گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ضخامت دال بتنی بر اساس بند ۱۵-۸-۳ آئین نامه بتن ایران (آبا) 
از بین مقادیر زیر گردد :

الف: در دالهایی که در یک سمت و یا بیشتر غیر پیوسته هستند ، محیط دال تقسیم بر ۱۴۰
ب : در دالهایی که در چهار سمت پیوسته هستند ، محیط دال تقسیم بر ۱۶۰
پ:۱۰۰ میلیمتر

محیط بزرگترین دال کناری :
                                                                                  (6+5)*2=22= محیط 
t_min=22/140=0.157m                                                        

محیط بزرگترین دال میانی :
(۴٫۵+۳)*۲=۱۵ m                                                                           = محیط 
t_min=15/160=0.093 m                                                                                                            
ضخامت دال ۱۶cm بدست آمده است ولی به دلیل بار زنده زیاد در طبقه تجاری ضخامت را ۲۰cm در نظر گرفته میشود. 
گام دوّم – وزن تیغه ها:
طول تیغه ها در طبقه تجاری     35m                                                  :L:
طول تیغه ها درسایر طبقه ها : L :                                                 61m  
ارتفاع تیغه ها در طبقه تجاری : h  :                                             4.50m
ارتفاع تیغه در سایر طبقات  3.20m                                                    : h :
وزن هر متر مربع تیغه ها : W :                                       114 kg/m^2                
مساحت طبقه : A  :                                                                    m2  216
– بر اساس آئین نامه مبحث ششم ، بارهای وارد بر ساختمان بند ۶-۲-۲-۲ : 
اگر برای جداسازی فضا از تیغه هایی استفاده شود که وزن یک متر مربع سطح آنها از   kg/m^2   275  کمتر باشد ، می توان بار تیغه ها را به صورت معادل یکنواخت به بار مرده کف اضافه کرد .
=  (114*35*4.5)/216=83.12  kg/m^2      (W*L*h)/A      =بار معادل تیغه بندی در طبقه تجاری 
=  (114*61*3.2)/216=103.02  kg/m^2      (W*L*h)/A      =بار معادل تیغه بندی درسایر طبقه ها 
-تذکر: بار معادل تیغه های سایر طبقات در بالا بیش از  100  kg/m^2 شده است. 
امّا بار معادل طبقه تجاری کمتر از ۱۰۰  kg/m^2  شده است و آن را برابر۱۰۰  kg/m^2  فرض میکنیم.
* براساس بند  6-2-2-3 آئین نامه بارهای وارده بر ایران اگر وزن تیغه بندی معادل از  kg/m^2   100 کمتر باشد وزن تیغه بندی را معادل   kg/m^2   100 در نظر گرفته می شود .
بارگذاری زلزله :
محاسبه برش پایه :
C = (A*B*I)/R
بر اساس پیوست ۶-۴ مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان ، مشهد در منطقه با خطر نسبی زیاد قرار دارد که نسبت شتاب مبنای طرح A از جدول ۶-۷-۲ برداشت می شود . 
۰٫۳ =  A  = نسبت شتاب مبنای طرح
با توجه به اینکه کاربری ساختمان مسکونی است با توجه به بند ۶-۷-۱-۷ مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان ساختمان با اهمیت متوسط قرار می گیرد . 
که ضریب اهمیت ساختمان I بر اساس جدول     6-7-5 برابر است با :
= I = 1ضریب اهمیت سازه
با توجه به نوع سیستم سازه در جهت X,Y  بر اساس جدول ۶-۷-۶ مبحث ششم بارهای وارد بر   ساختمان ضریب رفتار سازه R برابر است با :
قاب خمشی بتنی متوسط +دیوار برشی بتن آرمه متوسط           = R_X=8ضریب رفتار سازه در جهت x
قاب خمشی بتن آرمه متوسط                                                    = R_Y=7 ضریب رفتار سازه در جهت Y

با توجه به نوع خاک محل احداث پروژه ، طبقه بندی نوع زمین بر اساس جدول ۶-۷-۴ مبحث ششم انجام می شود که نوع زمین ساختمان مورد نظر نوع ۴ در نظر گرفته می شود . داریم :

عتیقه زیرخاکی گنج