گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

این پژوهش در مورد  سیستم های اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در برنامه ریزی تولید  شرکت تولیدی مهپا می باشد و سیستم های اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات مدیریت و سیستم های اطلاعاتی  سازمان و سیستم های مختلف دیگر مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل سوم مدیریت اطلاعات  و اهمیت آن مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و در فصل چهارم سیستم برنامه ریزی تولید  مورد بحث قرار می گیرد و در فصل پجم سیستم اطلاعاتی تولید و در فصل ششم بررسی وضعیت برنامه ریزی تولید شرکت مهپا بررسی می شود.

تعداد صفحات :۱۰۲ فرمت فایل : ورد

سیستم های اطلاعاتی مدیریت Mis چیست ؟

برای MIS هیچ تعریف جامعی كه مورد قبول همگان قرار گرفته باشد وجود ندارد و آنچه كه بدین عنوان موجود است ، انعكاسی است از تأكیدات و پیش داوریهای نویسنده ای خاص .

واژه MIS تقریباً با كامپیوتر كه بر پایه پردازش داده ها بنا شده مترادف گردیده و در حقیقت كتابهائی كه تحت عنوان MIS وجود دارد اختصاصاً دارای رئوس مطالبی چون آنالیز سیستمها ، طراحی بایگانی و سایر تراكنشهای تكنیكی مختلف بر اساس سیستمهای كامپیوتری می باشد . این تأكیدات باعث جهت یافتن و بوجود آمدن تعریفی برای MIS توسط كلی ( KELLY ) بشرح زیر گردید: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت عبارتست از كوششهای انسانی با استفاده از ابزار كامپیوتری جهت جمع آوری ، نگهداری ، بازیابی اطلاعات با بهره گیری از سیستمهای ارتباطی به منظور مدیریت مطلوب فعالیتهای سازمان .

                                          فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

بخش اول : سیستم‌های اطلاعاتی                                   

مقدمه                                                                                        1

فصل اول: سیستمهای اطلاعات مدیریت                                      

ـ نگاهی كلی به سیستمهای اطلاعات مدیریت                                   6

ـ سیستمهای اطلاعات مدیریت چیست؟                                           6

ـ دانش و اطلاعات مورد نیاز                                                             9

ـ طبیعت داده‌ها، اطلاعات و ارتباطات                                                11

ـ مدیریت اجرایی و سطوح آن                                                          12

ـ ماهیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیی و تكنیكهای قابل دسترسی آن           14

فصل دوم: سیستمهای اطلاعاتی و سازمان                                    

ـ سیستمهای اطلاعاتی و سازمان                                                  17

۱) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس وظایف مختلف سازمان                 21

۲) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس عملیات و ساختار مدیریتی سازمان ۲۲

ـ سیستم پردازش تراكنشها                                                           23

ـ سیتسم‌های اطلاعاتی مدیریت                                                     24

ـ سیستم گزارش‌های مدیریت                                                        28

ـ سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم‌گیری                                        29

ـ سیستم اطلاعاتی مدیریت سطح بالا                                             29

۳) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس صورت فیزیكی آنها                       30

ـ اجزای فیزیكی سیستم                                                               30

ـ وظایف پردازشی سیستم                                                           31

فصل سوم: مدیریت اطلاعات                                                   

ـ مدیریت اطلاعات                                                                      33

ـ اهمیت مدیریت اطلاعات                                                            36

ـ دانش MIS                                                                           36

ـ مدیر و سیستم                                                                     37

ـ سیستم اطلاعات مدیریت                                                       38

ـ تعریف MIS                                                                         38

ـ اجزای MIS                                                                        43

ـ مدلی از MIS                                                                     44

ـ ایجاد MIS                                                                         47

ـ مسئولیت مدیریت در مورد MIS                                             49

بخش دوم: بررسی سیستم برنامه‌ریزی تولید                       

فصل چهارم: سیستم برنامه‌ریزی تولید                                         

ـ گذری بر سیستمهای برنامه‌ریزی تولید                                   52

ـ زیر سیستم ورودی                                                             54

ـ زیر سیستم خروجی                                                          55

ـ سیستم اطلاعات حسابداری                                               55

ـ زیر سیستم‌های مهندسی صنایع                                          57

ـ زیر سیستم هوشمند تولید                                                   58

ـ اطلاعات مربوط به كارگران تولید                                              58

ـ سیستمهای رسمی                                                             59

ـ سیستمهای غیر رسمی                                                       60

ـ اطلاعات مربوط به تأمین كنندگان                                            60

ـ زیرسیستم انبارداری                                                            62

ـ اهمیت سطح كالاهای موجود                                                 62

ـ هزینه نگهداری                                                                    62

ـ هزینه خرید                                                                         63

ـ زیرسیستمهای كیفیت                                                          64

ـ زیرسیستم هزینه                                                                 64

فصل پنجم: سیستم اطلاعاتی تولید                                             

ـ چگونه مدیریت از سیستم اطلاعاتی تولید بهره می‌گیرند             66

ـ سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی اطلاعات                               67

ـ یك سیستم اطلاعاتی چیست؟                                               67

ـ سیستمهای اطلاعاتی متعارف و غیر متعارف                               67

ـ یك سیستم اطلاعاتی مبتنی بر كامپیوتر چه نوع سیستمی است  68

ـ ساختار و تركیب بندی سیستمهای اطلاعاتی                              70

ـ دسته‌بندی سیستمهای اطلاعاتی                                             70

ـ دسته‌بندی بر اساس ساختار سازمانی                                       71

ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس عملكردشان                                 72

ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس نوع خدمتی كه ارائه می‌كنند          72

ـ انواع عمده سیستمهای اطلاعاتی                                             73

ـ سیستم اطلاعات مدیریت دانش                                                73

ـ سیستمهای اطلاعاتی پردازش امور اداری و كاربردی                      74

ـ سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی                                                75

ـ معماری اطلاعات                                                                    76

ـ سیستمهای پایه‌گذاری شده بر اساس وب                                  77

ـ اینترنت                                                                                78

ـ اینترانت                                                                               78

ـ اكسترانت                                                                            79

فصل ششم : بررسی وضعیت برنامه‌ریزی تولید شركت مهپا               

ـ بررسی وضعیت فعلی سیستم برنامه‌ریزی تولید                         81

شركت مهپا با سیستم برنامه‌ریزی تولید ساخت یافته                           

بخش سوم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید

فصل هفتم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید با استفاده

از سیستم اطلاعات مدیریت     

ـ انتخاب موضوع پروژه                                                            86

ـ تشریح محل انجام پروژه                                                       88

ـ تشریح فرآیندهای صورت گرفته در طراحی سیستم                   91

ـ مستندات مورد نیاز در طراحی سیستم                                 102


عتیقه زیرخاکی گنج