گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ابتدا اسلايد آماده را در زير ميكروسكوپ گذاشته و بعد سيم را از دور پايه ي ميكروسكوپ باز كرد وبعد آن را به برق وصل ميكنيم .و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم و همان طور كه ميكروسكوپ روي لنز ۴ است به داخل ميكروسكوپ نگاه ميكنيم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماكرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره اين كار را انجام مي دهيم وبراي مشاهده نمونه با استفاده از لنز ۴ و ۱۰  از ميكرومتر استفاده مي كنيم . 
كه نمونه ي مورد نظر برگ گياهان ۲ لپه اي مي باشد كه همانند برگ گياهان دو لپه اي شامل ۴ بخش اصلي مي باشد . 
موضوع : مشاهده ي بافت هاي گياهي ابتدا اسلايد آماده را در زير ميكروسكوپ گذاشته و بعد سيم را از دور پايه ي ميكروسكوپ باز كرد وبعد آن را به برق وصل ميكنيم .و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم و همان طور كه ميكروسكوپ روي لنز ۴ است به داخل ميكروسكوپ نگاه ميكنيم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماكرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره اين كار را انجام مي دهيم وبراي مشاهده نمونه با استفاده از لنز ۴ و ۱۰  از ميكرومتر استفاده مي كنيم . 
اگر نمونه ي مورد نظر انواع بافت هاي گياهي مي باشند كه به طور كلي گياه شامل ۷ بافت مي باشد . 
۱- بافت هاي مريستعي meristematic .t 
۲- بافت هاي استحكامي skeletal;.tissues 
۳- بافت هاي پوششي protectal. tissues    
۴- بافت ترشحي  skeletory .t 
۵- بافت هوايي aerenchma.t 
۶- بافت هدايت كننده cundective ,t 
۷- بافت پارانشيمي  parenchyma.t
۱- بافت مريستعي : باقتي است كه سلولهاي  آن به طور مرتب تقسيم مي شود و به توده هاي سلول هاي قبلي اضافه مي شوند كه وظيفه ي رشد گياه يعني رشد عرضي وطولي آن را برعهده دارد كه سلولهاي آن فشرده مي باشند وشامل يك هسته مشخص اند و فاقد فضهاي بين سلولي يعني Mea مي باشند . 
۲- بافت پارانشيمي : 
بافتي است كه با بافت مريستمي تفاوت بسيار زيادي را دارد كه مهمترين بافت موجود در يك گياه محسوب مي شود . كه شامل ۲ دسته مي باشد . ۱- پارانشيم ساده ۲- پارانشيم ذخيره اي  كه پارانشيمي گفته مي شود كه سلول هاي آن داراي فضاي بين سلولي اند ولي پارانشيم ذخيره اي پارانشيمي گفته مي شود كه سلول هاي آن فاقد فضاي بين سلولي است كه ماده ي ذخيره اي آن هم ممكن است amydene و آب و املاح و… باشد . 
بافت استحكامي: به بافتي گفته مي شود كه وظيفه ي استحكام گياه را بر عهده دارد كه شامل دو دسته ي cleren chyma.collenchyma مي باشد كه بافت كلانشيمي بافتي است زنده و ديواره ي ضخيم و سلولزي ولي بافت اسكلرنشيماي بافتي  است مرده و ديواره ي ضخيم چوبي كه بافت كلانشيمي بافتي است كه بيشتر در قسمت هاي جوان گياه رشد مي كند كه با رشد بافت منجر به رشد اندامش مي شود و هر چه سن آن زياد مي شود ديواره هاي آن هم بيشتر ضخيم تر مي شوند كه انعطاف پذيري آن خيلي زياداست . 
بافت پوششي :َ بافتي است كه وظيفه ي حفاظت اندام  داخلي بدن  يا cork,epidermis را بر عهده دارد . 
بافت ترشحي : بافتي است كه وظيفه ي تشرح و يا ذخيره ي مواد ترشحي را بر عهده دارد.مثل انجير ، پرتقال و..
بافت هدايت كننده :
بافتي است كه وظيفه ي هدايت و انتقال مواد را بر عهده دارد كه مواد به وسيله ي آن هدايت مي شود كه وظيفه و هدايت انتقال مولد نياز به سوله دارد كه سوله هاي چوبي آوندي بافت هاي هادي راتشكيل مي دهند . 
بافت هوايي : بافتي است كه هواي داخل آن باعث سبك شدن بافت مي شود كه در گ
گياهان آبزي وجوددارد مثل نيلوفرآبي .
گزارش كار آزمايشگاه گياهشناسي 
نام گروه : رشته تحصيلي : جلسه :  
نام خانوادگي : تاريخ : 
موضوع آزمايش : ساعت گروه : ۷-۵
ابتدا اسلايد آماده را در زير ميكروسكوپ گذاشته و بعد سيم را از دور پايه ي ميكروسكوپ باز كرد وبعد آن را به برق وصل ميكنيم .و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم و همان طور كه ميكروسكوپ روي لنز ۴ است به داخل ميكروسكوپ نگاه ميكنيم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماكرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره اين كار را انجام مي دهيم وبراي مشاهده نمونه با استفاده از لنز ۴ و ۱۰  از ميكرومتر استفاده مي كنيم . 
كه نمونه ي مورد نظر برگ گياهان ۲ لپه اي مي باشد كه همانند برگ گياهان دو لپه اي شامل ۴ بخش اصلي مي باشد . 
۱- upper epidermis ( stoma – cuticule) 
۲- lowe epidermis 
۳-mesophyll spogymesophyll 
۴- vascular bundles 
كه vascular sheat آن شامل اجزايي عبارتند از: 
                proto xylem 
۱- xylem   meta xylem
۲-pholem
۳-parenchyma
۴-aircavity
كه در برگ گياهان تك لپه اي بخشي است كه به گزيم هايي با قطر كوچك و metaxylem هم به گزيم هايي با قطر بزرگ ميگويند كه بافت paranchyme بافتي است كه نقش پر كننده را برعهده دارد كه بيش ترين بافت موجود در گياه محسوب مي شود كه aircavity هم نوعي حفره ي هوايي است كه در زير protoxylem قرار دارد به طور كلي برگ گياهان تك لپه اي فاقد stele ,cortex مي باشد كه به همين دليل ضخامت cortex را با قطر stele مقايسه نمي كنيم كه علاوه بر آن فاقد كامبيوم و چوب پنبه مي باشد كه برگ گياهان تك لپه اي شامل ۲ سطح مي باشد كه اپيدرم هم بر روي اين ۲ سطح قرار دارند . كه نام ديگر پارانشيم كلروفيل كلرانشيم نام دارد كه در بين ساقه و برگ وميوه و دانه گياهان قراردارد كه به رنگ سبز مي باشد و به كلرانشيم موجود در برگ گياهان مزوفيل مي گويند كه در برگ گياهان تك لپه اي فقط يك نوع مزوفيل وجود دارد كه از نوع مزوفيل اسفنجي مي باشد كه دسته جات آوندي در برگ گياهان تك لپه اي شباهت زيادي را با ساختار دسته جات آوندي  در ساقه ي تك لپه اي ها دارد
گزارش كار آزمايشگاه گياهشناسي 
نام گروه : رشته تحصيلي : جلسه :  
نام خانوادگي : تاريخ : 
موضوع آزمايش : ساعت گروه : ۷-۵
ابتدا اسلايد آماده را در زير ميكروسكوپ گذاشته و بعد سيم را از دور پايه ي ميكروسكوپ باز كرد وبعد آن را به برق وصل ميكنيم .و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم و همان طور كه ميكروسكوپ روي لنز ۴ است به داخل ميكروسكوپ نگاه ميكنيم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماكرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره اين كار را انجام مي دهيم وبراي مشاهده نمونه با استفاده از لنز ۴ و ۱۰۰  از ميكرومتر استفاده مي كنيم كه نمونه موردنظر ريشه ي گياه دو لپه اي مي باشدكه شامل اجزايي عبارتند از stele, cortex كه بخش cortex آن عبارتند از : 
۱) epidermi ( trichoplast , roothair) 
۲)hypodermis 
۳) endodermis ( cassparian strips , passacell) 
۴)cortex parenchyma 
كه epidermis خارجي ترين بافت آن است كه در زير epidermis است كه به صورت متراكم و فاقد و فضاي بين سلولي يعني mea كه در زير hypodermis نوعي پارانشيم است كه چون در cortex قرار دارد به آن cortex parenchyma مي گويند كه در زير endodermis  , cortex parenchyma است كه شامل سلولهاي  passage cell  است كه  مانع ورود آب به داخل سلول مي شود كه شامل آوند آب كش است كه منجر به اين مي شود كه آب و املاحي را كه رشد جذب كرده از اين لايه پايين به بالا مي فرستد. 
كه بخش  stele  آن شامل vascular , bundles , pricycle  و vascular cumbuinn استكه pricycle نوعي دايره ي محيطي است كه منجر به توليد ريشه هاي فرعي مي شود كه اگر pricele وجود نداشته باشد ريشه هاي فرعي هم توليد نمي شوند كه vascular bundles هم شامل دسته جات xylem phloem كه بخش xylem  آن شامل protoxylem   , metaxylem استك از رشد اين ۲ يعني metaxylem , protoxylem به وجود مي آيد . 
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

افت شناسی گیاهی تاریخی دیرینه دارد و با کوشش دانشمندان مثل مالپیگی و گرو ، ابتدا در اواسط قرن هفدهم بنیانگذاری شد. گرو توانست تصاویر دقیقی ار بافتهای گیاهی را کشف کند که هم اکنون نیز استفاده می‌شود.
مفاهیم پایه
بافتهای گیاهی بسیار متنوعند و اصولا تنوع آنها در نتیجه تکامل بوجود آمده است. بدین صورت که گروههای گیاهی تکامل یافته‌تر ، دارای تنوع بافتی بیشتری می‌باشند. بیشتری تنوع بافتی در گیاهان گلدار (تک لپه‌ای و دو لپه‌ای) دیده می‌شود. چون در این گروه ، بافتها و سلولها به حد والایی از تکامل خود رسیده اند و کاملا اختصاصی شده‌اند.
انواع بافتهای گیاهی 
بافت مریستم 
این بافت ، بافت فوق‌العاده مهمی است چون منشا کلیه بافتها و ساختمانهای گیاهی است. بافت مریستم بافت نسبتا پیچیده‌ای است که در اندامهای مختلف به صور گوناگون یافت می‌شود و در هر مکان از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار است. اگر چه فعالیت مهم سلولهای بافت مریستم تقسیم و تکثیر سلولی است ولی در موقعیتهای مختلف و اندامهای مختلف ، شکل و وضعیت متفاوتی را به خود می‌گیرند و عهده‌دار تشکیل اندامها و بافتهای خاصی می‌باشند.

بنابراین ، سلولهای مریستمی در جایگاههای مختلف از نظر فیزیولوژیکی و طرز تقسیم ، کاملا اختصاصی عمل می‌کنند. سلولهای بافت مریستم عموما فاقد واکوئل می‌باشند و گاه واکوئلهای ریزی دارند. دیواره سلولی نازک و فعالیت پرتوپلاسمی شدیدی داشته و قدرت تقسیم فوق العاده‌ای در آنها وجود دارد. بطوری که یک سلول مریستمی ممکن است قدرت تقسیم خود را هزاران سال حفظ کند.

بافت پارانشیم
یکی از بافتهای بسیار مهم است. این بافت ، یک بافت عمومی وهمگانی محسوب می‌شود و در بسیاری از ساختمانها بخصوص ساختمان نخستین ، بافتهای دیگردرون آن واقع می‌شوند. بدین جهت ، بافت پارانشیم را گاهی ، بافت زمینه‌ای نیزمی‌گویند. سلولهای این بافت ، تنها دارایدیوارهنخستین و به کلی فاقد دیواره ثانویه می‌باشند. سلولهای این بافت ، دارایپروتوپلاسم فعال می‌باشند و در فعالیتهای مهم و حیاتی گیاهان شرکت دارند. سلولهایاین بافت ، معمولا شکل خاصی ندارند و در هر مکانی با شکل و خصوصیات پرتوپلاسمی خاصی، که در ارتباط با نوع فعالیت آنها می‌باشند ظاهر می‌گردند. این بافت شامل سه نوعبافت زیر می‌باشد.
بافت کلرانشیم: بافت پارانشیمفتوسنتزی می‌باشد چرا که این سلولها دارایکلروپلاستهای متعددی می‌باشند و فواصل سلولی زیادی بین آنها وجود دارد.
بافت پارانشیم ذخیره‌ای: وظیفه ذخیرهدر اندامهای مختلف مثلریشه ،ساقه ،دانه ومیوه را بر عهده دارد. که غالبا این مواد ذخیره‌ای شاملهیدراتکربن مثلنشاسته وگاهی نیز شامل دانه‌های روغنی و پروتئینی می‌باشند سلولهای این بافت فاقد شکل مشخصمی‌باشند و دارای دیواره نازکی‌اند اما پروتوپلاسم آنها فعال است.
پارانشیم زمینه‌ای: تقریبا در همهاندامها بین بافتهای جداگانه قرار دارند و سلولهایش دارای شکلهای مختلف‌اند که برحسب محل خود به بافتهای مختلف اسکرانشیم ، کلانشیم تبدیل می‌شوند یا در نقش انتقالمواد یا گاه در نقش ذخیره مواد یا نقشهای دیگر عمل می‌کنند.
بافتهای مقاوم
بافت کلانشیم: یک بافت مقاوم است کهغالبا در ساختمانهای نخستین ساقه ، ریشه و اندامهای دیگر یافت می‌شود. این بافتمعمولا در نواحی بیرونی اندامها نزدیک به روپوست به صورت دستجات سلولی یا استوانهسرتاسری یک لایه یا چند لایه سلولی ، ظاهر می‌شود. بافت کلانشیم فاقددیوارهثانویه هستند و دیواره اولیه در آنها به طرز نامنظمی ضخیم می‌شود. نامنظم بودنرسوبات دیواره سلولهایبافتکلانشیم کمک موثری در شناسایی سریع این بافت می‌کند. به خاطر اینکه سلولهای اینبافت فاقد دیواره ضخیم ثانویه‌اند بنابراین فعالیت پروتوپلاسمی نسبتا بالاییدارند.
بافت اسکلرانشیم: بافت مقاومی است کهتقریبا در همه نقاط گیاه دیده می‌شود این بافت گاه به صورت اجتماع ، گاه به صورت یکیا چند لایه‌ای گاه نیز به صورت سلولهای پراکنده انفرادی دیده می‌شودبافتاسکلرانشیم هم در ساختمانهای نخستین و هم در ساختمانهای ثانویه گیاه دیدهمی‌شود. سلولهای این بافت به دو دسته فیبر و اسکلریدی تقسیم می‌شود. که بخصوص ازنظر شکل باهم فرق دارند. فیبر سوزنی و کشیده اما اسکلریدی دارای اشکال متنوعمی‌باشد.
بافت هادی
بافت آوند چوبی: بافتآوند چوبی همراه بافت آبکش ، به عنوان سیستم هدایت کننده است. این بافت دراستوانه مرکزی اندامهای ریشه و ساقه قرار گرفته و دارای سلولهای متفاوتی مثلسلولهای غربالی وسل و تراکئید اختصاصی‌اند. اما برخی دیگر مثل سلولهای پارانشیم یاالیاف غیر اختصاصی می‌باشند. پس این بافت ، یک نوع بافت مرکب است.
بافت آوند آبکشی: بافت آوند آبکشیعهده‌دار انتقال مواد غذاییدر گیاه است، یعنی انتقال شیره پرورده در اندامهای مختلف. در ارتباط نزدیک با بافتآوند چوبی قرار گرفته و در ساختمانهای نخستین اندامهای ریشه و ساقه ، درون استوانهمرکزی قرار دارد. ولی به علت عدم وجود دیواره ثانویه سلولهای آبکش ، تشخیص آن ازسلولهای پارانشیمی در مشاهدات میکروسکوپی مشکل می‌باشد. این بافت نیز مثل بافت چوبییک بافت مرکب است که دارای سلولهای اختصاصی مثل سلولهای غربالی و سلول همراهمی‌باشند و نیز سلولهای غیر اختصاصی مثل پارانشیمی و الیاف.
بافت محافظ
بافت محافظ ، جهت محافظت از اندامهای گیاهی می‌باشد و قشرخارجی آنها را تشکیل می‌دهد. بافت محافظ دو نوع است: یکی بافت محافظی است کهاندامهای گیاه را در رشد نخستین می‌پوشاند که آنرا روپوست یا اپیدرمیس گویند. دیگریبافت پریدرم که پوشش اندامها را در ساختمان پسین تشکیل می‌دهد که به آنبافت چوب پنبه‌ایهم می‌گویند. این دو بافتمحافظ کاملا از هم متفاوتند.
بافت ترشحی
اعضای ترشحی در گیاهان بسیارمتنوع و کاملا متفاوت باهمند وبیشتر اوقات به صورت بافت مشخصی نمی‌باشند. بافتهای ترشحیآنها ممکن است که به صورت پرزغده‌ای ، سلول منفرد ، یک لایه سلول ، مجرا ، کیسه و یا لوله باشند.
بافت گیاهی
دید کلی
بافتها گروهی ازسلولها هستند که خاستگاه یکسان دارند. انواع گوناگون از بافتهاریشه‌ها ،ساقه‌ها وبرگها را بوجود می‌آورند. درپیکر همه گیاهان دو نوع بافت وجود دارد. بافتهایمریستمیوبافتهای بالغ. بافتهای مریستمی بافتهایی هستند که از سلولهای تمایز نیافته تشکیل شده اند ومی‌توانند منشا و خاستگاه سایر بافتها باشند. بافتهای بالغ بافتهایی هستند که برحسبنیاز گیاه و بر طبق عملکرد آن قسمت از گیاه بوجود می‌آیند و کارهای مختلفی را انجاممی‌دهند. 
بافتهای مریستمی
بافت مریستمی متشکل از سلولهای نابالغ و تمایز نیافته‌اندکه دارای توان تقسیم مکررند. مریستمهای حقیقی دارای اختصاصات زیر می‌باشند.
سلولهایایزودیامتریکهستند. (اندازهوجوه برابر دارند)
مدور و چند وجهی بوده و به شکل فشرده قرار گرفته‌اند و فضای بین سلولی در آنهادیده نمی‌شود.
دیوارهنازک پکتوسلولزی دارند و هرگز دیواره ثانویه ندارند.
سیتوپلاسممتراکم باهسته درشت داشته وواکوئل مشخص و مواد ارگاستیک (مواد غیرزنده) ندارند.
انواع بافت مریستمی
مریستم انتهایی
در انتهای همهریشه‌هاوساقه‌ها یافت میشوند. از مریستم انتهایی ساقه ،برگها ، ساقه‌ها ،گلها تمایز می‌یابند. در بعضی ازگیاهانآوندی پست مریستم انتهایی فقط از یک سلول انتهایی تشکیل شده که در عده‌ای دیگراز گیاهان پست و همه گیاهان آوندی عالی از تعدادی سلول بنیادی تشکیل شده است.


عتیقه زیرخاکی گنج