گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
نسبت بارمرده به بار مفید در باربری با قفس ۳/۱ تا ۷/۱ و در باربری با اسکیپ ۱/۱ تا ۴/۱ به یک است که ارقام کوچکتر نسبت بهتری در باربری است . مثلا برای باربری ۱۰ تن سنگ معدن در نوع باربری با اسکیپ ۲۲ تن ودر نوع باربری با قفس ۲۴ تن باربری انجام می گیرد . به این وزن که وزن کل (بارمفید و بارمرده ) نام دارد بایستی وزن کابل و اتصالها اضافه شود . کابلهای باربری از چاه در چاههای کم عمق (تا ۲۰۰ متر)با مقاومت کششی ۱۶۰ کیلوگرم برمیلیمتر مربع انتخاب می شود و برای هر ۲۰۰ متر طول اضافی ، ۵ کیلوگرم بر میلیمتر مربع به قدرت کشش کابل اضافه می شود . ضریب اطمینان کابلها ۷ محاسبه می شود. در منحنیهای شکل ۲۱  اختلاف وزن کل قفس و اسکیپ نشان داده شده است .


عتیقه زیرخاکی گنج