گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر

هدف: هدف از اين پژوهش مقايسه عملكرد كشورهاي شركت كننده در بازي هاي آسيايي طي ۶۰ سال برگزاري اين بازي ها بود.

هدف: هدف از اين پژوهش مقايسه عملكرد كشورهاي شركت كننده در بازي هاي آسيايي طي ۶۰ سال برگزاري اين بازي ها بود.
روش شناسي: روش تحقيق اسنادي و كتابخانه اي بود كه محقق سعي كرد تا در قالب مطالعه اي تطبيقي نتايج و مدال
هاي كسب شده توسط كشورهاي آسيايي را طي ۱۶ دوره بازي هاي آسيايي(۱۹۵۱- ۲۰۱۰ ) بررسي و مقايسه نمايد. براي
جمع آوري اطلاعات در اين زمينه از منابع لاتين و فارسي مختلفي استفاده شد.جامعه آماري برابر با ۴۵ كميته ملي المپيك
عضو شوراي المپيك آسيا و نمونه آماري عبارت بود از كميته هاي ملي المپيك مدال آور در بازي هاي آسيايي كه شامل
۴۲ كشور اين قاره بود.عتیقه زیرخاکی گنج