گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۸۰ فرمت فایل کورد با قابلیت ویرایش متن
دراین تحقیق قصدبرآن است که ازیکی ازروشهای تحقیق توصیفی به نام تحقیق زمینه یاب(پیمایشی)استفاده شودزیرادراصل مابه دنبال این هستیم که این پدیدهمیزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان راشرح وتوصیف نماییممیخواهیم شرایط راآنگونه که درواقعیت وجودداردفقط توصیف کنیمبرای این منظورازروش تصادفی ساده بهره جسته ایمبرای آنکه نمونه هاتصویرواقعی ازجامعه موردنظر …راین تحقیق ۴۹/۵۸درصددانشجویان برای استفاده ازاینترنت تفکیک جنسیتی قائل بودندکه این میزان درپایان نامه خانم زکریایی نیزاینگونه بیان شده))  بین چگونگی و میزان استفاده از اینترنت به صورت كلی و جنسیت ارتباط وجود دارد و دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن از اینترنت بهره برده‌اند. ))البته درتحقیق ماطریقه استفاده ازاینترنت دردوجنس متفاوت ارزیابی شده.

شددراین تحقیق قصدداشتیم تاچگونگی استفاده ازاینترنت دانشجویان دانشگاه آزادمشهدرابه آن شکلی که درواقعیت وجودداردتوصیف کنیم.یافته های مادراین تحقیق که ازیک نمونه۱۴۰نفری ازدانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه آزادمشهدجمعآوری شدنکات قابل درنگومهمی راخاطرنشان کرد.

دراین تحقیق ۴۹/۵۸درصددانشجویان برای استفاده ازاینترنت تفکیک جنسیتی قائل بودندکه این میزان درپایان نامه خانم زکریایی نیزاینگونه بیان شده))  بین چگونگی و میزان استفاده از اینترنت به صورت كلی و جنسیت ارتباط وجود دارد و دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن از اینترنت بهره برده‌اند. ))البته درتحقیق ماطریقه استفاده ازاینترنت دردوجنس متفاوت ارزیابی شده.

فهرست مطالب

مقدمه تعریف موضوع تحقیق

  اهداف کلی وآرمانی تحقیق

      روش انجام تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

محدودیتهای موضوع تحقیق

فصل دوم

سابقه موضوع تحقیق

تاریخچه اینتر نت در ایران

تعدادکاربران

وزیرارتباطات چه میگوید؟

اینترنت در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاور میانه

 آمار استفاده از اینترنت در خاورمیانه

آماراستفاده ازاینترنت درآمریکا

ایران چندکاربراینترنتی دارد؟

تاثیرجنسیت برچگونگی استفاده ازاینترنت

بارقه‌های نور

موج تحول

چکیده پایان نامه هاوتحقیقات مرتبط

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

روش گزینش نمونه

اهداف ویژه تحقیق ما عبارت بو دند از:

روش آماری

فصل چهارم

یافته های تحقیق وتجزیه

وتحلیل یافته ها

مقدمه

نمودارانواع استفاده ازاینترنت خانمها

نمودارانواع استفاده ازاینترنت کل نمونه ها

نمودارتاثیرجنسیت براستفاده ازاینترنت

نمودارمکان استفاده ازاینترنت خانمها

نمودارمکان استفاده ازاینترنت آقایان

نمودار کلی مکان استفاده ازاینترنت نمونه ها به درصد

اطلاعات طبقه بندی شدی آقایان

اطلاعات طبقه بندی شده خانمها

تجزیه وتحلیل اطلاعات درکل نمونه ها

فصل پنجم-خلاصه تحقیق  وپیشنهادها

خلاصه تحقیق

چکیده اطلاعات

پیشنهادها

فهرست منابع


عتیقه زیرخاکی گنج