گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شدت نور، قوت نور ساطع شده از منابع نور را به دست مي دهد. شدت  نور منابع معمولي در زواياي مختلف متفاوت است در ابتدا كه شمع براي روشنايي مورد قرار مي گرفت شدت نور يك شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد  استفاده قرارگرفت كه با K مشخص  مي شد. اين استاندارد  رضايت بخش نبود و در سالهاي بعد استانداردهاي گوناگوني معرفي شدند كه اهم آنها شمع (Hefner kerte) و شمع بين المللي (International candly) برد. و اما در سال ۱۹۴۸ استاندارد بين المللي جديدي برپايه تشعشع كننده اي در درجه حرارت انجماد پلاتين عيني ۲۰۴۵ شدت نور كه با I نشان داده مي شود با واحد كانديدا اندازه گيري مي شود.
شارنوري (Luminous Flux) 
يك منبع نور كه در هم جهات داراي شدت نور يكنواخت ۱ كانديلاست را در مركز مختصات كروي درنظر بگيريد. ميزان نور يا شارنوري را كه از هرامتداديان زاويه فضاي خارج مي شود، واد شارنوري يا يك لومن (Lumen) مي ناميم. اگر شدت نور I( ) كانديلا باشد. شارنوراني اين چنين محاسبه مي گردد.   
رابطه بالا را به صورت مشتق نيز مي توان نوشت:  
 در رابطه بالا زاويه نضمايي است.
۳-  درخشندگي (Luminance) 
اگر دو منبع نوراني كه شدت نور برابر ولي اندازه فيزيكي مختلف داشته باشند، به طور پشت سرهم رؤيت شوند منبعي كه كوچكتر است درخشنده تر به نظر مي رسد، درخشندگي L در هرجهت را با نسبت شدت نور ساطع شده از منبع در آن جهت به مولفة سطح منبع نوراني در آن جهت تعريف مي كنيم و چنين مي نويسيم:
                                                                                   
لذا واحد درخشندگي كانديلا برمترمربع كه به نيت (Nit)  هم معروف است.
۴- توزيع شدت نور به منحني پخش نور:
 بيشتر منابع نوري، منابع نقطه اي نيستند و لذا شدت نور يكنواخت درجات مختلف ندارند نحوه توزيع شدت نور يك منبع براي محاسبات نوري با اهميت است و معمولاً توسط سازنده لامپ اندازه گيري مي شود و به عنوان منحني پخش نور داده مي شود. براي نمايش پخش نور روشهاي مختلفي ممكن است كه منحني هاي قطبي يكي از معمولترين روشهاست.
شدت نور بسياري از چراغها داراي تقارن حول محور عمود چراغ است و براي نمايش پخش نور تنها يك منحني دريكي از صفحات قائم كافي است.
در اين منحني ها زاويه از محور قائم كه از چرا‏غ مي گذرد اندازه گيري مي شود و در هرزاويه فاصله شعاعي منحني از محل چراغ شدت نور در آن زاويه را مشخص مي كند.
 
منابع نور
تقسيم بندي چراغها براساس پخش نور:
منابع نور را مي توان به دو دسته اصلي لامپهاي التهابي و تخليه در گاز تقسيم كرد.
تقسيم بندي لامپها را مي توان به صورت جدول زير خلاصه كرد.
مشخصات لامپ:
مشخصات اصلي لامپها عبارتند از:
الف- شارنوري برحسب لومن
ب- بهرة نوري برحسب لومن بروات 
ج- عمرلامپ
ت- درخشندگي لامپ كه برحسب كانديلا برمترمربع اندازه گيري مي شود.
ث- رنگ دهي
در قسمتهاي بعد با اصول كار لامپها و عومال تعيين كننده مشخصات آنها و ساختمان عمومي آنها آشنايي بيشتري پيدا مي كنيم.
۱- لامپهاي رشته دار:
لامپهاي رشته دار حدود ۱۰۰سال پيش ساخته شد و امروز به حدكمال رسيده اند. عليرغم بهره نوري بيشتر لامپهاي فلورسنت، هنوز هم لامپهاي رشته دار توليد مي شوند. امتيازهاي اصلي اين لامپ ها، رنگ دهي عالي، كوچكي اندازه، قيمت كم و عدم نياز به راه انداز است.
۱-۱- ساختمان عمومي لامپهاي رشته دار
رشته توسط دوسيم از فلز موليبدنوم B  نگهداري مي شود.اتصال الكتريكي به رشته از دو انتها توسط دو سيم نيكل C  انجام مي شود. سيم هاي C به دو سيم D  جوش داده شده اند كه از طرف ديگر به سيم نازك E  كه فيوز ناميده مي شوند از آلياژ مس و نيكل ساخته مي شوند متصل اند. اين سيم ها از طريق دو سيم C،  به دو نقطه اتصال H متصل اند. لوله تخليه K براي تخليه هوا از داخل حباب L و پركردن آن از گاز خنثي مورد استفاده قرار مي گيرد. سرپيچ فلزي M از برنج يا آلومينيوم ساخته مي شود و به وسيله ؟؟؟ مخصوص N  به حباب محكم شده است.
۱-۲- ساختمان رشته:
براي توليد نورمرئي با رنگ سفيد لازم است رشته در درجه حرارت بالا كاركند. در لامپهاي امروزه از رشته تانگستن استفاده مي شود. تانگستن داراي دو خصوصيت مطلوب است. يكي نقطه ذوب بالا (۳۶۵۵كلوين) و ديگري اينكه به علت كم بودن فشار بخاري تانگستن، تبخير آن كم است.
۳-۱- شيشه يا  حباب لامپ:
شيشه يا حباب لامپها به شكلهاي گوناگوني  وجود دارند. حروف مشخص كننده شكل حباب هستند. براي مثال حرف A مشخص نوع ساده، ‌PS,P گلابي شكل است.
حباب اغلب لامپها از شيشه معمولي ساخته مي شود ولي شيشه لامپهاي توان بالا و لامپهايي كه درمعرض باران و برف قرار مي گيرند از شيشه سخت كه مقاومت كافي دارد ساخته مي شود. داخل شيشه را از سيليس  مي پوشانند كه سبب كاهش چشم زدگي شود.
۱-۴- سرپيچ لامپها:
سرپيچ لامپها به صورت پ ييچي يا محيطي ساخته مي شوند. در سرپيچ پيچي كه به سرپيچ اديسون هم معروف است لامپ اب پيچ دادن به ساكت گيرنده متصل مي شود. لامپها با سرپيچ هاي ميخي با قرارگرفتن دو زائده به شكل پيچ در شيارهاي مخصوص به ساكت گيرنده متصل مي شوند.
۱-۵- گاز داخل پمپ:
براي ممانعت از تبخيررشته در درجه حرارتهاي بيشتر از ۲۵۰۰درجه سليسوس، شيشه را از گازهاي خنثي پر مي كنند. در ابتدا از گاز ازت استفاده مي شود ليكن بعدها گاز آرگون به علت داشتن ضريب انتقال حرارتي ويژه كمتر كه تلفات حرارتي را كاهش مي داد مورد استفاده قرارگرفت.
لامپهاي امروزي از آرگون بادرصد كم از ازت پر مي شوند.
۱-۶- مشخصات لامپهاي رشته اي
امروزه لامپهاي رشته دار در اندازه هاي استاندارد ساخته مي شوند. 
۱-۷- انواع لامپهاي رشته دار:
معمول ترين لامپهاي رشته دار لامپهاي معمولي هستند كه در خانه ها  مورد استفاده قرار مي گيرند. نوع دوم اين لامپها كه به لامپ با منعكس كننده معروف است به منعكس كننده داخلي مجهزند كه شار را درجهت معيني افزايش مي دهند نوع سوم اين لامپها، لامپهاي هالوژني هستند.
۲- لامپهاي بخارجيوه:
امتياز اصلي اين لامپها درمقايسه با لامپهاي رشته اي بهره نوري بالاتر تا حدود ۶۵ لومن بروات است. اين لامپها از طريق عبور  جريان برق در بخارجيوه و تحريك آن نور توليد مي كنند. با شروع كار لامپ، جيوه كم كم بخار مي شود تا فشار داخل حباب به چند اتمسفر مي رسد. در اين فشارهاي بالا الكترونهاي سطوح انرژي بالاتر تحريك مي شوند كه نورمرئي  توليد مي كنند.
۲-۱- ساختمان عمومي لامپهاي بخارجيوه:
لامپ داراي دوحباب داخلي و خارجي است: حباب داخلي از كوارتز ساخته مي شود. حباب خارجي استوانه اي يا بيضوي است و غالباً   سطح داخلي آن از فسفر پوشانده مي شود كه به عنوان صافي كه بعضي از طول موجهاي موجود را جذب مي كند عمل مي كند.
۳- لامپهاي متال هلايد (Metal Halide) 
لامپهاي متال هلايد از نظرساختمان مانند لامپهاي جيوه پرفشار هستند. تفاوت اصلي آنها با لامپهاي جيوه پرفشار در اين است كه درحباب داخلي آنها علاوه بر جيوه مقدار كمي از نمكهاي هالوژني وارد مي كنند.
اين نوع لامپها امروزه در اندازه هاي ۲۵۰ تا ۲۰۰۰وات ساخته مي شوند و در كاربردهايي نظير روشنايي ميادين ورزشي و نورتابي به ؟؟؟ ساختمانهاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرند. در سالهاي اخير در روشنايي داخلي نيز از اين لامپها استفاده مي شود.

عتیقه زیرخاکی گنج