گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

بلوغ اجتماعی از آن جهت که قالب و سازنده‌ی شخصیت انسان برای پذیرفته شدن و مقبول بودن است و مرحله‌ای می‌باشد که با توجه به آن شخصیت و اعتبار فرد ارزش‌گذاری می‌شود دارای اهمیت فراوانی است.

بلوغ اجتماعی و تأثیر عوامل مؤثر بر آن در نوجوانی، با توجه به اهمیت نوجوانی از نظر استقلال‌یابی، هویت‌یابی و خطرپذیری به این علت که می‌تواند چشم‌اندازی را ترسیم کند تا با ارزش بخشیدن و آگاهی دادن نسبت به این عوامل بتوان از خطرات و موانع عدم بلوغ اجتماعی کاست؛ مهم و دارای تأمل و تفکر است.

در این پژوهش سعی شده است برخی از این عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار بگیرد.

این پژوهش در پنج فصل تنظیم گردیده است که مباحث زیر را مورد بررسی قرار داده است:

فصل اول: کلیات پژوهش، فصل دوم: شرح برخی از مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی، فصل سوم: روش پژوهش، فصل چهارم، جداول و داده‌های آماری و فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.

مقولات و مباحث مربوط به بلوغ اجتماعی و نوجوانی در این پژوهش را مسلماً نمی‌توان محدود به این مختصر دانست، آنچه در این پژوهش آمده تنها قطره ای است از اقیانوس گرچه هنوز در باب بلوغ اجتماعی و نوجوانی بسیار جای سخن است، با این امید که بی‌فایده نباشد.

دانلود فایل پايان نامه بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان

  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر

 پيري اجتماعي مترادف واژه هايي نظير: طرد اجتماعي، از كارافتادگي، انزواطلبي و يا عدم توجه و حمايت  خانواده، مسئولين وساير افراد جامعه نسبت به فرد و يا گروه خاصي از اجتماع مي‌باشد. در اين تحقيق بيشتر مفهوم طرد اجتماعي مدنظربوده است ، كه رابطه آن  با متغيرهايي از قبيل: سن، وضعيت تأهل، درصد جانبازي، تعداد سالهاي خدمت در جبهه و  سنجيده شده است.  در اين راستا سوالات تحقيق نيز عمدتاً مربوط به نوع يا ميزان رابطه اين مفاهيم با  ميزان و سطح طرد  شدگي اجتماعي جانبازان از صحنه‌هاي سياسي- اجتماعي مي باشد.

جمعيت نمونه اين تحقيق حدود ۱۵۰ نفر از جانبازاني است كه از نواحي مختلف شهر تهران با روش نمونه‌گيري تصادفي ساده و  سيستماتيك به طور تلفيقي انتخاب شده اند.

روش پژوهش با توجه به معيارهاي كلي از نوع مقطعي،  توصيفي و در برخي محورها بصورت تبييني بوده و در چارچوب ابزارهاي غالب از روش اسنادي وپيمايشي به صورت همزمان، بهره گرفته  هم چنين  فن پرسشنامه تؤام با مصاحبه  عمقي به عنوان ابزار تكميلي استفاده شده است. پرسشنامه شامل ۳۰ سؤال باز و ۲ سوال بسته در دو بخش شناسايي و طيفي (ليكرت) تدوين گرديده است.  پس از جمع‌آوري اطلاعات با بهره‌گيري از روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي همراه با آزمون‌هاي كاي اسكوئر[۱]، وي كرامرز[۲]. دي‌سامرز[۳] و رواسپيرمن[۴]، يافته‌ها در قالب ۱۷ جدول يك‌بعدي و ۱۶ جدول دو بعدي ارائه شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه ۶۰ درصد جمعيت نمونه داراي پيري اجتماعي زيادي بوده است.  جالب توجه آنكه موضوع مورد بررسي با متغيرهايي نظير: ميزان مزايا، امكانات هنگام جنگ يا قبل از آن، ميزان ساعات تنهايي و قضاوت جامعه، رابطه معنادار و مستقيمي داشته است. يعني با كاهش يا افزايش متغيرهاي مذكور، پيري اجتماعي نيزهم جهت با آنها تغيير مي يابد.

دانلود فایل پايان نامه بررسي و شناخت علل و عوامل مرتبط با پيري اجتماعي جانبازان جنگ تحميلي


عتیقه زیرخاکی گنج