گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱ـ واحد كنترل كننده الكترونيكي Ecu) موتور( 
۲ ـ سنسور دور موتور
۳ ـ سنسور فشار هواي منيفولد
۴ ـ پتانسيومتر دريچه گاز
۵ ـ سنسور دماي آب
۶ ـ سنسور دماي هواي ورودي
۷ ـ سنسور سرعت خودرو
۸ ـ اكسيژن سنسور (فقط در خودرو پژو ۲۰۶ وجود دارد)
۹ ـ باتري
۱۰ ـ رله دوبل (در خودرو پژو ۲۰۶ مالتي پلكس وجود ندارد)
۱۱ ـ كويل دوبل
۱۲ ـ باك بنزين
۱۳ ـ پمپ بنزين
۱۴ ـ صافي بنزين
۱۵ ـ ريل سوخت
۱۶ ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو ۲۰۶ بر روي پمپ بنزين نصب شده است . فشار آن در پژو پارس با سيستم مگنتي مارلي۵/۲ بار و پارس وسمند با سيستم ساژم حدود ۳ بار وپيكان انژكتوري ۵/۳ بار است)
اجزايي كه به E.C.Uپيغام ارسال مي‌‌‌‌‌‌كنند:
BSI/8221 ـ ايموبيلايزر
۱۸۰۵ ـ رله دوبل سوم (در خودر ما موجود نيست)
۱۳۰۴ ـ رله دوبل (در خودرو ۲۰۶ مالتي پلكس وجود ندارد)
۷۰۰۱ ـ سويچ فشار فرمان هيدروليكي( فقط در خودرو ۲۰۶ وجود دارد)
BBOO ـ باتري
۸۰ ـ كليد AC كولر 
C001 ـ كانكتور اتصال به دستگاه عيب ياب 
۱۱۲۰ ـ سنسور ضربه 
۱۳۱۳ ـ سنسور دور موتور 
۱۳۱۲ ـ سنسور فشار هواي مانيفولد
(در خودرو ۲۰۶ سنسنور فشار و سنسور دماي هوا در يك مجموعه قرار گرفته است.)
۱۳۱۶ ـ پتانسيومتر دريچه گاز 
۱۲۲۰ ـ سنسور دماي آب 
۱۲۴۰ ـ سنسور دماي هواي ورودي
۱۳۵۰ ـ اكسيژن سنسور ( فقط در خودرو ۲۰۶ وجود دارد) 
۱۶۲۰ ـ سنسور سرعت خودرو 


عملگرها (ACTUATORS) :

C001 ـ كانكتوراتصال به دستگاه عيب ياب 
۱۳۰۴ـ رله دوبل 
BSI/ 8221 ـ ايمبيلايزر و BSI 
۱۳۵۰ ـ سنسور اكسيژن
۱۲۱۰/۴۳۱۵ ـ پمپ بنزين و شناور آن 
۷۲۱۰ ـ كامپيوتر راه يابي (GPS) در خودروهاي ما نصب نشده است.
۱۳۳۴ ـ ۱۳۳۱ ـ انژكتورها
۱۲۲۵ ـ استپر موتور ( موتور مرحله‌‌ اي دور آرام) 
۱۱۳۵ ـ كويل دوبل 
۱۲۱۵ ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي ما وجود ندارد.)
V1300 ـ لامپ اخطار سيستم سوخت و جرقه
۴۲۱۰ ـ دور سنج موتور   
۸۰٫٫- كليد AC كولر       
۱۲۷۰ ـ گرمكن دريچه گاز ( در خودرو ۲۰۶ و پيكان انژكتوري وجود ندارد.) 
۱ ـ رگولاتور فشار سوخت (اين قطعه در خودرو ۲۰۶ در داخل باك بنزين و روي پمپ بنزين قرار دارد)
۲ ـ دريچه گاز 
۳ ـ مانيفولد هواي ورودي 
۴ ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي ما وجود ندارد)
۵ ـ مخزن كنيستر 
۶ ـ لوله انتقال بخارات سوخت به مخزن كنيستر 
۷ ـ باك 
۸ ـ پمپ بنزين و متعلقات آن 
۹ ـ لوله انتقال سوخت 
۱۰ ـ لوله برگشت سوخت اضافي (در خودرو ۲۰۶ وجود ندارد)
۱۱ ـ فيلتر سوخت 
۱۲ ـ انژكتورها 
۱۳ ـ ريل سوخت
توجه: بعد از جدا كردن اتصال مدار سوخت قسمت نري آن را تميز كرده و روي آن را به روغن آغشته نماييد.
پمپ بنزين :
وظيفه پمپ بنزين ارسال سوخت به ريل سوخت است.رگولاتور فشار در مسير ارسال سوخت نصب شده و فشار مدار سوخت را در حد معيني ثابت نگه مي‌‌دارد.شكل فوق پمپ بنزين پژو ۲۰۶ را نشان ميدهد كه رگولاتور آن بر خلاف ساير خودروهاي انژكتوري در داخل پمپ بنزين نصب شده است.پمپ بنزين داخل باك قرار دارد وولتاژ تغذيه ۱۲ ولت آن رله دوبل از مسير سوييچ اينرسي در زمانهاي زير تامين ميشود: 
ـ در زمان سوييچ باز به مدت ۳ تا ۵ ثانيه 
ـ در زمان موتور روشن بطور دائم 
فيلتر بنزين :
عنصر اصلي از جنس كاغذ و داراي يك صافي ميباشد.اين فيلترها قادر به تصفيه ذرات ۸ تا ۱۰ ميكروني و هر ۲۰۰۰۰ كيلومتر بايد تعويض شوند. توجه: مطمئن شويد كه فيلتر در جهت صحيح با توجه به فلش نشان داده شده روي بدنه نصب شده است.
شما تيك محل قرارگيري سيستم سوخت رساني:
۱ ـ سنسور فشار هواي منيفولد
۲ ـ لوله باز ياب بخارات روغن
۳ ـ گرمكن دريچه گاز (در خودرو ۲۰۶ ايران نصب نشده است)
۴ ـ موتور مرحله‌‌‌اي دور آرام (استپ موتور)
۵ ـ محفظه فيلتر هوا
۶ ـ دريچه گاز 
۷ ـ پتانسيومتر دريچه گاز 
۸ ـ مانيفولد هواي ورودي 
۹ ـ انژكتورها 
۱۰ ـ ريل سوخت 
۱۱ ـ مدار بازياب بخارات سوخت (كنيستر)
موتور مرحله‌‌اي دور آرام :
اين قطعه جريان هواي دريافتي موتور از دريچه گاز را در حالتهاي زير توسط E.C.U كنترل مي‌‌كند.
۱ ـ ايجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور
۲ـ تنظيم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافي از موتور (كولرو….)
۳ ـ تنظيم مخلوط سوخت و هواي در دور آرام 
۴ ـ جلوگيري از بسته شدن سريع مسير هواي زماني كه سرعت‌‌هاي بالا راننده به طور ناگهاني پا را از روي پدال گاز بر مي‌‌‌دارد.
مكانيزم عملكرد موتور مرحله‌‌‌اي دور آرام :
موتور مرحله‌‌‌‌اي دور آرام پالس‌‌‌‌هاي ۱۲ ولتي ارسالي توسط E.C.U را به حركت خطي در راستاي محور طولي موتور مرحله‌‌‌اي تبديل كرده تا مقدار جريان هواي اضافي را تنظيم كند.كورس حركتي آن ۸MM بوده و ۲۰۰ مرحله دارد كه هر مرحله آن ۰۴/ ميليمتر است.سيم پيچ اول پايه‌‌‌ هاي B وC سيم پيچ دوم و مقاومت هر يك از سيم پيچها ۵۳ اهم است.
سنسور فشار هواي منيفولد (MAP SENSOR) :
سنسور فشار هواي مانيفولد در خودرو پژو ۲۰۶ نسل جديدي از سنسورها مي‌‌‌‌‌‌‌‌باشد كه سنسور دماي هواي ورودي هم ضميمه آن است.مجموعه سنسور فشار هواي مانيفولد فشار و دماي هواي مانيفولد را دائماً اندازه‌‌‌‌‌‌‌گيري مي‌‌‌‌‌‌‌كند.ولتاژ تغذيه آن ۵ ولتي وتوسطE.C.U تأمين مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.ولتاژ بازگشتي از سنسور متناسب با فشار اندازه‌‌‌‌گيري شده توسط پيزوالكتريك(مقاومت متغيير با فشار) تغيير مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند.
E.C.U از اين اطلاعات براي محاسبه موارد زير استفاده ميكند:
ـ اندازه‌‌‌‌‌‌گيري جرم هواي ارسال شده به موتور
ـ تغيير نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار هواي محيط 
ـ آوانس جرقه
سنسور فشار هواي منيفولد در اندازه‌‌‌‌‌گيري كميت‌‌‌‌‌هاي فوق در موارد ذيل موثر است:
۱ ـ در حالت سوييچ باز
۲ ـ در حالت تمام بار (دور پايين موتور) زماني كه از سربالايي‌‌‌‌ها عبور مي‌‌‌‌‌‌كنيم.
جرم هواي ارسال شده به موتور متناسب با عوامل زير تغيير مي‌‌‌‌‌كند:
۱ ـ فشار اتمسفر 
۲ ـ دماي هواي ورودي
۳ ـ دور موتور
نكته : اگر اين سنسور درست كار نكند E.C.U ديگر قادر نخواهد بود ميزان هواي ورودي را بطور دقيق تعيين كنند.
سنسور دماي هواي ورودي:
مقاومت بكار رفته در سنسور دماي هوا از نوع NTC (مقاومت آن با فزايش دما كاهش مي‌‌‌‌يابد) مي‌‌‌‌باشد. E.C.U براي محاسبه جرم هواي ورودي به موتور از اطلاعات اسن سنسور استفاده مي‌‌‌كند.در خودرو پژو ۲۰۶ سنسور دماي هوا و سنسور فشار هوا در يك مجموعه قرار دارد.
تذكر: اين سنسور در زمان سوييچ باز فعال ميباشد تا اطلاعات دماي هواي ورودي را به E.C.U بدهد.
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه مهندسی مکا نیکبررسي سيستم هاي سوخت رساني 
كاربراتوري انژكتوري ومقایسه آنها    این پروژه پایان نامه در قالب ۱۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
تاريخچه موتورهاي احتراق داخلي ، به سال ۱۸۷۶ باز مي گردد ، كه «نيكولاس اتو» (۱۸۹۱ – ۱۸۳۲ ) اوين موتور جرقه اي را ساخت . اين موتور در ابتدا بنابر سيكل ويژه اي كار مي كرد و با بازدهي حداكثر برابر با ۱۱% ، داراي وزن زيادي بود . اتو با ارائه سيكل عملكرد ۴ زمانه ، بازده را به ۱۴% افزايش ، و در كنار كاهش حجم موتور ، وزن آن را نيز به كمتر از   حالت قبل كاهش داد . در سال ۱۸۸۴ ، امتياز ثبت شده يك شخص فرانسوي به نام «آلفونس بيودي روشاس» (۱۸۹۳-۱۸۱۵) مربوط به سال ۱۸۶۲ منتشر شد ، كه معلوم ساخت او قبل از اتو ، اصول سيكل ۴ زمانه را شرح داده است . البته چون روشاس نتوانسته بود ايده هاي خود را عملي سازد ، در نتيجه امروزه اتو به عنوان مخترع موتور شناخته مي شود . 
هدف: وظيفة كاربراتور ،تأمين سوخت به مقداري است كه در هر زمان ، مخلوط مناسب مورد نياز موتور را فراهم سازد .

سيستم سوخت رسانی کاربراتور
کارمرتب موتور بستگی به مخلوط بنزين و هوا با نسبت صحيح دارد با دانستن ترکيبات شيميائی بنزين (مواد سوخت) و وزن اتمی عناصر اصلی آن يعنی کربن هيدروژن درصد اکسيژن موجود در هوا می توان مقدار هوای لازم را برای احتراق کامل بنزين که به صورت گاز وارد سيلندر می شود حساب نمود محاسبه ای که به عمل آمده نشان می دهد برای يک کيلو سوخت تقريبا ۱۵ کيلو هوا لازم است مخلوطی که از لحاظ بنزين غنی است اکسيژن لازم برای احتراق تمام سوخت را ندارد و توليد کربن مي نمايد که به صورت دود سياه از اگزوز خارج می شود و علاوه بر اين باعث گرم شدن موتور و نقصان قدرت می گردد .
مخلوطی که از لحاظ هوا غنی باشد باعث کاهش قدرت و احتراق نامرتب می گردد و علامتش ايجاد شعله و يا به اصطلاح يک فايرين از دهانه کاربراتور می کند به طور کلی عواملی که در تنظيم موتور موثر است عبارتند از بار موتور سرعت موتور اندازه و نوع موتور نوع سيستم خنک کننده و نوع سوخت مصرف شده است .

ساختمان کاربراتور و اعمال آن
کاربراتور به صورت ساده دارای پياله با شناور و سوزن مربوطه مجرای تنفس وينتوری ژيگلور و دريچه گاز است .
اعمالی که کاربراتور انجام می دهد بطور عمده عبارتند از :
الف- تبديل بنزين به گاز 
ب – مخلوط بنزين به نسبت معين به هوا 
ج – رساندن گاز قابل احتراق به موتور
کار شناور در پياله ثابت نگه داشتن بنزين در سطح ژيگلور است چنانچه اگر بنزين بالاتر از سطح ژيگلور باشد خود به خود بيرون می ريزد و اگر پائين تر از سطح ژيگلور باشد جريان هوا در مسير خود قادر نيست بنزين رااز دهانه ژيگلور به داخل محفظه احتراق رساند که آن هم در اثر خلاءای است که پيستون ايجاد می کند .
کاربراتور معمولا دارای سه ژيگلور است .
ژيگلور آرام برای روشن نمودن موتور و دورها ی کم .
ژيگلور کمکی برای دور گرفتن موتور .
ژيگلور اصلی برای سرعتهای معمولی و زياد می باشد .
در صورتی که بخواهيم در موتور از نفت بجای بنزين استفاده کنيم چند نکته را بايد رعايت کنيم :
الف – موتور بايد در سرعت يکنواخت و تحت بار متوسط يا سنگين کار کند .
ب – موتور بايد در وحله اول با بنزين روشن شود و بعد از اينکه مدتی کار کرد و حرار ت به اندازه مطلوب رسيد شير بنزين را بسته و شير نفت را باز نمود . استفاده از نفت در موتورهايی که روشن و خاموش کردن مکرر آن ضروری است عملی نمی باشد .
ج – ترتيبی بايد داده شود که حرارت گاز گاه موتور بالاتر از حرارت گاز گاه موتورهای بنزينی باشد .
د – طرحی بايد داده شود که حرارت موتور نسبتا” زياد باشد و می توان به وسيله ترموستات و پروانه رادياتور حرارت را کنترل کرد .
ه- نسبت سوخت و هوا بايد خيلی دقيق ميزان شود .
و – نسبت کمپرس بايد طبق دستورالعمل سازنده اجرا شود و معمولا نسبت کمپرس ۱ به ۵/۴ و يا ۱ به ۵ باشد تا از ايجاد سر و صدا (Detonation ) در کاربراتور جلوگيری شود .

کاربراتور ازنظرجريان هوا  
کاربراتور از نظر جريان هوا به دو نوع است :
الف: کاربراتورهای مستقيم :
در اين نوع کاربراتورها صافی هوا بالا و هوا از بالا به پايين جريان دارد . 
ب: کاربراتورهای معکوس :
در اين نوع کاربراتورهاصافی هوا پايين بوده و هوا از پايين به بالا جريان دارد .

کاربراتور پيکان 
نوع ديگری از کاربراتورها کاربراتورهای ونتوری متغير است مانند کاربراتور موتور پيکان ساختمان کاربراتورهای موتور پيکان باکاربراتورهای ونتوری ثابت کاملا فرق دارد . در کاربراتور موتور پيکان برای دورهای مختلف از يک ژيگلور و سوزن استفاده شده است .
پيستون کاربراتور به وسيله مجرای خلاء خود که با خلاء موتور ارتباط دارد کار می کند  . زمانی که دريچه گاز باز می شود و هوای داخل آن کشيده می شود و در اثر همين اختلاف فشار پيستون کاربراتور به طرف بالا حرکت می کند و هنگامی که مقدار خلاء کم شد بايد فنر برگردان پيستون کاربراتور رابه پائين هدايت نمايد بالا و پائين رفتن پيستون کاربراتور سطح ونتوری هم تغيير می کند .

طرز کار کاربراتور ونتوری متغير
سوزن کاربراتور به پيستون بسته می شود هنگام بستن سوزن به پيستون کاربراتور بايد سعی شود کاملا سوزن با ژيگلور هم مرکز باشد ثانيا هر سوزن برای مدل های مختلف موتور شماره مخصوصی دارد که در موقع خريد بايد به آن توجه داشت . سوزن ها مانند ژيگلورها معمولا دو نوع اند ثابت و متحرک.
ژيگلورهای ثابت برای کاربراتورهای اتوماتيک و ژيگلورهای متحرک برای کاربراتورهای شيردار مورد استفاده قرار می گيرد .
سوزن کاربراتور با شکل مخروطی مخصوصی در داخل ژيگلور حرکت خطی عمودی داردو تابع حرکت پيستون کاربراتور است . هر موقع که پيستون تغيير مکان دهد يعنی سطح ونتوری تغيير کند مقدار سوخت از ژيگلور تغيير خواهد کرد و نوعی تعادل بين سوخت و هوا ايجاد می شود به طور کلی هر چه حجم هوای ورودی به موتور افزايش يابد و سطح عبور هوا در ونتوری زياد شود متناسب با آن سوخت بيشتری به موتور ارسال خواهد شد . و به اين ترتيب نسبت سوخت به هوا همواره ثابت می ماند .

لاستيک کاربراتور (ديافراگم)
موتور پيکان در ايجاد خلاء نقش بسيار مهمی دارد و در بالای پيستون کاربراتور بسته می شود . در موقع بستن لاستيک کاربراتور يک زائده ای دارد که بايد روی پيستون و در محل خود قرار گيرد . پس از آن فنر و در پوش کاربراتور که به وسيله چهار عدد پيچ به قسمت بالای بدنه کاربراتور محکم می شود . در بالای درپوش کاربراتور يک برجستگی وجود دارد که داخل آن دمپر قرار می گيرددر انتهای دمپر يک پيستون کوچکی وصل شده است که در زمان کار يا شتاب دادن به موتور حرکت پيستون کاربراتور را کنترل می کند تا اختلالی در کاربراتور اِيجاد نشود و در محل دمپر بايد کمی روغن فصل جهت روغن کاری ريخته شود .
عيب اين نوع کاربراتورها اين است که اگر لاستيک شل و يا يک سوراخ کوچکی پيدا کرد موتور روشن می شود ولی در دور آرام به طور نامرتب کار می کند عيب دوم چنانچه روغن در محل دمپر ريخته نشود پيستون در بالا گير کرده و موتور خاموش می شود البته بايد توجه داشت حتما روغن فصل يا روغن پارافين ريخته شود و از روغن رقيق و همچنين روغن ترمز اجتناب کرد که ممکن است به لاستيک کاربراتور آسيب برساند .
شکل ۱ قطعات مختلف يک کاربراتور نوع اتوماتيک پيکان را نشان می دهد 
  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سيستم سوخت رساني HEUI (سيستم پاشش سوخت با عملكرد هيدروليكي و كنترل الكترونيكي) يكي از مهمترين اختراعات قرن اخير در زمينه تكنولوژي موتورهاي ديزل است. HEUI بسياري از محدوديتهاي مكانيكي و معمول انژكتورهاي الكترونيكي را برداشته و استانداردهاي تازه اي براي مصرف بهينه و مطمئن سوخت و كنترل آلودگي معرفي مي نمايد. سيستم فوق العاده پيشرفته HEUI كه در حال حاضر استاندارد بكار رفته در گستره وسيعي از موتورها و ماشينهاي كاترپيلار است براي فعال ساختن انژكتورهاي سوخت بجاي انرژي مكانيكي از انرژي هيدروليك استفاده مي كند. سيستم HEUI همزمان با عملكرد ECM (مدول كنترل الكترونيكي) موجب كنترل بسيار دقيق اندازه و زمان بندي سوخت شده كه اين امر خود موجب  عملكرد بي نظير و اقتصادي موتور مي شود.
سيستم سوخت HEUI 
پاسخگوي نياز به آلودگي كمتر، مصرف اقتصادي تر و عملكرد بهتر 
تكنولوژي انژكتورهاي HEUI باعث شده كه طرز تفكر مالكان، تكنسينها و اپراتورهاي ماشين آلات درباره نحوه عملكرد موتورهاي ديزل تغيير كند. كارآيي سيستم HEUI از يونيت انژكتورهاي مكانيكي و الكترونيكي معمول برتر بوده و ارزش بيشتري به سرمايه گذاري شما در ماشين آلات و موتورهاي  كاترپيلار مي دهد.
تنظيم دقيق فشار پاشش سوخت در هر سرعت موتور 
در سيستم سوخت قديمي و معمول، تمام مسير سوخت زير فشار بالا قرار دارد. در سيستم HEUI تا زماني كه سوخت به داخل سيلندر تزريق  شود، سوخت در فشار پايين قرار مي گيرد و فشار سوخت بصورت هيدروليكي  از طريق ارسال سيگنال از ECM (مدول كنترل الكترونيكي) ايجاد مي شود.

فشار پاشش سوخت در سيستم سوخت رساني HEUI  ارتباطي به سرعت موتور ندارد.
HEUI فشار پاشش را بصورت الكترونيكي تنظيم  مي كند. اين توانايي بي نظير بدين معناست كه تنظيم فشار تزريق اصلاً به دور ميل لنگ وابسته نيست. بيشترين فشار پاشش سوخت را مي توان در سرعتهاي بالا بدست آورد كه در اين حالت بيشترين صرفه اقتصادي، كاهش دود و بازده بهتري نيز خواهيم داشت.
نگاهي دقيق به سيستم HEUI 
سيستم HEUI داراي ۴ قسمت است:
۱٫ انژكتورHEUI : از انرژي هيدروليك روغن موتور تحت فشار قرار گرفته جهت پاشش استفاده مي كند (نه از انرژي مكانيكي  حاصل از ميل بادامك).
فشار پاشش  سوخت توسط فـشـار ورودي روغن    ( 3300PSIتا ۸۰۰) كنترل شده در حالي كه مقدار پاشش سوخت  توسط ECM اندازه گيـري     مي شود.
۲٫ (ECM) مدول كنترل الكترونيكي: اين كامپيوتر بسيار پيشرفته با دقت زياد ميزان پاشش سوخت و ساير سيستمهاي ديگر موتور را مديريت مي كند. سولونوئيد انژكتوري HEUI بوسيله علائم الكترونيكي توليد شده در ECM  تحريك مي شود. ريزپردازنده ECM  با استفاده از  نرم افزار مربوطه و پردازش اطلاعات وارد شده از سنسورهاي چندتايي و همچنين پارامترهاي كاربري اپراتور حداكثر عملكرد موتور را در هر شرايطي  فراهم مي كند.
۳٫ پمپ روغن فشار بالا: پمپ روغن محوري  دبي متغير نصب شده روي سيستم، روغن ذخيره شده را سريعاٌ در زمان استارت سرد ارسال مي كند. 
۴٫ شير كنترل فشار فعال كننده انژكتور سوخت: اين شير بصورت الكترونيكي ميزان خروچي پمپ  روغن و فشار پاشش را تنظيم        مي كند.
در سيستم  HEUI هماهنگي و همكاري ۴  قسمت اصلي موجب  دقت، اطمينان، نگهداري و تعمير آسان  مي شود.  

HEUI   اعتباري نو در سرمايه گذاري موتور و تجهيزات آن
عملكرد بهتر: موتورهاي مجهز به انژكتورهاي HEUI از عملكرد بهتري برخوردار بوده و مشكلات كار در ارتفاعات را كاهش داده‌اند.
مصرف سوخت كمتر: قابليت پاشش سوخت در  زواياي مختلف ميل لنگ در مقايسه با انژكتورهاي مكانيكي، مصرف سوخت را ۷/۲درصد كاهش مي‌دهد. حداقل مصرف سوخت به معني كاهش آلاينده هاي گازي و دود سفيد به هنگام استارت در هواي سرد است. 
عملكرد بهينه: كنترل مقدار سوخت آزاد شده در  هنگام تأخير احتراق و زمان پاشش اصلي كه به نام منحني پاشش شناخته مي شود اين توانايي را براي سيستمهاي HEUI امكان پذير ساخته كه عملكردي غيروابسته به دور موتور دارا باشند. اين ويژگي، گرماي آزاد شده موتور را بهبود بخشيده و همچنين در كاهش آلودگي و سر و صدا مؤثر خواهد بود.
كاهش دود و آلاينده هاي خاص
از آنجايي كه عملكرد انژكتورهاي HEUI به سرعت موتور مرتبط نيست، مي توان در موارد بسياري در فشار تزريق بالا باقي ماند. (مي تواند در دامنه عملياتي  گسترده اي فشار پاشش بالايي را فراهم نمايد).
 تنظيم الكترونيكي اين فشارها موجب بهبود پاشش و عملكرد بهينه در دور كند موتور مي شود.
كاهش صداي موتور: ويژگي پاشش دوتايي باعث كنترل دقيق تر مصرف سوخت و كاهش صدا مي شود.  از جمله ساير مزايا مي توان به كاهش بارهاي ضربه اي در اثر  تضعيف ضربه به اجزاي اصلي و محرك نام برد.
انژكتورهاي بازيافتي  HEUI از لحاظ استحكام و كارآيي همانند  انژكتورهاي نو هستند.
كاترپيلار در فرآيند بازيافت با بهره گيري از تكنيكهاي Art-Salvage، كتاب راهنماي استفاده مجدد، سيستمهاي پيشرفته ساخت و كنترل دقيق كيفيت، اجزاي انژكتورهاي كاركرده را به همان كيفيت و بازده اوليه بر مي گرداند. يكي از مهمترين قسمتهاي اين فرآيند، آزمايش است. تكنسينهاي باتجربه و ماهر با  بكارگيري همان تجهيزات پيشرفته قادر به كنترل كيفيت اجزاي جديد خواهند بود. سرمايه گذاري زياد كاترپيلار برتكنيكهاي اندازه گيري حاكي از آن است كه  تمامي استانداردها دقيقاً  رعايت شده اند.
محافظت از سيستم HEUI با كمك فيلترهاي بسيار كارآمد كاترپيلار
فيلترهاي سوخت بسيار كارآمد كاترپيلار با دارا بودن مشخصه هاي مهمي مانند گردش    مارپيچي، جوشهاي آكريليك و تيوب مركزي غير فلزي، عمل محافظت از موتور در برابر ذرات آلاينده سوخت را   انجام مي دهند.
موتورهاي امروزي كاترپيلار در مقايسه با انواع قبلي  داراي توان بالاتر اسب بخار، بازده بيشتر و صرفه اقتصادي بيشتري هستند ولي اين اجزاي ظريف، بيشتر در معرض فرسايش و خطرات ناشي از آلودگي سيستم هستند. در حقيقت علت اصلي ايجاد نقص در سيستم سوخت رساني به علت وجود مواد فرساينده با ابعاد كوچكتر از ۱۰ ميكرن  است.
فيلترهاي سوخت كاترپيلار با كمك فيلترهاي بسيار ريز، قادر به جداسازي ۹۸درصد ذرات با قطر ۲ ميكرن و يا حتي كوچكتر است. با جداسازي اكثر ذرات ريز، ميزان محافظت انژكتورها، پمپ ها و ساير اجزا سيستم سوخت به حداكثر خود مي رسد.    
آموزش تعمير سيستم سوخت رساني  

بعد از کاربراتور و کاربراتور مدار بسته توليد کنندگان ايراني کم کم در حال تبديل سيستم کابراتور بهINJECTORS هستند . سالهاست که سيستم کاربراتور به دليل معايبي که دارد ديگر در صنعت خودرو سازي کاربرد ندارد و همچنين سيستمهاي جديد داراي امتيازات بيشتري نسبت به کاربراتور مي باشد .

استفاده از INJECTORS به جاي سيستمهاي قديمي به خاطر دو دليل عمده است .
۱-کنترل آلودگي محيط زيست
۲-مصرف سوخت بدليل استفاده از سيستم مديريت ECU کمتر است 
سيستم INJECTORS داراي هشت مزيت است که عبارتند از :
۱-توزيع سوخت يکنواخت و به اندازه لازم در همه سيلندر ها 

چون کاربراتور در مرکز مانيفولد گاز نسب مي شود به سيلندر هاي ۲و۳ نسبت سوخت کمتري مي رسد.
۲- خام سوزي کمتر به علت اندازه گيري دقيق سوخت .گازهاي CO,HC.NOX کمتر است
۳-راندمان حجمي موتور زياد است.
در سيستم کاربراتوري بدليل وجود ونتوري در گلوگاه هوا به خوبي وارد نمي شود .در سيستم INJECTORS ونتوري وجود ندارد.
۴-ارتفاع موتور به علت حذف کابراتور کوتاه تر است.
۵- نياز به سيستم کنترل حرارت مانيفولد نمي باشد 
۶-قدرت شتاب گيري موتور زياد است . زيرا سوخت در زمان لازم و به اندازه مورد نياز در پشت دريچه سوپاپ وجود دارد.
۷- مصرف سوخت به علت اندازه گيري در کليه شرايط و قطع سوختدر حالت خود گرداني موتور يا در سرعت نهايي کمتر است. 
۸-تاثير فشار هوا يا دماي محيط در مقدار سوخت موثر نمي باشد .
سيستم نسب شده روي پرايد در ۳نوع کيا و سازم و زيمنس است.
در گذشته مدل کيا را روي پرايد نصب مي کردند ولي حالا بيشتر از زيمنس استفاده مي گردد .
اساس کار در سيستم INJECTORS دريافت اطلاعات از سنسورها و پردازش اطلاعات و فرمان دادن به عملگردها مي باشد .

حالا که با اساس کار آشنا شديم به معرفي سنسورها و عملگرها مدل کيا مي پردازيم . 
 

سنسورها سنسور دماي آب wts اين سنسور يک حسگر است که داخل مدار خنکاري قرار دارد و با آب موتور در تماس است .
اين سنسور از يک مقاومت از نوع NTC تشکيل شده که تغيير دما را به صورت تغيير ولت به ECU ارسال مي کند .
وقتي دماي آب موتور پايين است تبخير سوخت کم است و موتور نياز به سوخت بيشتري است .سنسور هوا از نوع مقاومت NTC مي باشد هنگام سرد بودن هوا ولت سنسور زياد است و هنگام گرم بودن ولت سنسور کم است با تفاوت مقدار ولت سنسور مقدار سوخت و تايمينگ جرقه را تغيير مي دهد .
۲- سنسور موقعيت دريچه گاز TPS اين سنسور روي دريچه ورودي سوار شده و مقدار باز شدگي دريچه گاز را به صورت تغيير ولت به ECU ارسال مي کند .تا مقدار تزريق سوخت تنظيم گردد .

۳- سنسور اکسيزن. 
 
۴- سنسور تعيين پيستون اول و سنسور زاويه سنج و دور سنج .سنسور دور سنج وظيفه دارد دور ميل لنگ را در دقيقه به اطلاع سيستم مديريت ارسال کند . سنسور تعيين پيستون اول وظيفه دارد موقعيت پيستون اول را به سيستم مديريت ارسال کند . ۵-سنسور فشار سنج هواي ورودي MAP اين سنسور با استفاده از اندازه گيري مقدار فشار هواي مانيفولد دبي هوا را تعيين مي کند .
و به صورت تغييرات ولت به سيستم مديريت ارسال مي کند . 
حالا متوجه شديد که تمامي سنسورها اطلاعات را به صورت ولت به ECU ارسال مي کند . 
ECU بر اساس ولت دريافتي پردازش انجام داده و به عملگردها فرمان مي دهد .
حال به معرفي عملگردها مي پردازيم ولي قبل از آ« به معرفي سيستم سوخت رساني مي پردازيم .
سيستم سوخت رساني 
۱-باک ۲- فيلتر فشار ضعيف ۳- پمپ بنزين ۴- لوله ارسال سوخت ۵- فيلتر فشار ضعيف ۶ – ريل سوخت ۷- رگلاتور تنظيم فشار سوخت ۸- لوله برگشت 
سوخت داخل باک از فيلتر فشار ضعيف به پمپ مي رود و با فشار ۵ اتمسفر به داخل لوله ارسال مي رود از آنجا به فيلتر فشار قوي و در ادامه به ريل سوخت جهت استفاده INJECTORS مي رسد رگلاتور فشار با کنترل فشار سوخت به ميزان ۳ اتمسفر بنزين اضافي را به باک بر مي گرداند .
عملگردها 
۱- INJECTORS از نوع الکترونيکي هستند که ۱۸۰ درجه قبل از باز شدن سوپاپ ورودي به دستور ECU به مدت چند ميلي سانيه اقدام به پاشش سوخت مي کنند .
۲- سوپاپ کنترل دور آرام ASC . با روشن شدن کولر و چراغ خودرو موتور خودرو در دور آرام بد کار مي کند اين سوپاپ در زمان وارد شدن بار اضافي به موتور دور موتور را افزايش مي دهد .

۳-سوپاپ برقي کنيستر . اين سوپاپ وظيفه دارد بخارات بنزين باک را جمع کند ودر زمان لازم به موتور ارسال کند .
۴- کوئل . از نوع هوا خنک بوده . و وظيفه توليد برق مورد نياز جهت جرقه در شمع را داراست .
۵-رله اصلي . اين رله وظيفه دارد برق را به سنسور ها عملگرها وECU ارسال کند . اين رله بعد از بستن سويچ خودرو به مدت چند سانيه برق را قطع نکرده تا اطلا عات سنسورها در حافظه ثبت گردد.
۶- رله فن .رله فن از ECU فرمان گرفته و در دماي ۹۳ درجه سانتيگراد برق را به فن ارسال مي کند.و در دماي ۶۷ درجه قطع مي کند .
۷- پمپ بنزين از نوع توربيني است و داخل باک قراردارد .تا صداي کمتر داشته باشد و بهتر خنک شود .پمپ داراي فيلتر و سوپاپ يک طرفه است تا در زمان خاموش بودن مدار از بنزين خالي نشود .
۸- سوپاپ برقي EGR . وقتي دماي موتور افزايش مي يابد توليد NOXوبراي کاهش آن سعي بر خنک کردن موتور مي کنند . در دماي ۵۰ تا ۶۰ درجه آب موتور ECU سوپاپ برقي را فعال مي کند که با فعال شدن اين سوپاپ مقداري از گازهاي مانيفولد دود به مانيفول گاز ارسال مي شود و موتور از پس ماندهاي بدون نيرو استفاده مي کند .و گرماي موتور را کاهش مي دهد . 

خوب تا اينجا شما با قطعات سيستم آشنا شديد اگر دوست داريد نحوه عيب يا بي و تعميير را ياد بگيريد نظر بدهيد . خيلي مطالب دارم که براي شما آماده کنم . ولي تا شما نظر نديد نمي دانم کدام را زود تر آماده کنم . اگر شما بخواهيد اين آموزش را در آموزشگاه ببينيد بايد حدود هشتصد هزار تومان بپردازيد
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در واقع پيكان اولين تجربه ايران از توليد خودرو انبوه بود در ابتدا كليه قطعات اين خودرو از تالبوت انگلستان خريداري و فقط در ايران عمليات مونتاژ ، جوشكاري و رنگ آميزي روي ان صورت مي گرفت . از سال ۱۳۴۷ ايران خودرو ساخت بسياري از قطعات از جمله قالب اتاق ، بدنه و درب ها و صندلي و …. را در ايران آغاز كرده و تا جايي پيش رفت كه هم اكنون ۹۸ در صد آن را در داخل كشور مي سازد اين خودرو طي سه دهه عمر خود در ايران د رمدلهاي كار ، دولوكس ، تاكسي ، جوانان ، وانت و استيشن توليد شده است . از ديگر توليدات ايران خودرو ناسيونال خودرو سواري هيلمن با موتور اونجر بود كه شباهت زيادي به پيكان داشته و فقط طي سالهاي ۵۷-۵۵ توليد شد .
در نهايت پس از جنگ و در سالهاي ۶۵ خط توليد پيكان كلاً از تالبوت خريداري و به ايران انتقال يافت و اكنون نيز توليد مي شود . اما از سوي ديگر شركت ايران خودرو كه در اواسط ۵۰ درنظر داشت تا خط توليد پژو را وارد كرده و با وقوع انقلاب و جنگ اين تصميم را تا سال ۹۹ به عقب انداخته بود و با پايان جنگ همكاريهاي گسترده اي را با پژو آغاز كرد و در سال ۶۹ اين خودرو با همكاري پژو و دو محصول پيكان ۱۸۰۰ با موتور پژو ۴۰۵ و پژو ۴۰۵ GL كه به عنوان خودرو سال ۱۹۸۷ جايگزين پژو ۴۰۵ GL شد . ايران خوردو در سال ۷۷ پيكان آردي با تركيب موتور پيكان و اتاق پژو ۴۰۵GL و در سال ۷۸ پيشرفته ترين خودرو و توليديش يعني پرشيا را به همراه استيشن ۴۰۵ GLX به بازار به عرضه كرد و همچنين در سال ۷۰ تعدادي محدود پژو ۲۰۵ به طور آزاميشي توليد كرد . و در ادامه فعاليتهاي خود خودروي ملي سمند را در اواسط سال ۸۰ در عيد سعيد غدير خم به وسيله رئيس جمهور خط توليد آن افتتاح شد و در اوايل ۸۱ سري جديد آن به بازار عرضه شد .
دانستنيهاي فني خودروهاي انژكتوري : 
توصيه مي شود در خودروهاي پيكان انژكتوري ، حداقل بنزين در باك ۱۰ ليتر        مي باشد . 
در خصوص تنظيمات موتور و سيستم سوخت رساني حتماً به نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو مراجعه و تز مراجعه به تعميركارهاي متفرقه خوددداري گردد .
در صورت عدم روشن شدن خودرو در هنگام برخورد با موانع ، تصادف و يا افتادن در چاله هاي نسبتاً عميق از عملكرد سوئيچ انرسي (در محفظه موتور و برروي گلگير به رنگهاي نارنجي يا مشكي ) اطمينان حاصل نموده و در صورت قطعي ، با فشردن آن اتصال برقرار نمائيد.
قبل از استارت زدن ، پس از چرخاندن سوئيچ به مرحله دوم به مدت سه الي پنچ ثانيه سوئيچ را در حالت باز قرار داده تا پمپ بنزين عمل نمايد و سپس موتور را روشن نماييد .
از اضافه كردن هر نوع تجهيزات جانبي از قبيل دزدگير هاي غير استارندارد ، لامپ ، بوق ، تلوزيون و توسط … توسط افراد غير متخصص بر روي خودرو جداً خودداري فرمائيد .
دانستنيهاي عمومي خودرو : 
فشار كم باد لاستيكهاي ايمني راننده و طول عمر لاستيك ها را كاهش و مصرف سوخت را افزايش مي دهد ، در صورت ناميزان بودن باد لاستيك ها سايش در نقاط مختلف آن مشاهده مي گردد .
از تخليه ضديخ در فصول گرم سال جدا خودداري نموده ومايع خنك كننده را هر دو سال يك بار تعويض نمائيد . 
از سوراخ نمودن فيلتر هوا جهت ورود بهتر هوا به موتور خودداري شود . 
استارت نمي بايست بيشتر از ۱۵ ثانيه درگير شود ، ۲۰ ثانيه صبر نمود تا باتري براي استارت مجدد آماده شود .
روغن ترمز را سالي يك بار و ترجيحاً در فصل بهار تعويض نمائيد . 
از بسته شدن صحيح در پوش رادياتور اطمينان حاصل نمائيد . 
در هنگام توقف لحظه اي (پشت چراغ قرمز و يا ترافيك ) دنده را خلاص نموده و از نگهداشتن كلاج خودداري نمائيد . 
پس از پيمودن مسيرهاي طولاني موتور را فوراً خاموش نكنيد .

انژكتور چيست و سيستم سوخت رساني انژكتوري چگونه كار مي كند ؟
براي اين كه بدانيم انژكتور چيست و با عملكرد سيستم سوخت رساني انژكتوري آشنا شويم ، لازم است ابتدا  وظيفه كاربراتور را در خودرو بدانيم . زيرا سيستم انژكتوري جايگزيني براي كاربراتور در خودرو است .
 كاربراتور وسيله اي است براي مخلوط كردن سوخت و هوا به نسبت مطلوب و رساندن آن به موتور خودرو ، كه به همين منظور از زمان اختراع و پيدايش تغييرات بسياري كرده و داراي مدارات مختلفي شده است .
هدف از بكارگيري كاربراتور در خودرو همانطور كه اشاره شد ، مخلوط كردن سوخت و هوا به منظور اشتعال مناسب است ولي چه نسبتي بايد براي اين منظور در نظر گرفته شود ؟ سوخت كمتر با مقدار زيادي هوا بر عكس ؟
از نظر تئوري يك كيلوگرم سوخت  مي بايست با ۶/۱۴ كيلوگرم هوا بسوزد تا اشتغال كامل صورت گيريد . ولي ان فقط در حالت تئوري صادق است . با زياد كردن هوا در مخلوط فوق ، مخلوط فقير سوختي پديد مي آيد كه  در ان شاهد اكسيژن در گازهاي اگزوز هستيم و با زياد كردن مقدار سوخت در مخلوط ، مخلوط غني سوختي پديد   مي آيد كه در آن صورت شاهد ئيدروكربن نسوخته در گازهاي اگزوز مي باشيم .
از لحاظ اقتصادي (مصرف كمتر ) بهترين مخلوط ، مخلوط فقير سوختي با نسبت هوا به سوخت ۱/۱۸ است . در حالي كه براي بدست آوردن بيشترين توان موتور بايد مخلوطي غني سوختي با نسبت ۱/۱۲ الي ۱/۱۳ بكار برد .
پس همانطور كه ديده مي شود محدوده وسيعي از نسبت هوا به سوخت وجود دارد كه سيستم سوخت رساني مي بايست طبق شرايط مختلف كار موتور جوابگوي آن باشد . روي زمين اصل ساختمان كاربراتورها پيچيده تر شده و مدارات مختلفي (عمدتاً پنچ مدار) به شرح ذيل در آن بوجود آمده است .
۱- مدار اصلي (Main circuit) : كه هنگام رانندگي با سرعت و وضعيت عادي ،سوخت و هوا را به نسبت لازم مخلوط كرده و به موتور مي فرستد . 
۲- مدار دور آرام (Idle circuit) : كه وظيفه آن فرستادن مخلوط سوخت (با نسبت غليظ تر) به موتور در هنگامي است كه راننده پاي خود را از پدال گاز برداشته اشت و موتور با دور آرام كار مي كند .
۳- پمپ شتاب دهنده (Accelerator pump) كه به منظور كاهش لختي و درنگ موتور در هنگام گاز دادن به سيستم كاربراتور اضافه شده و عكس العمل آن را سريعتر مي كند . اين مدار در هنگام فشرده شدن پدال گاز مقداري سوخت اضافي به مخلوط مي پاشد .
۴- مدار قدرت (Power enrichment circuit) : كه وظيفه آن تهيه مخلوط غني تري از سوخت به هنگام بالا رفتن خودرو از سربالايي ها و يا حمل بار و وزن اضافه است . 
۵- مدار شوك (Choke circuit) : كه هنگامي بكار مي افتد كه موتور خودرو سرد بوده و استارت زده شود . اين مدار مخلوط غني سوخت را وارد موتور مي كند .
 با وجود مدارات بالا و مدارات پيچيده تر ديگر در كاربراتور كه از طريق مكانيكي عمل مي كنند ، اين وسيله پاسخ مناسبي به شرايط مختلف كاركرد موتور نداده و در نتيجه بازده مطلوب بدست نمي آيد . از طرفي در اين سيستم مصرف سوخت نيز بالا رفته و آلودگي نيز افزايش مي يابد .
از اين رو سالهاست سيستم سوخت رساني انژكتور جايگزين كاربراتور شده است . جالب است بدانيد آخرين خودرو كاربراتوري كه از يك شركت خودروسازي در ايالات متحده عرضه شده است ، خودرو سوبارو (SUBARO) در سال ۱۹۹۰ بوده و تمامي مدلهاي بعد از آن به صورت انژكتوري عرضه شد .
سيستم انژكتوري:  سيستم انژكتوري در خودرو در واقع عملكردي مشابه كاربراتور رادارد كه همان مخلوط كردن سوخت و هوا نسبت لازم و تزريق آن به موتور است . ولي به دليل ماهيت اجزاء آن و سيستم متفاوت ، اين عمل بسيار دقيقتر و مطلوب تر انجام مي شود . ضمناً موجب پايين آمدن مصرف سوخت خودرو و ميزان آلودگي هوا مي گردد . سيستم سوخت رساني انژكتوري از سه جزء كلي تشكيل شده است و همانند ديگر سيستم ها داراي ورودي و خروجي هايي است . مغز الكترونيك سيستم (ECU) ، بر اساس اين ورودي ها و الگوريتم پيچيده خود معين كننده خروجي هاي سيستم (زمان پاشش سوخت و مقدار پاشش آن – نسبت هوا به سوخت ) است .
سيستم سوخت رساني انژكتوري از اجزاء زير تشكيل شده است :
۱- ECU  (Electronic Control Unit) : 
مغز الكترونيكي (واحد پردازش) سيستم است كه با توجه به وروديهايي كه از سنسورهاي مختلف به آن وارد مي شود و الگوريتم تعريف شده آن نسبت هوا به سوخت مشخص و به انژكتورها فرمان پاشش مي دهد . در خودروهاي جديد همچنينECU در كار سيستم دلكور دخالت كرده و آن را نيز از دور خارج نموده است كه درباره آن نيز بحث خواهيم كرد .

۲- سنسورهاي موتور (Engin Sensors) :
به منظور دستيابي به نسبت صحيح مخلوط هوا به سوخت در شرايط كاري مختلف ، سنسورهاي زيادي به اجزاء مختلف خودرو نصب شده و اطلاعات از طريق آنها به ECU مي رود .
جهت آشنايي ، چند نمونه از اين سنسورها به صورت ذيل معرفي مي گردند :
سنسور وضعيت دريچه گاز – وضعيت و مقدار باز و بسته شدن دريچه گاز را– كه مشخص كننده مقدار هواي ورودي به موتور است – نمايش مي دهد . بنابراين ECU با باز و بسته شدن دريچه گاز ، مقدار سوخت لازم را جهت مخلوط كردن با هواي ورودي تنظيم مي كند .
سنسور جرم هواي ورودي به موتور  – جرم هواي وارد شده به موتور در هر لحظه را به ECU گزارش مي دهد .
سنسور اكسيژن  : ميزان اكسيژن موجود در گازهاي اگزوز ماشين را مشخص          مي كند . از اين طريق مخلوط غني و مخلوط فقير سوخت تشخيص داده شده و ECU ، مقدار پاشش سوخت را اصلاح مي كند .
سنسور دماي رادياتور – به ECU مي گويد چه موقع دماي موتور به دماي استاندارد كاري اش مي رسد .
سنسور فشارمطلق منيفولد – فشار مطلق هواي مكش شده در منيفولد را مشخص مي كند .
سنسور ولتاژ – ولتاژ سيستم برق خودرو را چك مي كند تا در صورت افت ولتاژ ، ECU دور آرام موتور را بالا ببرد .
سنسور دور موتور – دور موتور را در هر لحظه گزارش مي كند و از اين اطلاعات ، ECU زمان پاشش سوخت و جرقه زني شمعها را تنظيم مي كند .
۳- انژكتور (INGECTOR) : 
يك انژكتور سوخت (FUEL INJECTOR) در واقع چيزي جز يك شير كنترل الكترونيكي كه با منبع سوخت تحت فشار در ارتباط است نمي باشد . فشار سخت از يك پمپ (Fuel Pump) كه با منبع سوخت تحت فشار در ارتباط است نمي باشد . فشار سوخت از يك پمپ (Fuel Pnmp) تعبيه شده در خودرو تامين مي گردد .
انژكتورها اين توانايي را دارند كه در هر ثانيه بارها و بارها باز و بسته شوند و اين كار از طريق دستور ECU به برق دار شده آنها انجام مي شود .
هنگامي كه يك انژكتور برق دار مي شود ،آاهن رباي الكتريكي تعبيه شده در آن تحريك شده و شناوري كه موجب باز شدن نازل انژكتور مي شود اجازه خروج از نازل را پيدا مي كند . نازلها جهت احتراق بهتر سوخت آن را تميزه (Atomize)     مي كند .
مقدار سوختي كه توسط انژكتور به موتور فرستاده مي شود در حقيقت به زمان باز بودن نازل انژكتوربستگي داشته و Pulse Width ناميده مي شود و توسط ECU معين         مي گردد . 
سيستم سوخت رساني انژكتوري انواع مختلفي دارد . در نمونه هاي اوليه انژكتور ، سوخت را در داخل دريچه ورود سوخت (Trottle Body) مي پاشد كه به سيستم تك نقطه اي (Ingection System Single Point) معروف است . در اين سيستم مخلوط سوخت همانند سيستم كاربراتوري به طور يكسان به تمام سيلندرها نمي رسد .
در مدلهاي جديتر در هر سيلندر يك انژكتور وجود دارد كه سوخت را مستقيماً به سوپاپ ورودي هوا مي پاشد . اين مدل كه نسبت به سيستم قبل از دقت بيشتري در پاشش سوخت برخوردار است و عكس العمل آن  نيز بالاتر است ، به سيستم انژكتوري چند نقطه اي (Multi Port Fule Injection ) معروف است 

عتیقه زیرخاکی گنج