گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مواد شيميايي و حلالهاي بكار رفته از شركت مرك آلمان و فلوكاي سوئيس تهيه شدند.
رزين تبادل آنيوني بازي قوي Dowexl –x8 بايون مخالف كلريد و ۸% دي وينيل بنزين بعنوان عامل اتصال عرضي و ساختار ژلي بامش ۵۰-۲۰ از شركت فلوكا و بامش از شركت مرك آلمان  تهيه شد.
از آنجائيكه محصول واكنشها شناخته  شده مي باشند. شناسايي  آنها از روي نقطه ذوب خود محصول يا مشتق ۲ و ۴  دي نيتروفنيل هيدرازون يا طيف زير قرمز آنها صورت گرفت 
پيشرفت واكنشها توسط كروماتوگرافي لايه نازك بر روي سيليكاژل با كمك صفحات TLC آماده (SILG/UV 254) دنبال شدند. بازده واكنشها از روي وزن محصول جدا شده يا وزن مشتق  2 و ۴ دي نيتروفنيل هيدرازون محاسبه شد.
طيفهاي IR توسط اسپكتروفوتومتر Shimadzu مدل ۴۷۰ گرفته شده اند.
تهيه واكنشگر پرمنگنات تثبيت شده بر روي رزين تبادل آنيوني Dowex1-x8 و تعيين ظرفيت رزين نسبت به آنيون پرمنگنات :
به محلولي از  kMnO¬ ( g  474/0 و mmol 3 ) در آب (cc40) در حال هم خوردن به تدريج رزين تبادل آنيوني مرطوب (g5 رزين تبادل آنيوني كه به مدت ۴ ساعت در آب مقطر خيس مي خورد) اضافه كرده و مخلوط حاصله به مدت ۳ ساعت توسط همزن مغناطيسي بهم مي خورد. پس از اين مدت مخلوط توسط كاغذ صافي صاف و توسط آب مقطر و سپس استون (cc40) كاملاً شسته مي شود. وجود Clدر محلول زير صافي و بي رنگ بودن كامل آن نشان مي دهد كه تمامي پرمنگنات روي رزين تثبيت مي شود. بنابراين مقدار يون پرمنگنات بر هر گرم رزين mmol6/0 (g0948/0) مي‌باشد.براي تاييد اين مقدار ، ظرفيت ، زرين نبت به يون پرمنگنات توسط تيتراسيون برگشتي باواكنشگر فروآمونيوم سولفات در محيط اسيدسولفوريك نتيجه ياد شده را تاييد نمود. سپس رزين به مدت ۱۵ دقيقه در داخل آون در دماي  50 قرار مي گيرد تا كاملاً خشك شود.
لازم به ذكر است كه روش ارائه شده در بالا براي تهيه واكنشگر چه از رزين دانه‌اي با مش  50-20 ومش           و چه از رزين كاملاً پودر شده استفاده شده باشد، يكسان است.
بر اي تعيين ظرفيت رزين نسبت به آنيون پرمنگنات مقدار شخصي مقدار رزين تثبيت شده در روش بالا در مقدار اضافي از اسيد سولفوريك دو نرمال ( ml 60-40 ) بمدت يكساعت هم مي خورد، مقدار مشخص و اضافي از محلول استاندارد آمونيم فروسولفات اضافه شده و تا زمانيكه رنگ تيره رزين كاملا از بين برود و تقريبا سفيد شود هم مي خورد. سپس محلول فروآمونيم سولفات واكنش نكرده با محلول استاندارد پتاسيم پرمنگنات  تيتر شده و يون پرمنگنات تثبيت شده بر روي رزين بدست مي آيد.

روش عمومي اكسايش الكلهاي بنزيليك و آليفاتيك توسط ۵۰-۲۰ DMn  در حلال:
به محلولي از الكل مورد نظر (mmol6/0) در استونيتريل (ml10) واكنشگر Dowex1-x8 حامل يون پرمنگنات (تهيه شده از رزين دانه اي بامش ۵۰-۲۰ در قسمت ۲-۲ ) اضافه شده و مخلوط واكنش به مدت ۱۵-۱ ساعت رفلاكس مي گردد. پيشرفت واكنش توسط TLC دنبال مي شود. (تتراكلريد كربن /دي اتيل اتر: ۱/۴) بعد از كامل شدن واكنش واكنشگر تثبيت شده توسط كاغذ صافي جدا و  با استونيتريل (ml5*2) شسته مي شود.سپس بازده واكنش باتوزين محصول جدا شده با كروماتوگرافي ستوني  يا مشتق ۲ و۴ دي نيتروفيل هيدارزين محاسبه مي شود .
اكسايش بنزيل الكل بعنوان يك نمونه از الكلهاي بنزيليك توسط ۵۰-۲۰ DMn در حلال:
به محلول بنزيل الكل (g 065/0 و    mmol6/0) در استونيتريل (ml10) واكنشگر Dowex1-x8 حامل يون پرمنگنات (تهيه شده از رزين دانه اي بامش ۵۰-۲۰ در قسمت ۲-۲) اضافه شده و مخلوط واكنش رفلاكس شد، تعقيب پيشرفت واكنش توسط TLC (تتراكلريد كربن اتر: ۱/۴) نشان از اتمام واكنش پس از ۱ ساعت بود. در ادامه واكنشگر تثبيت شده توسط كاغذ صافي جدا و با  استونيتريل (ml5*2) شسته شدبراي تعيين بازده بنزالدئيد بدست آمده به محلول زيرصافي غليظ شده محلول ۲ و ۴- دي نيتروفنيل هيدرازين اضافه شد. بعد از تشكيل مشتق مربوطه ، مشتق توسط كاغذ صافي جدا پس از شستشو با آب خشك شد . و از روي وزن آن بازده بنزالدئيد محاسبه شد.
روش عمومي اكسايش الكلهاي بنزيليك و آليفاتيك توسط PDMn  در حلال:
به محلولي از الكل مورد نظر (mmol75/0) در استونيتريل (ml10) واكنشگر Dowex1-x8 حامل يون پرمنگنات (تهيه شده از رزين پودريدر قسمت ۲-۲) اضافه شده و مخلوط واكنش به مدت ۲:۴۵-۵/۰ ساعت رفلاكس مي گردد. پيشرفت واكنش توسط TLC دنبال مي شود. (تتراكلريد كربن /دي اتيل اتر: ۱/۴) بعد از كامل شدن واكنش واكنشگر توسط كاغذ صافي جدا و  با استونيتريل (ml5*2) شسته مي شود. سپس بازده واكنش باتوزين محصول جدا شده(كروماتوگرافي ستوني ) يا مشتق  2 و ۴ دي نيتروفنيل هيدرازين محاسبه مي شود.
اكسايش بنزيل الكل بعنوان يك نمونه از الكلهاي بنزيليك توسط PDMn در حلال:
به محلول بنزيل الكل ( g 081/0   mmol75/0) در استونيتريل (ml10) واكنشگر Dowex1-x8 حامل يون پرمنگنات (تهيه شده از رزين پودري در قسمت ۲-۲) اضافه شده و مخلوط واكنش رفلاكس شد. تعقيب پيشرفت واكنش توسط TLC (تتراكلريد كربن /دي اتيل اتر: ۱/۴) نشان از اتمام واكنش پس از ۵/۰ ساعت بود. در ادامه واكنشگر تثبيت شدن توسط كاغذ صافي جدا و  با استونيتريل (ml5*2) شسته شد. سپس حلال تبخير شد.
براي تعيين بازده بنزالدئيد بدست آمده به محلول زيرصافي غليظ شده محلول ۲ و ۴- دي نيتروفنيل هيدرازين اضافه شد. بعد از تشكيل مشتق مربوطه ، مشتق توسط كاغذ صافي جدا پس از شستشو با آب خشك شد . و از روي وزن آن بازده بنزالدئيد محاسبه شد.
روش عمومي اكسايش آسيلوئينها توسط ۵۰-۲۰ DMn در حلال:
به محلولي از آسيلوئين (mmol6/0) در استونيتريل (ml10) واكنشگر تثبيت شده Dowex1-x8 حامل يون پرمنگنات (تهيه شده از رزين دانه‌اي بامش ۵۰-۲۰ در قسمت ۲-۲) اضافه شده و مخلوط حاصله رفلاكس مي گردد. پيشرفت واكنش توسط TLC دنبال مي شود. (تتراكلريد كربن /دي اتيل اتر: ۱/۴) پس از پايان واكنش بين ۵/۸-۲ ساعت واكنشگر توسط كاغذ صافي جدا و با استونيتريل (ml5*2) شسته مي شود. سپس حلال تبخير شده و بازده واكنش باتوزين محصول جدا شده با كروماتوگرافي ستوني محاسبه مي شود.
اكسايش بنزوئين توسط۵۰ –۲۰  DMn بعنوان يك نمونه از آسيلوئينها در حلال:
به محلولي از بنزوئين (g127/ 0 ،mmol 6/0 ) در استونيتريل (ml10) واكنشگر Dowex1-x8 حامل يون پرمنگنات (تهيه شده از رزين دانه‌اي بامش ۵۰-۲۰ در قسمت ۲-۲) اضافه شده و مخلوط رفلاكس گرديد. مطالعه پيشرفت واكنش توسط TLC (تتراكلريد كربن/ دي اتيل اتر: ۱/۴) نشان دهنده اتمام واكنش پس از ۵/۸ ساعت بود. در ادامه واكنشگر تثبيت شده توسط كاغذ صافي جدا و با استونيتريل (ml5*2) شسته شد. سپس حلال تبخير شد و بازده واكنش با توزين بنزيل جدا شده توسط كروماتوگرافي ستوني (تتراكلريد كربن روي اتيل اتر (۱ / ۴ ) بر روي سيلكاژل بدست آمد .
روش عمومي اكسايش آسيلوئينها توسطPDMn در حلال:
به محلولي از آسيلوئين (mmol75/0) در استونيتريل (ml10) واكنشگر تثبيت شده Dowex1-x8 حامل يون پرمنگنات (تهيه شده از رزين پودري در قسمت ۲-۲) اضافه شده و مخلوط حاصله رفلاكس مي‌گردد. پيشرفت واكنش توسط TLC دنبال مي شود. (تتراكلريدكربن/ دي اتيل اتر: ۱/۴) پس از پايان واكنش بين ۵-۵/۱ ساعت واكنشگر توسط كاغذ صافي جدا و با استونيتريل (ml5*2) شسته مي شود. سپس حلال تبخير شده و بازده واكنش باتوزين محصول جدا شده باكروماتوگرافي ستون محاسبه مي شود.

عتیقه زیرخاکی گنج