گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر
این پروژه در مورد برسی اندر کنش میز لرزان با مدل های آزمایشگاهی و محیط اطراف می باشد شامل ۱۹۶ صفحه جهت استفاده برای مهندسین عمران- سازه  قرار گرفته است.
در این پایان نامه عملکرد میز لرزان ۶ مولفه پژوهشگاه و اندرکنش آن با مدل های سازه ای  در آزمایش ها مورد بررسی قرار می گیرد. عملکرد صحیح میز لرزان یکی از عوامل اصلی صحت و دقت در این آزمایشات می باشد. بنابراین، قبل از انجام آزمایش ها، لازم است عوامل موثر در عملکرد میز لرزان مانند: ارتعاشات نامطلوب میز با مدل  و با پی میز  بخوبی شناخته شوند. به این ترتیب می توان دقت و قابلیت عملکرد میز لرزان را در مقابل مدل های سازه ای مختلف بررسی و ارزیابی نمود. همچنین اثرات اندرکنشی دینامیکی میز لرزان با محیط اطراف در عملکرد میز لرزان و نیز انتشار امواج به فواصل دورتر از مدل و میز بررسی می گیرد.
در این مطالعه ابتدا تحقیقات گذشته جمع آوری و بررسی می شود سپس مفهوم اندرکنش بیان می شود و تواناییهای برنامه کامپیوتری FLUSH از نظر می گذرد  مقایسه ای بین برنامه SAP2000 و FLUSHصورت گرفته  و بعد از معرفی روش پارامتر متمرکز چند مدل مختلف در نظر گرفته شده و مشخصات کامل آنها  به همراه دلایل انتخاب هر یک ارائه شده و سپس توسط دو برنامه کامپیوتری فوق تحلیل شده و نتایج بصورت کمی و کیفی مورد مطالعه قرار می گیرند. در یک فصل مجزا به بررسی انتشار امواج در محیط اطراف پرداخته شده و مسافتی که در آن اثرات اندرکنش در آن قابل توجه است بدست می آید. 

عتیقه زیرخاکی گنج