه قرار خواهد گرفت و محقق  بر آن است  تا با تركيب آن و “مدل شبه تحليل پوششي داده ها”   و “برنامه ريزي آرماني”  يك الگوي مناسب و عملياتي را براي ارزيابي عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز ارائه دهد.

سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
در زمينه ارزيابي عملكرد سازمان تحقيقات زيادي صورت گرفته است . اما در زمينه استفاده از مدل “منشورعملكرد” تنها چند مقاله توسط پروفسور “اندي نيلي” ارائه گرديده است. 
در زمينه ارتباط مدلهاي DEA و BSC نيز مقالاتي وجود دارد به عنوان مثال، در مقاله اي (Ricards ,2003) ،از BSC جهت انتخاب شاخص ها استفاده شده و سپس با استفاده از DEA استانداردها تعيين شده و مقايسه بين واحدهاي مورد ارزيابي، صورت گرفته است . 
در زمينه ” DEA& Multi-Component DMUs ” نيز چند مقاله موجود است ، به عنوان مثال “فار” در مقاله خود يك فرايند چند مرحله اي را معرفي مي كند كه در آن خروجي هاي مياني در يك مرحله مي توانند هم محصول نهايي و هم ورودي مراحل بعدي باشند . همچنين در مقاله اي از “كوك” كارايي واحدها با داده هاي مشترك محاسبه گرديده است  و در نهايت در در سال ۲۰۰۵ مدلي براي ارزيابي عملكرد DMU هاي داراي DMSU ارائه گرديده است  (Amirteimoori, 2005).
در مورد رابطه بين DEA و برنامه ريزي آرماني علاوه بر مقاله آقاي “لي” كه سه مدل “حداقل كردن متغير انحرافي” ، “حداقل كردن مجموع متغبرهاي انحرافي” و “حداقل كردن حداكثر ميزان انحراف” را معرفي نموده است (مهرگان ،۱۳۸۳) مقاله اي در مورد تخصيص بودجه دانشگاه با استفاده از DEA و  MCDM  يافت گرديد(Caballero, et al ,2004).
اما در زمينه بكارگيري و ارتباط مدل “منشور عملكرد” و مدل “شبه DEA ” و برنامه ريزي آرماني مطلبي ديده نشد.

اهداف اساسي تحقيق
هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز است كه با توجه به مدلهاي موجود و مورد مطالعه مدل نسبتا جديد “منشور عملكرد” جامعتر تشخيص داده شد. و با تلفيق آن با مدل “شبهDEA ” و برنامه ريزي آرماني روشي نسبتا كامل و مناسب جهت ارزيابي ارائه خواهد گرديد.

روش تحقيق
اين تحقيق از نظر هدف از نوع كاربردي بوده و از نظر نحوه گردآوري داده ها از نوع توصيفي مي باشد.

روشهاي گردآوري اطلاعات
بررسي سوابق و مدارك موجود ، پرسشنامه و مصاحبه
به منظور تعيين شاخصهاي ارزيابي لازم است با  مطالعات كتابخانه اي شاخصهاي هر وجه از منشور عملكرد مشخص شده و با جمع آوري اطلاعات بوسيله پرسشنامه از مديران ، شاخصهاي مهم در ارزيابي DMU ها ( مناطق عمليات) و همچنين DMSUها (ايستگاههاي تقويت فشار) مشخص خواهد شد. 
قلمرو تحقيق
اين تحقيق در بين مناطق عمليات انتقال گاز صورت خواهد گرفت و از نظر زماني با توجه به داده هاي موجود و قابل دسترسي تصميم گرفته خواهد شد.

مكان تحقيق
مناطق عمليات انتقال گاز شركت ملي گاز ايران

جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق مناطق عمليات انتقال گاز مي باشد اما از آنجا كه انتخاب يك تكنيك اندازه گيري مناسب به فاكتورهاي چندي نظير : ۱-هدف اندازه گيري ۲- زمان در دسترس براي اندازه گيري ۳- وجود داده ها ۴- هزينه اندازه گيري و… بستگي دارد. لذا ممكن است جمع آوري داده ها براي تمام جامعه آماري در زمان موجود ممكن نباشد پس به ناچار با توجه به بررسي هاي آتي و فاكتورهاي بالا تعداد اعضاء مورد بررسي جامعه آماري  مشخص خواهد شد.

نمونه آماري
از آنجا كه ما در اين تحقيق نمي توانيم با بررسي نمونه نتايج را به جامعه تعميم دهيم لذا مي بايستي جامعه آماري مورد بررسي قرار گيرد و نيازي به نمونه گيري نمي باشد.

محدوديتهاي تحقيق
در اين تحقيق ، هدف ارزيابي عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز بعنوان يكي از مهمترين زير مجموعه هاي شركت ملي گاز ايران است كه يكي از بزرگترين محدوديتهاي بر سر راه اين تحقيق پراكندگي مناطق و ايستگاههاي هر يك از آنها در سطح كشور است كه جمع آوري اطلاعات را با مشكل روبرو مي سازد. همچنين عدم وجود پايگاههاي اطلاعاتي در هريك از ايستگاهها و يا مناطق عمليات انتقال گاز جمع آوري اطلاعات مورد نياز را با مشكلات بسياري روبرو خواهد ساخت. از ديگر محدوديتهاي اين تحقيق، تعداد اندك واحدهاي مورد بررسي بدليل عدم وجود و يا دسترسي به اطلاعات مورد نياز ساير واحدها مي باشد كه اين امر موجب بكارگيري روشها و تكنيكهاي متنوع و مختلفي خواهد شد تا در نهايت جوابهاي قابل قبولي حاصل گردد.

تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي طرح
منشور عملكرد (Performance prism): يكي از مدلهاي نسل دوم ارزيابي عملكرد سازماني كه داراي پنج وجه مي باشد. دليل تشبيه اين مدل به منشور اينست كه همانگونه كه منشور ، نور به ظاهر ساده سفيد را تجزيه كرده و پيچيدگيهاي آنرا مشخص مي سازد و اجزاء سازنده آنرا نمايان مي سازد ، اين مدل نيز مبحث به ظاهر ساده ارزيابي عملكرد سازماني را تجزيه كرده و جنبه هاي مختلف آنرا آشكار مي نمايد.
كارت امتيازدهي متوازن (Balance Scorecards): مدل ارزيابي عملكرد كه به چهار جنبه سازمان توجه دارد و به دليل برخي كمبودها و ضعفهاي آن اخيرا مدل “منشور عملكرد” بعنوان چايگزين معرفي گرديده است.
مدل شبه تحليل پوششي داده ها (DEA-like Model for Multi-Component): هرگاه هر واحد تصميم گيري (DMU) به چندين جزء تقسيم شود (DMSU) اين مدل جهت ارزيابي كارايي هر جزء و در نهايت هر واحد استفاده مي شود. 
سيستم، چارچوب، مدل ( System , Framework , Model): سيستمها را مي توان بعنوان مجموعه اي از اجزاء به هم وابسته و هماهنگ كه در يك جهت عمل مي كنند تعريف نمود. روش تفكر درباره يك سيستم به منظور مدلسازي آن چارچوب ناميده مي شود و نمايش يك سيستم به منظور تشريح رفتار اجزاي آن را مدل مي نامند (Rouse ,et al, 2003). اما از آنجا كه با مرور در ادبيات موضوع، در اكثر مواقع ، اين سه واژه به يك مفهوم بكار رفته اند ، لذا در اين پژوهش نيز بين آنها تفاوت قائل نشده ايم.

سازماندهي تحقيق و چگونگي ارتباط مباحث
مباحت پژوهش حاضر در پنج فصل به شرح زير تدوين شده است:
۱- كليات تحقيق
۲- مباني نظري تحقيق
۳- معرفي مدل تحقيق
۴- تجزيه و تحليل اطلاعات
۵- نتيجه گيري و پيشنهادات

فصل اول: در اين فصل گزارش مختصري از كليات و مراحل شكل گيري انجام و سرانجام تحقيق، با معرفي اجمالي موضوع و ترسيم فضاي كلي اجرايي تحقيق به منظور شناخت اوليه و امكان ارزيابي و انتقال يافته هاي تحقيق ارائه گرديده است.

فصل دوم: اين فصل شامل سه بخش كلي مي باشد. در بخش اول در خصوص ارزيابي عملكرد سازماني و مدلها و چارچوبهاي گوناگون ارائه شده در اين زمينه توضيحاتي ارائه مي گردد. بخش دوم به مباني علمي مدل تحليل پوششي داده ها و معرفي برخي مدلهاي نوين در اين زمينه مي پردازد و در انتها مدل مورد استفاده در اين تحقيق بطور مفصل شرح داده خواهد شد. در بخش سوم مروري بر كارهاي عملي انجام شده در زمينه مدلهاي مورد استفاده در اين تحقيق و تلفيق مدلهاي ارزيابي عملكرد و تحليل پوششي داده ها  صورت خواهد گرفت.

فصل سوم: در اين فصل  شاخص هاي مدل بدست آمده و تلفيق مدل مورد بررسي و برنامه ريزي آرماني نشان داده شده و در نهايت مدل تحقيق ارائه خواهد گرديد.

فصل چهارم: در اين فصل ابتدا ، روش جمع آوري اطلاعات ارائه شده و پس از جمع آوري اطلاعات با كمك نرم افزارهاي مربوطه نتايج حل مدل نشان داده شده و به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته خواهد شد.

فصل پنجم: در اين فصل نتايج بدست آمده از اين تحقيق ارائه گرديده و پيشنهاداتي براي انجام تحقيقات بعدي آورده شده است. همچنين در انتها ضمائم تحقيق و منابع و ماخذ مورد استفاده ذكر گرديده است.
  • بازدید : 866 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۲    کد محصول : ۱۱۵۲۳    حجم فایل : ۲۰۲۴ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

پروژه در قالب pdf ودر ۱۰۲صفحه خدمت شما

گاز را به راحتي مي توان از يک مکان به مکان ديگر جاري ساخت و براي شرکت هاي خدماتي که تأمين کننده ي گاز هستند،

به راحتي قابل ذخيره مي باشد.بسياري از مصرف کنندگان نيازي به ذخيره سازي گاز ندارند

اما احتمالاً به يک جريان پايدار و ثابت سوخت از شرکت خدماتي تأمين کننده ي گاز متکي هستند.

  • بازدید : 216 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۲    کد محصول : ۱۵۵۱۳    حجم فایل : ۱۹۴۳ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک لوله کشی انتقال گاز در خشکی و دریا

عنوان سمینار: لوله کشی انتقال گاز در خشکی و دریا

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: گاز از خام تا فراورده
۱-۱) ذخایر زیرزمینی نفت و گاز
۲-۱) حذف نیتروژن از گاز طبیعی و پیامدهای اقتصادی آن

فصل دوم: لوله های انتقال گاز
۱-۲) لوله های پلی اتیلن در توزیع گاز
۱-۱-۲) آثار الکتریسیته ساکن بر لوله های پلی اتیلن حامل گاز
۲-۱-۲) وارد شدن صدمه توسط جوندگان
۲-۲) تقویت لوله های گاز با کامپوزیت
۱-۲-۲) اهمیت
۲-۲-۲) تقویت با لایه های کامپوزیتی
۳-۲-۲) برتری ها
۴-۲-۲) تحلیل
۳-۲) صنعت جوشکاری
۱-۳-۲) تعریف
۴-۲) جوشکاری زیر آب
۱-۴-۲) مقدمه
۲-۴-۲) طبقه بندی جوشکاری
۳-۴-۲) جوشکاری مرطوب (Under water welding)
۴-۴-۲) جوشکاری خشک (Habitat)
۵-۴-۲) خطرات بغرنج
۶-۴-۲) مزایای جوشکاری خشک
۷-۴-۲) معایب جوشکاری خشک
۸-۴-۲) مزایای جوشکاری مرطوب
۹-۴-۲) معایب جوشکاری مرطوب

فصل سوم: بررسی جریان سیال تراکم پذیر در لوله
۱-۳) تعریف
۲-۳) معادله های حرکت
۳-۳) اثر عوامل مختلف بر معادله حرکت
۴-۳) بررسی جریان گاز (سیال تراکم پذیر) در لوله
۱-۴-۳) جریان آیزنتروپیک
۲-۴-۳) جریان آدیاباتیک همراه با اصطحکاک
۳-۴-۳) جریان همدما همراه با اصطحکاک

فصل چهارم: انتقال گاز از طریق لوله کشی (در خشکی و دریا)
۱-۴) مقدمه
۲-۴) طراحی خطوط لوله
۳-۴) مسیریابی
۱-۳-۴) نحوه انتخاب مسیر
۴-۴) شناسایی عوامل مؤثر در امر مسیریابی
۱-۴-۴) کوتاهی مسیر
۲-۴-۴) تقاطع ها
۳-۴-۴) دسترسی به خط برای گرفتن انشعاب
۴-۴-۴) نگهداری خط
۵-۴-۴) تعداد مکان های مسکونی در طول خط
۶-۴-۴) عوارض زمینی
۷-۴-۴) عوارض مصنوعی
۵-۴) لوله های انتقال گاز از دریا
۱-۵-۴) ملاحظات
۲-۵-۴) اثرات موج و جریان
۳-۵-۴) لوله های مدفون در بستر دریا (زیر خاکی)
۶-۴) آسیب پذیری لوله در مجاورت بستر دریا
۱-۶-۴) نیروها
۲-۶-۴) تنش لوله در بستر دریا
۳-۶-۴) کمانش لوله در بستر دریا
۴-۶-۴) گسترش کمانش
۵-۶-۴) عوامل جلوگیرنده از کمانش
۷-۴) نشست
۸-۴) نحوه لوله گذاری در اعماق دریا
۱-۸-۴) لوله گذاری به روش Reel
۲-۸-۴) لوله گذاری به روش S-lay
۳-۸-۴) لوله گذاری به روش J-lay
۴-۸-۴) لوله گذاری به روش Tow
۹-۴) دفن خط لوله
۱۰-۴) محافظت از خطوط لوله
۱۱-۴) ارزیابی وضعیت لوله زیر دریا

فصل پنجم: ایستگاههای تقویت فشار
۱-۵) تقسیم بندی خطوط لوله از نقطه نظر فشار
۲-۵) واحدهای تقویت فشار
۳-۵) ایستگاههای گازی شهری
۴-۵) محاسبه دبی
۵-۵) محاسبه قدرت کمپرسور

فصل ششم: حوادث خطوط انتقال گاز
۱-۶) حوادث خطوط اصلی انتقال
۲-۶) حوادث ایستگاههای تقویت فشار
۳-۶) حوادث شبکه های گازرسانی

فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج