گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 93 views
  • بدون نظر

موضوع : پایان نامه مدل سازي رياضي باز يافت انرژي از گازهاي زايد پالايشگاهي به كمك مبدلهاي صفحه اي
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۳۳ صفحه
نوع فایل: pdfچكيده:
امروزه مبدل هاي صفحه اي پس از ن وع پوست ه و لوله از پركاربردترين انواع مبدل ها به شمار مي روند . اين
نوع مبدل ها در مقايسه با نوع پوسته و لوله فضاي كمتري را اش غال كرده و هزينه نصب كمتري براي نصب
دارند. اين مزايا باعث شده است تا در بسياري از محدوده هاي دمايي و فشاري از اين مبدل ها به ج اي نو ع
پوسته ولوله استفاده شود . نتايج بسياري از فعاليتهاي انجام گرفته بر روي مبدل هاي صفحه اي بصورت
انحصاري و در اختيار شركت هاي سازنده مي باشد. بيشتر اين فعاليت ها بصورت آزمايشگاهي انجام شده است
و نكته مشترك در تمام آنها اين است كه هيچ رابطه كلي براي تمام هندسهها و سيالها وجود ندارد.
در اين پايان نامه جريان ميان صفحات و همچنين انتقال حرارت در اين نوع مبدل ها بصورت عددي براي
حالت تك فاز مورد بررسي قرار گرفته شده است، فرآيند مدل سازي براي بازيابي انرژي از گازهاي زائد
پالايشگاهي و پيش گرمايش هواي ورودي به محفظه ا حتراق مي باشد؛ لذا فاز انتقال حرارت مورد بررسي در
مبدل صفحه اي بشكل گاز -گاز مي باشد. بعلاوه با استفاده از مدل جريان آشفته بر روي نوع صفحه تخت و
صفحات شياردار (شورون) نرخ انتقال حرارت و ضريب افت فشار بررسي شده و برا ي مدل مورد بررسي
مي باشد در نهايت k −ε روابط ناسلت وضر يب افت فشار ارائه شده است . مدل جريان درهم مورد استفاده
مدلهاي مورد بررسي نيز با هم مقايسه ميگردند


عتیقه زیرخاکی گنج