گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای علی دهقان  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر محمود حسینی  در تاریخ ۳۱ / ۶ / ۸۲ برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل ( اول : مقدمه و تعریف کلی موضوع تحقیق ، دوم : پدیده های موتور در رفتاردینامیکی سد ها ، سوم : آنالیز های انجام شده روی سد کوینا ، چهارم : خروجی و نتایج حاصل از آنالیز ، پنجم :   نتیجه گیری و پیشنهادات ) تنظیم شده است.

 چکیده

سدها به طور کلی جز سازههاي مهم محسوب میشود که بررسی پایداري آنها در اثر زمینلرزههاي شدید با توجه به نتایج بسیار اسفباري که شکست سد در پی دارد، ضروري میباشد. قسمت مهمی از سدهاي کشور را سدهایی تشکیل میدهند که با روشهاي سنتی طراحی شدهاند.

در این تحقیق پس از بررسی کلی این روشها، با توجه به ابزار قدرتمند FEM و آزمایشات انجام شده روي سد مطالعاتی koyna  که با روش کاملاً سنتی طراحی شده بود به نتایج زیر رسیدم:

۱- نتایج آنالیزهاي شبه استاتیکی و دینامیکی روي این سد بیانگر ضعف این سازه در زمین لرزههاي شدید است.

۲ – نتایج طیفی و دینامیکی انجام شده با طیف و رکورد زلزله ناغان (PGA = 0/ 2g) حاکی از تجاوز تنش از حد نرمال در قسمت گردن سد بوده است و تركهاي به وجود آمده حاوي این مطلب میباشد.

۳ – به دلیل ماهیت تردشکنی بتن و چنانچه در نتایج دیگران شاهد هستیم رکورد ورودي نقش زیادي در نوع شکست و پروسه تشکیل ترك نداشته، و تمامی آنها با زمین لرزه سال ۱۹۶۷ سد کوینا مطابقت میکند


عتیقه زیرخاکی گنج