گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
کندانسور يکي از قسمتهاي مهم نيروگاه است که نشتي آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سيکل مي شود، که در نهايت خسارت هاي فراواني به بويلر، توربين و ديگر اجزاء نيروگاه وارد مي شود. نشتي هاي بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگي هاي سمت بخار يا سمت آب است که سهم سمت آب بيشتر است. از جمله خوردگي هاي سمت آب،خوردگي سايشي در ابتدا و انتهاي ورودي و خروجي آب لوله، خوردگي هاي گالوانيک درمحل اتصال لوله به تيوب شيت، خوردگي حفره اي و شياري در امتداد لوله ها ، خوردگي تنشي (SCC) در سمت بخار و درمحل رولينگ انتهاي لوله ها را مي توان نام برد. اعمال بازدارنده هاي خوردگي ، استفاده از پوشش هاي رنگ و لاستيک درون جعبه آب، استفاده از اينسرت هاي پلاستيکي در ورودي و خروجي لوله آب و اعمال حفاظت کاتدي و نيز ملاحظات بهره‌برداري صحيح از واحد و انجام اسيد شويي هاي به موقع و مناسب، آگاهي از وقوع نشتي و پيدا کردن محل دقيق نشتي ها با استفاده از روشهاي مختلف، تميزکاري لوله هاي رسوب گرفته با استفاده از سيستم گلوله هاي اسفنجي و … مهمترين روشهاي پيشگيري از نشتي به شمار مي رود.


فهرست……………………………………………………………………………………………شماره صفحه
فصل اول-عملکرد کندانسور ،شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن…………………..۱
۱-۱- تعريف و دلايل لزوم کندانسور در نيروگاه………………………………………………………….۱
۱-۲- انواع سيستم خنک کننده …………………………………………………………………………..۳
۱-۳- انواع کندانسور………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳-۱- کندانسورهاي تماس مستقيم…………………………………………………………….۵
۱-۳-۲- کندانسورهاي سطحي يا تماس غير مستقيم………………………………………….۹
۱-۳-۲-۱- کندانسورهاي تماس غير مستقيم خنک کننده با هوا……………………….۹
۱-۳-۲-۲-کندانسورهاي سطحي آب وبخار…………………………………………………..۱۰
۱-۴- شرايط کاري آب وبخار……………………………………………………………………………….۱۲
۱-۴-۱- شرايط کاري سمت آب………………………………………………………………………۱۲
۱-۴-۱-۱- اکسيژن…………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۴-۱-۲- گاز کربنيک……………………………………………………………………………..۱۴
۱-۴-۱-۳- گاز کلر…………………………………………………………………………………..۱۴
………………………………………………………………………………..۱۴ PH1-4-1-4- تاثير
۱-۴-۱-۵- نمکهاي محلول……………………………………………………………………….۱۵
۱-۴-۱-۶- ميکرو ارگانيسمها…………………………………………………………………….۱۵
۱-۴-۲- شرايط کاري سمت بخار…………………………………………………………………….۱۶
۱-۴-۲-۱- اکسيژن………………………………………………………………………………….۱۶
۱-۴-۲-۲- آمونياک………………………………………………………………………………..۱۷
۱-۴-۲-۳- رسانايي يا هدايت الکتريکي………………………………………………………۱۸
۱-۵- آلياژها و مواد بکار رفته در کندانسورهاي سطحي آب و بخار……………………………..۱۸
فصل دوم- انواع خوردگي در کندانسورهاي سطحي………………………………………………….۲۵
۲-۱- خوردگي سايشي………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱-۱- حمله ورودي…………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۱-۲- خوردگي سايشي بوسيله جاگيري اجسام خارجي……………………………………….۲۸
۲-۱-۳- خردگي سايشي موضعي بوسيله ارتعاش مواد خارجي………………………………۳۰
۲-۱-۴- سايندگي ماسه……………………………………………………………………………….۳۱
۲-۱-۴-۱- اثر مقدار ماسه بر خورگي برنج آلومينيوم در آب دريا………………………۳۳
..۳۴NaCl 3% 2-1-4-2- اثر قطر ماسه بر ميزان خوردگي برنج آلومينيوم در محلول
۲-۱-۴-۳- اثر مقدار آهن آلياژي بر مقاومت سايندگي ماسه در آب دريا…………۳۵
۲-۱-۵- تصادم…………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲- خوردگي گالوانيک…………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۳- خوردگي حفره‌اي و شکافي……………………………………………………………………….۳۸
۲-۳-۱- عوامل موثر بر خوردگي حفره اي…………………………………………………………۴۰
۲-۳-۱-۱- اثر ترکيب آلياژ ها……………………………………………………………………۴۰
اثر PH
2-3-1-3- اثر سولفيد……………………………………………………………………………۴۲
۲-۳-۱-۴- اثر سرعت جريان……………………………………………………………………۴۳
۲-۳-۱-۵- اثر کلر………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۴- آلياژ زدايي يا جدايش انتخابي………………………………………………………………….۴۷
۲-۵- خوردگي تنشي………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۶- خوردگي ميکروبي…………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۷- خوردگي سمت بخار………………………………………………………………………………..۴۹
فصل سوم- روشهاي پيشگيري از خوردگي ، روشهاي نشت يابي و تمييز کاري در
کندانسور هاي سطحي……………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۱- کنترل شيميايي آب خنک کن…………………………………………………………………..۵۳
۳-۱-۱- کنترل رسوب………………………………………………………………………………….۵۳
کنترل PH  و کلر زني 
3-1-3- بازدارنده ها………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۱-۳-۱- بازدارنده هاي بر پايه فسفات……………………………………………………۵۵
۳-۱-۳-۲- بازدارنده بر پايه روي……………………………………………………………….۵۷
۳-۱-۳-۳- بازدارنده پلي فسفات/روي………………………………………………………۵۸
۳-۱-۳-۴- بازدارنده مرکايتوبنزو تبازول…………………………………………………….۵۸
۳-۱-۳-۵- بازدارنده سولفات آهن……………………………………………………………۵۹
۳-۲- حفاظت کاتدي………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۳- رنگ و پوشش……………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۴- انتخاب آلياژ مناسب……………………………………………………………………………..۶۲
۳-۵- روشهاي نشت يابي……………………………………………………………………………….۶۳
۳-۵-۱- تايين رسانايي……………………………………………………………………………….۶۵
۳-۵-۲- اندازه گيري اکسيژن……………………………………………………………………….۶۵
۳-۶- روشهاي تعيين محل نشتي…………………………………………………………………….۶۶
۳-۷- روشهاي تمييزکاري کندانسور…………………………………………………………………..۶۸
۳-۷-۱- تمييزکاري سمت آب…………………………………………………………………….۶۸
۳-۷-۲- تمييزکاري سمت بخار…………………………………………………………………….۷۱
فصل چهارم- تاثير خوردگي کندانسور در بهره برداري نيروگاه هاي کشور……………………..۷۴
۴-۱- مشکلات خوردگي کندانسور در نيروگاه هاي کشور…………………………………………۷۴
۴-۱-۱- نيروگاه بندر عباس (آب خنک کن : دريا)………………………………………………۷۵
۴-۱-۲- نيروگاه تبريز (آب خنک کن : چاه)………………………………………………………۷۶
۴-۱-۳- نيروگاه رامين (آب خنک کن : رودخانه)……………………………………………….۸۱
۴-۲- تاثير خورگي و نشتي کندانسور بر روي قسمتهاي ديگر……………………………………۸۴
۴-۳- خسارتهاي اقتصادي………………………………………………………………………………۸۶
مراجع……………………………………………………………………………………………………………۹۱


عتیقه زیرخاکی گنج