گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
چگونگي سازماندهي و ادغام نتايج پرس وجوي بازيابي شده از منابع مختلف، يكي از موضوعات كليدي در بازيابي اطلاعات توزيعي است . برخي از پژوهش ها و آزمايشات پيشين توصيه مي كنند كه مرور اسنادي كه به صورت خوش ه بيان مي شوند به نسبت اسنادي كه تنها در يك ليست مطرح م ي شوند كارآيي بيشتري دارند . ارائه ي نتايج بازيابي به صورت خوشه مبتني بر فرضيه ي خوشه است . بر طبق اين فرضيه، وضعيت اسناد درون يك خوشه ارتباط مشابهي با پرس وجوي مطرح شده دارند. خوشه بندي مي تواند به عنوان فرآيند بخش بندي يك مجموعه از الگوها به گروه هاي معنادار همگن و منفصل به نام خوشه ها تعريف شود . در خوشه بندي داده هاي توزيع شده، مجموعه ي داده ها در ميان چندين سايت توزيع شده اند. خوشه بندي در حوزه هاي كاربردي مدرن مثل تعاون در خريد و فروش ، بيولوژي مولكولي و چندرسانه اي وظيفه اي مهم بر دوش دارد . در بسياري از اين حوزه ها ، اساسا اطلاعات از سايت هاي مختلفي گرفته مي شود. براي اقتباس اطلاعات از اين داده ها ، آنها به صورت يك مجموعه درآمده اند و خوشه بندي مي شوند. در سال هاي اخير، پيشنهاداتي براي اكتشاف دانش و كاوش داده ها، و به ويژه براي خوشه بندي گسترش يافته اما تنها تعداد كمي از آنها براي منابع داده اي توزيع شده است . در اين تحقيق، يك مروري بر الگوريتم هاي خوشه بندي توزيعي مطرح شده است.

فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
چكيده 
مقدمه
-۱ فصل اول : مفاهيم توزيع شدگي
۱-۱ مقدمه
۲-۱ نياز به يكپارچه سازي اجزاي ناهمگن

۱-۲-۱ فراخواني رويه ي راه دور
۲-۲-۱ ناظر پردازش راه دور 
3-2-1 معماري كارگزار درخواست شيء عمومي
۴-۲-۱ ميان افزار مبتني بر پيام
-۲ فصل دوم : خوشه بندي توزيعي
۱-۲ مقدمه
۲-۲ فرضيه ي خوشه
۳-۲ تعاريف خوشه بندي
۴-۲ خوشه بندي توزيعي
۵-۲ الگوريتم هاي خوشه بندي
۶-۲ بازيابي اطلاعات خوشه اي
۱-۶-۲ ارائه ي نتايج بازيابي اطلاعات خوشه اي
۷-۲ خلاصه ي فصل
عنوان مطالب شماره صفحه
-۳ فصل سوم : الگوريتم هاي خوشه بندي
الگوريتم غيرنظارتي k-windows
1-1-3 توزيع پروسه ي خوشه بندي
الگوريتم k-means 
1-2-3 جستجوي دامنه ي چندبعدي
الگوريتم دامنه ي k-means 
 الگوريتم k-modes براي خوشه بندي داده هاي توصيفي 
1-3-3 محاسبه ي حالات اوليه با جمع آوري نشانه
۲-۳-۳ توليد ساختار داده اي مستقل
۳-۳-۳ استخراج حالات اوليه از مجموعه ي حالات
  الگوريتم K-Histogram
1-4-3 توصيف روش كار
 الگوريتم k-histogram
5-3 خلاصه ي فصل
-۴ فصل چهارم : كاربردهاي خوشه بندي
۱-۴ مقدمه
۲-۴ به كارگيري خوشه بندي در تجارت الكترونيك
۳-۴ طراحي الگوريتم خوشه بندي توزيعي با انرژي مؤثر براي شبك ههاي سنسور بي سيم 
1-3-4 پروژه هاي مربوطه
۲-۳-۴ مدل شبكه ي ناهمگن
 ارزيابي پروتكل DEEC
فصل پنجم : نتايج تحقيق

عتیقه زیرخاکی گنج