گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 94 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين تحقيق به بررسي اثرا ت بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگي شهر تهران پرداخته شد، بدين ترتيب پس از تدوين سوال و فرضيه دال بر اثبات ثبت بازي درمهد كودك بخصوص بازي گروهي و باقاعده درمهد كودك بر ميزان رشد اجتماعي، بررسي مباحث نطري و بخصوص نظري وايلند درمحيط رشد اجتماعي تأكيد شد، پس از آن تعداد و ۶۰ نفر به عنوان نمونه تحقيق به صورت تصادفي با روش نمونه¬گيري خوشه¬اي گزينش شدند و از پرسشنامه وايلند بر روي آنها اجرا گرديد. سپس از طريق آزمونt استيودنت گروههاي مستقل با آزمون فرضيه تحقيق پرداخته شد و مشخص گرديد كه ميانگين رشد اجتماعي كودكي يا كودكاني كه درمهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام مي¬دهند درمقايسه با كودكاني كه در مهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام نمي¬دهند، بالاتر است 
از آنجا كه به نظر مي¬رسد كه كودك در سالهاي اوليه زندگي به شخصيت خود پي مي¬برد و اين شناخت را در خلال حركات وي مي¬توان ديد، تربيت و تعليم صحيح مي¬تواند در اين ميان مؤثر واقع شود. يكي از بهترين وسايلي كه مي¬توان آموزش و تربيت را ايجاد كند، بازي است. كودك در خلال بازي به كشف محيط خود مي¬پردازد و ازطريق بازي نخستين گامها را براي ايجاد اجتماعي شدن بر مي¬دارد. او همكاري و تعاون با گروه را مي¬آموزد، ياد مي¬گيرد كه چگونه بر ديگران تأثير بگذارد و چگونه از ديگران تأثير پذيرد. بازي كودك را از افسردگي و خمودي خارج كرده و باعث شركت وي درگروه مي¬شود و به او ياد مي¬دهد كه براي پذيرش و موفقيت درگروه بايد چه تواناييهايي داشته باشد و چگونه مي¬تواند ازتوانايي ديگران براي رفع نياز خود و نياز ديگران استفاده كند. بازيها در اجتماعي شدن كودكان سهم بسزايي دارد. اطفال اغلب براي اولين باز از راه بازيهاي دسته جمعي خود به ارزش كودكان ديگر كه بدون آنها بازي مقدور نيست پي مي¬برد. به وسيله بازي آنها يادمي¬گيرند كه چگونه يكديگر را قبول داشته باشند، درباره قوانين بازي توافق كننده و دسته جمعي بر گروه رقيب پيروز شوند. مفهوم همكاري و پيروزي و شكست ، هم چشمي وبرتري طلبي اغلب در اين دوره ازوراي بازيهاي البته جمعي استنباط مي¬شوند و به رشد لازم مي¬رسند از طرف ديگر بازيهاي چون ، آشپزي ، خانه داري، دكتر بازي و غيره باعث آمادگي كودك براي احراز شغلي در آينده و تفهيم نظامي اجتماعي مي¬شوند. با توجه به اين مطالب سوالي كه در اينجا مطرح مي¬شود، اين است كه آيا بازي دسته جمعي و با قاعده در مهد كود ك كه تحت نظر مربي است، باعث افزايش رشد اجتماعي مي¬شود؟
 
ضرورت پژوهش:
بر هيچ كس پوشيده نيست كه عدم وجود امكانات لازم براي كودكان در هرسني، ازرشد مناسب و لازم آنها دران سن جلوگيري يا آن راكند مي-سازد.بدين ترتيب درصورتي كه محيط دوران كودكي جهت پرورش و باروري جنبه اجتماعي كودك به اندازه كافي غني نباشد، كودك درآينده فردي منزوي و گوشه گير بار آمده وياجهت ابزار وجود خويش و بودن درگروه هموار به افراد قويتر در اين زمينه ها وابسته مي¬شود و با انتخاب شخصيت اتكايي و وابسته مي¬كوشد ضعف هاي خود را نسبت الگويي كه بر مي¬گزيند مخفي سازد و چون بازي و بخصوص بازيهاي گروهي و با قواعد براي كودكان ۵ تا ۶ ساله (دوران پيش دبستاني ) در آماده سازي آنها جهت شركت در روابط اجتماعي آينده نقش مهمي ايفا مي¬نمايد. لذا تحقيق حاضر به انعكاس اهميت آن در زشد اجتماعي كودكان به والدين و مربيان خواهد پرداخت و اهميت آن ، اين است كه به معلمان و مربيان و والدين كمك كند تا با استفاده از وسايل بازي و اهميت دادن به بازيهاي گروهي كودكان و دادن نقشهاي اجتماهي در حين بازي به آنها به اجتماعي شدن آنها كمك كنند. 

هدف پژوهش:
واضح است كه كودكان درخلال بازيهاي گروهي، انعطاف پذيري، نوبت گرفتن و اجتماعي شدن را تجربه مي¬كنند و رضايت خود را تاگرفتن نتيجه به تأخير مي¬اندازد و با صبر و استقامت و انتظار كشيدن را درخود تقويت مي¬كنند. به اين ترتيب بازي هايي كه كودك درآن به صورت گروهي بازي مي¬كند او را مجبور به رعايت نكات اجتماعي مي¬كند. البته در ابتدا كودك ازنقش ديگران كه با او بازي مي¬كنند آگاه نيست و در خلال بازي با آنها ، تمام قوانيش متمركز به خودش مي¬باشد ولي به مرور به نقش آن افراد پي برده و ياد خواهد گرفت كه چگونه با غريبه ها رابطه برقرار كرده و آنها را به بازي دعوت و مسائلي را كه يك بازي مطرح مي¬كند به كمك آنها حل نمايد. پس در خلال بازي گروهي كه كودك مفاهيم صبر و حوصله ، احترام به حقوق ديگران، افزايش اعتماد به نفس ، پيروزي و شكست و مانند آن را ياد خواهد گرفت . به طوري كه بامشاهده بازي كودك مي¬توان به ميزان فعاليت اجتماعي او پي برد. با توجه به مطالب مذكور تحقيق حاضر در نظر دارد تفاوت رشد اجتماعي كودكان را از طريق تفاوت موجود درنوع بازيهايشان (بازيهاي گروهي و باقاعده با بازيهاي فردي يا چند نفره بدون قاعده ) مورد سنجش قرار دهد و چون اغلب بازيهاي گروهي منظم درمهد كودك با نظارت مربي انجام مي¬گردد لذا دو گروهي كه در اين تحقيق جهت رسيدن به هدف پژوهش حاضر مورد استفاده قرار مي¬گيرند، از بين كودكان مهد كودك رو، و كساني كه به مهد كودك نيمي¬روند ، انتخاب مي-گردند. درصورتي كه فرضيه تحقيق كه مدعي وجود ارتباط بين ميزا ن بازي دختران ۴ تا ۵ ساله و رشد اجتماعي آنان مي¬باشد،مورد تأييد قراربگيرد،درآن صورت مي¬توان با استفاده از بازيهاي و افزايش كميت و كيفيت آنها در رفع مشكلات موجود در روابط اجتماعي كودكان استفاده نمود . همچنين با افزايش آگاهي والدين از نقش و اهميت بازيها مي¬توان از آنها جهت كاربرد بازيهاي مناسب سن كودكانشان بهره گرفت. 
فرضيه پژوهش:
۱ – بازيهاي گروهي و باقاعده كه تحت نظر مربي در مهدهاي كودك انجام مي¬گيرد به طور معني داري باعث افزايش رشد اجتماعي دختران مي¬شود. 
تعاريف مفهومي و عملياتي واژه¬ها: 
مفهومي:
بازي عبارتست از فعاليتي كه بدون وجود نيروي خارجي (زور و اجبار ) و كاملاً اختياري و بدون هدف و منظور خاصي انجام داده مي¬شود، به طوري كه انجام آن سبب لذت و آرامش مي¬شود.براي كودكان بازي يك راه ميان بر براي دست يابي به مسائل دنيا است. بازي عبارت است ، از خود، بدون ترس. (طباطبايي نيا، ۱۳۶۶ ).
رشد اجتماعي عبارت است از ، توانايي كودك براي ايجاد روابط نيكو با ديگران و همكاري با آنان.و كودك تا زماني كه به رشد عقلي نرسد، استعدادهاي اجتماعي دروي پديدار نمي¬شود و نمي¬توان مردم و محيط خود را بشناسد و باآنان رابطه بر قرار كند. (پارسا، ۱۳۷۱ ) . 
مهد كودك = كودكان پيش از دبستان براي آموزش و نگهداري به آنجا سپرده مي¬شوند و از خدمات آموزش و پرورش استفاده مي¬كنند.(پارسا، ۱۳۷۱). 
عملياتي: 
اجتماعي شدن، منظور نمراتي است كه فرد با كودك در تست وايلند به دست مي¬آورد. بازي، هر فعاليتي كه بوسيله آن انسان خود را از دنياي كار جدا مي-كند. 
 
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

بازي كه به معني تلاش و فعاليت لذت بخش و خوشايند و تفريح است براي رشد همه جانبه كودك ضرورت تام دارد. كودك از طريق بازي احساسات و روياهاي خود را بروز مي­دهد. استعدادهايش راشكوفا مي­سازد، كنترل به موقع اعمال و حركات را مي­آموزد، بر تجاربش مي­افزايد، دنياي درون و اسرار و مشكلاتش را بارز مي­سازد و انرژي ذخيره شده خويش راهر جهت مطلوب به مصرف مي­رساند. كودك از طريق بازيها، مشكلات و همكاري و رعايت حقوق ديگران و قوانين اجتماعي را ياد مي­گيرند. (شفيع آبادي، ۱۳۷۲ ) .

كودكان خردسال نمي­توانند افكار و عقايد و احساسات خود را به وضوح ازطريق كلمات و گفتار بيان كنند. بازي بخش عمده­اي از زندگي كودك پيش دبستاني را تشكيل مي­دهد و باعث رشد شخصيت او مي­گردد. موجبات شادي و لذت و انبساط خاطر كودك را فراهم مي­كند. همكاري و نوع دوستي و اطلاعات و قوانين را به كودك ياد مي­دهد، دامنه تجسم و قصور او را مي­گستراند و كودك را به مشاغل گوناگون آشنا مي­سازد. (قاضي، ۱۳۷۰ ) .

دانلود فایل پايان نامه بررسي تأثير بازي گروهي و باقاعده مدارس آمادگي مناطق ۷ و ۸ شهر تهران بر اساس تست رشد اجتماعي وايلند


عتیقه زیرخاکی گنج