گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه در سه فصل ( فصل اول : مقدمه ، تخصيص مقادير ويژه مقاوم ، طراحي كنترل كننده هاي مقاوم و الگوريتم هاي عددي ، نتيجه گيري، فصل دوم : مقدمه ، منطق فازي و مجموعه هاي فازي ، طراحي كنترل كننده هاي فازي (F.C.D) ، شبكه هاي عصبي مصنوعيANN ، سيستم هاي تركيبي فازي – عصبي ، استفاده از الگوريتم پس انتشار خطا در سيستم فازي ، نتيجه گيري ، فصل سوم : مقدمه ، بيان مسأله ، ارائه يك روش صريح در تخصيص مقادير ويژه سيستم حلقه در يك ناحيه دلخواه از صفحه مختصات ، بكارگيري شبكه عصبي- فازي- ژنتيكي در طراحي كنترل كننده مقاوم ، مثال ها و كاربرد ) تنظیم شده است

نتيجه گيري فصل اول

با توجه به مطالب مطرح شده و معرفي نرم‌هاي متعدد ملاحظه شد كه مقاومت يك كنترل كننده ارتباط مستقيم با نوع بردار ويژه طراحي كننده آن كنترل كننده دارد و در اين راستا دو الگوريتم ارائه شد و با مثالهاي عددي ملاحظه شد كه الگوريتم اول براي بعضي از مثالها همگرا نيست و در صورت همگرائي دقت و سرعت آن از الگوريتم دوم كمتر است.

در فصل سوم با ارائه يك روش مبتني بر شبكه هاي فازي عصبي ژنتيكي به رفع اين مشكل‌ها مي پردازيم

نتيجه گيري فصل دوم

با توجه به اينكه يك سيستم فازي عصبي آموزش پذير است. لذا مي توان چنين سيستمي را يك سيستم شناسايي كننده ناميد. و لذا برتري هاي به شبكه هاي عصبي دارد كه ما به دو مورد آن اشاره مي كنيم.

الف) پارامترهاي شبكه فازي – عصبي با توجه به زباني بودن متغيرها و پارامترها در اين شبكه مي توانند توصيف كننده يك ماهيت فيزيكي باشند و لذا قابل لمس تر مي شوند.

ب ) شبكه فازي – عصبي يك چهارچوب طبيعي دارد كه قابليت تأثيرگذاري و بهره گيري از تجربيات انساني در تجزيه و تحليل هاي علمي را كاملاً فراهم مي كند.


عتیقه زیرخاکی گنج