گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اکثر اعضا سازه هاي بتني مانند تيرها – دال ها و ستون ها تنش هاي کششي قابل توجهي در نتيجه بارهاي وارده و هم چنين تأثيرات غير وابسته به بارهاي خارجي مانند اختلاف درجه حرارت و حرکت فونداسيون ايجاد مي شود بتن ساده مقاومت کششي خيلي ضعيفي دارد و بنابراين نمي تواند در ساخت اين اعضاء به تنهايي بکار رود اما اگر مقدار کمي فولاد در محل هاي استراتژيک قرار گيرد که بتواند نيروهاي کششي داخلي را تحمل نمايد يک مکانيزم مؤثر براي تحمل بارهاي وارده به وجود مي آيد و در نتيجه ترکيب اين دو مصالح يعني بتن و فولاد بتن مسلح به وجود مي آيد که پر استفاده ترين مصالح سازه اي در قرن بيستم بوده است 
در بتن مسلح از خواص ساختاري مصالح بکار رفته و به بهترين وجه استفاده مي نمايند بدين معني که بتن نيروي فشاري و فولاد نيروي کششي را تحمل مي کند شکل۱ عمل سازه اي يک عضو خمشي را نشان مي دهد ممان M که در وسط تير به اندازه کافي بزرگ مي باشد باعث ترک خوردگي بتن مي شود اما نيروي کششي فولاد T  و نيروي فشاري بتن C که در قسمت بدون ترک بالاي مقطع قرار دارد در مقابل آن مقاومت مي کند اگر چه فولاد در مقابل نيروي کششي مقاوم است ولي نمي تواند جلوي ترک خوردگي قسمت کششي بتن را بگيرد پس از بارگذاري تيرهاي بتن مسلح ، معمولا ً ترک هاي ريزي در قسمت کششي آن ظاهر مي شود طراحان بتن مسلح بايد توجه کامل به کنترل عرض ترک ها و خيز عضو ها علاوه بر تعيين مقاومت کافي آن بنمايند .
بتن پيش تنيده 
بتن پيش تنيده مانند بتن مسلح يک مصالح ترکيب يافته است که از مزيت مقاومت فشاري زياد بتن استفاده مي نمايد در حالي که از ضعف بتن در مقابل نيروي کششي جلوگيري 
مي کند .
بتن پيش تنيده از بتني ساخته شده که معمولا ً مقاومت فشاري آن زياد مي باشد و مقدار کمي فولاد با مقاومت زياد که به صورت رشته هاي بهم بافته شده يا سيم بافت است تشکيل شده است اين سيم بافت ها تشکيل يک کابل را مي دهند قبل از بارگذاري اين کابل هاي فولادي را با جک در مقابل بتن مي کشند که در نتيجه سبب به وجود آمدن پيش فشردگي در بتن مي شود .
عمل اصلي تير پيش فشرده بتن در شکل۲ نشان داده شده است کابلي که از فولاد با مقاومت زياد ساخته شده درون يک مجرا قرار داده شده که در زمان بتن ريزي در داخل آن قرار گرفته است اين کابل در مقابل دو انتهاي تير کشيده و مهار شده است سپس مجرايي که کابل درون آن قرار دارد را با دوغاب سيمان پر مي کنند که باعث تماس بين بتن و فولاد مي گردد به علت قرار داشتن اين کابل در خارج از محور خنثي تير ، تنشي در مقطع تير بتني ايجاد مي شود که معمولا ً از حداکثر نيروي فشاري در پايئن مقطع به مقدار کمي نيروي کششي در بالاي آن متغير است (شکل ۲- ب) اين سبب مي شود که تير در ابتدا به سمت بالا خم شود زماني که بار طراحي شده W وارد شود ممان خمشي ايجاد شده در محل وسط تير باعث به وجود آمدن تنشي مي شود که در تارهاي بالايي مقطع فشاري و در تارهاي پاييني آن کششي است اين تنش ها با تنش هاي ايجاد شده به وسيله پيش تنيدگي با هم ترکيب شده و يک تنش فشاري ماکزيمم در تار بالايي مقطع و يک تنش فشاري و يا احتمالا ً کششي در تار پاييني آن به وجود مي آورد با افزايش بارهاي خارجي افزايش درنيروي کششي در تار پاييني مقطع صورت مي گيرد تا نهايتا ً اين تنش برابر مقاومت کششي بتن مي شود که در اين زمان ترک ها ظاهر مي شوند .
با افزايش بار وارده ، ممان خمشي در مقطع ترک خورده تير با يک زوج نيروهاي داخلي که نيروي کششي T  در کابل فولادي و نيروي فشاري C در قسمت ترک نخورده مقطع است مواجه مي شود ( شکل ۱-۲ – ب ) در اين مرحله رفتار مقطع ترک خورده بتني پيش فشرده مانند مقطع ترک خورده بتن مسلح عمل مي کند (شکل ۱) 
هدف اصلي از پيش تنيده کرده بتن بهتر ساختن رفتار آن در هنگام بارهاي بهره برداري مي باشد که اين هدف به وسيله ايجاد يک تغيير شکل و در نتيجه تنش ايجاد شده در مقطع انجام شده که با بارهاي طراحي شده مقابله نموده و آنرا خنثي نمايد .
شكل ۲- بتن پيش تنيده، توزيع تنش ها

انتخاب بتن پيش تنيده براي طراحي 
بتن پيش تنيده داراي مزاياي زياد و در عين حال محدوديتهايي مي باشد که طراح بايد از آن آگاه باشد ابتدا مزاياي مهم پيش تنيدگي ذکر مي شود و سپس به محدوديت هاي آن اشاره مي گردد .
بهتر شدن رفتار سازه پس از وارد شدن بارهاي بهره برداري 
از شکل ۲ مي توان به اين نتيجه رسيد که اثر نيروي پيش تنيده در يک عضو خمشي يک سازه کاهش و يا حتي از بين رفتن خيز به طرف پايين تير در اثر بارگذاري است که در ضمن سبب افزايش بار لازم که باعث ترک خوردگي مقطع در قسمت کششي مي شود نيز مي گردد همان طور که اشاره شد پيش تنيدگي اصولا ً براي بهتر کردن رفتار عضو سازه پس از بارگذاري است حتي مقدار کمي از پيش تنيدگي مي تواند عرض ترک هاي ايجاد شده را به مقدار زيادي کاهش داده و يا ممکن است به طور کامل از ترک خوردن مقطع جلوگيري نمايد .

عتیقه زیرخاکی گنج