گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۳۷ فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن
مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، نسبت به برنامه های آموزشی مراكز آموزش فنی و حرفه ای رسمی، شناخت كمی دارند
    مدیران صنایع، میزان قابلیت مهارتهای آموزشی فارغ التحصیلان مراكز فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) را با پیشرفتهای فناوری كم برآورد می كنند
در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تك نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.

چكیده تحقیق:

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك، الكتروتكنیك) با نیازهای بازار كار از نظر مدیران صنایع (مدیران ردة میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد كه هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.

در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تك نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.

به طور كلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:

– دانش فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) از نظر مدیران صنایع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط می باشد.

–    مهارت فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) از نظر مدیران صنایع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط می باشد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه

۲

بیان مسئله

۵

اهمیت و ضرورت پژوهش

۶

اهداف تحقیق

۷

سؤالات تحقیق

۸

تعاریف عملیاتی واژه ها

۱۱

فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق

مقدمه

۱۳

مفهوم رشد و توسعة اقتصادی

۱۴

عوامل توسعه اقتصادی

۱۵

نقش منابع انسانی در توسعة اقتصادی

۱۵

آموزش

۱۸

تعریف آموزش و پرورش

۲۰

مفهوم برنامه ریزی آموزشی

۲۳

جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی

۲۴

نیازسنجی آموزشی

۲۷

مفهوم نیاز

۲۹

منابع نیازهای آموزشی

۳۰

انواع نیازسنجی

۳۲

كار

۳۴

عرضة نیروی كار

۳۷

بازار كار

۳۸

نیاز بازار كار

۳۹

مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار كار

۴۴

ضرورت تحكیم پیوند نظام آموزشی و بازار كار

۴۸

تعاریف آموزش فنی و حرفه ای

۴۹

رویكردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای

۵۱

نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار كار

۵۷

آموزش فنی و حرفه ای در ایران

۵۹

سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران

۵۹

تحولات گذشته تحلیل مشكلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه…

مشكلات و تنگناها

نقاط ضعف مشكلات تنگناها

چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌

سیاست‌های استراتژیك بخش آموزش فنی و حرفه ای

سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای

راهكارهای اجرایی

۶۳

۶۴

۶۵

۶۸

۶۹

۷۰

۷۲

تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟

۷۸

مشخصه های تكنولوژی ارتباطات

۸۱

ویژگیهای تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات

۸۹

دلایل استفاده از تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات

۸۲

تكنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌كند

۸۲

روش های اجرایی برای بكارگیری تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات

چه تغییراتی برای به كارگیری تكنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آكادمیك لازم است

۸۳

۸۴

پیشینة پژوهش

۸۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه

۹۳

جامعة آماری

۹۴

نمونة آماری

۹۵

روش تحقیق

۹۶

ابزار جمع آوری اطلاعات

۹۶

اعتبار و پایائی پرسشنامه

۹۷

روش تجزیه و تحلیل داده ها

۹۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

۱۰۱

آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق

۱۰۲

آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق

۱۰۴

آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق

۱۰۶

آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق

۱۰۸

آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق

۱۱۰

آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق

۱۱۱

آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق

۱۱۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱۱۵

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق

۱۱۶

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق

۱۲۰

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق

۱۲۲

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق

۱۲۳

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق

۱۲۴

محدودیتها و تنگناهای پژوهش

۱۲۶

پیشنهادات برای پژوهشهای آتی

۱۲۷

منابع و مأخذ

۱۲۸

– پیوستها


عتیقه زیرخاکی گنج