گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
فایل Word پایان نامه ی بررسي و مقايسه روشهاي تحليلي وتجربي ضربه عرضي برروي صفحات كامپوزيتي شامل ۱۳۹ صفحه می باشد. ورق كامپوزيت لايه‌اي ماده كامپوزيت لايه‌اي، شامل لايه‌هايي از حداقل دو ماده متفاوت است كه توسط باندهايي به هم متصل شده‌اند. نتيجه روي هم قرار گرفتن لايه‌ها به منظور تركيب بهترين خواص تك تك آنها براي ايجاد ماده جديدي است یا موارد استفاده بيشتر. خواصی كه توسط روي هم چيدن لايه‌ها تقويت مي‌شوند عبارتند از: استحكام ـ سفتي وزن كم، مقاومت در برابر ضربه و غيره. لايه‌ها مي‌توانند غير ايزوتروپ باشند. و نيز لايه‌ها را مي‌توان بنحوي انتخاب نمود كه سفتي و مقاومت موردنياز در طراحي يك سازه حاصل شود. ماده كامپوزيت تقويت شده با اليافي (Fiber-reinforcel composit ) material)) كه مختصراً (FRCM) ناميده مي‌شود، شامل الياف‌هايي در يك ماتريس مي‌باشد.اگر الياف‌ها در يك راستاي خاص قرار گيرند، ماده غير ايزوتروپ خواهد بود، يك ورق كامپوزيت لايه‌اي شامل لايه‌هايي از FRCM است كه در هر لايه، الياف‌ها در راستايي متفاوت از راستاي اليافها در ساير لايه‌ها چيده شده‌اند. اين نوع كامپوزيت‌هاي لايه‌اي مي‌توانند به نحوي طراحي شوند تا از نسبت‌هاي مقاومت به وزن و سختي به وزن بالايي برخوردار باشند. و نيز طراحي مي‌تواند به گونه‌اي باشد كه ورق لايه‌اي داراي جهات برتري از مقاومت و سختي تقويت شده باشد. و به اين دلايل FRCM، جايگزين مناسبي است به جاي مواد سفتي نظير انواع فلزات در خيلي از كاربردها مانند صنايع‌ هوايي ،خودروسازي و تجهيزات ورزشي.
  فهرست مطالب 
۱ پيش گفتار 
۱-۱ مقدمه.

۲-۱ كارهاي انجام شده در اين پروژه.

۲ تئوريهاي صفحه

۱-۲ تئوري تغيير شكل برشي مرتبۀ اول

۲-۲ تئوري كلاسيك صفحه

۳-۲ ارائه يك تئوري جديد.

۴-۲ بررسي ضربه در چهار چوب تئوري ورق ارائه شده

۵-۲ تئوري صفحۀ مرتبۀ بالاتر.

۶-۲ انتشارامواج هارمونيك .

۷-۲ ارتعاشات آزاد صفحه.

۳ مدلهاي ضربه

۱-۳ مدل جرم-فنر.

۲-۳ مدل بالانس –انرژي.

۳-۳ واكنش تير برنولي دربرابرضربه.

۴-۳ ضربه روي صفحه باتكيه گاه ساده براساس تئوري 

كلاسيك صفحه..

۵-۳ ضربه روي صفحه با تكيه گاه ساده براساس تئوري تغيير

شكل برشي مرتبۀ اول.

 6-3 جواب تقريبي براي ضربه باامواج كنترل شده.
۷-۳ تئوري پوسته..
۸-۳ اندازه گيري .
۴ خسارت ضربه با سرعت كم (DAMGE)

۱-۴ تستهاي ضربه.

۲-۴ انواع مدل در ضربه با تغيير شكل دائمي باسرعت كم.

۳-۴ روشهاي تجربي براي تخمين خسارت.

۵ نتيجه گيري


عتیقه زیرخاکی گنج