گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 57 views
  • بدون نظر

با سلام خدمت شما دوستان عزیز، محصولی را که پیشه رو دارید پایان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات درادارات آموزش و پرورش می باشد. دوران جديد كه به عصراطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه­اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطاتIC را تجربه مي­كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه­اي را جامعه اطلاعاتي مي­گويند. فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمانهاي مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايز كننده اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.

فهرست مطالب

چكيده                                                                                                            

فصل اول: كليات پژوهش                          
1-1- مقدمه                                                                                                    
2-1- بيان مسئله                                                                                              
3-1- اهميت ضرورت پژوهش                                                                   
4-1- انگيزه پژوهش                                                                                         
5-1- هدف پژوهش                                                                                          
6-1- سوال پژوهش                                                                                          
7-1- تعاريف عملياتي                                                                              
فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش
۱-۲- مباني نظري پژوهش                                                                                  
1-1-2- فرهنگ سازماني                                                                                   
2-1-2- تعاريف فرهنگ سازماني                                                                         
3-1-2- اهميت فرهنگ سازماني                                                                           
4-1-2- خصوصيات فرهنگ سازماني                                                          
5-1-2- منابع فرهنگ                                                                              
6-1-2- شيوه پيدايش فرهنگ                                                                     
7-1-2- انواع فرهنگ سازمان                                                                    
8-1-2- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي                                             
9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان                                                                
10-1-2- فرهنگ سازماني و توسعه                                                             
11-1-2- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش                                            
12-1-2- رابطه فناوري و فرهنگ                                                                        
13-1-2- رابطه فرهنگ و مديريت                                                              
14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني                                                      
15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان                                                                
16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ                                                                         
17-1-2- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني                                             
18-1-2- تغيير فرهنگ سازماني                                                                          
19-1-2- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار                                   
20-1-2- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني                   
1-20-1-2- الگوي آجيل پارسونز                                                                         
2-20-1-2- الگوي اوچي                                                                                   
3-20-1-2- الگوي پيترز و واترمن                                                             
4-20-1-2- الگوي ليت وين و اترينگر                                                         
5-20-1-2- الگوي كرت لوين                                                                    
6-20-1-2- الگوي منوچهر كيا                                                                   
2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات
۱-۲-۲- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                         
2-2-2- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                             
3-2-2- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                           
4-2-2- كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي
به فناوري اطلاعات و ارتباطات و…                                                            
5-2-2- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
۱-۵-۲-۲- پول الكترونيك                                                                                   
2-5-2-2- تجارت الكترونيك                                                                               
3-5-2-2- دولت الكترونيك                                                                                 
4-5-2-2- نشر الكترونيك                                                                                   
5-5-2-2- پارك هاي فناوري                                                                               
6-5-2-2- شهر اينترنتي                                                                                    
7-5-2-2- دهكده جهاني                                                                                     
6-2-2- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                           
1-6-2-2- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                       
2-6-2-2- استفاده رايانه و مديريت فايل Windows                              
3-6-2-2- واژه پردازها Word                                                                           
4-6-2-2- صفحه گسترها Excel                                                                        
5-6-2-2- بانك اطلاعاتي Access                                                                     
6-6-2-2- ارائه مطلب Power point                                                                 
7-6-2-2- اينترنت Internet                                                                             
7-2-2- ظهور اينترنت                                                                                      
8-2-2- اينترنت چيست                                                                                     
9-2-2- شبكه عنكبوتي جهاني                                                                              
10-2-2- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات                                                     
11-2-2- فناوري پوش                                                                                      
12-2-2- ارتباطات شبكه اي                                                                               
13-2-2- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات                    
14-2-2- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                            
15-2-2- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات                                                         
16-2-2- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                   
17-2-2- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                    
18-2-2- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                     
19-2-2- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي                                                     
20-2-2- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي                                                                 
21-2-2- نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور
سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد…
۲۲-۲-۲- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات                                                         
23-2-2- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات                                                                
24-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده                                      
25-2-2- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
۲۶-۲-۲- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان                          
27-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه            


عتیقه زیرخاکی گنج