گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پيكر همه جانوران از سلول ساخته شده است. اساس ساختماني همه سلولها نيز مشابه است. به اين ترتيب كه هر سلول از غشا و هسته و سيتوپلاسم تشكيل شده است. درون سيتوپلاسم اندامكهايي وجود دارد كه عبارتند از: ميتوكندري، دانه¬هاي گرد يا ميله¬اي با غشا دو لايه كه لايه داخلي داراي فرو رفته‎ گيهايي است. ميتوكندري محل تنفس سلولي و توليد انرژي مي¬¬باشد. واكوئلها حاوي مايعاتي به نام شيره سلولي هستند. وظيفه آنها، تنظيم مقدار آب سلول، ذخيره كردن بعضي مواد، شركت در گوارش و دفع مواد در بعضي از سلولها مي¬باشد
عمل شبكه آندوپلاسمي، نقل و انتقال مواد در داخل سلول بين هسته و سيتوپلاسم است و از مجموعه مجراها و حفرات درون سيتوپلاسم تشكيل شده¬اند. بر روي ديواره بخشي از آنها دانه¬هاي ريوزوم قرار دارد. 
 دستگاه گلژي 
دستگاه گلژي كيسه¬هاي پهني است كه روي هم قرار دارند و در سلولهاي ترشحي بيشتر هستند. عمل دستگاه گلژي، نگهداري و ترشح مواد مي¬باشد. 
 هسته 
هسته، اغلب كروي است و در مركز سلول قرار دارد. هسته را غشاي دو جداره احاطه كرده است. درون هسته، شيره هسته وجود دارد. درون شيره هسته، شبكه كروموزوم وجود دارد كه به هنگام تغذيه سلولي به صورت كروموزومها نمايان مي¬شود. 
  غشاي سلول 
پرده¬اي در اطراف همه سلولها قرار گرفته. غشاي پلاسمايي از ملكولهاي چربي و پروتئين ساخته شده است، در لابه¬لاي مولكولهاي پروتين به صورت نامنظم قرار دارد. 
مولكولهاي چربي از فسفو ليپيد و در دو لايه قرار دارد و بين آنها پيوند شيميايي وجود ندارد. در ساختمان غشاي مولكولهاي هيدرات كربن هم وجود دارد. سلولها براي زنده ماندن بايد موادي را از محيط بگيرند. در همين  حال مي¬بايست مواد زائد را از خود دور كنند. براي درك بهتر اينكه ملولهاي مواد، چگونه از غشاي سلولي مي-گذرند. بايد اطلاعاتي درباره رفتار ملكولها و حركات آنها داشته باشيم. 
مولكولها هميشه در حال حركت هستند، جنبش مولكولها در جامدات كم، اما در مايعات و گازها زياد است. مولكولها به طور اتفاقي به هر طرف مي¬روند. يعني به طور مستقيم به حركت خود ادامه مي¬دهند، مگر اينكه در مسير خود به مولكولهاي ديگر برخورد كنند. اين رفتار در محيطهاي گاز و يا مايع باعث گسترش تدريجي آنها مي‎شود تا سرانجام در محيطهاي بسته و معين به حالت يكنواخت و معيني برسند. 
 اتشار 
به پراكندگي تدريجي مولكولهاي يك ماده را انتشار ساده مي¬گويند. انتشار ملكولها سرانجام به حالت تعادل مي¬رسد. مرحله تعادل وقتي است كه مولكولها به طور يكنواخت در محيط پراكنده شوند. 
آيا مولكولها مي¬توانند از پرده‎ها عبور كنند. پاسخ به اين سؤال، به پرده، قطر منافذ آن و نوع مولكولها بستگي دارد. اگر ماده¬اي از درون يك پرده بگذرد، آن پرده را نسبت به آن ماده نفوذ پذير مي¬گويند.
يك ظرفي را كه با پرده¬اي با سوراخهاي ريز نسبت به آب تراوا است مي¬پوشانيم حال درون آن مايع رنگي مي¬ريزيم و در ظرف آبي قرار مي¬دهيم. مشاهده مي¬كنيم كه آب درون ظزف بالا مي¬رود. اما مولكولهاي محلول از آن سوراخها عبور نمي¬كنند. به حركت آب از درون پرده نيمه تراوا اسمز مي¬گويند.
اسمز حالت خاصي از انتشار است. هر جا غلظت محلول بيشتر شود، آب بيشتري جذب خواهد كرد. اين گونه جذب آب را فشار اسمزي يا غيروي اسمزي مي‎گويند. موادي چون آب و يون كلرويون پتاسيم كه در پرده محلول نيستند به آساني از غشا عبور مي‎كنند. در اين مورد فرض بر اين است كه سوراخهاي ريزي در غشاي سلول وجود دارد كه حتي با ميكروسكوپهاي الكتروني قابل مشاهده نيست و مولكولهاي آب مي توانند مستقيماً از آنجا عبور كنند. 
  نكاتي مهم درباره انتشار 
هر مولکول يا يون حركتي كاملاً اتفاقي دارد و اين وضع، ربطي به جهت انتشار ندارد. در يك محلول انتشار هر نوع ماده، مستقل ار انتشار مواد ديگر است. سرعت انتشار به عواملي از قبيل: قطر ذرات، دما، بار الكتريكي ذرات و تفاوت غلظت دو محيط بستگي دارد. علاوه بر انتشار ساده و اسمز، دو حركت ديگر از خلال غشا تشخيص داده مي-شود. كه به انتشار تسهيل داده شده و انتقال فعال مرسومند. در اين دو نوع حركت انتشار، مولكولهايي به نام ناقل در غشا وجود دارد كه از جنس پروتئين است. اين مولکولها در يك سمت غشا با ماده عبوري تركيب مي¬شوند و در سمت ديگر از آن جدا مي¬شوند. 
در مقايسه انتشار ساده با انتشار تسهيل شده و انتقال فعال، مشاهده مي‎شود كه ماده¬اي در انتشار ساده از منطقه پر تراكم به منطقه كم تراكم انتقال داده مي¬شود تا غلظت مساوي بين دو طرف پرده حاصل آيد. 
در انتشار تسهيل داده شده، ماده از منطقه پر تراكم به منطقه كم تراكم مي‎رود، اما انتقال به وسيله مولكول ناقل صورت مي¬گيرد. در انتقال فعال، مولكولهاي ناقل با صرف انرژي بعضي مواد را از بيرون سلول كه غلظت آن كمتر است به درون سلول كه غلظت آن بيشتر انتقال مي¬دهد. 
سلولهاي ريشه گياه، يونها را از آب درون خاك جذب مي¬كنند. اما اغلب غلظت اين يونها در داخل سلول بيشتر از غلظت آنها در خارج از سلولهاست. در سلول بعضي از جانداران دريايي، ممكن است غلظت يون بيشتر از غلظت آن در دريا باشد. با اين حال همين سلولها يون را از آب تهيه مي¬كنند. بعضي از سلولها مثل آميد، مي‎توانند مولكولهاي بزرگ و حتي ذرات موادي را كه از غشاي آنها قابل عبور نيستند، جذب كنند. اين عمل سلول آندوسيتوز نام دارد. در هنگام عمل آندوسيتوز در غشاي پلاسمايي، فرورفتگيهايي پديد مي‎آيد و كيسه كوچكي به دور ذره غذايي پديد مي‎¬آيد. سپس لبه¬هاي كيسه به هم نزديك مي‎شوند، مي‎¬چسبند، سپس در آن قسمت سلول واكوئل پديد مي‎آيد كه ذره غذايي در درونش قرار دارد. آنگاه با آنزيمهاي درون واكوئل، گوارش غذا آغاز مي¬شود. 
  اگزوسيتوز 
بسياري از سلولها، مولكولهاي پروتئيني مي‎سازند كه از سلول خارج مي‎شوند، اين مولكولها در دستكاه گلژي بسته بندي مي‎شوند. بسته به سوي غشاي پلاسمايي به حركت در مي‎آيد. غشاها با هم مي¬آميزند و دهانه¬اي به سمت خارج باز مي‎شود تا مواد ساخته شده، خارج شوند. اين عمل سلول اگزوسيتوز نام درد. 
  سازمان پر سلولي 
در جانوران تك سلولي، كليه اعمال حياتي، توسط همان يك سلول انجام مي‎گيرد. اما در جانوران پر سلولي، تقسيم كار وجود دارد و هر كدام از سلولها براي وظيفه خاصي، تخصص مي¬يابند. مانند عمل تغذيه در لوله گوارش، تنفس و انتقال مواد در دستگاه گردش خون. 
 بافتها 
بافتهاي بدن را مي¬توان به ۴ گروه اصلي، پوششي، پيوندي، ماهيچه‎اي و عصبي، تقسيم كرد. 
 بافت پوششي 
اين بافت، سطح خارجي بدن و سطح داخلي اندامها و حفره¬هاي درون بدن را مي‎پوشاند. سلولهاي بافت پوششي بسيار منتشره هستند. بافت پوششي كه سطح بدن را مي‎پوشاند نقش محافظت را بر عهده دارد. سلولهاي اين بافت به تدريج از قسمت سطح از بين مي¬روند و به جاي آنها سلولهاي جديد پديد مي‎آيد. ديواره داخلي لوله گوارش از بافت پوششي يك لايه¬اي ساخته شده است كه برخي از آنها عمل ترشح كردن را انجام مي‎دهند. بعضي از سلولها مي¬توانند موادي را از خود عبور دهند؛ مثل: سلولهاي جداره نفرونها. اندازه و شكل و بافتهاي پوششي گوناگونند. 
بافت پيوندي 
در بين بافتها و اطراف اندامها قرار دارد. بافت غضروفي، استخواني، خوني، اقسام تغيير يافته بافت پيوندي هستند. بخش اصلي بافت پيوندي را يك ماده زمينه‎اي، بين سلولي تشكيل مي‎هد كه سلولها و رشته¬هاي پيوندي درون آن قرار گرفته¬اند. اين ماده بين زمينه¬اي ممكن است يك ماده نيمه جامد، مانند غضروف، جامد، مانند بافت استخواني، مايع، مانند خون باشد. بافت پيوني كه اعضاي بدن را مي¬پوشاند، داراي رشته¬هايي به نام، كلاژن است. كه موجب استحكام مي¬شود و رشته¬هاي ارتجاعي، خاصيت ارتجاعي بافت را سبب مي¬گردد. بعضي از سلولهاي بافت پيوندي نيز، خاصيت بيگانه خواري دارند
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بیوفنآوری در نیم قرن اخیر به معانی متفاوتی به كار رفته است. از سال ۱۹۸۰ به بعد با رشد فنآوری DNA با صفات ارثی جدید، فنآوری آنتی بادی منوكلونال و فنآوریهای جدید جهت مطالعه و بررسی سلولها و بافتها بیوفنآوری دستخوش تغییرات زیادی در محدوده وسیعی از كاربردهای پزشكی، صنعتی و به معنای عموم دانش گردیده ا

● بیوفنآوری 
بیوفنآوری در نیم قرن اخیر به معانی متفاوتی به كار رفته است. از سال ۱۹۸۰ به بعد با رشد فنآوری DNA با صفات ارثی جدید، فنآوری آنتی بادی منوكلونال و فنآوریهای جدید جهت مطالعه و بررسی سلولها و بافتها بیوفنآوری دستخوش تغییرات زیادی در محدوده وسیعی از كاربردهای پزشكی، صنعتی و به معنای عموم دانش گردیده است. این علم در زمینه هایی مانند مهندسی سلول، ژن درمانی، رهایش دارو، سنسورها و غیره مورد توجه قرار گرفته است. 
بیوسرامیكها، موادی مركب از فلزات و غیر فلزات است كه باپیوندهای یونی یا كووالانسی با هم تركیب شده است. این مواد سخت، ترد با خواص كششی ضعیف اما استحكام فشاری عالی، مقاومت سایشی بالا و اصطكاك پایین برای كاربردهای مفصلی است. بیوسرامیكها هم به صورت منفرد وهم بهصورت كامپوزیتهای بیوسرمیك- پلیمر در بین همه بیومواد مناسبترین گزینه برای جایگزینی بافتهای سخت و نرم است. در حال حاضر تمایل زیادی برای استفاده از این مواد به عنوان ماده كاشتنی و نیز بیوفنآوری پیدا شده است. در این مقاله سعی بر این است تا به كاربردهایی چند از این مواد به اختصار پرداخته شود. 
● مهندسی سلول 
یكی از زیر شاخههای بیوفنآوری مهندسی سلول است. تعریف آكادمیك این واژه «كاربرد اصول و روشهای مهندسی بیولوژی و مولكولی یا دخالت در عملكرد سلول به وسیله دیدگاه و روش مولكولی» است. تردیدی وجود ندارد كه مهندسی سلول علم مهندسی بافت را پایهریزی میكند. تكثیر سلول، چسبندگی و مهاجرت سلولها از نكات مورد توجه در این علم است. یكی از فنآوریهای كلیدی در مهندسی بافت آماده سازی ماده داربست برای كشت سلول و تعمیر بافت است . مطالعات نشان داده است كه بیوسرامیكها مواد مناسبی برای این كاربرد است. سرامیكهای زیست سازگار در محیط بیولوژیك دو رفتار از خود نشان میدهد: گروهی مانند مگنزیا/زیركونیا با قرارگیری در محیط بیولوژیك با لایهای از كلاژن پوشانده میشوند كه اصطلاحا بیوخنثی نامیده میشود و گروهی مانند هیدروكسی آپاتیت زیست فعال است. زیست فعال بودن یك ماده توانایی آن ماده را برای اتصال به بافت زنده بدون ایجاد لایه كلاژنی بیان میكند. 
ترد بودن سرامیكها که از معایب آنها است سبب گردیده تا استفاده از این مواد به مواردی كه تحمل بارگذاری و خستگی وجود ندارد، محدود گردد. یكی از راههای اصلاح این عیب ساخت كامپوزیتهای سرامیك- پلیمر است. برای مثال در تحقیقی از كامپوزیت هیدروكسی آپاتیت-پلی آمید برای ساخت داربست استفاده گردید و نشان داده شده كه هر چه مقدار سرامیك در این كامپوزیت بیشتر شود، بر استحكام آن افزوده میگردد. از دیگر كامپوزیتهای مورد استفاده كه در ساخت داربست برای استخوان كاربرد پیدا كرده است میتوان از كامپوزیت هیدروكسی آپاتیت – پلی لاكتید گلایكولیك اسید(PLGA/HA) نام برد. 
با ایجاد كامپوزیت هیدروكسی آپاتیت/فسفات شیشه میتوان خواص مكانیكی و تخریبپذیری هیدروكسی آپاتیت را افزایش داد. بیوكامپوزیت نیترید سیلیكون/شیشه زیستی هم برای كاربردهای پزشكی استفاده گردیده است. 
اكسید تیتانیم از جمله بیوسرامیكهایی است كه علاوه بر سلولها ی استئوبلاست، سلولهای اپیتلیال نیز بر روی آن رشد كرده و تكثیر یافته است لذا این ماده نیز میتواند بیوماده خوبی برای كاربرد در مهندسی بافت باشد. 
● میكروحاملها در مهندسی بافت 
سنتز بافت سه بعدی شبیه به استخوان برای كم نمودن محدودیت استفاده از پیوندهای اتوگرافت و آلوگرافت توجه زیادی را به سمت خود جلب نموده است. ناسا جهت ساخت بافت سه بعدی از بین روشهای معمول با استفاده از لولههای با دیوار چرخان (RWVs) كشت سلول را در بی وزنی شبیهسازی نموده است نشان داده شده است كهRWVها دانسیته بالا و بزرگ كشتهای سلولی دو بعدی را تحمل نموده و ملزومات كنترل شده اكسیژن را تهیه كرده و داری تلاطم وتنش سیالی پایینی است. 
به علاوه بهعلت قابلیت ایجاد بیوزنی توسط این ابزار میتوان از آنها در كشف اتفاقاتی كه در استخوانها طی سفرهای فضایی رخ میدهد، استفاده نمود. ازمیكروحاملهای متنوعی مانند پلیمرها در كشت سه بعدی استخوان استفاده شده است. در یك بررسی از ذرات توخالی زیست فعال شیشه (۷۲-۵۸ درصد وزنی SiO۲ و ۴۲- ۲۸ درصد وزنی Al۲O۳ )كه با كلسیم فسفات پوشش داده شده است به عنوان میكرو حاملهای سه بعدی كشت سلول استخوان در RWV استفاده گردیده است. بدین ترتیب تودههای سه بعدی سلولها ی استخوانی و لایههای كلسیم فسفاتی مشاهده شد. 
اما رشد و پوشش سلولها روی میكرو حاملهای شیشهای به واسطه قیود فیزیكی محدود است. تحلیلها نشان داده است كه هر گاه دانسیته میكروحاملها در RWVها از مقدار آنها در محیط كشت بیشتر شود به بیرون مهاجرت میرساند كه در نتیجه به دیواره خارجی لوله آسیب میرساند. با افزایش اختلاف دانسیته بین میكروحامل و محیط كشت در سطح میكروحامل تنشهای برشی افزایش پیدا میكند. از آنجایی كه تنشهای برشی بر رشد، ایجاد توده و متابولیسم سلول تاثیر میگذارد مطلوب است میكروحاملهای بیوسرامیك دانسیتهای نزدیک به دانسیته محیط كشت(۱-۸/۰گرم بر سانتی متر مكعب) داشته باشد. 
● پوشش ایمپلنت ها 
شیشه زیستی(Bioglass) و هیدروکسی آپاتیت از بیوسرامیكهایی است كه جهت ایجاد یك سطح بیوفعال روی ایمپلنتها پوشش داده میشود. 
برای مثال هیدروکسی آپاتیت برای هدایت اتصال استخوان به سمت ایمپلنتهای فلزی (مانند تیتانیم) درکاربردهای ارتوپدی ودندانی بر روی آنها پوشش داده شده است و تكنیك پلاسما اسپری از جمله تكنیكهایی است كه اخیرا به این منظور استفاده شده است. اما با توجه به بالا بودن درجه حرارت فرآیند ضخامت نسبی بالا و چسبندگی ضعیف آن به زمینه از اصلی ترین مشكلات این روش است. برای از بین بردن این مشكل میتوان از روش سل ژل استفاده نمود. «میللا» و همكارانش نتایج تحقیقات خود را در مورد ساخت كامپوزیت اكسید تیتانیم-هیدروكسی آپاتیت با روش سل ژل در مقالهای ارائه كردهاند. آنها نشان دادهاند كه پوشش از فازهای كریستالی تشكیل شده است و سطح مشترك آنها از نظر شیمیایی تمیزبوده وحاوی گروههای هیدروكسیلی به صورت باندهای Ti-OHاست. مورفولوژی سطح زبر و متخلخل و پیوند پوشش به زمینه دارای استحكام خوبی است . 
● درمان پوكی استخوان 
پوكی استخوان از جمله بیماریهایی است كه تلاش زیادی برای درمان آن صورت گرفته اما هنوز راه حل مناسبی برای آن پیدا نشده است. آمار نشان میدهد كه مبتلایان این بیماری در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۵۲ میلیون نفر با سن بالای پنجاه سال خواهند بود. عوامل دارویی اخیرا به عنوان درمان آخر در نظر گرفته شده است. اما در هر صورت استفاده از هر گونه عوامل دارویی برای تحریك استخوان سازی میتواند خطراتی به دنبال داشته باشد. 
مثلا این عوامل به علت ورود از طریق دهان، خون و غیره میتوانند باعث ایجاد استخوان در محلی غیر از محل مورد نظر شود. حتی در صورت رسیدن به مکان مورد نظر سریعا داخل استخوانهای سطحی نفوذ میكند و وارد عمق آن نمیشود. ابزارهای تثبیت ارتوپدی نیز برای التیام شكستگیهای مربوط به پوكی استخوان كافی نیست زیرا علاوه بر عمر كوتاه ۱۵-۱۰ ساله، زبری سطحی این ایمپلنتها نانومتری نیست تا سلولهای استخوان با آن سازگار گردد. در این میان كلسیم فسفاتها از جمله مواد مناسب برای دارورسانی وافزایش جرم استخوان است. 
بیومواد پایه كلسیم فسفاتی بیش از دو دهه است كه در پزشكی و دندانپزشكی مورد استفاده قرار میگیرد. تشابه به بافت استخوان و قابلیت هدایت رشد استخوان از مهمترین ویژگیهای كلسیم فسفاتها به ویژه هیدروكسی آپاتیت (Ca ۱۰ (PO۴)۶(OH)۲) با ریزساختار نانو است. این بیوسرامیك هم به صورت طبیعی وجود دارد و هم به صورت مصنوعی ساخته میشود. از كلسیم فسفاتهای طبیعی كه در استخوانها، مرجانها موجود است در ساخت جایگزینهای بافتهای سخت و نرم استفاده میشود. 
تحقیقات نشان داده است كه نانوذرات كلسیم فسفاتی میتواند برای اتصال به نواحی پوكی استخوان تنظیم شود زیرا تفاوت شیمیایی كلیدی بین استخوان سالم و پوك وجود دارد. پس میتوان با استفاده از شیمی مكمل نانوذرات كلسیم فسفاتی را از نظر شیمیایی كارآمد نمود. مثلا میتوان با پیوند آنتی بادیها به مولكول اتصال عرضی برقرار كننده پنتوسیدین كه در نواحی پوك استخوان افزایش مییابد،نانوذرات یاد شده را به نواحی موردنظر هدایت نمود. پلی پپتیدهای حاوی اسید آمینههای آرجنین-گلایسین-آسپارتیك(RGD) در یك بررسی به عنوان عوامل بالا بردن كارآیی استفاده شده است. 
پروتئینهای زمینه خارج سلولی ( ECM) (مثل فیبرونكتین، ویرونكتین و غیره) نقش كلیدی در رفتار چسبندگی سلولی دارد این پروتئینها با داشتن توالی آمینواسیدی RGD به هنگام حركت بیان ژن را بوسیله سیگنالهای ایجاد شده در اثر چسبندگی سلول تنظیم مینماید هیدروكسی آپاتیت در پپتید حاوی RGD چسبندگی سلول استئوبلاست را به ایمپلنت افزایش میدهد. 
● نانولوله های كربنی 
كربن به عنوان یك بیوسرامیك در بیوفنآوری كاربردهای وسیعی یافته است. تحقیقات زیادی در یك دهه گذشته در مورد مكانیزم رشد و خواص فیزیكی وشیمیایی نانولولههای كربنی(CNT ) انجام گردیده است. در حال حاضر نیز مطالعاتی در باره فعال سازی شیمیایی CNTها برای ساخت هیبریدهای نانولوله كربن-مولكول جهت كاربرد در زمینههای نانوالكترونیك، داربستهای رشد سلول و بافت و بیوسنسورهای با كارآیی بالا انجام گرفته است. 
این ابزار دارای ساختار كریستالی هگزاگونال است که با استفاده از تكنیكهای متفاوتی مانند قوس الكتریك، كندگی لیزر و نشست بخار شیمیایی (CVD) ساخته می شود. 
نانولوله های کربنی در ساخت داربستهای مهندسی بافت نیز کاربرد پیدا نموده است. این نانولوله ها در مقایسه با پلیمرهای سنتزی زیست تخریب پذیر مورد استفاده در مهندسی بافت در بعضی جهات ارجحتر است زیرا كه ازیكپارچگی ساختاری و پایداری مكانیكی بالا برای رشد بافت و تحمل نیروهای in vivo برخوردار است. 
تحقیقات دیگری حاكی از رشد سلولهای عصبی بر این نانولوله ها است. بر اساس این مطالعات این ابزار میتواند به عنوان داربست بافت عصبی ایفای نقش نماید. 
بیوسنسورها یكی دیگر از كاربردهای بیولوژی و پزشكی نانولوله های كربنی است. CNTهای كه با عوامل زیستی فرآوری شده اند قابلیت آشكارسازی انتخابی سریع، حساس و بدون نشان عوامل بیولوژیك را دارد. 
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود فایل پایان نامه ی سلول وبافت  رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

این فایل ورد در ۱۱ صفحه که قابل ویرایش است. برای شما دوستان عزیز آماده شده است.

برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱-  شبكه آندوپلاسمي
۲-  دستگاه گلژي
۳-   غشاي سلول
۴-   نكاتي مهم درباره انتشار
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه

پيكر همه جانوران از سلول ساخته شده است. اساس ساختماني همه سلولها نيز مشابه است. به اين ترتيب كه هر سلول از غشا و هسته و سيتوپلاسم تشكيل شده است. درون سيتوپلاسم اندامكهايي وجود دارد كه عبارتند از: ميتوكندري، دانه­هاي گرد يا ميله­اي با غشا دو لايه كه لايه داخلي داراي فرو رفته گيهايي است. ميتوكندري محل تنفس سلولي و توليد انرژي مي­­باشد. واكوئلها حاوي مايعاتي به نام شيره سلولي هستند. وظيفه آنها، تنظيم مقدار آب سلول، ذخيره كردن بعضي مواد، شركت در گوارش و دفع مواد در بعضي از سلولها مي­باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج