گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 78 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده  وشامل موارد زیر است:

ضخامت  لايه  ها  :  هدف از طرح  روسازي راه  ، هدف از طرح  سازه ي روسازي راه كه يك  سيستم چند  لايه اي است كه براي تو ضيح و انتقال بار متمركز ترافيك به بستر روسازي طرح مي شود .طراحي  شامل تعيين ضخامت كل سازه و هر يك  از لايه هاي تشكيل هنده ي آن و كيفيت مصالح مصرفي  در آن ساختار است . جنس و ضخامت اين ساختار به گونه اي طرح مي شود  تا  بتواند تنش هاي فشاري با هم را به ميزان قابل تحمل براي خاك بستر روسازي وهريك از لايه هاي آن كاهش دهد 
عوامل مؤثر در طرح روسازي : 
عوامل مؤثر در طرح  روسازي  راه هاي  جديد ( احداثي ) و يا بازسازي موجود به شرح زيرمي باشد : 
الف‌ : عمر روسازي خود شامل عمر طراحي و عمر بهره برداري  است . ۱) عمر طراحي : دوره يا طرح روسازي مدت زماني است كه روسازي براي آن طرح مي شود . طرح و اجراي مرحله ي روسازي اغلب از نظر اقتصادي مرقوم به صرفه است . مطلوب ترآن است  كه عمر طراحي  به گونه اي انتخاب شود كه حداقل شامل يك  روكش  باشد درچنين محيط هايي با در نظرگرفتن هزينه هاي  نگه داري دوران بهره  برداري و هزينه هاي  روكش  بعدي  يكي از دو روش مرحله اي يا يك جا انتخاب            مي گردد. 
۲) جدول  عمر طراحي  براي  راه ها به  شرح جدول زير در نظر گرفته مي شود . 
عمر بهره برداري : عمر يا دوره ي بهره برداري  زماني است كه روسازي اوليه بدون نيا به  روكش با  كيفيت  قابل  قبول دوام آورد . زمان  بين دو روكش  را نيز عمر بهره برداري مي گويند . در واقع اين  دوره شامل مدت زماني است كه روسازي از سطح خدمت دهي  اوليه  (    ) به  سطح خدمت  دهي  نهايي (   ) برسد عمر طراحي  بر اساس تجربيات طراحي و سياست هاي طراحي  يا كارفرما  تعيين مي شود و تابع نحوه سيستم  نگه داري راه است . 
ضخامت لايه  ها : 
ب : ترافيك  :  
براي  طراحي  يك  راه  ، انواع ، تعداد ، وزن و محورهاي وسايل  نقليه  اي كه در دوره ي طرح  از راه  عبور مي كند  برابري مي گردد . طراحي بر اساس برآورد تعداد كل محور ساده ي  2/8 تني هم ارز در خط  طرح و براي عمر طراحي  انجام  مي شود چگونگي تبديل  ترافيك مخلوط به  محور  ساده ي  2/8  تني  هم ارز  و در نهايت  محاسبه  ي تعداد كل  محور  ساده به  شرح زيرمي باشد  . 
محور  استاندارد يا  محور مبناي  طرح عبارت است  از يك  محور  منفرد  به  وزن  2/8  تني  براي محاسبه ي روسازي  راه  اثر  هر يك از  محورهاي  وسايل  نقليه از نظر  وزن   نوع و تعداد و تركيب آنها  با ضرايب هم ارز به  تعداد و اثر محور مبناي  طرح  تبديل مي شود . 
ضرايب بار هم ارز  عبارتند از تعداد  عبور محور مبناي طرح كه خرابي مساوي يك  بار  عبور محور مورد نظر را  بر روسازي به وجود مي آورد . 
انواع  روسازي و مقاطع آنها : 
به  ور كلي روسازي ها از نظر نوع مصالح مصرفي در رويه راه و چگونگي توضيح تنش  وارده برآنها به  سه دسته روسازي هاي سخت ، قابل  انعطاف و نيمه سخت تقسيم مي شوند . ( روسازي ها  در اصل دو تا هستند ۱- انعطاف پذير  مثل  آسفالت  2- غير انعطاف پذير مانند سيمان  ) 
هيچ يك از اجزاي  راه به  اندازه عرض روسازي راه  يا  عرض سواره رو در ايمني، راحتي و سرعت رانندگي تا حدّ سرعت طرح تأثير ندارد . با  در نظر گرفتن  شرايط  يمني و بازدهي مطلوب و راحتي حركت وسايل نقليه عرض روسازي  هر خط عبور  طبق معيار هندسي راه ها  از ۳ متر تا  65/3 در نظر گرفته مي شده است . بدين ترتيب در راه هاي اصلي  بار و خط عبور عرض نهايي  خط عبور ۳/۷ متر  يعني د رهر خط عبور  65/3 متر تعيين شده است. عرض راه هاي اصلي  دو خط در ايران طبق ابلاغيه ي فني وزارت راه ۳/۷ متر تعيين شده كه از  دو طرف به  دو شانه ي خاكي كه هر كدام داراي عرض ۸۵/۱ متر مي باشد منتهي مي شود كه عرض راه جمعاً به ۱۱ متر مي رسد . 
عرض مندرج درجدول زير عرض نهايي را در رويه  راه در سطح راه نشان مي دهد . بديهي است كه عرض ديگر لايه هاي آسفالتي كه در  زير لايه ي آسفالتي يا  بتني قرار مي گيرد بايد بيشتر از عرض نهايي سواره رو باشد . 

عتیقه زیرخاکی گنج