گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر
تعداد صفحات : ۷۰
فرمت : ورد

دانلود و خرید روابط عمومي و اهمیت و نقش ان در ايران و جهان

دانلود و خرید روابط عمومي و اهمیت و نقش ان در ايران و جهان
دانلود و خرید روابط عمومي و اهمیت و نقش ان در ايران و جهان

فهرست مطالب
تعريف روابط عمومي ۱
فصل اول- اهميت، نقش و كاركرد روابط عمومي ۲
فصل دوم – انجمن ها و نهادهاي حرفه اي و تخصصي روابط عمومي در ايران و جهان ۶
هدف ۷
اهداف انجمن هاي روابط عمومي ۸
اهداف انجمن هاي روابط عمومي ۸
انواع روابط عمومي ۱۰
عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومي ۱۲
انجمن هاي روابط عمومي در جهان ۱۳
انجمن هاي بين المللي روابط عمومي ۱۴
تاريخ روابط عمومي در ايران ۱۴
جمع بندي ۱۵
فصل سوم – انجمن ها و مؤسسات و شراكت هاي بزرگ روابط عمومي در جهان ۱۷
انجمن هاي جهاني روابط عمومي ۱۸
انجمن جهاني ارتباط گران بازرگاني ۱۸
انجمن هاي افكار عمومي ۱۹
تاريخچه AAPOR 19
انجمن جهاني افكار عمومي AAPOR 21
قسمت پنجم ۲۳
اكثريت لازم براي مذاكره ۲۳
قسمت ششم ۲۴
قسمت هفتم ۲۴
انجمن اجرايي ۲۴
اعضا ۲۶
انجمن اجرايي و كميته ها ۲۷
قسمت اول ۲۷
قسمت دوم ۲۷
راي دادن و هدايت تجارت ۳۰
خزانه و سرمايه ۳۱
زبان ۳۱
نمادهاي روابط عمومي در ايالات متحده امريكا ۳۱
انجمن روابط عمومي آمريكا ۳۱
روابط عمومي در قاره آسيا ۳۲
روابط عمومي در قاره اروپا ۳۲
روابط عمومي در قاره افريقا ۳۳
فصل چهارم-روابط عمومي سياره اي ۳۴
روابط عمومي در عصر حاضر ۳۵
جهاني شدن روابط عمومي ۳۵
آينده روابط عمومي ۳۶
جايگاه روابط عمومي در ايران ۳۷
روابط عمومي در هزاره سوم ۳۸
جمع بندي ۴۳
فصل پنجم-مفهوم مديريت و روابط عمومي ۴۵
مقدمه ۴۶
ويژگي هاي يك مدير روابط عمومي انديشمند ۴۶
كاستي هاي مديريت روابط عمومي ۴۸
جمع بندي ۴۹
فصل ششم- كاربرد اينترنت در روابط عمومي ۵۲
پست الكترونيكي ۵۶
مجله الكترونيك ۵۶
برد الكترونيكي ۵۷
تلفن گويا ۵۷
مجله ويدئويي ۵۸
ماهواره ۵۸
نتيجه گيري ۵۹


عتیقه زیرخاکی گنج