گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

کارکرد لباس ازمنظرانسان شناسی ،درجوامع سنتی حفظ امنیت وحفاظت از بدن در محیط زیست او بوده است.چنین کارکردی درطول سالیان حفظ شده اما با پیچیدگی جوامع وگسترش روزافزون ارتباطات وفرهنگ ،کارکردهای دیگری بدان افزوده شده که درک آن ها درگرو درک بافت تاریخی ،مذهبی ، سیاسی ودر یک کلام فرهنگ جوامع است.این پژوهش سعی دارد تا با شناخت عوامل تاثیرگذار در پوشش زنان درطول تاریخ معاصر،که شروع آن به تجددطلبی شاهان قاجار به علل تاریخی مختلف ازجمله شکست های پی در پی سپاه ایران درجنگ های متعدد،سفرهای شاهان به اروپاو.. بازمی گردد،به بررسی تغییرشکل لباس زنان درحوزه ی خیابان بپردازد تا ضمن آن به عواملی برسد که باعث گریزبخشی از آنان ازپوشش معیار شده است.دراین رهگذر واضح است که جریان های فمینیستی هم درایران براین مساله تاثیرگذار بوده وهمواره سعی درانتشار اندیشه های موافق ومخالف برآن داشته اند.لذا بررسی آن ها هم در دستورکارپژوهش بوده است.
به زعم فرهنگ شناسان به ویژه تعریف ادواردتیلورانسان شناس
ووسیع این واژه ،مجموعه ي پیچیده اي است شامل شناخت ،باورها،هنر،اخلاقیات،قانون،رسوم وهرگونه
فکوهی ، ۱۳۸۲:۱۳۱ ).بنابراین )«. قابلیت وعاداتی که انسان به عنوان عضوي از جامعه کسب کرده است
فرهنگ بخشی از حیات بشري است و داراي دوبعد مادي ومعنوي بوده وانسان زمانی که درمعرض
جامعه قرار می گیرد،آن را کسب می کند .این پدیده ي اکتسابی همیشه با انسان همراهی کرده و شناخت
آن مستلزم درك همه ي وجوه آن است .دراین رابطه لباس،پوشش وپوشاك ،بخشی مادي از فرهنگ
اوست ومادیتی است که همواره با بدن انسان همراهی کرده وشاید جزیی از آن باشد.
شاید اولین »، انسان با بدنش وارد همه ي عرصه هاي اجتماعی شده و به نظر نتلسون و واتسون ۱
امریقینی این باشد که همه ي ما بدن هایی داریم که درتمام لحظات ماراهمراهی می کنندولذا همه ي
بدن بخش بیولوژیکی وجود ماست ولباس یعنی عنصري فرهنگی «. تجارب مامنوط به بدن هایمان است
که همواره آن را ه مراهی می کند،خودبخشی از این تجربه ي زیسته است .یعنی اگر همه ي تجربیات
وپندارهاي ما از جهان اطراف وابسته به بدن ماوقرارگرفتن آن درمحیط هاوشرایط مختلف باشد،لباس
بخش مهمی ازآن است بنابراین هم درساخت آن شریک شده وهم خود بخشی از آن می شود.
لباس،بدن بیولوژیکی مار اوارد عرصه ي فرهنگی می نمایدو انسان را هرچه بیشتر از طبیعت دور می
کند.بنابراین شاید اولین عنصري که انسان را به طورمعمول از طبیعت دورمی کند وجنبه اي فرهنگی
برایش ایجاد می کند ،لباس وپوشش اوست.


عتیقه زیرخاکی گنج