امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 94 views
  • بدون نظر
موضوع پایان نامه در مورد بررسی تاثیر مولفه قائم شتاب زمین در ستونهای سازه های فولادی قاب خمشی به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی شامل ۳۰۶ صفحه برای رشته عمران -سازه می باشد. در این تحقیق سه ساختمان فولادی ۵-۱۰-۱۵ طبقه با سیستم باربر جانبی قاب خمشی تحت اثر توام مولفه های افقی و قائم شتاب زمین لرزه با استفاده از شتابنگاشتهای واقعی مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی قرار گرفته و نتایج تحلیل با نتایج حاصل از تحلیل تحت اثر مولفه افقی شتاب زمین لرزه به تنهایی مقایسه گردیده است تا از مقایسه آنها به میزان تاثیر مولفه قائم شتاب در ترکیب با مولفه افقی در ستون های ساختمان های مورد تحلیل پی برده شود و بر این اساس آسیب پذیری ساختمان ها تحت اثر تحریکات زلزله با دقت بیشتری بررسی گردد تا بهتر بتوان نسبت به طراحی اقدام نمود.

سازه ساختمان ها بصورت سه بعدی مدل شده و توسط نرم افزار RAM PERFORM  مورد تحلیل دینامیک غیر خطی قرار گرفته است. شتابنگاشتهای انتخابی مربوط به زلزله های نورتریج -بم – کوبه – طبس-منجیل می باشند که مجموعا طیف وسیعی از شدت ، مدت و محتوی فرکانسی را شامل می گردد.


عتیقه زیرخاکی گنج