امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر
نوع کنسانتره مصرفی شامل کنسانتره پرتقال ، سیب و انگور برای تولید سالیانه
y شهرستان x 2000 تن انواع آب میوه جات و محل اجرای طرح در استان
میباشد. z روستای نمونه
با اجرای طرح ضمن تولید ۲۰۰۰ تن آب میوه جات در بطری که مورد نیاز کل
کشور و خصوصاً مناطق جنوبی کشور می باشد و با تشویق و عادت مصرف
کنندگان به استفاده از این نوع نوشابه باز سازی شده غیر گازدار به جای نوشابه
های کولا ، عملاً در جهت خود کفائی در این رش ته گام های مؤثری برداشته شده
و همچنین اجرای طرح دارای اثرات جنبی بر روی سایر فعالیت های تولیدی در
منطقه بوده و با ایجاد زمینه های مناسب جهت جذب نیروهای متخصص و خلاق
به منطقه در نهایت به ایجاد و بهبود هسته های توسعه منجر خواهد شد…

نوع محصول کارخانه عبارتست از انواع نوشابه بدون گاز به صورت آبمیوه جات
به غلظت ۱۴  10 درجه بریکس که از کنسانتره به غلظت ۷۰  60 درجه بریکس
باز سازی شده و در بطری های نوشابه ای به ظرفیت ۲۸۵ سی سی و با درب
طشتکی بسته بندی خواهد شد.
بطری مذبور دارای ارتفاع ۲۴۰ میلیمتر و قطر ۵۷ میلیمتر است و بر روی آن بر
۲۰۰ میلیمتر چسبانده خواهد شد. × چسب مربوطه به ابعاد ۸۰
آبمیوه تولیدی با استفاده از کنسا نتره پرتقال ، سیب و انگور و به صورت آب این
میوه جات تهیه می گردد و در مورد آب پرتقال بر اساس نوع کنسانتره مصرفی
تهیه آن تا بریکس ۷ نیز معمول است.
 ظرفیت تولید و مدت زمان کار کارخانه:
ظرفیت تولید سالانه کارخانه در حدود ۲۰۰۰ تن آبمیوه و معادل ۲۰۰۰۰۰۰ لیتر
است که با توجه به ظرفیت بطری ها و با در نظر گرفتن ضایعات و غیره کلاً در
حدود ۷ میلیون بطری ۲۸۵ سی سی آب میوه خواهد شد که شامل موارد زیر
است:
نام محصول تعداد بطری
ظرفیت (سی
سی)
ظرفیت (لیتر)
۸۵۷،۰۰۰ ۲۸۵ آب پرتقال ۳،۰۰۰،۰۰۰
۷۱۳،۰۰۰ ۲۸۵ آب سیب ۲،۵۰۰،۰۰۰
۴۳۰،۰۰۰ ۲۸۵ آب انگور
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر
نوع کنسانتره مصرفی شامل کنسانتره پرتقال ، سیب و انگور برای تولید سالیانه
y شهرستان x 2000 تن انواع آب میوه جات و محل اجرای طرح در استان
میباشد. z روستای نمونه
با اجرای طرح ضمن تولید ۲۰۰۰ تن آب میوه جات در بطری که مورد نیاز کل
کشور و خصوصاً مناطق جنوبی کشور می باشد و با تشویق و عادت مصرف
کنندگان به استفاده از این نوع نوشابه باز سازی شده غیر گازدار به جای نوشابه
های کولا ، عملاً در جهت خود کفائی در این رش ته گام های مؤثری برداشته شده
و همچنین اجرای طرح دارای اثرات جنبی بر روی سایر فعالیت های تولیدی در
منطقه بوده و با ایجاد زمینه های مناسب جهت جذب نیروهای متخصص و خلاق
به منطقه در نهایت به ایجاد و بهبود هسته های توسعه منجر خواهد شد…

نوع محصول کارخانه عبارتست از انواع نوشابه بدون گاز به صورت آبمیوه جات
به غلظت ۱۴  10 درجه بریکس که از کنسانتره به غلظت ۷۰  60 درجه بریکس
باز سازی شده و در بطری های نوشابه ای به ظرفیت ۲۸۵ سی سی و با درب
طشتکی بسته بندی خواهد شد.
بطری مذبور دارای ارتفاع ۲۴۰ میلیمتر و قطر ۵۷ میلیمتر است و بر روی آن بر
۲۰۰ میلیمتر چسبانده خواهد شد. × چسب مربوطه به ابعاد ۸۰
آبمیوه تولیدی با استفاده از کنسا نتره پرتقال ، سیب و انگور و به صورت آب این
میوه جات تهیه می گردد و در مورد آب پرتقال بر اساس نوع کنسانتره مصرفی
تهیه آن تا بریکس ۷ نیز معمول است.
 ظرفیت تولید و مدت زمان کار کارخانه:
ظرفیت تولید سالانه کارخانه در حدود ۲۰۰۰ تن آبمیوه و معادل ۲۰۰۰۰۰۰ لیتر
است که با توجه به ظرفیت بطری ها و با در نظر گرفتن ضایعات و غیره کلاً در
حدود ۷ میلیون بطری ۲۸۵ سی سی آب میوه خواهد شد که شامل موارد زیر
است:
نام محصول تعداد بطری
ظرفیت (سی
سی)
ظرفیت (لیتر)
۸۵۷،۰۰۰ ۲۸۵ آب پرتقال ۳،۰۰۰،۰۰۰
۷۱۳،۰۰۰ ۲۸۵ آب سیب ۲،۵۰۰،۰۰۰
۴۳۰،۰۰۰ ۲۸۵ آب انگور

عتیقه زیرخاکی گنج