گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سهم دامهاي مختلف در توليد شير: در حال حاضر %۷۵ شير توليد كشور از ۵۰۰۰۰۰۰ تن در سال مربوط به شير گاو حدود %۲۳ گوسفند وبز وكمتر از %۳ گاو ميش در چهل سال گذشته هم به علت تاسيس دامداري هاي صنعتي ونيمه صنعتي كه تقريبا گاو نگهداري مي شود وهم به علت تمايل دامداران براي توليد شير ودر صد شير گاو نسبت كل شير توليد مرتبا روبه افزايش دارد. 
مهمترين نژادهاي مورد استفاده براي توليد شير: در بين جمعيت گاوهاي شير كه مهمترين منبع شير كارخانجات مي باشد همه گاوهاي نژادهاي خالص وجود دارد كه از كشورهاي ديگر وارد شده اند وبه آنها   Pure breen  نژاد خالص سهم دام هاي ايه توايي نژادها در   مرتبا روبه افزايش است به علت اين كه ضريب تبديل جيره غذايي به شير كاملا اقتصادي است وركورد شير توليد شير در روز در سطح بالائي است البته وقتي مي توان از نژادهاي خالص بهترين بهره را گرفت كه مواد غذايي وجيره غذائي  شرايط محيط نگهداري حساب شده باشد
ظرفيتهاي توليد شير:  درايران هم كارخانجات بزرگ دولتي وجود دارد وهم كارخانجات خصوصي – كارخانجات خصوصي شير در زمينه توليد پنير توسعه پيدا كرده اند وبه هر حال برمبنا آمارهاي گوناگون ظرفيت رسمي 
كل صنايع بين ۵/۲ تا ۵/۳ ميليون تن به شرطي كه كارخانه ها در حال احداث رادر نظر بگيريم ويا نگيريم . مهمترين       شركت سهامي صنايع شير وجود دارد  كه مي توانند سالانه نزديك به يك ميليون تن شير را به محصولات مختلف توليد كننده همچنين كارخانجات مربوط به بنيادها و در كنار اينها ۴۰۰ واحد نيمه صنعتي كه در مورد اكثر آنها خط توليد مربوط به پنير است ثانيا بسياري از آنها داراي پاستوريزاتور وسيستم دريافت شير مي باشند . اكثر اين واحدها نتوانسته اند با واحدهاي بزرگ رقابت كنند البته كيفيت محصول داراي اهميت است. مثلا در كارخانجات پنير معمولي با مشكل بازار مواجه هستند كارخانجات توليد كننده  ، توليد كننده پنير با روش 
مي توانند به سهولت مي توانند محصولات خودرا به فروش برسانند بنابراين قدرت خريد مصرف كننده بازار پسندي وشمايل مصرف كننده در محل كرديك صنعت مي تواند اثر قطعي داشته باشد. 
مصرف سرانه پروتئين هاي دامي: براساس توسعه سازمانهاي مجاز از قبيل WHO , FAO  مصرف سراته روزانه پروتئين هاي دامي مي بايستي حداقل يك سوم كل  Pr  مورد نياز باشد و دوسوم ديگر از صنايع متنوع گياهي تامين شود. لازم به ذكر است در امريكاي شمالي مصرف  P3  هاي دامي يعني P1  هاي ناشي از شير وفرآورده ها – گوشت سفيد – تخم مرغ بيش از ۸۰ گرم در روز است كه البته بيش از نيازها واقعي بدن مي باشد. اين رقم در كشورهاي اروپايي غربي بين ۳۵تا ۴۵ گرم در روز است. براساس آخرين داده ها سالم ترين رژيم، رژيم موسوم به مديترانه اي است كه در آنجا سهم P2  هاي دامي ودريائي در حدود نصف Pr هاي مصرفي روزانه است در كشورهاي آسيايي رژيمي موسوم  Asian   – Regim  جز در ژاپن وجود دارد. درايران اگر آمارهاي دولتي ورسمي رامد نظر قرار دهيم ملاحظه مي گردد كه شير وفرآورده هاي به تنهائي بيش از %۳۷   p r  هاي روزانه را تامين مي كند البته در برنامه ما اين مواد شير به شكل پنير وماست كاربرد دارد در صورتي كه در كشورهاي شمالي اروپا شير مايع – استريل يا پاستوريزه سهم عمده مصرف را به خود اختصاص مي دهد. در سال ۱۳۷۵ گوشت قرمز %۲۴ وگوشت مرغ %۲۶ و تخم مرغ %۱۲ كل پروتئين دامي مصرفي روزانه رابه خود اختصاص داده بودند اما به دليل افزايش شديد قيمت گوشت قرمز و پايين تر بودن گوشت مرغ به نظر مي رسد كه مرتبا سهم    P r  ناشي از گوشت مرغ وتخم مرغ بالاتر مي رود. در ضمن همان سازمانهاي مجاز توصيه كرده اند كه شير بايد حداقل نصف كل  Pr  هاي دامي رابه خود اختصاص مي دهد.  بطور خلاصه توصيه شده كه هر روز روزانه حداقل ۲۹ گرم ودر شرايط اضطراري ۲۳گرم P r  دامي مصرف نمايد بنابراين مصرف  P r  هاي شيري بايد حداقل روزانه ۱۱ گرم ويا بيشتر باشد. درايران براي مصرف اين نو  ع P  r  ها آمارهاي مختلفي از ۱۶ گرم در روز تا ۲۱ گرم در روز توسط سازمانهاي مختلف ارائه شده. در سالهاي واردات پنير و شير خشك وجود داشته واين محصولات با نرخ يارانه ارائه مي شده اند مصرف سرانه در حد بالائي بوده . اضافه مي شود كه كل توليد شير جهان در سال ۱۹۹۸ بالغ ۵۸ميليون تن بوده است كه اگر جمعيت جهان رادر نظر بگيريم به يك توليد سرانه سالانه ۱۰۵ تا ۱۱۰ كيلوگرمي مي رسيم كه از توليد سرانه كشور ما حدود %۳۰ بيشتر است البته رقم فوق چندان معني دار نيست زيرا در كشورهاي مثل نيوزلند به ازاء هر فرد در سال بيش از ۲تن شير توليد مي شود. كه البته بخش عمده به شكل شير خشك وپنير وشيراتريينره صارد مي شود. بطور متوسط مصرف سرانه سالانه شيربرحسب شير مايع در كشورهاي صنعتي بيش از ۳۵۰ كيلوگرمي مي باشد. در سال ۱۳۵۹ برنامه ريزان ما پيش بيني كرده بودند كه مصرف سرانه سالانه شير و فرآورده ها برحسب شير مايع به ۱۵۶ كيلوگرم برسد كه نيازهاي Pr   را نحوه مطلوبي تامين نمايد اما اين پيش بيني به دليل رشد شديد جمعيت ومحدوديت منابع توليد محلي شير شايد بتوانيم باجاي گزيني دامهاي كم بهره وقطبي كردن توليد حتي به حد فوق برسيم. 
تعريف شير M ilk  Definitiom  : ازاين نظر اهميت دارد كه كلمات وجملات براي تدوين استانداردها مورد استفاده قرار مي گيرد تاكنون دوتعريف براي شير به عنوان ماده اوليه تصويب شده است. اين تعاريف توسط فدارسيون بين المللي شير  [   IDF]  { F IL}  internatiomal  Dariy Federatian  تهيه مي شود. 
۱- در ۱۹۰۸ تهيه شده وبا توجه به پيشرفتهاي كه از آن به بعد در امر تغذيه وبهداشت روي داد به ناچار تعريف ديگري در ۱۹۸۳ ارائه شد كه تعريف دوم بسيار ساده تر است .
تعريف اول : شير محصول تمام وكمال يك دوشش كامل وبدون وقفه يك پستاندار سالم وخوب تغذيه شده كه در موقع دوشش خسته نباشد. شير بايد به صورت پاكيزه جمع آوري شده وحاوي آغوز ؛ ماك؛  Beastings  – colostral  Milk  نباشد. 
تعريف دوم: شير محصول ترشي پستاني است بدست آمده ازيك يا چند دوشش ، بدان افزودن چيزي يا جداكردن چيزي از آن. ملاحظه مي شود كه در تعريف دوم مسئله بيماري دام- تغذيه دام وخستگي دام كه ممكن است براثر باركشي حاصل شده باشد ناديده گرفته شده زيرا در چندين دهه ترويج وآموزش دامداري در كشورهاي صنعتي به جاي رسيده كه اين مسئله حل شده است ولي هنوز در كشور ما بيماريها مانند ورم پستان شايع مي باشد همچنين سل وتب مالت ، بهداشت نيز به حسب امكانات رعايت مي شود بنابراين تعريف اول مي تواند مفيد باشد . لازم به ذكر است كه شش يا هفت دوزيستان مايعي ترش مي كند وچسبنده وزردرنگ وبسيار غني از ايمون كليولين كه آغوز نام دارد وآغوز بايد به مصرف نوزاد دام برسد. زيرا مسونيت زا است. از طرفي قابل تبديل به فرآورده  نيست زيرا حتي دردماي كمتر از پاستوريزاسيون منعقد مي شود.خواهيم ديد كه اين ويژه گي مربوط است به حساسيت Pr    محصول در برابر حرارت البته بعد از زايمان ساعت به ساعت وروز به روز . تركيب شير تغيير نمود تا زماني كه تبديل هميشگي شير مي شود دراين خصوص بعدا بحث خواهد شد. در تعريف دوم دو نكته بيش از همه مورد نظر متخصص بوده است.
۱- اين كه به شير تركيباتي مانند نگهدارنده ها يا آنتي بيوتيكها يا خنثي كننده يا آنتي سپتيكها اضافه نشده باشد. 
۲- از آن مثلا چربي جدا نشده باشد ولي به دلايلي ممكن است اين تعريف نيز بزودي اصلاح شود. 
اهميت غذائي شير: دراين بحث هرجا از شير بدون ذگر دام نام مي بريم منظور شير گاو است ودر موارد ديگر نام دام هم اضافه خواهد شد. شير يك ماده غذائي است كه برحسب عوامل مختلف ۱۰تا۱۳% وزن خود ماده خشك  Tetalsalid [ IS]  مي باشد. بنابراين ارزش انرژي آن ۶۵۰ تا ۷۰۰ كيلو كالري به ازاي هر ليتر است طبيعتا چون ميزان آب شير بالاست از نظر ارزش انرژي زاي خيلي مطرح نيست ولي به ترتيبي كه خواهيم ديد به دلايل ديگر غذائي منحصر فرد است اولا در بسياري از كتابها نوشته مي شود كه شير غذائي كامل وتنها غذاي كامل طبيعت است ودليل آن اين است كه براي هر موجودي شير مادر آمده. كليه احتياجات كلي وجزئي بدن هم براي رشد وهم براي نگهداري كار كائيزم تامين مي كند وچون از سني به بعد تغذيه صرفا با شير ممكن است عوارضي ايجاد نمايد بهتر است گفته شود كه شير مناسب ترين كه براي نوزاد هر موجود زنده از مادر همان موجود بدست مي آيد. در مورد انسان مي تواند تا ۶ماهگي به شرطي كه كافي باشد تمام نيازهاي غذائي نوزاد را هم از نظر مواد كلي از قبيل p r . قندها وچربي ها وهم از نيازهاي جزئي مانند مواد معدني از قبيل  P- ca وعناصر جزئي يا  Trase Elements – { آهن – مس} تامين نمايد. در اينجا به صورت مختصر به اين ارزشها اشاره مي شود. ولازم است كه در مورد ارزش غذائي شير وفرآورده هاي آن كتابهاي مستعلي تاكنون نشر شده است به عنوان مثال ارزش p   r شير موضوع مباحث بسيار گسترده اي بوده است. باوجود كه شير داراي كليد تركيبات غذائي است ولي دوتركيب آن به آن حالت ويژه اي مي دهد اين تركيب عبارتند از E  p r – مواد معدني مثلا اگر شير رابا گوشت مقايسه شود مي بينيم كه گوشت منبع  p r  ولي از نظر مواد معدني به خصوص  c d  كه در ساخت اسكلت واستخوانها جايگاه مهمي دارد. گوشت ماده اي است مفيدتر از شير. 
مجموعه اي pr  شير اصلا مجموع متنوع و پيچيده اي است واز چند pr كه مقاط ضعف يكديگر را مي پوشاند تشكيل مي شود. Pr هاي شير داراي تمام اسيدها آمينه ضروري براي انسان مي باشد ولازم است گفته شود كه رابطه مستقيمي بين مقدار pr ها ومواد معدني در هر شيري وسرعت رشد نوزاد وجود دارد. البته به دلايلي ژنتيكي هر شيري فقط براي نوزاد توليد كننده همان شير مي تواند خواص خودرا نشان دهد. مثلا اگر تعداد روزها رابراي دوبرابر شدن وزن نوزاد نسبت به روز تولد به عنوان مبناي مقايسه در نظر گرفته شود مي بينيم كه مثلا در گوسفند اين زمام ۱۸روز در مورد بز ۲۲روز در مورد گوساله ۳۸روز درمورد نوزاد انسان درحدود ۱۶۰ روز مثلا در صد مواد ازتي شير گوسفند ۵/۶% در مورد ۵/۳% در مورد شير مادر فقط ۶/۱% است همچنين در شير بعضي از موجودات ميزان مواد معدني بالاي ۱% مي باشد درحالي كه در شير مادر فقط در حد ۲۵% مي باشد . ضمنا قابليت هضم pr ها   bioteins Digestibility  بسيار عالب وتقريبا درحد ۱۰۰% است. نيم ليتر شير از نظر pr داراي ارزش بيولوژيكي صدگرم گوشت است وبه همين دليل دربين پروتئيني دامي pr شير جزء ارزان ترين متاع مي باشند. زير نيم ليتر شير حتما به صور فرآوري شيري به مراتب ارزان تر از  از ۱۰۰گرم گوشت است ارزش غذائي شير مخصوص به علت دارا بودن بتالالتوگلولين وآلفالا كتاگلبولين بسيار بالا است. در واقع در شير گاو p    r اصلي كازئين است اما كازين از نظر بسيار از اسيدهاي آمينه غني ولي از نظر اسيدها آمينه گوگرد دار ضعيف است در عوض اين دونوع 

عتیقه زیرخاکی گنج