گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اکثر اعضا سازه هاي بتني مانند تيرها – دال ها و ستون ها تنش هاي کششي قابل توجهي در نتيجه بارهاي وارده و هم چنين تأثيرات غير وابسته به بارهاي خارجي مانند اختلاف درجه حرارت و حرکت فونداسيون ايجاد مي شود بتن ساده مقاومت کششي خيلي ضعيفي دارد و بنابراين نمي تواند در ساخت اين اعضاء به تنهايي بکار رود اما اگر مقدار کمي فولاد در محل هاي استراتژيک قرار گيرد که بتواند نيروهاي کششي داخلي را تحمل نمايد يک مکانيزم مؤثر براي تحمل بارهاي وارده به وجود مي آيد و در نتيجه ترکيب اين دو مصالح يعني بتن و فولاد بتن مسلح به وجود مي آيد که پر استفاده ترين مصالح سازه اي در قرن بيستم بوده است 
در بتن مسلح از خواص ساختاري مصالح بکار رفته و به بهترين وجه استفاده مي نمايند بدين معني که بتن نيروي فشاري و فولاد نيروي کششي را تحمل مي کند شکل۱ عمل سازه اي يک عضو خمشي را نشان مي دهد ممان M که در وسط تير به اندازه کافي بزرگ مي باشد باعث ترک خوردگي بتن مي شود اما نيروي کششي فولاد T  و نيروي فشاري بتن C که در قسمت بدون ترک بالاي مقطع قرار دارد در مقابل آن مقاومت مي کند اگر چه فولاد در مقابل نيروي کششي مقاوم است ولي نمي تواند جلوي ترک خوردگي قسمت کششي بتن را بگيرد پس از بارگذاري تيرهاي بتن مسلح ، معمولا ً ترک هاي ريزي در قسمت کششي آن ظاهر مي شود طراحان بتن مسلح بايد توجه کامل به کنترل عرض ترک ها و خيز عضو ها علاوه بر تعيين مقاومت کافي آن بنمايند .
بتن پيش تنيده 
بتن پيش تنيده مانند بتن مسلح يک مصالح ترکيب يافته است که از مزيت مقاومت فشاري زياد بتن استفاده مي نمايد در حالي که از ضعف بتن در مقابل نيروي کششي جلوگيري 
مي کند .
بتن پيش تنيده از بتني ساخته شده که معمولا ً مقاومت فشاري آن زياد مي باشد و مقدار کمي فولاد با مقاومت زياد که به صورت رشته هاي بهم بافته شده يا سيم بافت است تشکيل شده است اين سيم بافت ها تشکيل يک کابل را مي دهند قبل از بارگذاري اين کابل هاي فولادي را با جک در مقابل بتن مي کشند که در نتيجه سبب به وجود آمدن پيش فشردگي در بتن مي شود .
عمل اصلي تير پيش فشرده بتن در شکل۲ نشان داده شده است کابلي که از فولاد با مقاومت زياد ساخته شده درون يک مجرا قرار داده شده که در زمان بتن ريزي در داخل آن قرار گرفته است اين کابل در مقابل دو انتهاي تير کشيده و مهار شده است سپس مجرايي که کابل درون آن قرار دارد را با دوغاب سيمان پر مي کنند که باعث تماس بين بتن و فولاد مي گردد به علت قرار داشتن اين کابل در خارج از محور خنثي تير ، تنشي در مقطع تير بتني ايجاد مي شود که معمولا ً از حداکثر نيروي فشاري در پايئن مقطع به مقدار کمي نيروي کششي در بالاي آن متغير است (شکل ۲- ب) اين سبب مي شود که تير در ابتدا به سمت بالا خم شود زماني که بار طراحي شده W وارد شود ممان خمشي ايجاد شده در محل وسط تير باعث به وجود آمدن تنشي مي شود که در تارهاي بالايي مقطع فشاري و در تارهاي پاييني آن کششي است اين تنش ها با تنش هاي ايجاد شده به وسيله پيش تنيدگي با هم ترکيب شده و يک تنش فشاري ماکزيمم در تار بالايي مقطع و يک تنش فشاري و يا احتمالا ً کششي در تار پاييني آن به وجود مي آورد با افزايش بارهاي خارجي افزايش درنيروي کششي در تار پاييني مقطع صورت مي گيرد تا نهايتا ً اين تنش برابر مقاومت کششي بتن مي شود که در اين زمان ترک ها ظاهر مي شوند .
با افزايش بار وارده ، ممان خمشي در مقطع ترک خورده تير با يک زوج نيروهاي داخلي که نيروي کششي T  در کابل فولادي و نيروي فشاري C در قسمت ترک نخورده مقطع است مواجه مي شود ( شکل ۱-۲ – ب ) در اين مرحله رفتار مقطع ترک خورده بتني پيش فشرده مانند مقطع ترک خورده بتن مسلح عمل مي کند (شکل ۱) 
هدف اصلي از پيش تنيده کرده بتن بهتر ساختن رفتار آن در هنگام بارهاي بهره برداري مي باشد که اين هدف به وسيله ايجاد يک تغيير شکل و در نتيجه تنش ايجاد شده در مقطع انجام شده که با بارهاي طراحي شده مقابله نموده و آنرا خنثي نمايد .
شكل ۲- بتن پيش تنيده، توزيع تنش ها

انتخاب بتن پيش تنيده براي طراحي 
بتن پيش تنيده داراي مزاياي زياد و در عين حال محدوديتهايي مي باشد که طراح بايد از آن آگاه باشد ابتدا مزاياي مهم پيش تنيدگي ذکر مي شود و سپس به محدوديت هاي آن اشاره مي گردد .
بهتر شدن رفتار سازه پس از وارد شدن بارهاي بهره برداري 
از شکل ۲ مي توان به اين نتيجه رسيد که اثر نيروي پيش تنيده در يک عضو خمشي يک سازه کاهش و يا حتي از بين رفتن خيز به طرف پايين تير در اثر بارگذاري است که در ضمن سبب افزايش بار لازم که باعث ترک خوردگي مقطع در قسمت کششي مي شود نيز مي گردد همان طور که اشاره شد پيش تنيدگي اصولا ً براي بهتر کردن رفتار عضو سازه پس از بارگذاري است حتي مقدار کمي از پيش تنيدگي مي تواند عرض ترک هاي ايجاد شده را به مقدار زيادي کاهش داده و يا ممکن است به طور کامل از ترک خوردن مقطع جلوگيري نمايد .
  • بازدید : 168 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱-۱ دیوارهای حایل طلب
دیوارهای حایل را برحسب نوع مصالح تشکیل دهنده و المانهای مقاوم به سه دسته تقسیم می کنند:
۱- دیوارهای حایل وزنی (ثقلی)
۲- دیوار حایل بتن مسلح(کانتیلور) 
۳- دیوار حایل بتن  مسلح شیت بندار
این دیوارها معمولاً از مصالح سنگی ، آجری یا بتون غیرمسلح است و حفظ نیروی ناشی از وزن دیوار ، در مقابل واژگونی و لغزش مقاومت می کند . که تا ارتفاع ۱۰-۱۲ متر هم ساخته می شود. 
ا زمعایب این دیوار در ارتفاع بلند عبارت از:
۱- غیراقتصادی
۲- فضای زیادی رااشغال می کند 
۳- به دلیل حجم زیاد ، سرعت اجرا را کاهی می دهد 
شیب ؟/؟ دیوار تقریباً   و ضخامت بالای دیوار   و ضخامت پاشته 😀  در حدود  تا   )
و طول پایه در حدود ۰٫۵-۰٫۷ H  است . 
دیوار حایل بتن مسلح( کانتیلور) : معمولاً برای ارتفاع زیاد جهت کاهش حجم مسالح مصرفی از یک طرف و سرعت اجرا و فضای اشغالی کمتر از ظرف دیگر، از این نوع دیوار استفاده می شود . 
۱-۱-۲ دیوار حایل پشت بند دار: زمانی که ارتفاع زیادمی شود دیوار حایل بتن مسلح به تنهایی جوابگو نیست . بنابراین به دلیل ؟؟ زیاد تغییر شکل راس دیوار ناشی از فشار راکتیو خاک افزایش می یابد که از پشت بند به عنوان  عامل سخت کننده  استفاده می شود . 
۱-۱-۳ پشت بند در دیوار حایل میتواند:
۱- در سمت خاکریز (داخل خاکریز) اجرا شود 
۲- در سمت آزاد دیوار اجرا شود .
در حالت ۱ پشت بند یا سخت کننده به صورت کششی عمل می کند . 
د رحالت ۲ پشت بند یا سخت کننده بصورت فشاری عمل میکند .
چون اغلب پشت بنداز جنس بتن مسلح می باشد . معمولاً به دلیل مقاومت فشاری بتن در سمت آزاد و دیوار اجرا می شود و اقتصادی تر است . 
انواع درز دیوارهای حایل 
الف) درزهای اجرایی: که به دلیل ارتفاع زیادو طول زیاد به ندرت میتوان سازه ای را یکپارچه اجرا کرد.
۱) درز اجرایی به صورت افقی برای قطع بتن ریزی در ارتفاع
۲) درز اجرایی بصورت عمودی برای قطع بتن ریزی در طول
میلگردها به صورت ممتد هستند( در درزهای اجرایی) به دلیل سطح درزگیری بتن قدیم با بتن جدید بتن ریزی به صورت پله ای اجرا می شود . 
ب) درز انقباضی: از این درز معمولاً برای کنترل آثار حرارتی در دیوارها به کر می رود. در این نوع درزها تمام یا قسمتی از میله گردها ممتد می باشد و بتن به صورت صیقلی قطع می شود و عملاً شرایطی فراهم می شود که پیوستگی بتن قدیم و جدید به حداقل رسیده باشد . تا در صورت ایجاد ترک ناشی از انقباض، محل مناسب برای ایجاد ترک به صورت منظم باشد . 
درزهای انقباضی معمولاً در فواصل ۷ تا ۱۰ متر در طول دیوار اجرا می شود . 
ج) درزانبساطی: برای کنترل آثار حرارتی در دیوارهای حایل بکار می رود هف از استفاده از درز انبساطی کاهش تنش ناشی از ازدیاد طول قطعه می باشد . 
در این نوع درز: دو قطعه کاملاً ا زهم جدا می شود . . تمام میلگردها در طول دیوار کاملاً قطع می شوند .
فاصله لین دو قطعه : ۶- ۱۰× ۱۱ =        
  = ضریب انبساز حرارتی بتن سطح
  = اختاف درجه حرارت بین گرمترین و سرد ترین روزهای سال 
L = فاصله بین دو درز انبساطی ( معمولاً ۳۰ تا ۳۵ متر)
میل گردهای حرارتی در دیوارحایل 
علاوه بر میله گردهای محاسباتی لازم است میله گردهایی به منظور کنترل آثار ناشی از حرارت و افت ( جمع شدگی) بتن تعبیه شود . 
براساس ACI میلگر دهای افقی می بایست ۲۵/۰ درصد سطح مقطع دیوار در نظر گرفته شود . 
 
 (که معمولاً برای طول واحد حساب می شود )
    درسمت جلو و   سمت جلو ساقه دیوار در معرض بیشتر تغییرات دما قرار دارد لذا توصیه می شود
      در سمت خاکریز اجرا شود . 
II میلگردهای حرارتی قائم در ساقه دیوار
به طور کلی با توجه به انتهای آزاد دیوار شدت تنش های قائم از افقی کمتر است . لذا ACI مقدار میلگرد حرارتی را ۱۵/۰ درصد سطح مقطع بتن در نظر می گیرد . 
ضخامت موثر برای محاسبه میلگردهای هر طرف مساوری نصف ضخامت دیوار ودر صورتی که ضخامت متوسط دیوار بزرگتری از ۵۰ سانتی متر باشد ضخامت موثر برای میلگردهای هر طرف ۲۵ سانتی متر است . 
 
(معمولاً در سمت آزاد کار گذاشته می شود در سمت مجاور خاک میلگردهای محاسباتی حاکم می شود . 
III:میلگردهای حرارتی طولی پی در قسمت و پنجه
ضخامت موثر برای محاسبه میلگردهای حداقل قسمت فوقانی در صورتی که ضخامت پی کمتر از ۵۰ سانتی متر باشد . مساوی نصف صخامت و در صورتیکه ضخامت پی بزرگتری از ۵۰ سانتی متر باشد . حداکثر ۲۵ سانتی متر مدنظر گرفته می شود و در سمت پایین پنجه و پاشنه که در مجاورت خاک می باشد . ضخامت موثر حداکثر ۱۰ سانتی متر است . 
=   سطح مقطع میلگردهای حرارتی فوقانی در هر متر طول
=   سطح مقطع میلگردهای حرارتی تحتانی در هر متر طول

زهکشی خاکریز پشت دیوار حائل : 
به دلیل بارشهای جوی و یا جریان آبهای سطحی و یا نوسان سطح آب رودخانه در سیلاب مصالح خاکریز پشت دیوار ممکن است اشباع شود که باعث افزایش فشار محرک وارد بر دیوار می شود . که برای کاهش فشار وارد بر دیوار از لوله های زهکش( سوراخ زهکش) به صورت عمود بر ساقه در جهت ارتفاعی و یا در طول دیوار اجرا می شود . 
برای جلوگیری از فرسایش خاک پشت خاکریز و مسدود نمودن سوراخ زهکش لازم است در اطراف لوله (سوراخ) از مصالح فیلتر استفاده می شود . 
کنترل پایداری دیوار حایل
I:  کنترل پایداری در مقابل واژگونی 
+W3 x x   +W2  Mn=W1 x  
Mn : مقاوم 
W1: وزن پی
:  فاصله تا پنجه
W2 : وزن ساقه ( قسمت حایل )
W3: وزن ، قرار گرفته بر روی پی
  لنگر واژگونی
   فشار وارد بر دیوار حایل از طرف خاکریز
 

II : کنترل پایداری درمقابل لغزش
 C   و      : خاک ریز پی
 
 = R7=W1+W2+W3+W4برآیند ؟؟ و عمود بر پی
W4 : وزن خاک روی پی در سمت آزاد دیوار
 X 1) +Rr Fr=Pp+C’ x (    = نیروی مقاوم در مقابل لغزش
    +(W1+W2+W3+W4).tg  C x    Pp+ = فشار خاک وارد بر دیوار از طرف قسمت آزاد
فشار ناشی از فشار خاک خاکریز  + نیروی ناشی از فشار آب = Fa نیروی محرک
   F.s =    ضریب اطمینان درمقایل لغزش
 
دیوار های حایل انعطاف پذیر : (سپر)
برای احداث دیوار در موارد زیر استفاده می شود . 
۱- دیوارهای ساحلی
۲- سازه های موقت 
۳- جلوگیری از فشار خاک در تراشه ها 
۴- احداث سد موقت یادایم
۵- گودبرداری جلوگیری از فرسایش خاک
۶- اجرای شمع و حفاری
۷- جلوگیری از روانگرایی خاک و …
تقسیم بندی سپرها برحسب نوع مصالح تشکیل دهنده 
۱- سپر چوبی
۲- سپرهای بتنی ال) پیش ساخته  ب) بتنی در جا
تقسیم بندی سپرها با توجه به سیستم حصاری
۱- سپرهای طره ای ( مهار نشده )
۲- سپرهای مهارشده 
تکیه گاه دوم سپر از نظر تحلیلی
۱- مفصلی 
۲- نیمه گیردار
۳- گیردار
تکیه گاه سر سپر از نظر تحلیلی 
۱- سرآزاد ( بدون مهار یا طره ای )
۲- سر مهار شده ( در یک ردیف یا چند ردیف)
اگر سپر با سر آزاد باشد جهت پایداری می بایست دم سپرحتماً گیردار باشد 
اگر سر سپر مهار شده با شد بسته به اینکه در چند ردیف مهار شده ، درجه نامعینی افزایش می یابد . 
اگر پای سپر( دم سپر) مفصلی باشد ، حداقل یک ردیف مهارشده جهت پایداری مورد نیاز است . 
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران استفاده از مهاربندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتون مسلح رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از موضوعات مورد بحث وبررسی در فایل :

۱- روشهای مختلف بهسازی لرزه ای سازه های بتن مسلح

۲-تاریخچه تحقیقات انجام شده در مورد استفاده ازمهاربندهای فولادی در قابهای بتن مسلح

۳- انواع سیستم های مهاربندی متداول و مقایسه آنها

وبسیاری نکات دیگر

امیدوارم دانلود این فایل به شما دوستان عزیز کمک کند..


مقدمه : 
بسیاری از ساختمانهای موجود ،مقاومت کافیدر برابر نیروهای زلزله که این امر ،خرابی ناشی از زمین لرزه های آتی را تشدید خواهد کرد برای جلوگیری از بروز چنین خسارتهای یک راه حل منطقی و اقتصادی ،مقاوم سازی ساختمتن موجود می باشد.
مقاوم سازی به مجموعه عملیاتی گفته می شود که روی یک قسمت یا تمام سازه انجام می شود. تا سازه بتواند بارها و سربارهای بیشتری نسبت به حالت اولیه تحمل کند.و خصوصیات رفتاری بهتری از خود نشان دهد.
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ميله‌هاي فولادي (BSS) باعث تقويت بيشتر بتون در برابر ترك خوردن از طريق هدايت اين لوله‌ها( در بتون) و قفل‌شدن مكانيكي آنها در ناحيه بين انتهاي كروي شكل و پهن شده و بافت ترد و شكننده بتن مي‌گردد.
در نمونه‌هاي بتن مسلح شده با (BSS) قبل از فورپاشي نهايي ترك‌هاي طولي متعددي ايجاد گرديد در حاليكه نمونه‌هاي بتون مسلح شده با (CSS ) و يا غيرمسلح، ترك خوردن در ناحيه مركزي شروع و تا فروپاشي كامل نمونه گسترش يافت
همچنين تركهاي ثانويه ايجاد شده در بافت قالب بتوني به صورت خطوطي از ناحيه مركزي انتشار مي‌يابد كه باعث استحكام و دوام اين ساختار مي‌گردد. در حاليكه در مورد نمونه‌هايي كه از (CSS) استفاده شده بود ميله‌ها براحتي از بافت قالب( بتوني) بدون دفرمه‌شدن( تغيير شكل اساسي) خود  ميله‌ها و بتون اطراف ميله‌ها، از بافت اصلي خارج گرديدند.
بنابراين عملكرد ميله‌هاي (CSS) حتي نزديك به عملكرد ميله‌هاي (BSS) در ارتباط با تقويت و دوام نبودند.

 
۱- مقدمه
بتون غيرمسلح داراي توان انبساطي( يا كششي) پايين و استحكام كم مي‌باشند.
اين ساختار متداول معمولاً در زيرساختارهاي مهندسي سيويل( راه و ساختمان) از قبيل پياده‌روها ، خيابانها، بزرگراهها، استاديوم‌ها وپلها و فونداسيون خانه‌ها بكار مي‌رود.
تنش‌هاي حرارتي كه توسط تغييرات دما و نيز تنش‌هايي كه در اثر استفاده بوجود مي‌آيند غالباً سالهاي بعد از ساخت اين ساختارها ايجاد ترك در آنها مي‌گردد.
ويژگي‌هاي مكانيكي  خاص كه برعملكرد ساختار بتوني اثر مي‌گذارد شامل مقاومت در برابر ايجاد اولين ترك حداكثر استحكام و دوام مي‌گردد.
در كاربرد بتوني كه ايمني نقش اساسي و حياتي ايفا مي‌كند از قبيل پل‌ها و ساختمانهاي مسكوني از ميله‌هاي فولادي داراي استحكام بالا بمنظور مسلح نمودن بتون براي ايجاد مقاومت در برابر ترك و تقويت استحكام و دوام كلي آن استفاده مي‌گردد.
در هر حال در اين روش ميله‌ها بوسيله دست به يكديگر متصل( وصل) مي‌گردند تا قبل از ريختن بتن ساختار فولادي محكمي ساخته شود كه در مجموع هزينه نيروي كار وزمان ساخت را افزايش مي‌دهد. 
استفاده از رشته‌هاي كوتاه و صاف فلزي شيشه‌اي يا پليمر نيز در سالهاي اخير مورد بررسي قرار گرفته‌اند كه با موفقيت كمي همراه بوده‌اند.
استفاده از ميله‌هاي فولادي كوتاه (CSS) هزينه آرماتوربندي را كاهش داده و ويژگي‌هاي مكانيكي بتون را افزايش مي‌دهد.
ويژگي‌ بارز فيبرهاي(CSS) اين است كه بطور مستقيم با مواد تشكيل دهنده بتون مخلوط شده و بنابراين هزينه نيروي كار و نيز زمان اجرا را كاهش مي‌دهند.
موادي كه با فيبرها( يا يسم‌هاي فولادي) مسلح مي‌شوند در چند دهه گذشته مورد بررسي و مطالعه عميق قرارگرفته‌اند.
مؤثر بودن كاربرد فيبرهاي( يا رشته‌هاي ) كوتاه در سيستم‌هاي مختلف داراي بافتهاي( فيبري) پليمري، فلزي، و سراميكي نشان داده شده‌اند. در كليه اين سيستمها چالشي كه فراروي محققين قرارداشته افزايش استحكام و دوام اين سيستم‌ها بوده است. افزايش استحكام مواد تركيب شده غالباً شامل دوام در برابر خورده‌شدن و نيز توانايي مقاومت دربرابر انتشار و گسترش ترك‌هاي ايجاد شده به اطراف مي‌باشد. استحكام بالاي تركيب را مي‌توان با انتخاب فيبرهاي قوي و محكم و نيز حصول اطمينان از ايجاد بافت قوي بين مواد تشكيل دهنده افزايش داد.
اما در هر حال بايد توجه داشت كه پيوند قوي ايجاد شده داخلي به تنهايي ممكن است باعث كاهش دوام گردد چرا كه از هم گسيختگي دروني در اين سيستمها ممكن نيست و اين ساختاري است كه باعث ايجاد مقاومت در برابر گسترش ترك مي‌گردد.
اين از هم‌گسيختگي دروني باعث مي‌شود كه ترك تنها در اطراف فيبرها گسترش يابند و به فيبرهي دروني و بافت كلي آسيبي نرسد.
شكل ۱- ميله‌هاي فولادي استخواني شكل – طول ميله( يا رشته) فولادي mm 25 مي‌باشد.
در بسياري سيستم‌هاي مسلح تشكيل شده از بافت( يا رشته‌هاي) ترد هدايت  شده به درون سيستم مانند ساختارهاي داراي بافت سيماني – فيبرهاي كوتاه فولادي مورد مطالعه در اينجا پيوند داخلي( اجزاي تشكيل دهنده) ضعيف ميباشد اين رشته‌هاي كوتاه در اين تركيب مي‌توانند باعث پيشگيري از گسترش ترك گردند و در نتيجه استحكام در برابر خورد شدن( يا از هم پاشيدگي كلي) افزايش مي‌يابد. اين رشته‌هاي كوچك به هنگام ايجاد ترك هر يك به تنهايي كشيده شده دچار شكستگي مي‌شوند و يا تغيير شكل مي‌دهند.
براي مثال اگر مقاومت اصطكاكي بين اجزاء تشكيل‌ دهنده واز هم گسيخته بافت اصلي ضعيف باشد و فيبرهاي داخلي براحتي آسيب ببيند يا برون كشيده شوند، مقدار نيروي لازم كم خواهد بود و بنابراين مقاومت كافي در برابر گسترش ترك را نخواهد داشت اگر چه در مقايسه با بتون معمولي استحكام و دوام اين بافت‌ها بيشتر است اخيراً روش جديدي براي استفاده از فيبرهاي(BSS) فاقد انتهاي پهن شده براي مسلح نمودن مواد استفاده گرديده كه بهبود قابل توجهي در تقويت ودوام مواد نشان داده است. 
  • بازدید : 171 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۶    کد محصول : ۱۶۳۰۱    حجم فایل : ۲۷۸۲ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس رشته عمران ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

عنوان سمینار: ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: بررسی خسارات وارد از زلزله بر ساختمانهاي بتن مسلح داراي طبقه نرم
۱-۱) مقدمه
۲-۱) وضعيت ساختمانهاي بتن آرمه در ايران و ميزان آسيب پذيري آنها در برابر زلزله
۳-۱) انواع مهم خسارات ناشي از زلزله
۱-۳-۱) خسارت به اجزاي سازه اي
۲-۳-۱) خسارت بر اجزاي غيرسازه اي
۴-۱) انواع خسارات ناشي از زلزله در ساختمانهاي بتن مسلح
۵-۱) طبقه نرم
۶-۱) تصاوير خرابی های ساختمانهای بتن مسلح دارای طبقه نرم وتاثير منفی ميانقابها

فصل دوم: روشهاي ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان ها
۱-۲) مقدمه
۲-۲) روش هاي ارزيابي آسيب پذيري
۱-۲-۲) روشهاي كيفي
۱-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري سريع (ATC 21)
۲-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري و نزوئلا
۳-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري كميته مشترك كشورهاي بالكان
۴-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري پيشنهادي سبا
۵-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري آريا
۲-۲-۲) روشهاي كمي
۱-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي برش پايه
۲-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي منحني لنگر انحناء
۳-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي جذب انرژي زلزله
۴-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي پارامترهاي ارتعاشي سازه
۵-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي نرمي
۶-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي تغيير شكل
۷-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي مدل پارك-انگ
۸-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبنای منحنی برش – تغيير مکان طبقه

فصل سوم: مدلسازی وآناليزهای صورت گرفته
۱-۳) مقدمه
۲-۳)  روند کار
۳-۳) معرفي قابهاي مورد مطالعه
۴-۳) مراحل تحليل وطراحي در برنامه ETABS 2000
۱-۴-۳) مشخصات مصالح بكار رفته
۲-۴-۳) بارگذاری
۱-۲-۴-۳) بارگذاري ثقلی
۲-۲-۴-۳) بارگذاري جانبي
۳-۴-۳) خلاصه طراحی مقاطع و آرماتورها
۵-۳) محاسبات و كنترل طبقه نرم
۱-۵-۳) محاسبه سطح مقطع المان خر پايي معادل ميانقاب
۲-۵-۳) بررسي سختي جانبي طبقات قابها طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ايران
۶-۳) آناليز ديناميکی غير خطی

فصل چهارم: بررسي انديس خسارت در قابهاي بتن مسلح داراي طبقه نرم
۱-۴) مقدمه
۲-۴) محاسبه انرژي هيسترتيك
۳-۴) محاسبه شاخص خسارت
۱-۳-۴) محاسبه δ u
۲-۳-۴) محاسبه β
۳-۳-۴) محاسبه Qu ,Qy
۴-۳-۴) محاسبه (Ec (δ
۴-۴) شاخص خسارت کل در قابها
۵-۴) منحنی های هيسترتيک طبقه اول قاب ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۶-۴) تاريخچه پاسخ جابه جايي طبقه اول وآخر در قابهای ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۷-۴) منحنی های هيسترتيک طبقه اول قاب ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۸-۴) تاريخچه پاسخ جابه جايي طبقه اول وآخر در قابهاي ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۹-۴) منحنی های هيسترتيک طبقه اول قاب ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۰-۴) تاريخچه پاسخ جابه جايي طبقه اول وآخر در قابهاي ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۱-۴) منحنی های هيسترتيک طبقه اول قاب ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۲-۴) تاريخچه پاسخ جابه جايي طبقه اول وآخر در قابهاي ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۳-۴) شاخص خسارت تيرها وستونها در طبقات مختلف قابها تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۴-۴) نتایج

فهرست منابع فارسی
فهرست منابع غیرفارسی

پیوست ۱

چکیده لاتین

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج