گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر
 فایل سمینار بررسی خواص آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی شامل ۹۱ صفحه می باشد.  در دهه گذشته اثر مثبت افزودن عناصر کمیاب خاکی بر روي خواص مکانیکی آلیاژهاي منیزیم مشخص گردیده است. همچنین عناصر کمیاب خاکی با بهبود سیالیت و مقاومت ترك گرم نقش تعیین کننده اي در بهبود قابلیت ریخته گري آلیاژهاي منیزیم ایفا می کنند. اگر چه عمده آلیاژهاي منیزیم در محیط مرطوب تحت خورندگی شدید قرار می گیرند. افزودن عناصرکمیاب خاکی یک بهبود نسبی در مقاومت خوردگی این آلیاژها ایجاد می نماید.

فهرست مطالب
چکیده 
مقدمه 
فصل اول: کلیات 
هدف و پیشینه تحقیق 

 فصل دوم: بررسی خواص مکانیکی آلیازها ي منیزیم حاوي  RE
 بررسی خواص استحکامی آلیازهاي منیزیم حاوي RE
 بررسی خواص استحکامی آلیازهاي پایه Mg-Al 
 بررسی خواص استحکامی آلیازهاي AZ91-xRE 
 بررسی خواص استحکامی آلیازهاي AZCR
بررسی خواص استحکامی آلیاز ۸۴ ZA حاويRE 
بررسی اثرRE بر روي خواص استحکامی آلیازهاي  Mg-Al 
 بررسی خواص استحکامی آلیازهاي Mg-Nd-Zn-Zr و Mg-Ce-Zn-Zr وMg-Y-Nd-Zn-Zr
بررسی خواص کششی آلیاژ  AZ84 حاوي عناصر کمیاب خاکی  (RE) در دماي محیط
 بررسی خواص کششی آلیاژهاي ZA84 – XRE در دماي بالا 
بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی RE بر روي خواص مکانیکی آلیاژهاي 17Mg – Li
بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی بر روي سختی آلیاژهاي منیزیم 
بررسی سختی آلیاژهاي پایه Mg-Al حاوي عناصر کمیاب خاکی   
بررسی سختی آلیاژ ZA 84 حاوي عناصر کمیاب خاکی 
 شکست نگاري آلیاژهاي منیزیم حاوي RE
  شکست نگاري آلیاژهاي Mg-6Al-xRE و AZ91-xRE
حاوي عناصر کمیاب خاکی ۳۲ ZA 2-3-2 شکست نگاري آلیاز ۸۴
شکست نگاري آلیازهاي 33 Mg-Nd-Zn-Zr و Mg-Ce-Zn-Zr 2-3-4 
Mg-Y-Nd-Zn-Zr
فصل سوم: قابلیت ریخته گري آلیاژهاي منیزم حاوي عناصر کمیاب خاکی
 تاثیر عناصر کمیاب خاکی بر روي انجاد آلیاژهاي منیزیم 
  سیالیت آلیاژهاي منیزیم حاوي RE 
-تاثیر ضخامت سطح مقطع بر روي سیالیت آلیاژهاي منیزیم حاوي RE 
تاثیردماي ریختن مذاب بر روي سیالیت آلیاژهاي منیزیم حاوي RE 
تاثیردماي قالب بر روي سیالیت آلیاژهاي منیزیم حاوي RE 
 تاثیر مقادیر عناصر کمیاب خاکی بر روي سیالیت آلیاژهاي منیزیم حاوي RE 
 تاثیر عناصر کمیاب خاکی بر مقاومت ترك گرم آلیاژهاي منیزیم 
تاثیر عناصر کمیاب خاکی بر مقاومت ترك گرم آلیاژهاي
۴۷ Mg-Al -3-3-2 تاثیر عناصر کمیاب خاکی برشکست نگاري ترك گرم آلیازهاي
۴۸ Mg-Al برروي مقاومت ترك گرم آلیازهاي RE -3-3-3 مکانیزم تاثیر
فصل چهارم: مقاومت خورد گی آلیازهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی
 خوردگی عمومی منیزیم
مقاومت خوردگی آلیازهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی 
بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی برروي مقاومت خوردگی آلیاژ AZ91
 مورفولوزي خوردگی آلیاژ  AZ91
 پلاریزاسیون الکتروشیمیایی آلیازهاي AZR
 بررسی رفتار خوردگی آلیازهاي Mg-Tb-Nd و WE43
 خوردگی تنشی آلیازهاي منیزیم حاوي عنا صر کمیاب خاکی
-۴-۵-۱ مورفولوزي خوردگی ۶۶
اندیس تمایل به خوردگی تنشی Iscc
فصل پنجم- نتیجه گیري و پیشنهادات 
نتیجه گیري 

عتیقه زیرخاکی گنج