گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 50 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

باورها و ارزشها به فرهنگ كلي و جامعه مفهوم و معني مي بخشد. وقتي مسئله قضاوت و ارزشيابي جامعه مطرح مي شود عملاً با مفهوم مقايسه ميان بهتر و بدتر سر و كار خواهيم داشت . در واقع باورها و ارزشها ي هر جامعه معرف شخصيت و هويت اجتماعي ، فرهنگي افراد و حتي جوامع هستند ، چرا كه خصيصه ” انسان ” داشتن نظامي از باورها ، هنجارها و ارزشهاست. اين نظام باورها است كه مقررات و قوانين جامعه حول آن شكل مي گيرد. به تعبيري نه فقط حيات اجتماعي و سالم انسانها نيازمند داشتن مجموعه اي از باورها و نظام هاي ارزش است ، بلكه تداوم زيست معني دار و با هدف انسانها ” تعالي و كمال‌” جز با برپايي و اقامه نظام ازشي ميسر نيست.
طي سالهاي اخير ساختار اجتماعي و اقتصادي كشورهاي اسلامي و از جمله ايران دگرگون و تا حدي مدرن شده است. با وجود اين، مسلمانان هنوز براي محترم داشتن دستورهاي خداوند و آموزه هاي قرآن اهميت زيادي قائل هستند. مسلمانان نشان   داده اند كه تا حد زيادي توانسته اند انگيزه هاي ديني خود را در دنياي مدرن حفظ كنند . دنيايي كه مشاهده گسترش روز افزون مطالعات رسانه اي و تأثيريافته هاي آن در عرصه هاي متفاوت زندگي بشر از جمله اعتقادات و باورها است و اگر نگوئيم كه سرنوشت جوامع انساني و افكار عمومي يكسره در اختيار نگاههاي عظيم خبررساني و اطلاع رساني است ، دست كم بايد بپذيريم كه متوليان رسانه هاي گوناگون توانسته اند تا حد زيادي واقعيات را آنگونه كه همسو با منافع و اهداف آنان است نمايش دهند. امروزه امكان استفاده جهاني از رسانه ها باعث شده است كه مخاطب بنا به دلايل شخصي و اجتماعي به سوي استفاده از رسانه اي خاص گرايش يابد و انگيزه اصلي وي كه دستيابي به رضايت شخصي ناشي از انتخاب رسانه و   بهره گيري از آن است ، جايگزين ارتباط يكسويه سابق شود. بر اين اساس ، سليقه و انتخاب مصرف كننده رسانه در تنظيم محتواي پيام ها اثر مي گذارد.
(سعيديان- ايما- نگاهي نو به مفهوم مخاطب – انتشارات سروش – سال بيستم – تهران)
آگاهي از انگيزه ها و انتظارات بينندگان و مخاطبان برنامه ها ، عامل مهمي در موفقيت سياستگذاران و برنامه ريزان تلويزيون در زمينه كسب رضايت مخاطبان است.
بنابراين با توجه به تأثير روزافزون رسانه هاي رقيب در القاي ارزش ها و افكار جديد و تغيير نگرش و رفتارها و باورهاي مذهبي و نيز تحول نيازها و انتظارات مخاطبان و همچنين تعدد و تنوع شبكه هاي تلويزيوني ، برنامه سازي و برنامه ريزي جهت تقويت نگرش ها و باورها و بررسي رابطه تماشاي تلويزيون با باورهاي مذهبي مخاطبان امري است ضروري كه خود مستلزم آگاهي از ارتباط ميان ميزان تماشاي برنامه هاي تلويزيون و نوع برنامه هاي منتخب از سوي مخاطبان با باورهاي مذهبي مخاطبان است.
براين اساس، در پژوهش حاضر به بررسي رابطه ميان باورهاي مذهبي مخاطبان با ميزان ساعات تماشا و نوع برنامه هاي منتخب آنان پرداخته ايم.اهميت تحقيق :
با گسترش ارتباطات در سطح جهان و نزديك شدن فرهنگ هابه يكديگر ، نوعي همرنگي و همزيستي در نگرش و باورهاي مذهبي و سياسي افراد به چشم مي خورد و اين امر حتي در جامعه اسلامي ما به ويژه در ميان جوانان به نحو چشمگيري ملاحظه مي شود.
امروز تحقيقات انجام گرفته حاكي از تغيير ساخت نگرش و باورهاي مذهبي مخاطبان جامعه و تمايل بيشتر آنان به استفاده از رسانه هاي غيررسمي است كه مستقيماً سنگر مذهب را مورد تهاجم خويش قرار داده اند. در چنين اوضاعي توجه جدي به برنامه هاي صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران جهت شناخت سليقه ها و تقويت نگرشها و باورهاي ديني مخاطبان حائز اهميت است.
تلويزيون به عنوان وسيله اثر بخش در گسترش اسلام و انتقال فرهنگ ، به خوبي در قانون اساسي مورد تأكيد قرار نگرفته است، از اين رو هر گونه توليد و برنامه سازي تلويزيوني مستلزم رعايت اصول ديني و اخلاقي است. از اين نظر تلويزيون در ايران منحصر به فرد است . زيرا كه اين رسانه از يك سو مي كوشد تا با الزامات تكنولوژيك سازماني و برنامه سازي كنار آيد و از سوي ديگر مسئوليت تطابق برنامه ها و  قالب هاي برنامه ريزي را با موازين اخلاقي برعهده گيرد.
(مولانا- حميد- ” چگونه تلويزيون در ايران اسلامي شد” – انتشارات سروش ،        سال بيست و دوم – شماره ۱۰۲۶)

ضرورت تحقيق :
با هجوم روز افزون رسانه هاي رقيب و شبكه فارسي زبان خارج از كشور و كوشش آنها در القاي ارزش ها و افكار جديد و تغيير نگرشها و رفتارها و باورهاي مذهبي و نيز تحول نيازها و انتظارات مخاطبان ، شناخت سلايق و نوع برنامه مورد انتخابي آنها و همچنين ساعات تماشاي تلويزيون از سوي آنها براي برنامه ريزي در جهت برنامه هاي مطلوب ضرورت اين تحقيق را مشخص مي كند.

اهداف تحقيق :
هدف كمي تحقيق، عبارت است از دستيابي به وجود يا عدم وجود رابطه بين باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها و نوع برنامه هاي انتخابي و هدف آنان از تماشاي برنامه ها.
اهداف جزئي شامل وجود تفاوت در خصوص متغير مؤلفه باورهاي مذهبي با توجه به متغيرهاي جنس ، سن و تحصيلات و درآمد و … مخاطبان است.
سؤالات تحقيق :
مفهوم باورهاي مذهبي چيست ؟
مفهوم برنامه هاي تلويزيوني چيست ؟
رابطه بين ساعات تماشاي تلويزيون با باورهاي مذهبي مخاطبان چيست‌؟
رابطه بين نوع برنامه انتخابي با باورهاي مذهبي مخاطبان چيست ؟
رابطه بين قالب برنامه با باورهاي مذهبي مخاطبان چيست ؟
وضع موجود نظام باورهاي مذهبي مردم چگونه است ؟

فرضيـات :
به نظر مي رسد بين ساعات تماشاي برنامه هاي تلويزيون با باورهاي مذهبي مخاطبان رابطه وجود دارد.
به نظر مي رسد بين باورهاي ديني مخاطبان و نوع برنامه اي كه انتخاب 
مي كنند رابطه وجود دارد.
به نظر مي رسد بين باورهاي ديني مخاطبان و هدف آنان از تماشاي برنامه هاي تلويزيون رابطه وجود دارد.

تعاريف مفهومي :
«مقدمه»
باورها به صورت طيف گسترده اي بنيان رفتار و حركات انساني را تشكيل مي دهند،  منظومه باورهاي انسان كه هنوز به صورت كامل شناخته نشده اند توسط ” ميلتون روكيج” مورد بحث و علاقه قرار گرفته و در اين بين ۵ دسته باور مورد شناسايي و تبيين قرار گرفته اند كه از باورهاي عيني و مركزي شروع (نوع A) و تا باورهاي بدون عواقب نوع(E   ) ادامه دارد كه بر حسب نوع از بار اهميتي گوناگون برخوردارند، تغيير در باورهاي انسان داراي فرآيند خاصي است كه مشخص مي شود چه ميزان چالش لازم است كه بتوان هر باور را در يكي از تقسيم بندي هاي باوري دچار تزلزل يا تغيير كرد، ” به طور كمي يك باور (اعتقاد) هر جمله ساده اخباري است كه مي توان از آنچه فرد مي گويد يا انجام مي دهد آن را استنباط كرد و مي توان به راحتي با عبارت ” من اعقاد دارم كه … ” بيان نمود.
بنابراين ، باورها ، تمام اعتقادات و آمادگي هاي ذهني قبلي براي عمل هستند و هر اعتقاد داراي ۳ جزء شناختي ، احساسي و رفتاري است.
باورها و ارزشها به فرهنگ كمي و جامعه مفهوم و معني مي بخشد. در واقع باورها و ارزشهاي هر جامعه معرف شخصيت و هويت اجتماعي- فرهنگي افراد و حتي جوامع هستند. چرا كه خصيصه انسان داشتن نظامي از باورها و ارزشها است.

مفهوم باورهاي مذهبي :
باور ديني اعتقادي است كه فرد يا گروهي در مورد موضوعات ديني دارا هستند به طوريكه اين عقايد بر قضاوت هاي ارزشي يا استدلال و دلايل منطقي متكي است.
(گرامي – عبدالرحيم – جامعه شناسي اديان – تبيان – تهران – ۷۹) 

مفهوم برنامه هاي تلويزيون : 
تلويزيون يك ابزار مخابراتي براي ارسال و دريافت عكس هاي متحرك و صدا از يك فاصله دور مي باشد. اين لغت به تمام بخش هاي تلويزيون ، برنامه هاي تلويزيون و پخش آن اشاره مي كند.
كلمه تلويزيون يك كلمه دو قسمتي است كه از زبان يوناني و لاتين مي آيد. تل در يوناني به معناي دور در حاليكه ويزيون كه از زبان لاتين ويزيو مي آيد به معناي ديدن يا بينايي مي باشد.
منظور از برنامه هاي تلويزيوني تمامي برنامه هايي است كه توسط گروههاي ديني ، اجتماعي ، فرهنگي ، تفريحي ، ورزشي و … در شبكه هاي مختلف توليد و            پخش مي شود.

قالب هاي برنامه اي :
 انواع و اقسام برنامه هاي توليد شبكه ها كه در زمينه ها و 
قالب هاي ، فيلم و سريال ، جنگ و برنامه هاي شاد خبر ، گزارش و مصاحبه ، موسيقي و تصوير ، دكلمه و پيام هاي كوتاه ، كارتون ، تبليغات و غيره از شبكه هاي مختلف توليد و پخش مي شوند.

انواع برنامه :
 انواع برنامه هاي توليدي شبكه ها در زمينه هاي علمي و آموزشي ، خانوادگي ، اجتماعي و فرهنگي ، اخلاقي و فرهنگي ، اخلاقي و مذهبي ، ورزشي ، سياسي ، اقتصادي ، تاريخي ، بهداشت و ايمني ، هنر و ادب ، پليسي و جنايي و غيره كه از نظر نوع با هم متفاوتند.

عتیقه زیرخاکی گنج