گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر

شروع شدن بازی از بدو تولد انسان است. بازی کردن از هنگام تولد تا مرگ او است انسان از نظر فیزیولوژیکی نیازمند جنبش هست . بازی یکی از مهمتریم جز این جنبش و حرکت است . بنابراين مي­توان نتيجه ­گيري نمود كه بازي گروهي و با قاعده درمهد كودك مي­توان تأثير مثبتي را در افزايش رشد اجتماعي كودكان ايفا نمايد. ادبیات کلاسیک ایران نیز گویای چگونگی و تربیت فرزندان و پر کردن اوقات فراغت آنهاست ایدئولوژی و اعتقادات رایج در جامعه یکی ازعوامل شکل دهنده بازی در کودکان است.

رابطه عاطفي بين كودكان و اطرافيان، مخصوصاً با مادر دراولين سال زندگي دررشد اجتماعي او نقش تعيين كننده­اي دارد. نحوه ارضاء نيازهاي كودك زير بناي نگرش وي را در آينده نسبت به ديگران مي­سازد. كودك به تدريج و ضمن ارتباط با ديگرا ن به مهارتهاي اجتماعي خود مي­افزايد و عليرغم دوره اول كودكي كه همبازي ها نقش چنداني در زندگي كودك ندارد، در دوره پيش دبستاني دوستان تأثير بسزايي در رشد اجتماعي كودك دارند و مهارتهاي اجتماعي كودك راافزايش مي­دهند. كودك دراين مكان ها به تجربه و يادگيري مي­پردازد و روشهاي ارتباط با ديگران را فرا مي­گيرد و به نقاط ضعف و قدرت خود پي مي­برند. (شفيع آبادي، ۱۳۷۲ ) .

از ۲ تا ۴ سالگي كودكان كه در آغاز افرادي غير اجتماعي هستند به افراد اجتماعي تبديل مي­شوند. كودك در اثر بازي با كودكان ديگر يعني از راه مشاركت در فعاليتهاي آنان و دادن و گرفتن اسباب بازيها، در اندك زمان روح سازگاري دراو پديدارمي­شود. همچنين او از راه تقليد كردار و گفتار همچنان هاي همبازيش مي­كوشد خود را به شكل آنان در آورده و مطابق با الگوي قابل قبول گروه خود رفتار كند

در اين تحقيق به بررسي اثرا ت بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگي شهر تهران پرداخته شد، بدين ترتيب پس از تدوين سوال و فرضيه دال بر اثبات ثبت بازي درمهد كودك بخصوص بازي گروهي و باقاعده درمهد كودك بر ميزان رشد اجتماعي، بررسي مباحث نطري و بخصوص نظري وايلند درمحيط رشد اجتماعي تأكيد شد، پس از آن تعداد و ۶۰ نفر به عنوان نمونه تحقيق به صورت تصادفي با روش نمونه­گيري خوشه­اي گزينش شدند و از پرسشنامه وايلند بر روي آنها اجرا گرديد. سپس از طريق آزمونt استيودنت گروههاي مستقل با آزمون فرضيه تحقيق پرداخته شد و مشخص گرديد كه ميانگين رشد اجتماعي كودكي يا كودكاني كه درمهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام مي­دهند درمقايسه با كودكاني كه در مهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام نمي­دهند، بالاتر است و اين تفاوت ازلحاظ آماري در سطح ۱ ۰ / ۰ * معنا دار مي­باشد. بنابراين مي­توان نتيجه­گيري نمود كه بازي گروهي و با قاعده درمهد كودك مي­توان تأثير مثبتي را در افزايش رشد اجتماعي كودكان ايفا نمايد. 


عتیقه زیرخاکی گنج