گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در مورخه       قرارداد حاضر بين            كه منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود به نمايندگي آقاي                    از يك طرف و آقاي                فرزند               متولد         داراي شماره شناسنامه       صادره از          با تحصيلا j        در رشته                   كه در اين قرارداد مجري ناميده مي شود از طرف ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است ، به شرح ذيل منعقد مي گردد .
ماده يك – موضوع قرارداد : 
موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجري به منظور پروژه يا قرارداد 
ماده ۲- اسناد و مدارك : 
اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است : 
الف متن قرارداد 
ب: مشخصات فني (پيوست شماره يك )
ج: نمودار زمانبندي اجراي قرارداد (پيوست شماره دو )
د: يك برگ سفيد به شماره                جهت تضمين حسن انجام كار سپرده شده از سوي مجري 
ه: كپي كارت تحصيلي  و شناسنامه  مجري 
ماده ۳- مدت قرارداد : 
مدت اجراي قرارداد                و زمان شروع آن از تاريخ پيش پرداخت مي باشد . 

ماده ۴- مبلغ قرارداد : 
مبلغ قرارداد                          ريال مي باشد و بر  اساس جدول زير پرداخت خواهد شد . 
الف : معادل ۲۰ درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پيش پرداخت مي باشد . 
ب: معادل ۴۰ در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعيت دو ماهه از زمان شروع قرارداد با توجه به پيوست شماره ۲
ج: معادل ۴۰ درصد از مبلغ پروژه پس از اجراي موضوع قرارداد با توجه به پيوست شماره ۲

تبصره : معادل ۱۰ درصد هر يك از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به عنوان حسن انجام كار كسر شده و در پايان قرارداد در صورت تاييد نهايي كارفرما به عنوان تسويه حساب به مجري پرداخت مي گردد . معادل ۵ درصد از هر يك اقساط فوق نيز به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كننده وجه ) كسر و به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن به مجري تسليم مي شود . 

ماده ۵ – تعهدات مجري : 
۱- كليه تعهدات اجرايي مجري در قالب مشخصات فني (پيوست شماره ۱) ذكر گرديده است و مطابق نمودار زمانبندي اجراي قرارداد كه به تائيد كارفرما رسيده است ، (پيوست شماره ۲) انجام مي شود و از طرف مجري به كارفرما تسليم مي گردد . 
۲- مجري متعهد مي گردد گزارش نوبه اي پيشرفت پروژه را در فواصل             و به طور متوالي به كارفرما تسليم كند . 
۳- مجري متعهد مي گردد در پايان هر مرحله گزارش پيشرفت پروژه را به كارفرما تسليم كند .
۴- مجري متعهد مي گردد در پايان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به كارفرما تحويل دهد . 
۵- هر گونه تغيير و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجري مي بايست كتباً به تائيد كارفرما برسد . 
۶- مجري بدون هماهنگي با كارفرما حق واگذاري مستندات و خروجي هاي پروژه را به اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد . 
۷- مجري متعهد مي گردد طبق زمان بندي اجراي قرارداد به موقع عمل نمايد  . مجري متعهد مي گردد ، تهيه مستندات پروژه را مطابق فرمتي كه توسط كارفرما پيشنهاد مي شود ، تدوين نمايد . 

ماده ۶- تعهدات كارفرما : 
۱- كارفرما در حدود مقدورات متعهد مي گردد اطلاعات مورد نياز پروژه را تا آنجا كه جنبه امنيتي و محرمانه نداشته باشد در اختيار مجري قرار دهد . 
۲- پرداخت به موقع اعتبار مربوطه . 
۳- كارفرما مخير است هر زمان كه صلاح بداند (جدا از بازديد ناظر ) از موضوع توافقنامه بازديد عمومي و تخصصي به عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجراي پروژه به طور رسمي معرفي نمايد . 
۴- حداكثر پس از ۳ روز از گزارش نوبه اي و مرحله اي پيشرفت پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه  خود اقدام نمايد . در غير اين صورت گزارش تائيد شده تلقي مي گردد . 
۵- حداكثر پس از ۵ روز از تاريخ دريافت گزارش نهايي پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه خود اقدام نمايند . در غير اين صورت گزارش تائيد شده تلقي مي گردد . 
تبصره : نظرات اصلاحي كارفرما شامل گزارش هاي تاييد شده قبلي نمي باشد . 
۶- هرگونه تغيير در مشخصات فني و مفاد اين قرارداد توسط كارفرما مستلزم موافقت كتبي مجري يا انعقاد الحاقيه قرارداد مي باشد . 

ماده ۷- ضمانت حسن انجام كار : 
براي حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات ، مجري معادل مبلغ قرارداد را در قالب يك فقره سفته همزمان با دريافت قسط اول قرارداد به كارفرما تحويل مي دهد . اين وجه الضمان در صورتيكه مجري به تعهدات ناشي از اين قرارداد عمل ننمايد به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و در غير اين صورت در زمان تسويه حساب نهايي از سوي كارفرما به مجري مسترد مي شود . 
سفته به شماره                        مورخ …………………. 

ماده ۸- حوادث قهريه :
در شرايط اضطراري يا حوادث غير مترقبه از قبيل جنگ ، زلزله ، سيل و آتش سوزي چنانچه طرفين قرارداد توافق نمايند ، مي توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعيين خسارت هاي وارد شده به طور توافقي به اجراي قرارداد ادامه دهند و در صورتي كه انجام قرارداد حاضر براي يك از طرفين غير ممكن شود ، طرف ذيربط 
مي تواند ختم قرارداد را به طرف ديگر اعلام نمايد . در غير اين صورت ظرف مدت يك ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجري صورت حساب مبالغي كه بايد از طرف كارفرما به وي پرداخت شود به كارفرما تسليم مي نمايد و كارفرما بعد از در يافت صورت حساب فوق و ارزيابي آن به مدت حداكثر يك ماه و محاسبه توسط كارشناسان مرضي الطرفين ، كليه مبلغي را كه به مجري تعلق مي گيرد ، پرداخت خواهد نمود . 

ماده ۹- موارد فسخ قرارداد : 
در صورتيكه مجري به علت قصور ، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده ۳)را تا پيش از يك چهارم مدت انجام كل پروژه به تعويق اندازد و يا اينكه به طور كلي مفاد تمام يا قسمتي از قرارداد را رعايت نكند ،كارفرما كتباً به مجري اخطار خواهد كرد كه نقايص و معايب را ظرف مدت ۲۰ روز مرتفع سازد . در صورتيكه مجري در ظرف مدت مذكور به تذكر كارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نكند كارفرما حق خواهد داشت اين قرارداد را با اخطار كتبي ۲۰ روزه فسخ نمايد . در اين صورت ارزش خدماتي كه مجري در مراحل مختلف تا تاريخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط كارشناسان مرضي الطرفين ارزيابي شده و پس از محاسبه كامل ، تسويه حساب نهايي با مجري انجام مي شود در صورتي كه كارفرما موارد ذكر شده در ماده ۶ را اجرا نكند در ابتدا مجري موضوع را كتباً با كارفرما اطلاع داده و برنامه كار را تا دو برابر زمان تاخير شده از طرف كارفرما به تعويق خواهد افتاد . چنانچه اين مدت تاخير ۲۰ روز به طول انجامد يا مفاد ماده ۴ رعايت نشده و حق الزحمه مجري به طور كامل در زمان هاي قيد شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجري حق دارد طي اخطار كتبي ۲۰ روزه قرارداد را فسخ نمايد و وجوهي را به شرح ذيل دريافت دارد ، كليه هزينه هاي مربوط به خدمات انجام شده توسط مجري به منظور اجراي اين قرارداد با ارائه اسناد و مدارك مربوطه و ارزيابي و محاسبه توسط كارشناسان مرضي الرفين . 

ماده ۱۰-
مجري اعلام ميدارد كه مشمول قانون مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود . 

ماده ۱۱- نشاني طرفين قرارداد : 
كارفرما :  
آدرس : 
تلفن : 
مجري : 
آدرس : 
تلفن : 

ماده ۱۲- قانون قرارداد : 
اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي بوده و در سه نسخه تنظيم و به امضاء رسيده است و كليه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند . 
اين قرارداد در ۱۲ ماده رويت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائيد مي باشد و ايجاد هر گونه تغييرات در متن اين قرارداد ، متضمن تنظيم صورت جلسه جديد خواهد بود . 

عتیقه زیرخاکی گنج