گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 202 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان فایل تحقیق انقلاب روسیه-خرید اینترنتی تحقیق انقلاب روسیه-دانلود رایگان مقاله انقلاب روسیه-دانلود فایل تحقیق انقلاب روسیه-تحقیق انقلاب روسیه-فایل انقلاب روسیه

این فایل در ۶صفحه قابل ویرای برای ما تهیه شده است ودر باره کشور روسیه ونحوه انقلاب مردم این کور اطلاعات خوبی را میدهد امیدواریم بتواند به شما کمک کند.

۸۹ سال از انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ می گذرد که کارگران ، دهقانان و سربازان روسيه با انقلاب خود ، رژيم بورژوا زمين دار روسيه را سرنگون کردند و رژيم فرسوده و فرتوت تزاری را سرنگون کردند . انقلاب اکتبر تحت رهبری لنين و حزب بلشويک ، حکومت کارگران و دهقانان و جمهوری های سوسياليستی اتحاد شوروی را بوجود آورد .

انقلاب کبير اکتبر آغاز گر دوران نوينی در تاريخ بشر بود . تا آن زمان انقلاب ها ، جای يک طبقه استثمارگر يا يک گروه حاکم را با يک طبقه استثمارگر و يک گروه حاکم ديگر تعويض کرده بودند . اما اين انقلابی بود که برای اولين بار در تاريخ ، در يک کشور وسيع و پهناور ، طبقات استثمارگر را از قدرت به زير آورد و بجای آن ها ، طبقات استثمار شده را قرار داد . انقلاب اکتبر با درهم شکستن يکی از افسانه های ديرپا د تاريخ بشر ، برای اولين بار نشان داد که زمين داران و سرمايه داران و يا مباشران و کارگزاران آن ها ، دارای حق الهی برای حکومت دائمی بر کشور و مردم آن نيستند . انقلاب اکتبر ثابت کرد که زحمتکشان هم می توانند حکومت کرده و اداره امور کشور و زندگی خود را به دست گيرند . انقلاب ۱۹۱۷ روسيه، جنبشی سياسی در روسيه بود که در سال ۱۹۱۷ با سرنگونی دولت موقت که بعد از حکومت تزارها به روی کار آمده بود به اوج خود رسيد و به برپایی اتحاد شوروی (که تا سال ۱۹۹۱ برقرار بود) انجاميد. اين انقلاب در دو مرحله صورت گرفت:

  ابتدا انقلاب فوريه ۱۹۱۷ بود که تزار نيکولای دوم، آخرين تزار روسيه، را از سلطنت خلع کرد.اين انقلاب پس از کمی کش و قوس دولت موقت، به رهبری الکساندر کرنسکی، را به قدرت رساند.

 دومين مرحله، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ است. انقلاب اکتبر که تحت نظارت حزب بلشويک (منشعب از حزب سوسيال-دموکرات کارگری روسيه)‌ و به رهبری ولاديمير لنين به پيش می‌رفت، قدرت را طی يک يورش نظامی همه جانبه به کاخ زمستانی سن پترزبورگ و ساير اماکن مهم از دولت موقت گرفت. در اين انقلاب افراد بسيار کمی کشته شدند.

در طول اين انقلاب در شهرهای اصلی روسيه همانند مسکو و سن پترزبورگ رويدادهای تاريخی برجسته‌ای رخ دادند. انقلاب در مناطق روستايی و رعيتی نيز پابه‌پای مناطق شهری در حال پيشروی بود و دهقانان زمين‌ها را تصرف کرده و در حال توزيع مجدد آن‌ در ميان خود بودند

پيش زمينه های انقلاب روسيه :

جامعه روسيه قطعا ً متاثر از موقعيتش بين اروپا و آسيا بود و با ادغام سيستم های متفاوت اجتماعی و سياسی دو قاره بشيوه خاص خود ، يک موقعيت بينابينی را بين اين دو قاره اشغال کرد .

اين موقعيت دو پهلوی بين المللی نه تنها بر گذشته ی دورش ، بلکه همچنين بر مسايل انقلابش در دو دهه ی نخست قرن ۲۰ بطور قاطعی تاثير گذاشت .

اقتصاد روسيه تلفيقی بود از توليد دهقانی عقب مانده آسيايی و اقتصاد مدرن صنعتی اروپائی . وضعيت رعيتی در اشکال کوناگون برای اکثريت عظيم دهقانان روسيه در عمل بر جای ماند . بدين ترتيب ، در مراحل اوليه توسعه ی محدود کشاورزی سرمايه دارانه مانع ايجاد شد. اين آغازها صرفاً موجب تجزيه ی روستاهای روسيه و فقر توصيف ناپذيرشان شدند بدون آنکه وضعيت دهقان زنجير شده به زمينی که ديگر قادر نبود غذايش را تامين کند را تغيير دهند. کشاورزی روسيه که چهار پنجم جمعيت روسيه و بيش از نيمی از توليد کل را در بر می گرفت، تا سال ۱۹۱۷ يک اقتصاد فئودالیِ آميخته با عناصر پراکنده ی سرمايه داری بود. صنعت روسيه توسط رژيم تزاری با کشور پيوند خورده بود –رژيمی که می خواست بخصوص در توليد تجهيزات نظامی از کشورهای خارجی مستقل باشد. اما، از آنجا که روسيه فاقد شالوده ی يک سيستم بخوبی پيشرفته ی صنعتگری و مبادی اوليه جهت ايجاد يک طبقه ی «کارگران آزاد» بود، اين سرمايه داری دولتی با آنکه بعنوان رژيمی برای توليد انبوه متولد شد، اما طبقه کارگر مزدبگير بوجود نياورد. يک سيستم رعيتیِ سرمايه دارانه بود، و تا سال ۱۹۱۷ اثرات قوی اين ويژه گي را در اشکالی مثل شيوه ی پرداخت دستمزد، ساختمان و خوابگاه کارگری، قوانين اجتماعی و غيره حفظ نمود. کارگران روسی از اينرو نه تنها از نظر فنی عقب مانده بودند، بلکه همچنين تا حد زيادی بيسواد و بخش وسيعی از آنها مستقيم يا غيرمستقيم وابسته به روستاها بودند. در بسياری از شاخه های صنعتی، نيروی کار عمدتاً از کارگر فصلیِ دهقانی که ارتباط دائمی با شهر نداشت تشکيل شده بود. خود صنعت روسيه تا سال ۱۹۱۷ يک سيستم توليدی سرمايه داری آميخته با عناصر پراکنده ی فئودالی بود. کشاورزی فئودالی و صنعت سرمايه داری بدين ترتيب متقابلاً در عناصر اساسی يکديگر نفوذ کرده و در سيستمی درهم آميخته شده بودند که نه اصول اقتصاد فئودالی می توانست برآن ناظر باشد، و نه اينکه می توانست بنيادهای توسعه ی ارگانيکی برای عناصر صنعتی اش فراهم کند.

«قانون اساسی»، «حق رای» و سيستم «خودگردانی» نمی توانستند عجز تمام طبقات در دولت تزاريستی را بپوشانند. دولتی که تحت شرايط عقب ماندگی اقتصادی، روش حکومتی ببار آورد که مخلوطی از حکومت مطلقه اروپائی و حکومت استبدادی شرقی بود.


عتیقه زیرخاکی گنج