گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 83 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۹۰ فرمت فایل :ورد با قابلیت ویرایش متن

چکیـده

از آن جا که برشمردن تمامی کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای و نقش آن در زندگی بشری خارج از حوصله ی این نوشته است، بنابراین سعی شده تا در این مقاله صرفاً به کاربردهای مهم تر آن در زمینه های صنعتی، پزشکی، کشاورزی و … با تأکید بر مقوله های ضرورت ایجاد نیروگاه های هسته ای

این تحقیق توسط دانشجویانی نوشته شده که در اول راه با توکل بر خدا و تشویق اساتید فرزانه و پشتکار را سرلوحه کار خود قرار دادند در این فصل شما را از هدف و اهمیت و ضرورت تحقیقمان آگاه خواهیم کرد و در آخر این که، ارکان اساسی تحقیقمان را توضیح خواهیم داد تا ابهامات برطرف شود و با دیدی بازتر تحقیق را دنبال کنیم.اتم یعنی ذره کوچکترین جز شیء مادی است که منشأ تشکیل اشیاء است. همه چیز از اجتماع ذرات کوچک اتم متشکل گردیده جهان و موجودات در آن هسته مجموع اجتماع ذرات اتم هستند اتم یا ذره خود از هسته مرکزی و ذرات ریز دیگری بنام الکترون تشکیل شده اند. ذرات موجود در هسته اتم پروتون نام دارند (بار الکتریکی مثبت) اما چون طبق قانون جاذبه (هم نام دافعه) نیرویی این ذرات را به یکدیگر متصل کرده است که به آن نوترون گویند. نوترون بار الکتریکی ندارد. الکترون ها که به دور هسته در حال گردش اند دارای بار منفی اند، اگر تعداد پروتون ها و الکترون های درون یک اتم مساوی باشد، آن اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است.

مقدمه :

نه تنها جهان دنش و دنیای امروز متوجه ذره که همه اشیاء عالم خلقت را تشکیل می دهد، می باشد و نیرو و خاصیت آنرا مورد بررسی قرار داده است، بلکه بشر همواره در این امر تعلق داشته و تا آنجا که محیط و وسعت دانش او اجازه میداده در شناسائی و کشف آن کوشیده است. یونانیان قدیم در طریق کشف ذره پیشقدم بوده اند. اولین فردی که در مطالعه و بحث راجع به اتم پرداخت، دمکریتوس یونانی آن هم در ۲۵۰۰ سال پیش بوده است.

اما دانشمندان ایرانی از قبیل ابوعلی سینا فیلسوف نامدار و طبیب حاذق و ملاصدرا و امام غزالی و غیره نسبت به ذره و خاصیت آن شرح و بسط داده اند و با عبارت طنز ادبی حقیقت علمی و تغییر ناپذیر اتم را آشکار ساخته اند.

اتم یعنی ذره کوچکترین جز شیء مادی است که منشأ تشکیل اشیاء است. همه چیز از اجتماع ذرات کوچک اتم متشکل گردیده جهان و موجودات در آن هسته مجموع اجتماع ذرات اتم هستند اتم یا ذره خود از هسته مرکزی و ذرات ریز دیگری بنام الکترون تشکیل شده اند. ذرات موجود در هسته اتم پروتون نام دارند (بار الکتریکی مثبت) اما چون طبق قانون جاذبه (هم نام دافعه) نیرویی این ذرات را به یکدیگر متصل کرده است که به آن نوترون گویند. نوترون بار الکتریکی ندارد. الکترون ها که به دور هسته در حال گردش اند دارای بار منفی اند، اگر تعداد پروتون ها و الکترون های درون یک اتم مساوی باشد، آن اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است.

فهـرست مطـالـب

عنوان                                                                             صفحه   

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………. الف

چکیده……………………………………………………………………………………………………….. ب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….  ج_ه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………  2

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………  4

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….  5

اهمیت وضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………  6 

 فرضیات …………………………………………………………………………………………………….  7

تعریف واژگان اساسی …………………………………………………………………………………….  8

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..  11

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….  12

الف : پیشینه عملی………………………………………………………………………………………… ۱۲

ب :پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………… ۱۳

فصل سوم : روشهای تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..  14

روشهای مورد استفاده در تحقیق ………………………………………………………………………  15

بیان فنون گردآوری اطلاعات وتوضیح آن ها……………………………………………………….. ۱۷

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

فرضیه۱: کاربرد انرژی هسته ای درپزشکی ………………………………………………………….  21

رادیوایزوتوپ ها چه موادی هستند و چه کاربردهای دارند ……………………………………..  22

روشهای تولید رادیوایزوتوپ ها ……………………………………………………………………….  23

کاربرد رادیوایزوتوپ ها …………………………………………………………………………………  24

کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در تشخیص………………………………………………………………… ۲۵

رادیو ایزوتوپ ها درتعیین تومور………………………………………………………………………. ۲۶

رادیو ایزوتوپ های تولیدی از طریق راکتور هسته ای…………………………………………….. ۲۷

ترکیبات نشان دار از چه راهی تولید ودرچه مواردی استفاده میشود……………………………. ۳۱

رادیوداروها چیستند ………………………………………………………………………………………  32

تصویر برداری هسته ای چگونه انجام می گیرد…………………………………………………….. ۳۶

عمر سنجی باکربن ۱۴ چگونه است…………………………………………………………………… ۳۷

روش ها و فنون مورد استفاده در پزشکی هسته ای چیست………………………………………………….. ۳۷ 

 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

فرضیه ۲: کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی و رشته های وابسته……………………………. ۴۰

تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….  41

کاربردهای ایزوتوپ هادر کشاورزی………………………………………………………………….. ۴۴      

بهبود خصوصیات ژنتیکی گیاه  ………………………………………………………………………..  45

تنوع گیاهان پرورش یافته……………………………………………………………………………….. ۴۵

مطالعه با رادیو فسفر……………………………………………………………………………………… ۴۶

ریشه کنی حشرات وکنترل حشرات موزی………………………………………………………….. ۴۹

کاربرد های پرتو فراوری………………………………………………………………………………… ۴۹

پرتوفرآوری مواد غذایی …………………………………………………………………………………  50

پرتو دهی مواد غذایی…………………………………………………………………………………….. ۵۱

کارببرد در زمین شناسی………………………………………………………………………………….. ۵۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

فرضیه ۳: کاربرد انرژی هسته ای در صنعت…………………………………………………………. ۵۵

کاربرد انرژی هسته ای در صنعت……………………………………………………………………… ۵۶

اندازه گیری ضخامت ورق ها و قطعات فلزی……………………………………………………… ۵۷

مطالعه فلزات در صنایع………………………………………………………………………………….. ۵۹

جذب وپراکندگی تابش………………………………………………………………………………….. ۶۰

اندازه گیری ضخامت …………………………………………………………………………………….  61

اندازه گیری سرعت……………………………………………………………………………………….. ۶۱      

کنترل کیفی………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

استفاده به عنوان حساسه…………………………………………………………………………………. ۶۲

تغییر در ویژگی های مواد……………………………………………………………………………….. ۶۲

چند مثال کاربردی در صنعت…………………………………………………………………………… ۶۳

زنجیره واپاشی رادیو اکتیو ………………………………………………………………………………  65

چرخه ی سوخت …………………………………………………………………………………………  66

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..  68

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………  69

مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………………………..  70

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….  71

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………….  72


عتیقه زیرخاکی گنج