گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين سبك اسناد و سلامت رواني در دانشجويان دختر و پسر دانشكده هاي علوم انساني و پايه، فني و مهندسي و هنر دانشاه علم و فرهنگ صورت گرفته است. نمونه اين پژوهش ۹۰ نفر از دانشجويان رشته هاي مختلف كه از سه دانشكده ي مختلف فني و مهندسي و انساني و هنر مي باشد كه از هر گروه ۳۰ نفر نمونه گيري شده كه ۱۵ نفر از آنها دختر و ۱۵ نفر از آنها پسر مي باشد. در اين پژوهش روش نمونه گيري به صورت خوشه اي تصادفي انجام شده و به جاي افراد از گروهها براي نمونه گيري استفاده شده و از بين سه دانشكده به صورت تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات پژوهش از پرسشنامه سبك اسناد (CASQ)، پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) و پرسشنامه وضعيت اجتماعي و اقتصادي استفاده شده است. 
امروزه سلامت رواني طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت به عنوان يكي از ملاكهاي لازم براي سلامت عمومي در نظر گرفته شده است. براساس نظر كارشناسان اين سازمان سلامتي عبارت است از حالت «رفاه كامل جسمي،‌رواني،‌اجتماعي و نه فقدان بيماري است». يكي از روشهاي تشخيص سلامت رواني از بيماري تعيين ملاك و معيار براي آنهاست. سابيشن و آفر (۱۹۸۴) چهار ملاك اساسي سلامت رواني را تحت عنوان فقدان اختلال يا نشانه هاي مرضي، كاركرد مطلوب، برخورداري از ويژگيهاي اكثريت افراد جامعه و داشتن رفتار متناسب با فرهنگ هر جامعه برشمرده اند. البته در هريك از ملاكها اشكالاتي وجود دارد. عوامل زيادي در سلامت رواني دانشجويان دخالت دارند كه طبق تحقيقات انجام شده يكي از اين عوامل نحوه اسناد دانشجويان مي باشد،‌بدين معني كه اسناد نامطلوب مي تواند سلامت رواني فرد را تهديد كند. تئوري اسناد از تئوريهاي شناختي انگيزشي است كه هدف آن بررسي شيوه هايي است كه افراد، رويدادها و حوادث را تبيين كرده و به دنبال روابط علت و معلولي بين آنها هستند (هاردي و ويري، ۱۹۸۴). اولين كسي كه به موضوع اسناد توجه كرده هايدر (۱۹۸۵) بود. او اسناد را به صورت فرايندي كه افراد بكار مي برند تا رويدادها (رفتارها)‌را به شرايط زيربنايي پيوند دهند،‌تعريف كرده است. در واقع او معتقد است كه مردم در تبيين رفتار ديگران يا اسناد موقعيتي مي دهند (رفتار فرد را معلول عوامل موقعيتي مي دانند) يا اسناد گرايشي مي دهند (معتقدند شخص با اين رفتار، يكي از صفات شخصي خود را بروز داده است). (كريمي، ۱۳۷۳)پس ازهايدر، جونز و ديويس (۱۹۶۵) نظريه اسناد را با توجه به پيامدهاي رفتار بعنوان مبناي اسناد شكل دادند. منظور آنها اين بود كه مردم سعي دارند از يك عمل استنباط كنند كه آيا آن عمل با يك ويژگي (خصيصه) پايدار فرد تطبيق مي كند يا خير (كريمي، ۱۳۷۳)‌سپس هارولدكلي (۱۹۷۶) در نظريه تغيير همگام خود بر اين اعتقاد بود كه مردم اسنادهاي خود را بر مبناي اصل تغيير همگام انجام مي دهند. اين اصل مي گويد براي اين كه عاملي علت يك رفتار باشد، بايد هروقت آن رفتار روي مي دهد،‌آن عامل حاضر باشد و وفتي رفتار رخ نمي دهد،‌آن عامل نيز حضور نداشته باشد. به اعتقاد كلي مردم براي اسناد از سه منبع اطلاعاتي همرايي، ثبات و تمايز استفاده مي كنند. آيا فرد در همان موقعيت همان رفتار را دارد (همرأيي)،‌آيا فرد در مورد همه موقعيتها همين رفتار را دارد يا صرفا در يك موقعيت خاص (تمايز)، آيا فرد همواره در اين موقعيت چنين رفتاري دارد يا فقط همين يكبار در اين موقعيت چنين رفتاري داشته باشد و بالاخره شيور در نظريه تركيبي خود كه تركيبي از سه نظريه بالاست، سه مفروضه بيان داشته است. بدين معني كه رفتارها تصادفي رخ نمي دهند و قابل پيش بيني هستند. همچنين رفتارها قابل مشاهده افراد،‌اطلاعات معتبري در مورد علل زيربنايي خود بدست مي دهند و مردم تمايل به پيش بيني رفتار ديگران دارند. و سرانجام آخرين نظريه پرداز اسناد، نظريه اسناد را در ارتباط با يادگيري در مدارس مطرح كرده است و معتقد است مردم بازده رفتار خود را به عوامل دروني- بيروني،‌پايدار- ناپايدار، قابل كنترل، غيرقابل كنترل اسناد مي دهند. و در تبيين شكست و موفقيت ، پيامد آن را به يكي از چهار عامل توانايي،‌تلاش،‌شانس و دشواري تكليف اسناد مي دهند. بطور كلي اسنادها عملكرد آينده خود را تحت تاثير قرارمي دهند و با انتظار فرد درباره بازده او در آينده پيوند دارند. البته اسناد افراد با توجه به شرايط محيطي و تجارب موفق و ناموفق متفاوت است. سليگمن و همكارانش اسنادها را در سه بعد بيروني – دروني،‌كلي – اختصاصي، پايدار- ناپايدار طبقه بندي كردند و معتقدند كه سبك اسناد چهار اصل دارد و فرض بر اين است كه براي تهديد سلامت رواني و خصوصا وقوع افسردگي وجود هر چهار اصل لازم است، كه عبارتند از: 1- انتظار شيوع حوادث بسيار ناگوار يا انتظار وقوع حوادث بسيار مطلوب 2- ناتواني در كنترل نتايج مرتبط با اين حوادث 3- برخورداري از سبك اسنادي ناجور (نسبت دادن رويدادهاي منفي به علل بيروني، ناپايدار،‌اختصاصي)‌۴- هرقدر اطمينان درباره حالت ناگوار مورد انتظار و غيرقابل كنترل بودن رويداد بيشتر باشد،‌نارسايي هاي شناختي، انگيزشي، نيرومندتر خواهندبود و هرقدر رويداد غيرقابل كنترل براي فرد اهميت بيشتري داشته باشد، اختلال عاطفي و كاهش عزت نفس بيشتر خواهدبود. علايق محققان بيشتر برروي اصل سوم متمركز شده است. طبق اين اصل برخورداري از يك سبك اسنادي ناجور فرد را مستعد مي سازد تا در برابر رويدادهاي ناخوشايند يا عدم وقوع رويدادهاي خوشايند افسردگي نشان دهد. 
  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر

هدف از این مطالعه بررسی سبک اسناد دهی و ارتباط آن با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر سه دانشکده هنر،‌انسانی،‌فنی و مهندسی می باشد. آن چه در این پژوهش مورد نظر است، شناخت سبکهای اسنادی دانشجویان به عنوان عاملی موثر در سلامت روانی آنها می باشد. به عبارت دیگر این پژوهش به دنبال این است که مشخص کند دانشجویان از چه نوع سبک اسنادی جهت تبیین موفقیتها و شکستهای خود استفاده می کنندو این نوع سبک چه رابطه ای با سلامت روانی آنها دارد.

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين سبك اسناد و سلامت رواني در دانشجويان دختر و پسر دانشكده هاي علوم انساني و پايه، فني و مهندسي و هنر دانشاه علم و فرهنگ صورت گرفته است.

نمونه اين پژوهش ۹۰ نفر از دانشجويان رشته هاي مختلف كه از سه دانشكده ي مختلف فني و مهندسي و انساني و هنر مي باشد كه از هر گروه ۳۰ نفر نمونه گيري شده كه ۱۵ نفر از آنها دختر و ۱۵ نفر از آنها پسر مي باشد.

در اين پژوهش روش نمونه گيري به صورت خوشه اي تصادفي انجام شده و به جاي افراد از گروهها براي نمونه گيري استفاده شده و از بين سه دانشكده به صورت تصادفي انتخاب شدند.

براي جمع آوري اطلاعات پژوهش از پرسشنامه سبك اسناد (CASQ)، پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)  و پرسشنامه وضعيت اجتماعي و اقتصادي استفاده شده است. 

امروزه سلامت رواني طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت به عنوان يكي از ملاكهاي لازم براي سلامت عمومي در نظر گرفته شده است. براساس نظر كارشناسان اين سازمان سلامتي عبارت است از حالت «رفاه كامل جسمي،‌رواني،‌اجتماعي و نه فقدان بيماري است». يكي از روشهاي تشخيص سلامت رواني از بيماري تعيين ملاك و معيار براي آنهاست. سابيشن و آفر (۱۹۸۴) چهار ملاك اساسي سلامت رواني را تحت عنوان فقدان اختلال يا نشانه هاي مرضي، كاركرد مطلوب، برخورداري از ويژگيهاي اكثريت افراد جامعه و داشتن رفتار متناسب با فرهنگ هر جامعه برشمرده اند. البته در هريك از ملاكها اشكالاتي وجود دارد.

عوامل زيادي در سلامت رواني دانشجويان دخالت دارند كه طبق تحقيقات انجام شده يكي از اين عوامل نحوه اسناد دانشجويان مي باشد،‌بدين معني كه اسناد نامطلوب مي تواند سلامت رواني فرد را تهديد كند. تئوري اسناد از تئوريهاي شناختي انگيزشي است كه هدف آن بررسي شيوه هايي است كه افراد، رويدادها و حوادث را تبيين كرده و به دنبال روابط علت و معلولي بين آنها هستند (هاردي و ويري، ۱۹۸۴).

اولين كسي كه به موضوع اسناد توجه كرده هايدر (۱۹۸۵) بود. او اسناد را به صورت فرايندي كه افراد بكار مي برند تا رويدادها (رفتارها)‌را به شرايط زيربنايي پيوند دهند،‌تعريف كرده است. در واقع او معتقد است كه مردم در تبيين رفتار ديگران يا اسناد موقعيتي مي دهند (رفتار فرد را معلول عوامل موقعيتي مي دانند) يا اسناد گرايشي مي دهند (معتقدند شخص با اين رفتار، يكي از صفات شخصي خود را بروز داده است


عتیقه زیرخاکی گنج