گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين مطلب راهنماي عملي و تجربي براي انجام تحقيق است. هدف اصلي آن كمك به افراد كم‌تجربه‌اي است كه پروژه‌هاي تحقيقاتي با مقياس كوچك انجام مي‌دهند. در عين حال، مطالعة اين مطلب هم براي كساني كه درس روش تحقيق مي‌خوانند، هم براي كساني كه پروژة تحقيقاتي در دست اجرا دارند، و هم براي كساني كه درس روش تحقيق را تدريس مي‌كنند يا راهنمايي دانشجويان و پژوهشگران تازه كار را به عهده دارند، مفيد است.
مطلب به زباني ساده و بدون استفاده از اصطلاحات پيچيدة فني و علمي نگاشته شده و براي ارائه مطالب، شيوه‌هاي مختلف و ساده‌اي را برگزيده است. متن كتاب به بخشهاي كوتاه ولي به دقت به هم پيوسته تقسيم شده است. براي هر بخش تمرينهايي به منظور توسعة تفكر تحقيق در ميان خوانندگان طراحي شده است. مطالب هر بخشي با تعداد قابل توجهي مثال، نمودار، جدول و خانه‌ (box)‌هاي حاوي مطالب مهم به منظور تبيين بهتر و درك مطلوبتر آنها، به علاوة توصيه‌هاي ضروري و نقل قولهاي مرتبط با موضوع از زبان محققان، نقل و همراه شده‌است.
فهرست كتابهايي كه براي مطالعة بيشتر و عميقتر در ارتباط با موضوع هر فصل ضروري به نظر رسيده در پايان آن فصل آمده ‌است ولي منابع ومآ‌خذ مورد استفاده در متن كتاب در آخر كتاب درج شده است.
اين مطلب اگرچه به روشهاي تحقيق پرداخته، تأكيد ويژة آن بر فرايند تحقيق است. هدف اصلي اين بوده كه از فرايند تحقيق رمز و راز زدايي بشود و به صورت يك مهارت عادي روزمره به خوانندگان شناسانده شود. در واقع اين كتاب تحقيق را به صورت يك فرايند داراي مراحل به هم پيوسته معرفي مي‌كند بدون آنكه آن را امري ساده و داراي مراحل خطي تلقي كند. با اينكه كتاب براي كساني تدوين شده‌است كه در زمينة علوم اجتماعي پژوهش مي‌كنند، دانشجويان ديگر رشته‌هاي مرتبط، مانند علوم تربيتي، مديريت بازرگاني، روان‌شناسي، بهداشت و مددكاري اجتماعي، نيز مي‌توانند از آن استفاده كنند. بنابراين، مي‌توان گفت كه يك كتاب چند رشته‌اي (multidisciplinary) است.
هدف اين فصل آغازين كشف ماهيت فرايند تحقيق در علوم اجتماعي، معرفي محتواي كلي كتاب و ارائة توصيه‌هايي در مورد به كار بردن آنهاست. آنچه در اين فصل مي‌خوانيد به صورت زير سازماندهي شده است: 
تحقيق چيست؟ برداشتهاي متفاوتي كه از تحقيق و ماهيت آن وجود دارد و اين كه چه كسي مي‌تواند پروژة تحقيقاتي انجام دهد.
چرا تحقيق؟ انگيزه و هدفي كه براي انجام يك تحقيق داريد.
اصيل و بديع بودن (originality) تحقيق يعني چه؟ تصحيح تصورات نادرست دربارة اصيل و بديع بودن.
حقيقت، قدرت و ارزش. زمينه‌هاي تحقيق.
چگونه از كتاب استفاده كنيم؟ چه مطالبي را در اين كتاب خواهيد يافت؟ و چگونگي استفاده از آن مطالب در كار پژوهش. و بالاخره فصل با خلاصة مطالب پايان مي‌يابد.

تحقيق چيست
ماهيت تحقيق
ما همه روزه مطالبي نظير آنچه در خانة شماره يك آمده است در عنوان درشت روزنامه‌ها مي‌خوانيم (خانة ۱) و يا داستانهايي دربارة موضوعات مختلف مي‌شنويم كه به احتمال زياد نتيجة يك تحقيق هستند. همة شما قطعاً با مسائل تحقيق و نتايج آن آشنايي داريد و بارها با نتايج تحقيقاتي كه به صورتهاي مختلفي مانند نظريه، مقاله، گزارش و… از طريق كتاب، روزنامه، حتي برنامه‌هاي راديو يا تلويزيوني ارائه شده‌اند، برخورد كرده‌ايد. بنابراين، وقتي مي‌خوانيم كه مثلاً انگلستان داراي بالاترين نرخ طلاق در ميان كشورهاي اروپايي است، يا قيمت اتومبيل و بنزين در اين كشور نسبت به بقية كشورهاي اروپايي بالاست، درمي‌يابيم كه اينها حقايقي هستند كه از طريق تحقيق به دست آمده‌اند.
اگر شما دانشجو بوديد يا هستيد، احتمالاً براي برخي از دروس خود به عنوان تكليف مقاله يا گزارش تهيه كرده‌ايد كه در آنها نظريه‌ها و يافته‌هايي را با هم مقايسه كرده‌ايد؛ يا تحليلهاي انتقادي براي برخي رخدادها نوشته‌ايد، و يا نتايج تحقيقات ديگران را نقد و بررسي كرده‌ايد. 
مصرف‌كننده در يك تحقيق پيمايشي دربارة ويژگي كالاهاي مصرفي كه توسط فروشندگان اجرا مي‌شود، مشاركت كنيد. شما حتي در يك پروژة تحقيقاتي بزرگ ملي، يعني همان سرشماري عمومي براي جمع‌آوري آمار و اطلاعات در كشورتان، شركت كرده‌ايد. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه شما قبلاً در پروژه‌هاي تحقيقاتي به عنوان كارشناس يا مطلع شركت داشته‌ايد و ديدگاههاي شخصي خود را دربارة آن موضوعات ابراز كرده‌ايد. فكر نمي‌كنيد اين‌طور است؟ پس تمرين شماره يك را انجام دهيد.

عتیقه زیرخاکی گنج