امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 97 views
  • بدون نظر

این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بادنماي قرار گرفته در محوطه هواشناسي به طول ۱۰ متر قرار داشت جهت و سرعت باد را مشخص مي كرد. اين بادنما داراي يك اندي كاتور«بادنماي الكتريكي در دفتر مركزي محوطه بود كه يكي سرعت باد و ديگري جهت باد را نشان مي داد كه واحد سرعت باد نشان داده شده برحسب متر بر ثانيه بود. كه به واحدهاي ديگري مثل نات كه دو برابر متر بر ثانيه يا كيلومتر بر ساعت هم قرائت مي شود.


عتیقه زیرخاکی گنج