گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎ              ) اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن زوﺟﻲ ﻣﺘﺎن در رآﻛﺘﻮر ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻫﺎﻟﻪ ، ﻣﻪ ﻛﺮوﻧـﺎي (      ﭘﺎﻟـﺴﻲ در ﻓـﺸﺎر و دﻣﺎي اﺗﻤﺴﻔﺮﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ          . ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺮوﻧﺎي ﭘﺎﻟﺴﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ده اﻟﻜﺘـﺮود ﻧﻘﻄـﻪ اي و ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮود ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺎﻟﺲ وﻟﺘﺎژ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ در ﻳﻚ رآﻛﺘﻮر اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻴـﺸﻪ اي               از ﺟﻨﺲ   ﻛﻮارﺗﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ .            ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﭘـﺬﻳﺮي ، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮروي درﺻـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﺘـﺎن      C2  ﻣﺤﺼﻮﻻت        C2 و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣـﻮ، ﺧﺮوﺟـﻲ از رآﻛﺘـﻮر       ﺛﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ    . در اﻳـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ                       ﻧـﺴﺒﺖ ﻣﺘـﺎ ،  اﺛﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ذﻛﺮ ﺷﺪه ، ن ﺑـﻪ اﻛـﺴﻴﮋن در ﺧـﻮراك ورودي ۴:۱)  ،: ۱/۵   5 ، ۱ ۵: ۷/ ،   (9:1       100) ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮراك ، ،  200 ،  300 ،    400 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ (  ،  10)      وﻟﺘﺎژ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ رآﻛﺘﻮر ،  14 ،  16 18و ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ (           7) ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮودﻫـﺎ ، ،  10 ،  12 15و ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ    ( 2000) و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻟﺲ ، ۳۰۰۰ ، ۴۰۰۰ و ﻫﺮﺗﺰ۵۰۰۰  (    ﺑﺮ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘـﺎن و ﮔـﺰﻳﻨﺶ C2   ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮر   ﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ           . C2 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ،از ﻳﻚ روش ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﺎري ﺑﻪ ﻧﺎم روش ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ             .        ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗـﺎﮔﻮﭼﻲ  )             (L16 آراﻳﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از آن ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﺘـﺎن و ﺑـﺎزدﻫﻲ    C2  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ % /۴   35 و % /۶۴       23 ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ۴:۱  =2O/4CH     و دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ۱۰۰      18       ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي وﻟﺘﺎژ ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮود ۷   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻟﺲ ﺑـﺎﻻي ۵۰۰۰  ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ                .        C2 در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﭘـﺬﻳﺮي ﻣﺤـﺼﻮﻻت در ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻي ﻛﻠﻴـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪدانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/اكسايش زوجي متان در راكتور پلاسماي پالسي با فركانس بالا


عتیقه زیرخاکی گنج