گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 169 views
  • بدون نظر

ﺣﺘﻲ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ   ﻟﺬا اﻳﻦ روش ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ، ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﺎﻻ ت .  ﻫﻠﻨﺪ و ﺳﻮﻳﻴﺲ ﻧﺎم ﺑﺮد ،  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ   ) ﺑﻌﻠﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  (ﻓﻠﺮ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﺎزﻫﺎي    از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در اﻧﺠﺎم اﻳ ﻦ ﭘﺮوژه اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن از ﮔﺎزﻫﺎي زاﻳﺪي ﻛﻪ در ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻓﻠﺮ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد   . 1 ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري از ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ و ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮ ۲   ﻓﻠﺮ،   ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻲ روﻧﺪ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . ﭘﺲ از ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﮔﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ   . ﺑﺮاي ﻓﺸﺮده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺎزﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﻲ واﺣﺪ ﺑﺎزﻳ ﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ۳ داراي ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪ ۴  و ﻳﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ   .    
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/بررسي روشهاي بازيافت گازهاي ارسالي به فلر در پالايشگاه تبريز به منظور کاهش ضایعات


عتیقه زیرخاکی گنج