گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

چكيده: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت شاخص های  مطلوبيت ستگاه های  تندرستي از دیدگاه شهروندان اجرا گرديد. 
جامعه آماري تحقيق شامل مراجعه كنندگان با حداقل ۱۸ سال سن به ايستگاه هاي تندرستي بودند. از روش نمونه گيري در دسترس
جهت انتخاب ۳۱۳ نفر از جامعه مورد نظر، استفاده گرديد. 
چكيده: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت شاخص های  مطلوبيت ستگاه های  تندرستي از دیدگاه شهروندان اجرا گرديد.
جامعه آماري تحقيق شامل مراجعه كنندگان با حداقل ۱۸ سال سن به ايستگاه هاي تندرستي بودند. از روش نمونه گيري در دسترس
جهت انتخاب ۳۱۳ نفر از جامعه مورد نظر، استفاده گرديد. ابزار اندازه گيري تحقيق پرسشنامه اي محقق ساخته با طيف پنج ارزشي
ليكرت بود كه روايي آن بر اساس نظر خبرگان و پايايي آن با محاسبه آلفاي كرونباخ( = ۰/۸۶ α) مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته هاي
پژوهش نشان داد كه۸۰ % مراجعه كنندگان كمتر از چهل سال سن داشته، ۵۲% مرد ، /۳ % ۶۲ كمتر از سه سا عت در هفته از
ايستگاه ها استفاده مي نمايند/۴٫ % ۵۱ شهروندان راهنمايي هاي ارائه شده در ايستگاه را ناكافي دانسته و /۷ ۴۴% آنها دستگاه هاي
ورزشي را ايمن نمي دانند/۱٫ ۴۴% رنگ آميزي وسايل و /۲ ۵۷% تعميرات دوره اي وسايل را نامطلوب مي پندارند و ۵۳% وضعيت
نظافت و بهداشت ايستگاه ها را متوسط به پايين مي دانند. به صورت سر جمع ۵۴% شهروندان ميزان مطلوبيت ايستگاه هاي
تندرستي را متوسط به پايين ارزيابي نمودند. همچنين يافته ها نشان داد كه بين ميزان مطلوبيت از نظر زنان و مردان اختلاف معني
داري وجود ندارد در حالي كه بين ميزان مطلوبيت بر اساس ميزان تحصيلات اختلاف معني داري وجود دارد(۰۵/۰>P). با توجه به
يافته هاي تحقيق مي توان نتيجه گرفت كه برنامه ريزان اين حوزه بايد تلاش بيشتري جهت بهبود وضعيت ايستگاه هاي تندرستي و
جلب رضايت شهروندان بنمايندعتیقه زیرخاکی گنج