گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر
این فایل رد قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمران بررسی نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جاده ها  . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۳۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر سایت ها بسیار ارزان تر می باشد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-راه وترابری

بررسی نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جاده ها

چكيده
مقدمه
فصل اول: تعريف مسئله
۱-۱) تعريف كلي مسئله
۲-۱) نياز به مطالعه در مورد مسئله
۱-۲-۱) افزايش ايمني در حمل و نقل جاده اي
۲-۲-۱) نسبت به سود به هزينه بالا
۳-۲-۱) كاهش زمانهاي تأخير ناشي از تصادف انسان و كالا
۳-۱) اهداف و فرضيات
۴-۱) دامنه اثر مسئله در جامعه علمي و اجتماع
۵-۱) محدوديت ها و چهارچوب پروژه
فصل دوم: كاوش در متون
۱-۲) طبقه بندي و مقدمه
۲-۲) بررسي مقالات
۱-۲-۲) الگوريتم پيش بيني تصادفات
۲-۲-۲) نقش اطلاعات مربوط به ايمني در طراحي جاده ها از ديدگاه (NCHRP)
۳-۲-۲) اقدامات اصلاحي كم هزينه جهت بالا بردن سطح ايمني راه ها
۴-۲-۲) ايمني جاد هاي تا سال
۵-۲-۲) فاكتورهاي تعديل تصادفات
۶-۲-۲) فاكتورهاي كليدي طراحي براي داشتن جاده هاي ايمن تر
۷-۲-۲) سيستم ها و نوآوري هاي موفق در زمينه ثبت تصادفات
۸-۲-۲) شناسايي نظام مند نقاط حادثه خيز (Iowa State DOT)
۹-۲-۲) رابطه بين طراحي هندسي و ايمني
۱۰-۲-۲) شناسايي عوامل مؤثر در بالابردن درصد تصادفات
۱۱-۲-۲) تأثير طراحي مقاطع عرضي بر روي ايمني (HSIS)
۳-۲) بررسي تزها و پروژه ها
۱-۳-۲) عوامل مؤثر در ايمني راه ها در تشخيص نقاط تصاد فخيز
۲-۳-۲) بررسي اثرات طرح هندسي بر تصادفات جاده هاي اصلي استان ايلام
۳-۳-۲) نقش پارامترهاي طرح هندسي راه در ايمني و كاهش تصادفات جاده اي
۴-۳-۲) اثر طرح هندسي بر ميزان تصادفات
۴-۲) بررسي كتاب ها
۱-۴-۲) تصادفات جاده اي در ايران
۲-۴-۲) كتاب آزادراه هاي آمريكا
۳-۴-۲) آئين نامه ايران در مورد طرح هندسي
۴-۴-۲) اجزاء مهم در ايمني راه
۵-۴-۲) راهنماي ايمني راه
۶-۴-۲) AASHTO
۷-۴-۲) دستورالعمل بازرسي ايمني راه
۸-۴-۲) راهنماي مميزي ايمني راه
۵-۲) بررسي كنفرانس ها
۱-۵-۲) نقش محيط راه در ايمني موتورسيكلت
۲-۵-۲) بررسي كاربرد ضرايب تعديل تصادف در تعيين تأثير مشخصات هندسي مسير بر ميزان تصادفات جاده اي
۳-۵-۲) دستورالعمل شناسايي و اصلاح مقاطع تصادف خير
۶-۲) بررسي آمار و اطلاعات پليس راهور
۷-۲) نتيجه گيري
فصل سوم: روش تحقيق
۱-۳) موضوعات موردبحث در رساله
۱-۱-۳) بدست آوردن فاكتورها و المانهاي مؤثر راه در زمينه ايمني
۲-۱-۳) بدست آوردن وزن و تأثير هريك از المانهاي مؤثر راه در زمينه ايمني
۲-۳) روش تحقيق
۳-۳) روابط رياضي
۴-۳) نرم افزار مورد استفاده
فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات
۱-۴) مقدمه
۲-۴) موضوعات موردنظر
۱-۲-۴) فاكتورها و المانهاي مؤثر راه در زمينه ايمني
۲-۲-۴) وزن دهي و تأثير المانهاي مؤثر راه در زمينه ايمني
۳-۲-۴) اطلاعات و آمار تصادفات
۳-۴) مشكلات در جمع آوري اطلاعات
فصل پنجم: تحليل اطلاعات و آمار تصادفات
۱-۵) مشخصات عملكردي راه
۲-۵) مشخصات غيرعملكردي راه
۱-۲-۵) عوامل هندسي سير
۲-۲-۵) عوامل مؤثر در حاشيه راه
۳-۲-۵) علامات و خط كشي ها
۴-۲-۵) بافت و شرايط روسازي
۵-۲-۵) لوازم و تأسيسات جاده
۶-۲-۵) كنترل و مديريت ترافيك
۷-۲-۵) عملكرد ترافيكي
۳-۵) مطالعات موردي
۱-۳-۵) محور قزوين – رشت
۲-۳-۵) آزاده راه كرج – قزوين
۳-۳-۵) بررسي آمار تصادفات درون شهري استان تهران
۴-۵) بررسي آئين نامه طرح هندسي ايران
فصل ششم: بررسي نقش عرض سوار هرو و عرض شانه در ايمني و محاسبه سود
۱-۶) مقدمه
۲-۶) مراحل بررسي و تعيين عرض راه و عرض شانه بهينه براي انواع راه ها و ADT های مختلف
۱-۲-۶) مشخص كردن محدوده پروژه
۲-۲-۶) تقسيم پروژه به بخش ها و قطعات متجانس و جداگانه
۳-۲-۶) تعيين ويژگي هاي كنترل ترافيكي و طرح هندسي براي هر مقطع
۴-۲-۶) تعيين ADT های هر مقطع
۵-۲-۶) تعيين عرض خط و عرض شانه هر مقطع
۶-۲-۶) پيشنهاد عرض مقطع جديد براي عرض راه يا شانه
۷-۲-۶) محاسبه قيمت اضافه عرض سواره رو و عرض شانه
۸-۲-۶) محاسبه سود به هزينه تعريض خطوط سواره رو و شانه راه
۹-۲-۶) محاسبه سود به هزينه تعريض خطوط سواره رو و شانه راه براي كل پروژه
۳-۶) نتيجه گيري
۴-۶) پيشنهادات
پيوست ۱: اخلاف فاكتور تعديل تصادفات مربوط به تغييرات عرض راه و عرض شانه راه و برآورد سود به هزينه آن در انواع راه هاي مختلف و ADT های متفاوت
پيوست ۲: اطلاعات ايمني پيشرفته براي طراحي راه NCHRP
پيوست ۳: اقدامات اصلاحي كم هزينه جهت بالا بردن سطحي ايمني راهها

توضیحات متن:

حوادث جاده اي به يكي از معضلات اساسي حمل و نقل در سطح جهان بدل شده است، حتي
در بسياري از كشورهاي پيشرفته اين عامل در صدر عوامل مرگ و مير قرار دارد. كشور ما نيز با
۲۸ كشته در سال گذشته [ ۱۶ ]، يكي از پرخطرترين كشورهاي دنيا در اين / نزديك به ۰۰۰
زمينه مي باشد. در كشورهاي پيشرفته دنيا، اكثر كارهايي كه در زمينه ايمني انجام مي شود
پيشگيرانه است، درحاليكه در كشور ما، اقدامات ايمني معمولاً واكنشي هستند. در اين
پايان نامه پس از طرح مسئله ضمن بررسي ضرورت پرداختن به مسئله، نگاهي به كارهاي
مشابه انجام پذيرفته شده در سطح ديگر كشورهاي دنيا داريم، تا با بهر هگيري از تجربيات موفق
ديگر كشورهاي جهان، زمينه اي براي انجام كارهاي پيشگيرانه در ايران فراهم آوريم.
تعيين اجزاء مهم مؤثر در زمينه ايمني راه از مهمترين سوالات مطروحه در اين پايان نامه
مي باشد، كه به آن پرداخته م يشود، در ادامه با توجه به روش هاي انجام شده در دنيا و تكيه بر
اطلاعات و آمار تصادفات جاده اي كل ايران و نيزبررسي دقيقتر چند محور و استان از زاويه هاي
مختلف و براساس عوامل متفاوت؛ اجزا ءي مهم جاده و تأثير آنها در ايمني، اولوي تبندي شده
اند. پس از آن با تعيين عرض خط و عرض شانه به عنوان مهمترين اجزاء راه به تعيين تأثير
هاي مختلف مي پردازيم. ADT تغيير عرض خط و عرض شانه در پيش بيني تعداد تصادفات در
سپس بحث سود به هزينه هر يك از اقدامات مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه آئي ننامه
طرح هندسي راه و كمبودهاي آن بررسي شده است.


 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر

این مقاله در ۱۷ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.پيشگفتار :
در دنياي مدرن امروزي اكثر امور روزانه مردم با استفاده از كامپيوترها انجام مي گيرد . از اين رو اطلاعات شكل ديگري به خود گرفته و روزانه به سمت دنيايي بدون كاغذ و قلم پيش مي رويم و اين ابزار سنتي كم كم جاي خود را به اسناد كامپيوتري در قالب رسانه هاي مغناطيسي با گنجايش بسيار بيشتر و كاربرد برتر خواهد داد . اگر از اسناد الكترونيكي و كامپيوتري استفاده مي كنيد هميشه از مزايايي همچون دسترسي سريع به اطلاعات ، انتقال سريع اطلاعات از نقطه اي به نقطه ديگر دنيا در كمتر از چند دقيقه ، ذخيره حجم بسيار زيادي از اطلاعات در قالب يك فضاي بسيار كوچك فيزيكي و غيره … برخوردار هستيد .

 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ايمني و بهداشت كار با شرايط فيزيو لوژيكي واجتماعي – رواني نيروي كار كه ازمحيط كار نتيجه ميدهد ارتباط دارد. اگر سازمان تدابير امنيتي و بهداشتي درستي اتخاذ كند،  افراد كمتري دچار صدمات جسمي يا اجتماعي – رواني خواهند شد. بيماريهاي متداول جسمي ناشي از كار شامل نارساييهاي قلبي،  انواع سرطان،  و از دست دادن اندامها يا حتي زندگي است. ساير بيماريهاي ناشي از كار عبارتند از بيماري خوني،  انواع بيماريهاي ريوي،  بروز اختلال در مركز دستگاه عصبي. شرايط اجتماعي – رواني خطرناك و علل اصلي كيفيت نازل زندگي شغلي عبارتند از فشار عصبي،  نارضايتي،  بي عاطفگي،  انزوا طلبي، ضعف بينايي،  فراموشكاري،  بي اعتمادي به ديگران،  بي دقتي،  زود رنجي،  دل شوره،  و پرداختن به مسائل بي اهميت
خسارتهاي مالي و جاني گزافي كه نارسايي ايمني و بهداشت ايمني و بهداشت كار سرچشمه مي گيرد به تنهايي دليل بسنده اي است براي توجيه برنامه هاي بهسازي محيط كار. هدفهاي بهسازي وضع ايمني و بهداشت كار در درجه نخست متوجه حمايت و حفظ كاركنان و در پي آن كاهش هزينه هاست. ‏
هزينه ها: بر اثر فشار عصبي از كار و كيفيت نازل زندگي شغلي هزينه هاي گزافي پديد مي آيد. از مشكلات ديگرس كه سنجش كمّي آن در مقايسه با فشار عصبي و كيفيت نازل زندگي شغلي دشوارتر است،  شايد احساس بي معنا بودن كار و عدم دلبستگي به آن و نيز احساس بي اهميت بودن در كارگران باشد. ‏
‏ براي تخفيف اين دو مجموعه شزايط زيانبار در سازمان،  بايد سرچشمه آن را آماج حمله قرار دا د. همواره دو نوع محيط خطر آفرين وجود دارد كه عبارت است از”محيط فيزيكي كار” و “محيط اجتماعي – رواني كار”. زيانهايي كه هر يك پديد ميآورد به عدم اثر بخشي سازماني به شكل غيبت، جابجايي، ادعاي خسارت و هزينه هاي درمان منجر مي شود. بايد در نظر داشت كه اين دو محيط در تمام كاركنان يكسان تأثير نمي گذارد. از اين رو،  شرايط فيزيولوژيكي واجتماعي – رواني و منشأ آنها و پيامدهايشان الگوي ايمني و بهداشت حرفه اي را در سازمان به وجود مي آورد. ‏
مزايا: اگر سازمانها بتواند از شدت سوانح،  بيماريها و فشارعصبي در محل كار بكاهند و كيفيت زندگي شغلي كاركنان را افزايش دهند،  نتايج زير بدست مي آيد: ‏
– بهره وري بيشتر به دليل كمتر هدر رفتن ساعتهاي كار روزانه
– كارآيي بيشتر افراد به دليل درگيري بيشتر آنها در كار
– كاهش هزينه هاي بيمه و درمان ‏
– كاهش هزينه هاي ادعاي خسارت
‏- انعطاف پذيري و انطباق پذيري بيشتر نيروي كار به دليل افزايش مشاركت و احساس مالكيت گزينشها و استخدامهاي بهتر به دليل افزايش جذابيت سازمان به عنوان يك محل كار سالم كاهش مرگ و مير
از آنجا كه هزينه هاي ايمني و بهداشت نا كافي و نارسا بسيار سنگين است، جاي شگفتي نيست كه اكنون سازمانها به بهسازي محيتهاي كار بسيار توجه مي كنند. ‏
رابطه ايمني و بهداشت كار با ساير وظايف مديران: ‏
فعاليتهاي ايمني و بهداشت روابط گسترده با ساير اقدامهايي دارند كه بطور معمول در واحد مديريت انجام مي گيرد. ‏
جذب و گزينش: 
اگر سازمان بتواند محيطي ايمن،  بهداشتي و راحت براي كار فراهم آورد،  ممكن است بر كاميابي در جذب و نگهداري نيروي كار واجد شرايط و مولد بيفزايد. سازماني كه به محلي نا امن شهرت يافته است افراد واجد شرايط را دشوار خواهد يافت. ‏
برنامه هاي بهسازي كيفيت زندگي شغلي: 
كيفيت نازل زندگي شغلي با انواع شرايط اجتماعي رواني پيوند دارد،  در نتيجه برنامه هاي بهسازي كيفيت زندگي شغلي با ايمني و بهداشت ارتباط مي يابد. كيفيت زندگي شغلي اغلب بر تصور افراد از خط مشيها و ساختارهاي سازماني مبتني است. امروزه بسياري از مؤسسات به پژوهشهايي براي سنجش اين برداشتها دست زده اند. در اين شيوه هاي غير رسمي نيز به كار گرفته مي شود تا روابط بهبود يابد. افزون بر اين،  هيئتهاي ايمني كار و گروهها كيفيت كار نيز در تدوين استراتژيهايي براي بهبود محيط كار مفيد هستند. ‏
آموزش: 
امروزه آموزش ايمني و بهداشت شغلي بخش جدايي نا پذيري از وظايف مديريت منابع انساني است. به دليل وجود شبكه پيچيده قوانين و مقررات ايمني و بهداشت براي پيروي از اين قوانين و مقررات،  مؤسسات همواره براي كاركنان خود دوره هاي آموزشي تشكيل مي دهند. بسياري از مؤسسات تمرينها و آموزشهاي ايمني را با هدف افزايش آگاهي نسبت به ويژگيهاي آن برگزار مي كنند. در برخي سازمانها نيز كارگاههاي تنش زدايي،  داير مي كنند تا با آموزشهاي عملي به افراد كمك كنند تا بهتر با جنبه هاي اجتماعي رواني محيط كار سازگاري يابند. ‏
خطرهاي ناشي از كار
جنبه هاي فيزيكي و اجتماعي – رواني محيط كار هر دو بر ايمني و بهداشت اثر مي گذارد. هر يك از آنها خطرهاي خاص خود را دارد؛ جنبه فيزيكي سيبب بيماريها و سوانح و جنبه اجتماعي – رواني سبب كيفيت نا مطلوب زندگي شغلي و فشار رواني مي شود. به طور معمول،  فقط محيط فيزيكي كانون توجه اكثر مؤسسات و قوانين ايمني و بهداشت بوده است. اما اكنون سازمانها تأثير خطرهاي اجتماعي – رواني كار را بر سلامتي و بهداشت به طور روز افزوني مي پذيرند. ‏
در نتيجه،  تلاش براي افزايش اينمي و بهداشت كار بايد در بر گيرنده استراتژيهايي براي حذف خطرها از هر دو محيط باشد. بنابراين، ارائه استراتژيهاي اثربخش با درك درستي از عواملي كه بر ايمني و بهداشت سازمانها اثر مي گذارد آغاز مي شود. ‏
عوامل مؤثر بر سوانح شغلي: 
كيفيت سازمان: 
ميزان سوانح بر حسب نوع صنايع متفاوت است. براي مثال در صنايع ساختماني و توليدي نسبت به مؤسسات خدماتي، بازرگاني سوانح بيشتري روي مي دهد. در سازمانهاي بزرگ و كوچك نيز نسبت به سازمانهاي متوسط سوانح كمتري رخ مي دهد. علت اين امر شايد وجود سرپرستاني باشد كه در سازمانهاي كوچك بهتر مي توانند مشكلات ايمني را كشف كنند و از بروز آن جلوگيري كنند. همين طور سازمانهاي بزرگ كه نسبت به سازمانهاي متوسط منابع بيشتري دارند مي توانند افراد متخصصي را استخدام كنند كه تمام تلاش و وقت خود را براي جلوگيري از سوانح و بهبود ايمني صرف مي كنند. ‏
برنامه هاي ايمني: 
سازمانها از نظر ميزان توجه به فنون،  برنامه ها و فعاليتهاي مربوط به افزايش ايمني و جلوگيري از سوانح با هم فرق دارند. اثربخشي اين فنون و برنامه ها بر حسب نوع صنعت و اندازه سازمانها نيز متفاوت است. ‏
كارگر نا امن: 
گرچه عوامل سازماني نقش مهمي در ايمني كار ايفا مي كنند، اما خود فرد نيز مي تواند عامل سانحه باشد. سوانح به رفتار فرد، ميزان خطر در محيط و تصادف بستگي دارد. در برخي كاركنان اساسا” نوعي سانحه پذيري وجود دارد. ‏
كاركناني كه تحريك پذيري پاييني دارند با سوانح بيشتري مواجه مي شوند تا كاركناني كه تحريك پذيريشان بالاست و كاركناني كه سوانح كمتري داشته اند نسبت به آنهايي كه حوادث بيشتري داشته اند خوش بين تر،  ساده دل تر و دلسوزتر بوده اند. ‏
كاركناني كه تحت فشارهاي روحيند و نيز آنها كه جوان تر هستند بيشتر دچار سانحه مي شوند. كساني كه قدرت تشخيص بصري بيشتر دارند كمتر درمعرض سانحه قرار مي گيرند. 
اجراي استراتژيهاي ايمني و بهداشت كار
براي بالا بردن بهداشت كار نيروي كار يك سازمان، نخست بايد خاستگاه عوامل ايانبار شناسايي شود و سپس استراتژيهايي براي بهسازي آنها تدوين شود. كاميابي در اين استراتژيها را بايد با مقايسه درصدهاي ايمني و بهداشت در پيش و پس از اجراي هر يك تعيين كرد. تنها از اين طريق است كه سازمانها مي توانند از اثر بخشي آنچه انجام مي دهند آگاهي يابند. ‏
استراتژيهاي بهسازي ايمني و بهداشت در محيط فيزيكي كار
برخورداري و بهره گيري از سوابق هم در مورد سوانح و هم در زمينه بيماريهاي محيط فيزيكي كار اقدامي است متداول. اين سوابق را مي توان براي تعيين وضعيت مؤسسه از لحاظ تعداد سوانح و بيماريها به كار گرفت و آن را مبنايي قرارداد براي مقايسه و ارزيابي ساير استراتژيهاي بهسازي محيط كار. فرايند گردآوري چنين آمار و ارقامي ما را از مشكلات ايمني و بهداشت آگاه مي كند. بنابراين،  مي توان آن را به عنوان راهبردي براي بهسازي محيط كار و همچنين راهي براي تعيين اثربخشي ساير استراتژيها در نظر گرفت. ‏
‏ استراتژيهاي بهسازي ايمني و بهداشت در محيط اجتماعي – رواني كار‏
فنون بسياري وجود دارند كه براي بهسازي محيط اجتماعي – رواني كار مورد استفاده قرار مي گيرند. فنون بهسازي كيفيت زندگي كاري شامل مديريت بر شغل،  طرحريزي شغل،  گروههاي پرورش كيفيت و بازسازي سازماني است. ‏
فنون مديريت بر استرس (فشار عصبي)‏
برنامه هاي مديريت بر استرس(فشار عصبي) به دو دسته تقسيم مي شود: ‏
برنامه هاي مديريت فشار عصبي سازماني
برنامه هاي مديريت فشار عصبي فردي ‏
برنامه هاي مديريت بر فشار عصبي سازماني: 
براي كاهش فشار عصبي شيوه هايي وجود دارد كه سازمانها بايد آن را به كار برند؛ از جمله ارجاع تدريجي وظايف و افزون يك و يا دو وظيفه پس از هر دوره آموزشي، تشكيل گروههاي كار،  ارائه خط مشيهاي جديد و روشن در مورد كارهايي كه دچار ابهامند، و ارائه برنامه هاي مشاوره براي كاركنان كه دچار فشار عصبي هستند. ‏
 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر

مقدمه: مدرسه به عنوان مكاني مطمئن در پرورش دانشآموزان نقش بسيار سازندهاي را ايفا ميكند. درصورتي كه اصول
ايمني در فضاهاي ورزشي مدارس رعايت نشود، احتمال وقوع حوادث، جراحت و مرگ دانشآموزان وجود داردبا .
توجه به اهميت موضوع، مطالعهي حاضر با هدف تعيين وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي روباز مدارس راهنمايي دولتي
استان اردبيل انجام شد.


مقدمه: مدرسه به عنوان مكاني مطمئن در پرورش دانشآموزان نقش بسيار سازندهاي را ايفا ميكند. درصورتي كه اصول
ايمني در فضاهاي ورزشي مدارس رعايت نشود، احتمال وقوع حوادث، جراحت و مرگ دانشآموزان وجود داردبا .
توجه به اهميت موضوع، مطالعهي حاضر با هدف تعيين وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي روباز مدارس راهنمايي دولتي
استان اردبيل انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعهي توصيفي (مقطعي، ) ۱۶۰ مدرسهي راهنمايي دولتي در استان اردبيل به روش نمونهگيري
تصادفي طبقهاي مورد بررسي قرار گرفتند. جهت جمعآوري اطلاعات از پرسشنامهي محقق ساخته كه روايي محتوايي
آن توسط اساتيد صاحبنظر دانشگاهي تاييد و پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ ۰/۸۴ بدست آمد. دادهها پس از وارد

…….

 • بازدید : 139 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

آموزش صحيح قوانين و ايمني تردد يك ضرورت اجتناب ناپذير براي بهبود عبور و مرور و كاهش تصادفات جاده‌اي است. بررسي وضعيت موجود حمل‌ونقل و ترافيك و ايمني راهها نشان مي‌دهد كه در زمينه آموزش ايمني راهها كمبود‌هاي جدي وجود دارد و اقداماتي كه تا كنون در كشور در اين زمينه انجام پذيرفته است، كافي نبوده است. در اين پژوهش مساله افزايش ايمني تردد در راهها با در نظر گرفتن آموزش و اجراي قوانين و مقررات مورد بررسي قرار گرفت و مهمترين مسايل و اهداف آموزش ايمني براي گروههاي مختلف اجتماع تدوين شده است.
با توجه به اطلاعات ارايه شده در جدول۱-۱ مشخص مي‌شود در بررسي تصادفات جاده‌اي علاوه بر اين كه بايد به تعداد تصادفات نظر داشت، شدت تصادفات نیز پارامتر بسيار مهمي است كه بايد با دقت مورد بررسي و تأمل قرار گيرد. به عنوان مثال، برخوردهاي جلو به جلو وسايل نقليه از لحاظ تعداد، كمترين مقدار آمار را در بين ساير نحوه هاي برخورد دارد، اما هنگامي كه از ديد شدت تصادفات به آمارها نظر اندازيم متوجه مي‌شويم كه برخوردهاي جلو به جلو وسايل نقليه بيشترين آمار تلفات و صدمات را در بين ديگر وضعيت‌هاي برخورد، به خود اختصاص مي‌دهند. اينجاست كه اهميت توجه به شدت تصادفات به خصوص در جاده هاي برون شهري مشخص مي‌گردد.
اولين گام براي كاهش تعداد و ميزان شدت تصادفات جاده‌اي شناخت عوامل و پارامترهاي تاثيرگذار بر سوانح جاده‌اي و به دست آوردن حدود مجاز مربوط به هر يك مي‌باشد. عوامل تأثيرگذار بر تصادفات جاده‌اي را مي‌توان چهار گروه كلي تقسيم بندي نمود كه عبارتند از: 
عامل انساني، عامل وسيله نقليه، عامل راه، و عامل محيطي.
البته مشخص است که در بیشتر تصادف جاده ای یک عامل به تنهایی نمی تواند تعیین کننده باشد و هنگام وقوع تصادف، ۲ یا چند عامل با یکدیگر دست به دست هم می دهند تا سانحه محقق گردد. بحث افزايش ايمني راهها جنبه‌هاي گوناگوني دارد كه به صورت كلي اقدامات اصلاحي كه در اين رابطه مي‌توان اعمال نمود عبارتند از[۷]:
الف- وضع قوانين
ب- اجراي قانون
ج- آموزش
د- طرح هندسي
۱-۱-تعريف مساله و اهمیت آن
با توجه به آمارهاي تصادفات جاده‌اي و تأثيرات منفي بسيار بالايي كه اين رويدادها بر مسائل اجتماعي، اقتصادي، و خانوادگي افراد مي‌گذارد، اهميت پرداختن به موضوع تصادفات را روزافزون مي‌كند. تأثيرات منفي و معضلات تصادفات، به دليل اين كه بطور آني (مانند سقوط هواپيما) صدمات قابل ملاحظه‌اي را وارد نمي‌نماید، كمتر مورد توجه و بررسي قرار گرفته، حال آن كه تداوم اين تأثيرات منفي در دراز مدت تأثيراتي به مراتب بيشتر از سوانح سقوط هواپيما، خروج از خط قطار و يا حتي جنگ مي‌باشد. لذا بررسي اين رويدادهاي جاده‌اي كمك بزرگي را در صرفه جويي اقتصادي براي افراد و در نهايت براي جامعه به همراه دارد. به همين منظور و جهت نيل به اين هدف، بشر از كليه امكانات و توانائي هاي موجود استفاده مي‌نمايد تا با ارائه يك راهكار موثر، بر مديريت، تحليل و 
پيش‌بيني وقايع تسلط يابد [۱]. 
در مطالعات سازمان بهداشت جهاني كه با همكاري اتحاديه كشورهاي  صنعتی جهان صورت گرفته است، خطاهای مربوط به عامل انسانی به خطاهای فنی از قبیل سرعت زیاد، سرعت غیر مجاز، سبقت نامناسب و خطاهای شخصی مانند عدم احساس مسئولیت، بی توجهی و عدم احتیاط و حالات تهاجمی و غیره تقسیم می شوند. از مجموع ۲۴۳ مورد تصادفی که عوامل انسانی در آن دخیل بود، بیشتر خطاها فنی بودند و تنها ۲ درصد کل آن به تهاجمات عمدی یا رفتارهای غیر مسئولانه نسبت داده اند. در مورد جنس رانندگان مقصر در تصادفات، یافته های سازمان بهداشت جهانی در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که تعداد زنان و مردان مقصر در رانندگی جاده ها در مقایسه با میزان رانندگی و مسئولیت آنها در ایجاد تصادفات تقریباٌ مساوی است. در تصادفاتی که مردان درگیر هستند بیشترین خطاهای معمول، سرعت زیاد، سبقتهای غیر مجاز و در برخی کشورها رانندگی تحت تاثیر الکل است. در تصادفاتی که زنان درگیر هستند کمی تجربه در رانندگی، اشکال در مانورهای سریع و به موقع و عدم تسلط عمده خطاهای آنان به شمار مي‌آيد. این تفاوتها در نوع خطا می تواند مبنایی برای تنظیم برنامه های آموزشی و فرهنگی مربوط به  هر یک از دو جنس باشد.
از آنجایی که آموزش و اجرای مقررات راهکار مهم سیاست ایمنی جهت جلوگیری و کاهش  عوامل انسانی سوانح رانندگی می باشد، توجه به آن ضروری است. آموزش ایمنی راه دارای زمینه وسیعی از فعالیت های گوناگون است که دامنه آن از آموزشهای فردی تا آموزشهای جمعی را در بر می گیرد. برای مثال آموزش فردی ممکن است شامل مهارت های مربوط به عبور از عرض راه و آموزش جمعی ممکن است شامل کاربرد برنامه های تبلیغاتی بر روی گروه های مختلف استفاده کننده از راه باشد. بطور بالقوه آموزش ایمنی راه با استفاده از تاثیراتی که بر روی استفاده کننده از راه می گذارد موجب کاهش احتمال خطاهای انسان می شود. این تاثیر تغییر در ادراکات، شناخت‌ها‌، گرایش ها، مهارت ها و رفتار انسان را شامل می‌شود. بررسی کارشناسان در  زمینه فعالیت های انجام شده     ایمنی، این موضوع را روشن می‌سازد که می‌توان با بکارگیری روشهای علمی اهمیت دادن به موضوع ایمنی بخش قابل توجهی از تلفات را کاهش داد. در این زمینه فرهنگ عبور و مرور کشور ما و کشورهای موفق در ایمنی ترافیک تفاوتهای فاحشی دارد، اما مساله آموزش و اجرای قوانین میتواند دقیقاً  همان چیزی باشد که در آنجا انجام شده است و می‌توان از تجربیات کشورهای موفق در امر ایمنی ترافیک استفاده نمود. نکته قابل ذکر این است که تلاش در جهت ایمن کردن راه ها و کاستن تلفات ، بدون توجه به آموزش عمومی بخصوص آموزش پایه در مدارس نتیجه موثر را در پی نخواهد داشت، چرا که هیچ کاری سخت تر از تغییر طرز تفکر انسانها نیست. با توجه به تعدد مراکز مسئول ایمنی در راه، این مهم نیازمند نهادی با اختیارات لازم جهت هماهنگ نمودن مراکز ذیربط در کشور است. در کشور ما آموزش در ارتقای فرهنگ ترافیک موثر است اما در برخی موارد کارایی آن توسط کسانی که خود قوانین را وضع می کنند زیر سوال می رود [۸]. 
از طرف ديگر عدم رعايت قوانين ترافيکي يکي از مشکلات فوق العاده اساسي مديريت ترافيکي کشور مي‌باشد که نه تنها موجب افزايش تصادفات، کاهش ظرفيت شبکه‌هاي شهري و بين‌شهري، افزايش زمان سفرها و آلودگي محيط زيست مي‌شود، بلکه عدم پايبندي به قانون را در جامعه گسترش داده و چهره زشتي از وضعيت عبور و مرور را در ديد عموم به نمايش مي‌گذارد. البته مقابله با اين معضل اجتماعي نياز به عزم ملي در جامعه و برنامه‌ريزي دراز مدت متمرکز در مديريت کشور دارد. متاسفانه در کشور ما علاوه بر اينکه به صورت اصولي و پايه‌اي به آموزش قوانين رانندگي پرداخته نمي‌شود، فرد متخلف نيز از ديدگاه عموم مجرم شناخته نمي‌شود و اين مساله به کاهش ميزان احترام به قانون در جامعه منجر مي‌شود[۹].
با در نظر گرفتن اهميت مسائل آموزش و اعمال قوانين و مقررات رانندگي در ايمني جاده‌هاي كشور در اين پژوهش به بررسي افزايش ايمني در راه‌هاي بين شهري با رويكرد آموزش و اجراي قوانين پرداخته مي‌شود.  

۱-۲- نتايج مهم پژوهش
يافته‌هاي مطالعه نشان مي‌دهد براي جلوگيري ازحوادث ترافيكي، مهارتخلف يك اصل اساسي درقوانين عبورومرورمحسوب مي شود. درميان همه عوامل مؤثردركاهش تخلفات ترافيكي، قوانين محكم وبازدارنده به همراه آموزش ترافيك به استفاده كنندگان راه نقش بسيارمثبت ومؤثري در ايمني راه دارد. نتايج نشان مي‌دهد سيستم آموزش در ايران داراي كمبودهايي مي‌باشد. هر چند در سالهاي اخير توجه بيشتري به اين مساله شده و تلاشهايي در اين زمينه انجام شده است. اما همچنان به بررسي و مطالعه  بيشتر نيازمند است.
در حال حاضر كشورهاي پيشرفته بنا بر توصيه سازمان بهداشت جهاني در سياست ايمني راه تجديد نظر كرده و براي علوم رفتاري حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسيله‌نقليه اهميت قائل شده‌اند. اين امر باعث گرديده كه آموزش و اجراي قوانين در رأس سياست جديد ايمني راه‌ها قرارگيرد. بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد كه آموزش ايمني تنها مختص گروه خاص نظير رانندگان يا كودكان نمي‌باشد بلكه هر فرد يا افرادي، بخش يا ارگاني كه به  نوعي با ايمني جاده‌ها در ارتباط است را شامل مي‌شود. متدولوژي ارايه شده در اين پژوهش آموزش ايمني راه را در دو سطح استفاده‌كنندگان از راه و مسؤلين و متخصصين در نظر گرفته است كه در هر سطح روشهاي و محتواي آموزش متفاوت مي‌باشد. پس از هدف گذاري در هر سطح مطالب آموزشي به صورت مستمر و با روشهاي تئوري و عملي در اختيار مخاطبين قرار مي‌گيرد و سپس ارزيابي نتايج حاصل از آموزش، استخراج شده و با اهداف كلي مساله كنترل مي‌گردد. 
۱-۳- فصل‌هاي پايان‌نامه
اين پايان‌نامه مشتمل بر شش فصل است. در فصل دوم به بررسي اصول و پارامترهاي تاثيرگذار بر ايمني جاده‌های برون شهری پرداخته مي‌شود. در فصل سوم مطالعاتي كه پيش از اين، توسط محققين مختلف در زمينة ايمني جاده‌هاي برون‌شهري با تأكيد بر نقش آموزش و اجراي قوانين انجام گرفته است، به صورت خلاصه ارايه مي‌گردد. در فصل چهارم به بررسي روشهاي آموزش قوانين و مقررات رانندگي درسه کشورآلمان- آمريکا و ژاپن و همچنين به نحوه آموزش در ايران پرداخته مي‌شود.  در فصل پنجم متدولوژي افزايش ايمني با رويكرد آموزش و اجراي قوانين بحث مي‌شود و در فصل ششم به ارايه نتايج و چند پيشنهاد به منظور ادامة مطالعات پرداخته مي‌شود.
 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق راهنمای ایمنی راه-دانلود رایگان تحقیق راهنمای ایمنی راه-دانلئد رایگان کتاب راهنمای ایمنی راه-تحقیق راهنمای ایمنی راه

این فایل در قالبPDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:
این کتاب راهنما حاوی مطالبی در خصوص ضوابط و چگونگی تامین ایمنی در راه‌ها از جنبه‌ی مهندسی است که در بخش نخست جنبه‌های ایمنی راه معرفی می‌شود. این بخش شامل بررسی محدوده‌ی مشکلات در زمینه‌ی تسهیلات راه، هزینه‌ها و روش‌ها، هم چنین اصول اساسی مدیریت صحیح ایمنی راه‌ها نیز تاثیر عوامل مهم ایمنی (انسان ـ سیستم، محیط و وسایل نقلیه) است در بخش دوم فرآیند گام به گام انتخاب نوع بهبود برای ایمنی راه‌ تشریح می‌شود. این فرآیند شامل پنج مرحله است که عبارت‌اند از: جمع‌آوری داده‌ها، شناسایی، تشخیص، اولویت‌بندی و ارزیابی. در بخش سوم تاثیری که خصوصیات متفاوت راه ممکن است بر ایمنی داشته باشد تشریح می‌گردد و در بخش چهارم چگونگی انجام مطالعات مهندسی که اغلب در حین تحلیل ایمنی تکمیل می‌شوند (نظیر مطالعه سرعت نقطه‌ای، مسافت دید و شمارش ترافیک) توصیف می‌شود.

 • بازدید : 197 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بهداشت و ایمنی شغلی-دانلود رایگان مقاله بهداشت و ایمنی شغلی-خرید اینترنتی تحقیق بهداشت و ایمنی شغلی-تحقیق بهداشت و ایمنی شغلی

این فایل در۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 180 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بهره وری ایمنی صنعتی -خرید اینترنتی تحقیق بهره وری ایمنی صنعتی -دانلود رایگان مقاله بهره وری ایمنی صنعتی -تحقیق بهره وری ایمنی صنعتی 

این فایل در ۴۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 82 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق ایمنی-دانلود رایگان مقاله ایمنی-خرید اینترنتی تحقیق ایمنی-دانلود اریگان فایل تحقیق ایمنی-تحقیق ایمنی-دانلود رایگان پروژه ایمنی

تاین فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر است:
این فایل در کل به موارد ایمنی در محیط های کاری می پردازد:از قبیل کار با اره،امینی در حمل ونقل دریایی-ایمنی کار با ماین های بزرگ-ایمنی برش چوب و…که بسیار مفید است برای کسانی که با این مسائل سر وکار دارند

مهندسی صنایع چیست؟

  v مهندسي صنايع عبارتست از كاربرد اصول و تكنيكهايي به منظور بهبود، طراحي و نصب سيستمها نظیر نیروی انسانی، مواد، اطلاعات، انرژي و تجهيزات- براي فراهم آوردن امكان توليد كالاها و ارائه خدمات بشكل كارا و مطلوب.

  v فعاليتهاي مهندسي صنايع همانند پلي است كه ارتباط بين اهداف مديريت و عملكرد عملياتي سازمان را ايجاد مينمايد.

  vمهندسي صنايع تنها رشته مهندسي است كه عامل انسان، يكي از مولفه هاي اصلي سيستمهاي مورد مطالعه آن را تشكيل ميدهد. در نتيجه مهندسان صنايع در تيمهاي ميان رشته اي براي امور برنامه ريزي، نصب و كنترل و بهبود فعاليتهاي موسسات به خدمت گرفته ميشوند.

   v مهندسین صنايع، بستر لازم براي تعامل تخصصهاي مختلف و كار گروهي را به بهترين وجه ايجاد نموده که در نتيجه امور طرح، برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر عملكرد نظامهاي توليدي خدماتي بشكل منسجمتر انجام ميشود و در نهايت انسجام امور به بهبود مستمر در جهت سهولت كارها، راحتي كاركنان، كاهش هزينه ها، ارتقاء كيفيت و جلب رضايت مشتريان منجر ميشود.

۲-    اهمیت مهندسی صنایع

با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، قدرت رقابت، شرط اساسی مؤفقیت در کسب و کار نوین محسوب میشود که این قدرت رقابتی به استفاده بهینه از منابع در دسترس شامل مواد، منابع انسانی، ماشین آلات، منابع اطلاعاتی و منابع مالی- وابسته است. در کنار این مسایل توجه به نو آوریها و ارتقاء کیفی محصولات و خدمات که از طریق تلاش برای یافتن طرحهای بهبود یافته و همچنین تحول در فرآیند کسب و کار نیز، بقاء و رشد مؤسسات را در پی خواهد داشت. در نتیجه مهندسی صنایع، ابزار لازم برای حصول اهداف سازمانی را بطور فراگیر و سیستماتیک فراهم می آورد و این نشانگر نقش و اهمیت بالای مهندسی صنایع بعنوان موتور محرّک حرکت سازمانهای امروزی است.

۳- ابعاد محوری مورد انتظار از مهندسین صنایع

 1. مهارت‌ها و فنون مهندسي صنايع را كه نقشي حياتي در هر فرآيند بازسازي اقتصاد و اجتماعي دارد، به خدمت گيرد.

۲٫ طيف قابل ملاحظه‌اي از بهبود در بهره‌گيري از منابع مالي، انساني، زماني و معنوي در دسترس را با استفاده از ابزارهاي علمي مدل‌سازي و شبيه‌سازي، تحقق دهد.

۳٫ توانايي تدارك سطح هرچه بالاتري از رضايت از خدمات را براي مشتريان در حرفه‌هاي گوناگون ايجاد كند.

۴٫  تغيير در ميزان راندمان فعاليت‌هاي در حال انجام در سطح كارگاه‌هاي اجرايي گوناگون را پديد آورد.

۵٫  بهبود در شرايط عرضه خدمات و ايجاد رفاه بيشتر را با ايجاد ارزش افزوده در فعاليت‌ها و رفع تنگناها و نارسايي‌ها ايجاد كند.

۶٫ بهره‌گيري از فنون بسيار مقدماتي اندازه‌گيري كار و زمان و روش‌سنجي تا گونه‌هاي بسيار پيشرفته و مدرن مديريتي توسط كاركنان مديريت در سطوح مختلف را در دستور كار خود داشته باشد.

۷٫ ايجاد راهكارهايی جهت مقابله با فشارهاي تحميلي از سوي بازار، براي افزايش دادن توانايي‌هاي بازار كار در برابر رقابت گوناگون رو در روي، شناسايي تقاضاهاي جديد و فزاينده مشتري در دستور كار او باشد.

 8.  اخذ تدابير متنوع براي ايجاد رضايت، خشنودي و وفاداري در مشتريان گوناگون. علاوه بر اين، حوزه‌هاي مختلف ارايه توليد و خدمات، بخشي از تلاش‌هاي او باشد.

  9.  فنون كاهش دادن قيمت‌ها، ضمن حفظ كيفيت و نيز ترجمه كيفيت‌هاي جديد (آوردن كيفيتي به جاي كيفيت ديگر) مورد انتظار، ولي پنهان از سوي مشتريان را، به خدمت گيرد.

۱۰٫  زمان‌هاي كوتاه‌تر در تحويل كالا و خدمات را به اشكال مختلف محقق سازد

۱۱٫  توانايي به خدمت گرفتن فناوري‌هاي جديد روباتيك، طراحي و توليد توسط كامپيوتر، شناسايي خودكار، انبارداري و هدايت خودكار امكانات و تجهيزات در خدمت او باشد.

۴- اصول فکری و دیدگاه های مهندسین صنایع

ا ) خلاقیت : با توجه به گستردگي مسائل، مهندسي صنايع همانند اقيانوسي از فنون و علوم مختلف به عمق نيم متر می باشد که موجب می شود برای مهندسین صنایع فرصتي فراهم شود تا ايده هاي جديد و خلاق خود را در زمينه هاي مربوطه مطرح نمایند.

۲ ) تفکر فراگیر : نگرش فراگير موجب ميشود مسائل از كل به جز و تعامل اجزا با هم مورد بررسي دقيق قرار گرفته و مدل كاملي از سيستمهاي مورد نظر تهيه و مسائل مورد نظر آن به بهترين شكل طرح و بررسي گردد.

۳ ) رهبری گروه : حسن اجرای سیستم طراحی شده یک ضرورت مهم تلقی میشود، لذا مهندسین صنایع علاوه بر طراحی سیستم مورد نظر، سيستمهاي پيادهسازي و اجرا را نيز پيريزي نموده و نقش رهبري گروههاي كاري را موثرتر دنبال مينمايد.

۴ ) مدیریت زمان : امروزه اهميت زمان و فرصتهاي آن با توجه به عرصه تنگاتنگ رقابت اقتصادي براي همگان واضح و بديهي است. در اين خصوص مهندسي صنايع با درك موضوع تكنيكهايي را بكار ميگيرد كه عامل زمان اجراي اجزاي كاري را در تمامي فرايندها مورد توجه و مديريت قرار ميدهد.

۵ ) ارتباط بهره وری و بهبود مستمر : مهندسي صنايع با پذيرش اين اصل كه سطح دانش و مهارتها، يك مقوله نسبي است همواره سعي در افزايش بهره وري و بهبود وضعيت كاري نموده و سعي بر آن می دارد تا همواره امور، اثر بخشتر و كاراتر شود.

۶ ) ذهن کنجکاو و یادگیری : یک مهندس صنایع همواره به این نکته توجه دارد که هر مسأله و موردی را منحصر بفرد بررسی و سعی بر تعیین کشف واقعیتهای حاکم بر اجزاء و کل سیستم نماید.

۵- زمینه های کاری مهندسین صنایع

بحث اشتغال و بازار کار مهندسین صنایع را می توان در سه بخش مورد بررسی قرار داد :

 1 ) مشاغلی که مهندسین صنایع می توانند در آنها مشغول به فعالیت شوند : بانكداري، خدمات مشاوره اي، صنعت بيمه، شركتهاي هواپيمايي، كشتيراني، بيمارستانها، كارخانجات، كشت و صنعت، خدمات شهري، استاديومهاي ورزشي و …

۲ ) زمینه های کاری که مهندسین صنایع می توانند در مشاغل مطرح شده در مطلب فوق، فعالیت داشته باشند : برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي سازمان، مديريت توليد، مديريت مهندسي، مديريت پروژه، مهندسي لجستيك، سيستمهاي توليدي، مهندسي سيستمهاي كيفيت، مهندسي سيستمهاي اطلاعاتي، مهندسي مالي، مهندسي ارزش، مهندسي سيستمهاي بهره وري، طراحي  فرايندها و ساختارهاي سازماني

۳ ) پست های سازمانی : رئيس مهندسي صنايع، سرپرست امور سازماني، رئيس امور برنامه‌ريزي و بودجه، سرپرست امور سازماني، رئيس وام و سرمايه‌گذاري، رئيس برنامه‌ريزي و تحليل‌هاي مالي، سرپرست آمار و گزارش‌هاي تطبيقي، رئيس امور راه‌اندازي طرح‌ها، سرپرست هماهنگي و پشتيباني تداركاتي، رئيس مهندسي فرآيند، كارشناس ارشد بودجه و كنترل هزينه، سرپرست برنامه‌ريزي، سرپرست كنترل و پيشرفت برنامه‌ها، رئيس برنامه‌ريزي و كنترل پروژه، تحليل‌گر سيستم، مهندس برنامه‌ريز، كارشناس ايمني، كارشناس تشكيلات و روش‌ها، مدير پروژه، مدير انتقال تكنولوژي، رئيس تعمير و نگهداري، برنامه‌ريز و سرپرست بانك اطلاعاتي، مسئول سيستم‌هاي پشتيباني مديريت، مديرتكنولوژي، برنامه‌ريز توليد و رئيس سالن توليد

 بخش دوم

رشته صنایع در دوره ی کارشناسی دارای چهارگرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، تولید صنعتی، تکنولوژی صنعتی و ایمنی صنعتی است. البته گرایش های ذکرشده درسطح کارشناسی تفاوت چندانی با یکد یگر ندارند، چرا که دانشجویان هر یک از گرایش های فوق ازمیان ۱۴۲واحدی که دردوره کارشناسی می گذارنند تنها ۱۰تا ۱۵ واحد شان بایکدیگرمتفاوت است. که در این میان گرایش ایمنی صنعتی با ۲۵ واحد اختصاصی متفاوت ، بیشترین تفاوت را با گرایش های دیگردارد و دانشجویان همین واحدهای متفاوت را نیز می توانند در ۸ واحد اختیاری خویش انتخاب کرده و بگذرانند. برای مثال فارغ التحصیل گرایش تولید صنعتی می- تواند به جای گرایش تحلیل سیستم ها فعالیت کند .

۱-    برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

تعریف کلی : از ابزارهاي طراحي و تحليلي براي ايجاد نظام‌هاي گوناگون بهينه در فعاليت‌هاي متنوع انسان، ماشين بهره‌مي‌گيرد (نظام بهينه طراحي مي‌كند)

ویژگی ها :

 1- با استفاده از روش‌هاي نظام‌مند و مدل‌هاي رياضي، مسايل تصميم‌گيري در سطح واحدهاي اجرايي را تجزيه و تحليل كرده، بهترين راهكارها را در استفاده موثر از منابع موجود و عملكرد معقول اجزاء متشكله نظام‌ها به مدد ابزارهاي تحليلي، ارايه نمايد.

۲-  اطلاعات جمع آوری شده را با استفاده از نرم افزارهای مختلف و مدل های ریاضی تجزیه و تحلیل نموده،  موارد بدست آمده را تنظیم وثبت کرده  و در اختیار واحدهای مختلف قرارمی دهد.

۳- با جمع آوری اطلاعات و هماهنگ کردن ارگانها وسیستم های مختلف (سیستم های کیفیت، سیستم های مالی، سیستم های تدارک، سیستم های حسابداری و…) وارائه چارتی کامل ازآنها سعی برآن دارد تاسیستم ها را ازنظر مدیریت زمانی (زمان سنجی) بهبود بخشیده، تقسیم کار را به بهترین نحو بین نیروی انسانی و ماشین آلات انجام داده تا بیکاری در سیستم ها کاهش یابد 

۴- خط تولید را موازنه کرده و نقاط گلوگاهی را مشخص می نماید تا خروجی با حداقل هزینه، بهبودیافته و بالانس شود.

۵- مهندسی تحلیل سیستم ها نسبت به سایرگرایش ها به بررسی جامع تر وکلان تر پروژه ها وسیستم ها می پردازد

۶- مباحثي چون طرح‌ريزي اطلاعاتي و كنترل مديريت، برنامه‌ريزي حمل و نقل، اصول شبيه‌سازي، تجزيه و تحليل نظام‌ها و اصول مديريت كه وابستگي مطلوبي به رياضيات و آمار دارد را، مي‌توان بخشي از زمينه‌هاي علمي- تخصصي اين كارشناس ذكر كرد.

مثال : یک مهندس تحلیل سیستم با مدل‌سازي مي‌تواند شبكه لوله‌كشي آب شهر را كه در گذر زمان نياز به تعمير و نگهداري پيدا مي‌كند، طوري برنامه‌ريزي كند تا، از كارافتادگي‌ها – به دليل نياز به تعميرات – به حداقل برسند. یا چگونه واحد توليدي يا خدماتي را برنامه‌ريزي بهينه كند تا به ميزان قابل توجهي به اهداف تعريف شده، دست‌يابد . 

۲-    تکنولوژی صنعتی

تعریف کلی: با استفاده از مهارت‌هاي اجرايي و ذكاوت‌هاي فني، تجهيزات و تسهيلات مورد استفاده در بخش توليد و خدمات را طراحي نموده و تدابير لازم براي ساخت و ساز‌آنها را تعيين مي‌نمايد (بهينه‌سازي در ساخت و ساز مي‌كند)

 • بازدید : 212 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق ایمنی در محیط کار -خرید اینترنتی تحقیق ایمنی در محیط کار -دانلود رایگان مقاله ایمنی در محیط کار -دانلود رایگان مقاله ایمنی در محیط کار 

این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر
n      
 در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي حتمي است. بنابراين قبل از دست زدن به سيم يا ادوات برقي جهت تعمير و يا هر گونه بازرسي بايستي حتماً جريان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشيد كه جريان برق وجود ندارد و آزمايش وجود يا عدم وجود جريان برق توسط فازمتر صورت ميگيرد.
برق گرفتگي به دو دسته تقسيم مي شود.
 با ولتاژهاي بالا           
 با ولتاژهاي پائين
n      
 در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي حتمي است. بنابراين قبل از دست زدن به سيم يا ادوات برقي جهت تعمير و يا هر گونه بازرسي بايستي حتماً جريان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشيد كه جريان برق وجود ندارد و آزمايش وجود يا عدم وجود جريان برق توسط فازمتر صورت ميگيرد.
برق گرفتگي به دو دسته تقسيم مي شود.
 با ولتاژهاي بالا           
 با ولتاژهاي پائين
در موارد با ولتاژ بالا، حتماً بدن لازم نيست مستقيم با سيم يا كابل برق تماس داشته باشد بلكه ممكن است در فاصله ۲۰ متري هم جريان برق از هوا عبور كند و به بدن فرد منتقل شود و باعث برق گرفتگي شود. در اين موارد هر چقدر ولتاژ برق و رطوبت هوا بالا باشد ميزان انتقال و آسيبي كه به بدن وارد مي شود بيشتر است.
 موارد ولتاژ پائين بيشتر در خانه اتفاق مي افتد. مثلاً فرد از سيم لخت و يا وسايل برقي مخصوصاً آن دسته از وسايل كه در آنها آب ريخته مي شود آسيب مي بيند.ممكن است از طريق كليد برق برق گرفتگي ايجاد شود.
در برق گرفتگي با ولتاژ پائين بدن فرد دچار لرزش مي شود حال آنكه در موارد با ولتاژ بالا بدليل گرفتگي عضلات، منجر به اتصال دائم با آن وسيله خواهد شد.
n
 • بازدید : 182 views
 • بدون نظر

تعریف انبار

انواع انبارها
نکات مورد توجه برای احداث انبار
کف انبار
سقف انبار
عوامل مهم در استقرار کالا و مواد در انبارها
اصول اساسی در مورد چیدمان کالا در انبارها
مسائل ایمنی مرتبط با فضای فیزیکی انبار
علل عمومی رایج حوادث در انبار و پیشگیری از آنها
آسیب های تهدید کننده کالاها و مواد در انبار
عوامل ایجاد نظام صحیح انبارداری
رعایت نکات ایمنی درباره کالاها
بازرسی های ایمنی
اصول حفاظتی در انبار
مسائل ایمنی مرتبط با نگهداری مواد و کالاها در انبار
آتش سوزی و انفجار در انبار
علل ایجاد آتش سوزی
گسترش آتش

تعریف انبار

انواع انبارها
نکات مورد توجه برای احداث انبار
کف انبار
سقف انبار
عوامل مهم در استقرار کالا و مواد در انبارها
اصول اساسی در مورد چیدمان کالا در انبارها
مسائل ایمنی مرتبط با فضای فیزیکی انبار
علل عمومی رایج حوادث در انبار و پیشگیری از آنها
آسیب های تهدید کننده کالاها و مواد در انبار
عوامل ایجاد نظام صحیح انبارداری
رعایت نکات ایمنی درباره کالاها
بازرسی های ایمنی
اصول حفاظتی در انبار
مسائل ایمنی مرتبط با نگهداری مواد و کالاها در انبار
آتش سوزی و انفجار در انبار
علل ایجاد آتش سوزی
گسترش آتش

عتیقه زیرخاکی گنج