گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

حجاب و پوشش یکی از دستورات تمامی ادیان مخصوصا دین مبین اسلام است که رعایت آن سبب پاک ماندن انسانها و جوامع شده و همچنین تکامل معنوی و رشد اخلاقی آنان را به دنبال خواهد داشت.

بی توجهی به این امر مهم و کم رنگ شدن آن در بین دانش آموزان ما را بر آن داشت تا موانع رعایت پوشش را تشخیص و به رفع آن بپردازیم تا زمینه برای رعایت حجاب و پوشش اسلامی دانش آموزان فراهم شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که به ترتیب : ۱ روحیه خود نمایی ؛ مدگرایی و تقلید از مدلهای نامناسب ۲ سطحی بودن شناخت نسبت به پوشش ؛ ۳ کم توجهی والدین به این امر، سبب بدحجابی دختران جوان ما شده است.

امیدواریم با استعانت از الطاف الهی و یاری مسئولین آموزش و پرورش تمامی موانع بدحجابی را از جلو راه فرزندانمان بر داریم تا آنان بتوانند وظیفه الهی خویش را در این زمینه انجام دهند.

فهرست:

مقدمه

  • فصل اول : طرح تحقیق

بیان موضوع

توصیف وضعیت موجود و بیان مسئله

  • فصل دوم : یافته های تحقیق یا عوامل موثر در بدحجابی

۲-۱- گرد آوری اطلاعات ( شواهد )

۲-۲- نظر مسئولین راجع به پوشش

۲-۳- دانش آموزان راجع به پوشش

۲-۳-۱- میزان پذیرش حجاب

۲-۳-۲- شناخت نسبت به حجاب در ادیان دیگر

۲-۳-۳- آیا چادر همان پوشش کامل است

۲-۳-۴- شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش

۲-۳-۵- شناخت نسبت به الگوهای حجاب

۲-۳-۶- پوشش و سهل انگاری

۲-۳-۷- تشویق خانواده بر حجاب دختران

۲-۳-۸- تاثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه

۲-۳-۹- تاثیر پوشش معلمان دینی

۲-۳-۱۰- تاثیر خودنمایی بر پوشش دختران

۲-۳-۱۱- تاثیر مدگرائی بر پوشش دختران

۲-۳-۱۲- پوشش و حفظ معنویت

۲-۳-۱۳- مدگرائی و اقتصاد خانواده

۲-۳-۱۴- میزان اعتقاد فرد بر حجاب

۲-۴- تجزیه و تحلیل داده ها

۲-۴-۱- میزان شناخت دانش آموزان

۲-۴-۲- سهل انگاری و پوشش

۲-۴-۳- نقش خانواده در رعایت پوشش

۲-۴-۴- اثربخشی پوشش معلمان و مسئولین مدرسه

۲-۴-۵- اثر بخشی پوشش معلمان دینی

۲-۴-۶- خودنمایی

۲-۴-۷- مدگرایی

۲-۴-۸- پوشش و معنویت

۲-۴-۹- پوشش و اقتصاد

۲-۴-۱۰- اعتقاد و تعهد نسبت به حجاب

  • فصل سوم : ارائه راه حل برای رفع و عوامل بدحجابی

۳-۱- انتخاب راه حل جدید

۳-۲- اجرای طرح

۳-۲-۱- گام اول

۳-۲-۲- گام دوم

۳-۲-۳- گام سوم

  • فصل چهارم : ارزیابی تاثیرگذاری راه حل

۴-۱- گردآوری اطلاعات ( شواهد ۲ )

۴-۲- مشاهدات

۴-۳- ارزیابی یافته های جدید و تعیین اعتبار

۴-۳-۱- نظر مسئولین و بعضی از دبیران راجع به تغییر رفتار در پوشش دانش آموزان

۴-۳-۲- نظر دانش آموزان راجع به پوشش خود بعد از دوره پژوهش و تحقیق

  • فصل پنجم :

۵-۱- چند پیشنهاد

۵-۲- پیوستها و منابع


عتیقه زیرخاکی گنج