گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

توليد بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT ) امروزه بعنوان يک تکنيک جدید برنامه ریزی تولید و نيز نگرش فلسفي مديريت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است. بطور كلي JIT نوعي فلسفه توليدي است يا يك هدف بسيار ساده يعني:” اقلام مورد نياز را با كيفيت مورد نياز، به مقدار مورد نياز و دقيقا در زمان مورد نياز” توليد كنيد. تقسيم بندي هاي انجام شده در ادبيات موضوع JIT دامنه گسترده‌اي در برمي‌گيرد از جمله :JIT بعنوان يک استراتژي ،JIT بعنوان مديريت کنترل موجودي ، مجموعه‌هاي خريد JIT و مديريت توليد JIT استقرار JIT و ارتباط JIT و منابع انساني و … که همگي بعنوان مجموعه‌اي از فنون مرتبط با JIT بررسي مي‌شود. انچه که در این مقاله بدان پرداخته شده رویکرد JIT به سیستم های تولیدی و مقوله برنامه ریزی توید است . در اين تحقيق ضمن بررسي سيستم تولیدی JIT و نظامهاي مرتبط با ان به بررسي اهداف تولید بموقع JITوتکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT به صورت عملی پرداخته شده است. در بخش سوم به مطالعه وضعیت موجود سیستم تولیدی یک کارخانه مورد مطالعه ” شركت ريخته گر و آهنگر فن آور ( رافكو )” پرداخته و سپس در بخش چهارم به تطبیق سیستم تولید بهنگام JIT با سیستم تولید شرکت پرداخته شده بطوریکه تکنیک های طراحی سیستم JITبرای خط تولید شرکت بصورت عملی تشریح شده است . حاصل کار اینکه در هر مورد با دادن راهنمائی ها و مشاوره به مدیریت شرکت به اجرای سیستم JIT طراحی شده اقدام گردید. در بخش چهارم نیز با طراحی سیستم کارت های کانبان( واضح ترین صورت پیاده سازی سیستم JIT) برای خط تولید شرکت مورد مطالعه اقدام به تشریح کارکرد سیستم کانبان طبق خط تولید فوق گردیده است. در بخش پنجم نیز مطالبی در مورد خرید و تحویل بهنگام که امور پشتیبانی سیستم تولید بهنگام هستند به اختصار اورده شده است .

فهرست :

بخش اول اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT 1
1-1 مقدمه ۲
۲-۱ رويكردها و نگرش ها به JIT 3
3-1 اهداف رویکرد JIT 5
1-3-1 ضايعات صفر ۵
۲-۳-۱ موجودي صفر ۷
۳-۳-۱ زمان Set up يا آماده سازي صفر ۷
۴-۳-۱ زمان پيشبرد صفر ۱۰
۵-۳-۱ جابجايي صفر ۱۲
۴-۱ عناصر كليدي رویکرد JIT 13
1-4-1 تطابق طرح محصول با تقاضاي بازار ۱۴

-۴-۱ تعريف خانواده هاي محصول و توليد جريان مبنا ۱۵
۳-۴-۱ رابطه با تامين كنندگان در محيط JIT 20

بخش دوم اشنایی باسیستم مورد مطالعه ( شرکت ریخته گر و اهنگر فن اور(رافکو) ( وضع موجود ) ۲۳
۱-۲ مقدمه ۲۴
۲-۲ معرفی شرکت ۲۴
۳-۲ واحد های اصلی شرکت(چارت سازمانی) ۲۴
۴-۲ برنامه اصلی تولید MPS (موجود شرکت) ۲۶
۵-۲ خط تولید فعلی شرکت ۲۹
۶-۲ سیستم برنامه ریزی تولید فعلی شرکت ۴۳

بخش سوم تكنيك هاي طراحي سيستم توليدي JIT 52
1-3 مقدمه ۵۳
۲-۳ تكنيك هاي طراحي سيستم توليدي JIT 53
1-2-3 تكنيك هاي برنامه ريزي توليد ۵۵
الف -۱-۲-۳ تطابق ماهانه ۵۶
ب -۱-۲-۳ تطابق روزانه ۶۱
۲-۲-۳ تكنيك هاي ساده سازي فرآيند ساخت و كاهش زمان هاي پيشبرد ۶۳
الف-۲-۲-۳ كاهش زمان صف ۶۷
ب-۲-۲-۳ بچ يا دسته هاي كوچك توليدي و انتقالي ۶۸
۳-۲-۳ تعادل خط ۷۱
۴-۲-۳ كنترل خودكار سطح توليد ۷۳
۵-۲-۳ استانداردهاي عملياتي ۷۴
۶-۲-۳ همكاري دو جانبه ۷۸
۷-۲-۳ كاهش زمان حمل و نقل ۷۸
۸-۲-۳ كاهش زمان آماده سازي(Set up)
9-2-3 رويكرد JIT به زمان انجام فرآيند ۷۹
۱۰-۲-۳ استفاده از منابع توليدي ۸۴
الف-۱۰-۲-۳ نيروي كار انعطاف پذير ۸۵
ب -۱۰-۲-۳ تجهيزات انعطاف پذير ۸۵
۱۱-۲-۳ طراحي محصول براي سادگي در ساخت و مونتاژ ۸۶
بخش چهارم طراحی سیستم کانبان شرکت مورد(شرکت رافکو)
۸۸
۱-۴ مقدمه ۸۹
۲-۴ سيستم كانبان ۸۹
۳-۴ سیستم های کششی وفشاری مدیریت تولید ۹۰
۵-۴ انواع كارت هاي كانبان ۹۵
۱-۵-۴ كانبان برداشت ۹۶
۲-۵-۴ كانبان توليد ۹۶
۶-۴ جريان كارت هاي كانبان ۱۰۱
۷-۴ جریان کارت های کانبان در خط تولید(شرکت مورد مطالعه) ۱۰۶
۸-۴ جريان كارت ها ی کانبان در يك ايستگاه كاري ۱۱۲
۹-۴ عملكرد كانبان ۱۱۹
۱۰-۴ ارتباط با فروشندگان توسط سيستم كانبان ۱۲۲
۱۱-۴ كانبان به عنوان يك تكنيك بهبود كيفيت ۱۲۳
بخش پنجم خرید وتحویل بهنگام ۱۲۴
۱-۵ خرید به هنگام ۱۲۵
۲-۵ تفاوت بین خرید سنتی و به هنگام ۱۲۵
۳-۵ انتخاب عرضه کننده ۱۳۱
۱-۳-۵ منافع مشتری ۱۳۱
۲-۳-۵ منافع عرضه کننده ۱۳۲
۴-۵ معیار و انتخاب عرضه کنندگان ۱۳۴
۵-۵ تحویل به هنگام ۱۴۲
۱-۵-۵ بهبود تحویل به مشتری از طریق تعریف و حل مشکل ۱۴۳
۲-۵-۵ بهبود تحویل به مشتری با پیش بینی و برنامه ریزی نیازمندی های توزیع ۱۴۸
۶ منابع ۱۵۱


عتیقه زیرخاکی گنج